Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ƒ≥ловодство > ”крањнське д≥лове мовленн¤. ¬≥дпов≥д≥ до екзамену


”крањнське д≥лове мовленн¤. ¬≥дпов≥д≥ до екзамену

—тор≥нка: 1/8

1. јвтоб≥ограф≥¤. ѕрокоментуйте, склад≥ть ≥ запиш≥ть цей документ.

јвтоб≥ограф≥¤ - документ, у ¤кому особа власноручно у хронолог≥чному пор¤дку подаЇ стислий опис свого житт¤ та д≥¤льност≥.

Ќезважаючи на дов≥льний виклад тексту, в≥д ≥мен≥ першоњ особи обов'¤зково зазначаютьс¤ так≥ в≥домост≥:

1. Ќазва документа.

2. ѕр≥звище, ≥м'¤ та ≥м'¤ по батьков≥ тепер≥шн≥ та колишн≥, ¤кщо були зм≥ни (у називному в≥дм≥нку однини).

3. ƒата народженн¤: число, м≥с¤ць (л≥терами), р≥к.

4. ћ≥сце народженн¤: село, селище, м≥сто (у наз. в≥дм≥нку), район (у родовому в≥дм≥нку), край, крањна (¤кщо за межами ”крањни) (у наз. в≥дм≥нку). ”с≥ дан≥ про м≥сце народженн¤ пишутьс¤ так, ¤к вони зазначен≥ у св≥доцтв≥ про народженн¤.

5. ¬≥домост≥ про навчанн¤: повне найменуванн¤ навчаль≠них заклад≥в (¤к вони називалис¤ на час навчанн¤), на≠зви спец≥альностей, ¤к≥ отримали (за дипломом).

6. ѕеребуванн¤ на в≥йськов≥й служб≥, у м≥сц¤х позбавленн¤ вол≥ та ≥н.

7. ¬≥домост≥ про трудову д≥¤льн≥сть (повне найменуванн¤ м≥сць роботи та посад).

8. Ќагороди, ст¤гненн¤, заохоченн¤.

9. ¬≥домост≥ про громадську роботу.

10.  оротк≥ в≥домост≥ про склад с≥м'њ (без займенник≥в).

якщо неодружен≥:

батько, мати (пр≥звище, ≥м'¤ та ≥м'¤ по батьков≥, р≥к на≠родженн¤, посада та м≥сце роботи); сестри, брати, ¤кщо вони не мають своЇњ с≥м'њ.

якщо одружен≥:

дружина, чолов≥к (пр≥звище, ≥м'¤ та ≥м'¤ по батьков≥, р≥к народженн¤, м≥сце роботи чи навчанн¤); д≥ти (пр≥звище, ≥м'¤ та ≥м'¤ по батьков≥, р≥к народженн¤, м≥сце роботи чи навчанн¤).

11. ѕовна домашн¤ адреса, номер телефону.

12. ƒата укладанн¤ (л≥воруч).

13.ѕ≥дпис укладача (праворуч).

≤снують: а) автоб≥ограф≥¤-розпов≥дь, ¤ку укладають в опи≠сов≥й (дов≥льн≥й) форм≥;

б) автоб≥ограф≥¤-документ, у ¤к≥й точ≠но викладають основн≥ факти;

в) автоб≥ограф≥¤-документ спе≠ц≥ального призначенн¤, у ¤к≥й детально викладаютьс¤ факти житт¤ та д≥¤льност≥ ¤к укладача, так ≥ його родич≥в.

јвтоб≥ограф≥¤

я, ѕ≥ддуда  арн≥й ≤лл≥ч, народивс¤ 5 березн¤ 1970 р. в с-щ≥ ¬исоке Ѕалаклгйського р-ну ’арк≥вськоњ обл.

ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ 1987 р. Ѕалакл≥йськоњ —Ў є 2 працював механ≥затором колгоспу Ђ—в≥тлий шл¤хї.

