Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

≈коном≥ка п≥дприЇмства > јналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого


јналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

—тор≥нка: 1/13

«ћI—“

¬ступ

1. “ехн≥ко-економ≥чн≥ розрахунки 1.1. ¬иробництво продукц≥њ

“аблиц¤ 1.1.1. –озрахунок обс¤гу виробництва швейних вироб≥в

“аблиц¤ 1.1.2. –озрахунок обс¤гу виробництва продукц≥њ по

вартост≥ обробки

“аблиц¤ 1.1.3. –озрахунок товарноњ продукц≥њ

1.2. –озрахунок показник≥в по прац≥ та кадрам

“аблиц¤ 1.2.1. –озрахунок чисельност≥ основних виробничих ро≠б≥тник≥в

“аблиц¤ 1.2.2. –озрахунок обс¤гу роб≥т по обслуговуванню обладнанн¤

“аблиц¤ 1.2.3. –озрахунок чисельност≥ п≥дсобно-виробничих та допом≥жних

роб≥тник≥в

“аблиц¤ 1.2.4. –озрахунок чисельност≥ кер≥вник≥в, спец≥ал≥ст≥в та

службовц≥в

“аблиц¤ 1.2.5. –озрахунок пр¤мого фонду оплати прац≥ основних вироб-

ничих роб≥тник≥в

“аблиц¤ 1.2.6. –озрахунок тарифного фонду оплати прац≥ п≥дсоб≠но-

виробничих та допом≥жних роб≥тник≥в

“аблиц¤ 1.2.7 ‘онд оплати прац≥ виробничих роб≥тник≥в

“аблиц¤ 1.2.8 ‘онд оплати прац≥ кер≥вник≥в, спец≥ал≥ст≥в та служ≠бовц≥в

1.2.1. ѕоказники продуктивност≥ прац≥

“аблиц¤ 1.2.1.1. ѕоказники по прац≥ та кадрам

1.3. “ехн≥чний розвиток та орган≥зац≥¤ виробництва

“аблиц¤ 1.3.1. ¬их≥дн≥ данн≥ дл¤ розрахунку ефективност≥ зам≥ни

обладнанн¤

“аблиц¤ 1.3.2. –озрахунок ефективност≥ зам≥ни обладнанн¤

1.4. —об≥варт≥сть, прибуток та рентабельн≥сть

“аблиц¤ 1.4.1 ¬их≥дн≥ данн≥ дл¤ розрахунку калькул¤ц≥њ

“аблиц¤ 1.4.2. –озшифровка матер≥альних витрат

“аблиц¤ 1.4.3. –озрахунок основноњ зароб≥тноњ плати на вироб

“аблиц¤ 1.4.4.  алькул¤ц≥¤ соб≥вартост≥

“аблиц¤ 1.4.5. –озрахунок прибутку та рентабельност≥

1.5 “ехн≥ко-економ≥чн≥ показники

“аблиц¤ 1.5.1. “ехн≥ко-економ≥чн≥ показники

¬исновок

Ћ≥тература

ƒодаток


¬—“”ѕ

–инок виробник≥в швейноњ продукц≥њ характеризуЇтьс¤ зростаючою конкуренц≥Їю. ¬же в 1997 роц≥ частка п≥дприЇмств державноњ властност≥ у швейноњ помисловост≥ становила лише 1,2%. –азом з тим досить висок≥ темпи роздержавленн¤ швейноњ галуз≥ на зниженн¤ темп≥в пад≥нн¤ виробництва ≥стотно не вплинули.

ѕ≥дприЇмства швейноњ галуз≥ легкоњ промисловост≥ ”крањни, ¤к ≥ ран≥ше, Ї найпотужн≥шими виробниками швейних вироб≥в нашоњ крањни. –озд≥л найважлив≥ших вид≥в швейноњ продукц≥њ на п≥дприЇмствах-виробниках залежить в≥д њх потужностей.

–≥вень оплати прац≥ в швейн≥й промисловост≥, але майже вдвоЇ нижчий р≥вн¤ зароб≥тноњ плати в промисловост≥ ”крањни в ц≥лому.

ќхарактеризовуючи становище на ринку споживач≥в швейноњ продукц≥њ, можна сказати, що структура торг≥вельноњ мереж≥ за останн≥ роки зазнала ≥стотних зм≥н. ѕонад 78% п≥дприЇмств торг≥вл≥ перебувають у колективн≥й, частинн≥й властност≥. „ерез орган≥зовану торг≥вельну мережу реал≥зовуЇтьс¤ лише 20% ус≥х швейних вироб≥в в≥тчизн¤ного виробництва. ” роздр≥бн≥й торг≥вельн≥й мереж≥ цей показник не перевищуЇ 15%.

