Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

≈колог≥¤ > √рунти, њхнЇ значенн¤, забрудненн¤ й збереженн¤


√рунти, њхнЇ значенн¤, забрудненн¤ й збереженн¤

«емл¤, грунт Ї основою с≥льськогосподарського виробництва та л≥сового господарства. Ќа земл≥ вирощують зернов≥, техн≥чн≥ та л≥≠сов≥ культури, кормов≥ трави, сади ≥ ¤г≥дники. —≥льськогосподарське виробництво забезпечуЇ людину продуктами харчуванн¤, а про≠мислов≥сть Ч р≥зноман≥тною сировиною.

 ≥льк≥сть ≥ ¤к≥сть продукт≥в харчуванн¤ залежить в≥д оброб≥тку грунту, п≥дживленн¤ рослин тощо.

√рунти - орган≥чно-м≥неральний продукт багатор≥чноњ сп≥льноњ д≥¤льност≥ живих орган≥зм≥в, води, пов≥тр¤, сон¤чного тепла й св≥т≠ла. ÷≥ природн≥ утворенн¤ характеризуютьс¤ родюч≥стю, забезпе≠чують рослини поживними речовинами (кал≥Їм, вуглецем, азотом, фосфором тощо) ≥ вс≥м необх≥дним дл¤ њхньоњ життЇд≥¤льност≥.

√рунти виконують активну ф≥льтруючу роль у очищенн≥ природ≠них ≥ ст≥чних вод.

√рунтово-рослинний покрив планети е регул¤тором водного балансу суходолу, оск≥льки в≥н поглинаЇ, утримуЇ й перерозпод≥л¤Ї велику к≥льк≥сть атмосферноњ вологи. ÷е Ч ун≥версальний б≥олог≥ч≠ний ф≥льтр ≥ нейтрал≥затор багатьох вид≥в антроп≥чних забруднень.

¬ ”крањн≥ нараховують понад 38 тип≥в грунт≥в. ¬они в≥др≥зн¤ють≠с¤ м≥ж собою структурою, м≥неральним складом, вм≥стом гумусу та поживних елемент≥в, ф≥зичними й х≥м≥чними властивост¤ми, родю≠ч≥стю, придатн≥стю дл¤ с≥льськогосподарського використанн¤.

« ус≥х вид≥в грунт≥в найродюч≥ш≥ чорноземи. –одюч≥сть грунт≥в визначаЇ такий компонент, ¤к гумус (перегн≥й). ÷е орган≥чна речо≠вина, що утворилас¤ з решток в≥дмерлих орган≥зм≥в, а також у ре≠зультат≥ життЇд≥¤льност≥ орган≥зм≥в, ¤к≥ переробл¤ють ц≥ рештки, роз≠кладають, збагачують вуглекислим газом, водою, ам≥аком та ≥ншими речовинами. ѕроцес утворенн¤ грунту (ірунтоутворенн¤) Ч важлива частина б≥олог≥чного кругооб≥гу речовин й енерг≥њ. √рунт забезпечуЇ рослини кал≥Їм, вуглецем, азотом, фосфором тощо.

–одюч≥сть грунту залежить в≥д к≥лькост≥ цих речовин у гумус≥, вм≥с≠ту гумусу в грунт≥ та товщини шару грунту.  ращ≥ чорноземи м≥ст¤ть до 70Ч90% гумусу (залежно в≥д того, живий в≥н чи мертвий).

–ос≥йський ірунтознавець ¬.¬.ƒокучаЇв писав, що чорнозем дорож≠чий за золото, дорожчий за вуг≥лл¤. ” ћ≥жнародному ≥нститут≥ мет≠ролог≥њ у ѕариж≥ пор¤д з еталонами метра, к≥лограма та ≥нших м≥р пом≥щено монол≥т чорнозему з ¬оронезькоњ област≥, ¤к еталон найродюч≥шого грунту в св≥т≥.

ќсновн≥ причини зниженн¤ агроном≥чних властивостей грунту - це, насамперед, багаторазовий оброб≥ток його р≥зними зна≠р¤дд¤ми за допомогою потужних ≥ важких кол≥сних трактор≥в ≥ ком≠байн≥в; водна та в≥трова ероз≥њ (цей процес р≥зко зростаЇ внасл≥док низькоњ культури землеробства, застар≥лих метод≥в оброб≥тку грунту тощо); споживацьке ставленн¤ до земл≥, намаганн¤ ¤кнайб≥льше в≥д нењ вз¤ти ≥ ¤кнайменше њй повернути, що призводить до виснаженн¤ гумусу; перех≥д на ≥ндустр≥альн≥ та ≥нтенсивн≥ технолог≥њ, тобто за≠стосуванн¤ високих доз м≥неральних добрив ≥ х≥м≥чних засоб≥в захис≠ту рослин, ¤ке супроводжуЇтьс¤ забрудненн¤м грунту баластними речовинами (хлоридами, сульфатами), накопиченн¤м отрутох≥м≥ка≠т≥в у грунтах ≥ п≥дгрунтовних водах. √рунти забруднюютьс¤ в≥д≠працьованими газами трактор≥в, комбайн≥в, автомоб≥л≥в, масти≠лами та пальним, ¤к≥ вит≥кають з них п≥д час роботи на пол¤х, а також техногенними викидами промислових п≥дприЇмств -сульфатами, оксидами азоту, важкими металами, рад≥онукл≥≠дами. Ѕезповоротноњ шкоди завдаЇ грунтам в≥дведенн¤ с≥льсько≠господарських земель, особливо р≥лл≥, п≥д буд≥вництво фабрик, завод≥в, електростанц≥й, в≥дкритих г≥рничих розробок, дор≥г та м≥ст, в≥йськових пол≥гон≥в тощо.

ќтже, катастроф≥чний стан наших земель вимагаЇ нев≥дкладних науково-обгрунтованих заход≥в, спр¤мованих на п≥двищенн¤ родю≠чост≥ грунт≥в та отриманн¤ еколог≥чно чистих продукт≥в харчуванн¤.

«аходи, спр¤мован≥ на збереженн¤ грунт≥в. Ќайважлив≥шим заходом збереженн¤ грунт≥в Ї правильне формуванн¤ культурного агроландшафту. ” кожн≥й екосистем≥ маЇ бути своЇ, науково обгрун≠товане сп≥вв≥дношенн¤ м≥ж полем, л≥сом, луками, болотами, водойма≠ми. ÷е дасть найвищий господарський ефект ≥ збереже довк≥лл¤.

Ќе менш важливою справою Ї орган≥зац≥¤ ≥ дотриманн¤ польових, кормових та ≥нших с≥возм≥н.

«берегти грунт допоможуть ≥ перех≥д на прогресивн≥ форми обро≠б≥тку земл≥, ефективн≥ та легк≥ машини й механ≥зми, скороченн¤ повторного оброб≥тку грунту, перех≥д на безплужний оброб≥ток.

¬провадженн¤ пор¤д з ультрах≥м≥зованим методом господарюван≠н¤ орган≥чного (б≥олог≥чного) землеробства без застосуванн¤ отруто≠х≥м≥кат≥в ≥ не¤к≥сних м≥неральних добрив.

1

Ќазва: √рунти, њхнЇ значенн¤, забрудненн¤ й збереженн¤
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-14 (2372 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
-->-->
Page generation 0.183 seconds
Хостинг от uCoz