« 1988 до 1990 р. служба у в≥йську.

« 1991 р. студент механ≥ко-математичного факульте≠ту ’арк≥вського державного ун≥верситету. «ак≥нчив ’ƒ” 1995 р. за фахом викладач математики.

« 1995 р. працюю вчителем математики ’арк≥вськоњ «—Ў є 105.

« 1996 р. виконую обов'¤зки голови профкому школи (на громадських засадах).

—клад с≥м'њ:

дружина - ѕ≥ддуда Ќад≥¤ ‘едор≥вна, 1972 р. народж., за≠в≥дувач ’арк≥вськоњ дит¤чоњ б-ки њм. ¬. —туса;

син - ѕ≥ддуда √еннад≥й, 1994р. народж., школ¤р «—Ў є 105.

ƒомашн¤ адреса: 61058, ’арк≥в-58, вил. Ѕ. „ичибаб≥на, 9, к.110.

“ел. 430-218

15.05.2002 (п≥дпис)

2. јкт.

јкт - це оф≥ц≥йний документ правовоњ чинност≥, що констатуЇ (п≥дтверджуЇ) певн≥ факти, под≥њ, пов'¤зан≥ з д≥¤льн≥стю п≥дприЇмств, установ чи њх структурних п≥дрозд≥л≥в.

ƒл¤ об'Їктивного в≥дображенн¤ (ф≥ксуванн¤) певних факт≥в акт укладаЇтьс¤ колег≥ально к≥лькома службовими особами, спец≥ально уповноваженими дл¤ цього кер≥вництвом або перев≥р¤ючим органом. як правило, це документац≥¤ пост≥йно д≥ючих експертних ком≥с≥й, д≥¤льн≥сть ¤ких затверджуЇтьс¤ в≥дпов≥дним наказом.

’арактерна особлив≥сть тексту акта пол¤гаЇ в тому, що в≥н м≥стить висновки з ф≥ксованих факт≥в ≥ пропозиц≥њ.

јкти под≥л¤ютьс¤ на законодавч≥ та адм≥н≥стративн≥.

«аконодавч≥ м≥ст¤ть р≥шенн¤ щодо чинних закон≥в, указ≥в, постанов чи њх розд≥л≥в або пункт≥в.

јдм≥н≥стративн≥ укладають п≥сл¤ попередн≥х ухвал, коли в≥дбуваЇтьс¤:

1. ѕрийманн¤-передаванн¤ матер≥альних ц≥нностей, засоб≥в виробництва тощо.

2. ѕрийманн¤ до експлуатац≥њ п≥сл¤ побудови чи ремонту об'Їкт≥в.

3. ѕроведенн¤ випробувань новоњ техн≥ки чи обладнанн¤.

4. —писанн¤ непридатних чи з≥псованих матер≥альних ц≥нностей.

5. ѕланове або позапланове обстеженн¤, перев≥рка, ≥нвентаризац≥¤ матер≥альних ц≥нностей

6. Ќещасний випадок (травма, авар≥¤, стих≥йне лихо, ƒ“ѕ).

Ќабувши юридичноњ сили п≥сл¤ затвердженн¤ вищою ≥нстанц≥Їю або в≥дпов≥дальним кер≥вником закладу, установи, акт Ї документом сувороњ зв≥тност≥, на п≥дстав≥ ¤кого порушують адм≥≠н≥стративну судову чи крим≥нальну судову справу.

¬ступна частина акту

1. јвтор документа Ч п≥дпор¤дкуванн¤ м≥н≥стерству (¤кщо Ї), повна назва установи, (л≥воруч, ¤кщо Ї затверддженн¤, в ≥ншому раз≥ посередин≥).

2. «атвердженн¤ Ч посада, п≥дпис, розшифруванн¤ п≥дпи≠су, дата (праворуч).

3. ƒата заактуванн¤ факту чи под≥њ (вказують останн≥й день роботи).