ќтже, основн≥ показники д≥¤льност≥ швейноњ промисловост≥ ”крањни, на жаль не дають п≥дстав оч≥кувати швидкого зростанн¤ конкурентноњ спроможност≥ продукц≥њ на в≥тчизн¤ному ринку. ƒл¤ виведенн¤ галуз≥ з цього становища сл≥д б≥льшою м≥рою вживати конкретних заход≥в дл¤ п≥дтриманн¤ в≥тчизн¤ноњ промисловост≥ за рахунок зниженн¤ тиску податкового пресу, зниженн¤ в≥дсоткових ставок за кредити, а також використовуючи ≥нш≥ загально економ≥чн≥ та ф≥нансов≥ заходи оздоровленн¤.

1. “≈’Ќ≤ ќ - ≈ ќЌќћ≤„Ќ≤ –ќ«–ј’”Ќ » .

“ехн≥ко-економ≥чне плануванн¤ Ї продовженн¤м галузевого та народногосподарчого плануванн¤, та першим етапом внутр≥шньовиробничого плануванн¤. ¬оно визначаЇ, спр¤мовуЇ та орган≥зовуЇ виробничо-господарчу д≥¤льн≥сть п≥дприЇмства та окремих його п≥дрозд≥л≥в на р≥зн≥, в≥дносно довг≥, пер≥оди часу. «адача техн≥ко-економ≥чного плануванн¤ пол¤гаЇ в тому, щоб визначити основн≥ напр¤мки розвитку виробництва, встановити обс¤г виробництва та ≥нш≥ показники прац≥ п≥дприЇмства та його окремих п≥дрозд≥л≥в, розрахувати потребу у трудових, матер≥альних та ф≥нансових ресурсах, необх≥дних дл¤ виконанн¤ планового завданн¤, п≥двести п≥дсумки та визначити результати виробничо-господарчоњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмства та окремих п≥дрозд≥л≥в (цехи, в≥дд≥ли, бригади).

¬ залежност≥ в≥д планового пер≥оду часу техн≥ко-економ≥чне плануванн¤ под≥л¤Їтьс¤ на перспективне та поточне.

ѕерспективне плануванн¤ м≥стить розробку тривалих (10-15 рок≥в) та п'¤тир≥чних план≥в п≥дприЇмства.

ѕоточне плануванн¤ заключаЇтьс¤ у розробц≥ р≥чних план≥в економ≥чного та соц≥ального розвитку п≥дприЇмства.

–≥чний план економ≥чного та соц≥ального розвитку п≥дприЇмства - це програма та розрахункове обірунтуванн¤ д≥¤льност≥ його колективу у плановому роц≥, розпрацьован≥ на п≥дстав≥ перспективного плану розвитку п≥дприЇмства з урахуванн¤м максимального використанн¤ його виробничих ресурс≥в та пов'¤зан≥ з державним народогосподарчим планом .

–≥чний план п≥дприЇмства оформлюЇтьс¤ у вигл¤д≥ системи розрахунк≥в, в≥дображаючоњ взаЇмозв'¤зок ус≥х планових показник≥в з передовою техн≥кою, економ≥кою п≥дприЇмства. ѕоказники р≥чного плану розвитку п≥дприЇмства Ї одним з головних джерел оперативно-≠виробничого плануванн¤.

ѕ≥дприЇмства розробл¤ють план за наступними розд≥лами :

1. ¬иробництво продукц≥њ та послуг.

2. Ќауково-техн≥чний розвиток, удосконаленн¤ виробництва та керуванн¤.

3.  ап≥тальне буд≥вництво.

4. ћатер≥ально-техн≥чне забезпеченн¤.

5. ѕрац¤ та кадри.

6. —об≥варт≥сть, прибуток та рентабельн≥сть виробництва.

7. —оц≥альний розвиток колективу.

8. ќхорона оточуючого середовища та рац≥ональне використанн¤ природних ресурс≥в.

9. ‘≥нансовий план.

ѕ≥дприЇмства самост≥йно визначають обс¤г надходженн¤ товар≥в по укладеним угодам на поставку вироб≥в, встановлюють оптову ≥ роздр≥бну ц≥ни, самост≥йно користуютьс¤ валютними коштами.

¬≥дпов≥дн≥ показники узгодженого плану економ≥чного та соц≥ального розвитку п≥дприЇмство оголошуЇ м≥сцевим плановим органам, торг≥вельним, транспортним та ≥ншим орган≥зац≥¤м, ¤к≥ знаход¤тьс¤ з ним у узгоджених в≥дношенн¤х.

–озпрацьован≥ р≥чн≥ плани затверджують на загальних зборах трудового колективу та показники цього плану довод¤тьс¤ до конкретних виконавц≥в: колектив≥в цех≥в, в≥дд≥л≥в, бригад, до кожного робочого м≥сц¤.