4.ћ≥сце укладанн¤ (праворуч).

5. Ќазва документа (посередин≥ з великоњ л≥тери) та номер.

6.«аголовок (Ђпро...ї).

 онстатуюча частина

7. “екст:

п≥дстава (наказ ≥ номер, посада кер≥вника, назва установи, дата);

Ч ¤кщо акт укладено ком≥с≥Їю, то зам≥сть слова Ђѕрисутн≥ї пишуть: Ђ√олова ком≥с≥њї, пот≥м Ч Ђ„лени ком≥с≥њї з обов'¤зковим зазначенн¤м њхн≥х посад, пр≥звищ та ≥н≥ц≥ал≥в, починаючи з голови, а дал≥ за абеткою, нумерують арабськими цифрами (¤кщо були присутн≥ св≥дки, то перел≥чують ≥ њх);

Ч виклад мети й завданн¤ акта, характер проведеноњ роботи, перел≥к установлених факт≥в та висновк≥в.

8.  ≥льк≥сть прим≥рник≥в акта й м≥сце њх збер≥ганн¤.

9. ƒодатки до акта (к≥льк≥сть прим≥рник≥в ≥ стор≥нок).

10.ѕ≥дписи голови, член≥в ком≥с≥њ, присутн≥х (у раз≥ потреби) та розшифруванн¤ п≥дпис≥в.

якщо висновки й пропозиц≥њ в акт≥ викладаютьс¤ в розпо≠р¤дч≥й форм≥ ≥з зазначенн¤м терм≥ну виконанн¤ приписаних д≥й, то документ подають кер≥вников≥, ¤кий маЇ п≥дписатис¤, п≥дтвердивши цим, що з≥ зм≥стом акта в≥н ознайомлений.

ќсоба, ¤ка не згодна з≥ зм≥стом акта, повинна п≥дписати його ≥з зазначенн¤м про свою незгоду. ќкрему думку члена ком≥с≥њ треба оформл¤ти на окремому аркуш≥ й додавати до акта.

 ≥льк≥сть прим≥рник≥в акта, ¤к≥ мають р≥внозначну юридич≠ну силу, визначаЇтьс¤ нормативними документами або прак≠тичними потребами.

”клавши акт, ком≥с≥¤ повинна п≥д розписку ознайомити з його зм≥стом ос≥б, про ¤ких ≥шлос¤ в акт≥.

3. ƒов≥дка.

ƒов≥дка - це документ ≥нформац≥йного характеру, що м≥стить опис та п≥дтвердженн¤ б≥ограф≥чних ≥ юридичних факт≥в, д≥¤льност≥ окремих ос≥б чи обставин д≥¤льност≥ заклад≥в, уста≠нов.

ƒов≥дки под≥л¤ютьс¤ на особист≥ та службов≥.

ќсобист≥ п≥дтверджують той чи ≥нший б≥ограф≥чний або юридичний факт конкретноњ особи.

—лужбов≥ повинн≥ об'Їктивно в≥дображати стан справ конкретного п≥дрозд≥лу, д≥льниц≥ чи всього п≥дприЇмства. ”кладанн¤ службовоњ дов≥дки потребуЇ ретельного в≥дбору та перев≥рки в≥домостей, з≥ставленн¤ ≥ ірун≠товного анал≥зу отриманих даних про факти й под≥њ служ≠бового характеру. ” н≥й можуть наводитис¤ таблиц≥, граф≥ки, приЇднуватис¤ додатки. якщо дов≥дка охоплюЇ в≥домост≥ з дек≥лькох питань, њњ текст може складатис¤ з розд≥л≥в.

як службов≥, так ≥ особист≥ дов≥дки укладаютьс¤ посадови≠ми особами або уповноваженими органами на вимогу конк≠ретноњ службовоњ особи та на запит або за вказ≥вкою вищоњ орга≠н≥зац≥њ, установи. „аст≥ше дл¤ цього використовують бланки орган≥зац≥њ чи п≥дприЇмства, до ¤ких внос¤ть ≥ндив≥дуальний конкретний зм≥ст ≥ рекв≥зити.

ƒов≥дки, що в≥дображають основну д≥¤льн≥сть орган≥зац≥њ, можуть бути зовн≥шн≥ми ≥ внутр≥шн≥ми.

«овн≥шн≥ дов≥дки укладаютьс¤ дл¤ поданн¤ до ≥ншоњ, ¤к правило, вищоњ орган≥зац≥њ ≥ п≥дписуютьс¤, кр≥м укладача, ще й кер≥вником орган≥зац≥њ чи установи та зав≥р¤ютьс¤ печаткою.

¬нутр≥шн≥ - укладаютьс¤ дл¤ поданн¤ кер≥вництву орган≥≠зац≥њ або на розгл¤д до колег≥ального органу, п≥дписуютьс¤ лише укладачем ≥ не потребують печатки.

–екв≥зити:

1. Ќазва м≥н≥стерства, ¤кому п≥дпор¤дкована орган≥зац≥¤, (дл¤ державних).

2. ѕовна назва орган≥зац≥њ, установи, що видаЇ дов≥дку.

3. јдресат - посада, назва установи, пр≥звище та ≥н≥ц≥али (дл¤ службових).

4. ƒата видач≥

5. ћ≥сце укладанн¤.

6.Ќазва документа та його номер (посередин≥).

7.«аголовок до тексту (дл¤ службових).

8. “екст:

- пр≥звище, ≥м'¤ та ≥м'¤ по батьков≥ особи, ¤к≥й видаЇть≠с¤ дов≥дка (у називному в≥дм≥нку);

- назва установи, закладу, до ¤ких подаЇтьс¤ дов≥дка. (” текст≥ сл≥д уникати архањчних зворот≥в типу: Ђ÷им пов≥≠домл¤Їмо. ..ї, Ђѕред'¤вник цього...ї,Ђ...д≥йсно проживаЇ...ї, Ђ... справд≥ працюЇ... >, Ђ... зараз навчаЇтьс¤...ї та ≥н. )

9. ѕосада укладача, кер≥вника (л≥воруч), ≥н≥ц≥али та пр≥зви≠ще.

10.ѕечатка.

∆итлово-експлуатац≥йне управл≥нн¤ є 27 Ќаг≥рного р-ну пров. —емен≥вський, 51, м. ’арк≥в, 61032, тел. 337-329

04.10.2002 м. ’арк≥в

ƒов≥дка є 203

п. Ћеонтович ¬алер≥й …осипович мешкаЇ з 09.04,69 за ад ресою: м. ’арк≥в-22, вул. “арас≥вська, 8, к. 3. «аймаЇ загальну житлову площу 38 м2.

¬идано дл¤ поданн¤ до в≥дд≥лу обл≥ку та розпод≥лу житловоњ площ≥ виконкому ’арк≥вськоњ м≥ськоњ ради народних депутат≥в.

Ќачальник ∆≈” (п≥дпис) ≈. ¬. ƒерегус

(печатка)

4. ƒогов≥р.

ƒогов≥р - письмова угода двох або б≥льше стор≥н, спр¤мована на встановленн¤, зм≥ну або припинен≠н¤ господарських взаЇмов≥дносин. ƒогов≥р може бути укла≠дений м≥ж приватними особами ≥ орган≥зац≥Їю та м≥ж орга≠н≥зац≥¤ми.

÷ив≥льний кодекс передбачаЇ так≥ договори: поставки, куп≥вл≥-продажу, закуп≥вл≥ с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ, позики, найманн¤ житлового прим≥щенн¤, п≥др¤ду.

Ќазва: ”крањнське д≥лове мовленн¤. ¬≥дпов≥д≥ до екзамену
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-14 (20692 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
-->-->
Page generation 0.214 seconds
Хостинг от uCoz