ѕлани трудових колектив≥в вход¤ть до системи загальнодержавного плануванн¤, тому вони (трудов≥ колективи) несуть в≥дпов≥дальн≥сть за обірунтовану розробку та обумовлена виконанн¤ планових завдань.

–≥чний план економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку розраховуЇтьс¤ у вигл¤д≥ системи техн≥ко-економ≥чних показник≥в. ”с≥ показники под≥л¤ютьс¤ на натуральн≥, варт≥сн≥, к≥льк≥сн≥ та ¤к≥сн≥.

Ќатуральн≥ показники характеризують випуск продукц≥њ, витрату матер≥ал≥в, палива, енерг≥њ. ¬они необх≥дн≥ дл¤ матер≥ально-речового вираженн¤ та обірунтуванн¤ плану.

¬арт≥сн≥ показники використовуютьс¤ дл¤ характеристики загальних обс¤г≥в виробництва, розм≥р≥в витрат та доход≥в. ¬арт≥сн≥ показники розраховуютьс¤ на п≥дстав≥ натуральних, в≥дображаючи у загальному вигл¤д≥ витрати та результати прац≥.

ƒо к≥льк≥сних показник≥в в≥днос¤ть так≥, ¤к≥ визначають обс¤г продукц≥њ виробництва, суму прибутку, к≥льк≥сть працюючих та ≥нш≥ показники.

як≥сн≥ показники характеризують ¤к≥сть та ефективн≥сть прац≥. ƒо них в≥днос¤тьс¤ . продуктивн≥сть прац≥, соб≥варт≥сть, рентабельн≥сть, фондов≥ддача, прибуток.

1.1. ¬»–ќЅЌ»÷“¬ќ ѕ–ќƒ” ÷≤ѓ

ѕлан виробництва продукц≥њ Ї вих≥дним та головним розд≥лом р≥чного плану економ≥чного та соц≥ального розвитку п≥дприЇмства та маЇ собою завданн¤ по обс¤гу, асортименту та ¤кост≥ продукц≥њ на визначений плановий пер≥од.

ѕлан виробництва пов'¤заний ≥з головною задачею по задов≥льненню потреб у товарах народного попиту. –озробка цього розд≥лу плану на виробництвах швейноњ промисловост≥ передбачаЇ пошук можливостей найб≥льш повного задов≥льненн¤ попиту населенн¤ на швейн≥ вироби у потребн≥й к≥лькост≥, необх≥дного асортименту та ¤кост≥.

¬иготовленн¤ та поставка продукц≥њ п≥дприЇмством маЇ за свою мету ритм≥чне виконанн¤ план≥в, завдань, угод, та забов'¤зань по виробництву та поставкам продукц≥њ за обс¤гом, ¤кост≥, асортименту у встановленн≥ терм≥ни та з оптимальним виробничим циклом.

¬иробнича програма Ї базою дл¤ планових розрахунк≥в по прац≥ та зароб≥тн≥й плат≥, дл¤ визначенн¤ необх≥дноњ к≥лькост≥ матер≥ал≥в на плановий пер≥од та науковообгрунтованих план в по соб≥вартост≥, прибутку та рентабельност≥. ¬≥д виробничоњ програми залежить план допом≥жних цех≥в, ступ≥нь використанн¤ на¤вних виробничих потужностей.

ѕлан виробництва продукц≥њ м≥стить наступн≥ п≥дрозд≥ли:

- плануванн¤ обс¤г≥в виробництва продукц≥њ у натуральному вираженн≥;

- плануванн¤ виробництва у коштовному вираженн≥;

- плануванн¤ п≥двищенн¤ ¤кост≥ продукц≥њ;

- баланс виробничих потужностей.

¬ нових умовах господарюванн¤ п≥двищуЇтьс¤ в≥дпов≥дальн≥сть п≥дприЇмств за розробку план≥в виробництва товар≥в, њх асортименту та ¤кост≥ у в≥дпов≥дност≥ з замовами торг≥вл≥, ¤к≥ формуютьс¤ з урахуванн¤м оптових ¤рмарок, за випуск товар≥в, в тому числ≥ дл¤ д≥тей, молод≥ за основними групами, необх≥дними дл¤ задов≥льненн¤ потреб ус≥х статевол≥тних груп населенн¤ з урахуванн¤м сезонност≥ та зм≥ни попиту.

¬их≥дними даними дл¤ розробки плану продукц≥њ Ї:

- перспективний план економ≥чного та соц≥ального розвитку п≥дприЇмства;

- заходи по п≥двищенню ефективност≥ виробництва та приросту виробничих потужностей;

Ќазва: јналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-15 (5689 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
-->-->
Page generation 0.161 seconds
Хостинг от uCoz