Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

≈коном≥ка п≥дприЇмства > јнал≥з загального обс¤гу та динам≥ки оплати прац≥


јнал≥з загального обс¤гу та динам≥ки оплати прац≥

–ис. ≈тапи анал≥зу формуванн¤ та використанн¤ фонду оплати прац≥ торговельного п≥дприЇмства

јнал≥з загального обс¤гу та динам≥ки оплати прац≥

Ќа цьому етап≥ анал≥зу оц≥нюЇтьс¤ загальний обс¤г фонду оплати прац≥ та анал≥зуЇтьс¤ абсолютна та в≥дносна зм≥на його розм≥ру пор≥в≠н¤но з попередн≥ми пер≥одами.

÷е даЇ змогу визначити загальну тенденц≥ю зм≥ни обс¤гу витрат п≥дприЇмства та оплати прац≥ персоналу.

 р≥м абсолютного розм≥ру фонду оплати прац≥, його розм≥р може бути охарактеризовано в≥дносними показниками, а саме:

питомою вагою фонду оплати прац≥ в поточних витратах п≥дприЇмства;

питомою вагою фонду оплати прац≥ в доход≥ п≥дприЇмства;

р≥внем витрат на оплату прац≥, в≥дсотк≥в до товарооб≥гу.

јнал≥з значенн¤ та зм≥ни перел≥чених показник≥в пор≥вн¤но з по≠передн≥ми пер≥одами дозвол¤Ї встановити важлив≥сть (пр≥оритет≠н≥сть) управл≥нн¤ матер≥альним стимулюванн¤м персоналу стосовно ≥нших завдань управл≥нн¤ господарською д≥¤льн≥стю п≥дприЇмства.

јнал≥з складу виплат ≥з стимулюванн¤ персоналу

(структури зароб≥тноњ плати)

ѕрот¤гом цього етапу анал≥зу визначають обс¤ги та питому вагу у склад≥ загального обс¤гу фонду оплати прац≥ Ч основноњ зароб≥тноњ плати, додатковоњ зароб≥тноњ плати, ≥нших заохочувальних та компен≠сац≥йних виплат; оц≥нюють зм≥ни, що в≥дбулис¤ прот¤гом анал≥зова≠ного пер≥оду; анал≥зують сп≥вв≥дношенн¤ м≥ж окремими напр¤мками стимулюванн¤.

ѕроведенн¤ ц≥Їњ роботи дозвол¤Ї визначити та оц≥нити доц≥льн≥сть ор≥Їнтац≥њ системи матер≥ального стимулюванн¤ п≥дприЇмства. ¬исо≠кий р≥вень та зростанн¤ питомоњ ваги основноњ зароб≥тноњ плати св≥д≠чить про пр≥оритетн≥сть дл¤ п≥дприЇмства таких принцип≥в стимулю≠ванн¤, ¤к гарантован≥сть та стаб≥льн≥сть р≥вн¤ оплати прац≥. «ростанн¤ р≥вн¤ додатковоњ зароб≥тноњ плати (в≥дносно основноњ) Ї ре≠зультатом п≥двищенн¤ уваги до зростанн¤ ефективност≥ витрат на оплату прац≥, принципу њњ "зароблюваност≥". «ростанн¤ розм≥ру ≥н≠ших заохочувальних та компенсац≥йних виплат визначаЇ ор≥Їнтуван≠н¤ системи матер≥ального стимулюванн¤ на результати д≥¤льност≥ п≥дприЇмства, перш за все, отриманн¤ прибутку та участь у ньому найманих прац≥вник≥в, посиленн¤ уваги до "негрошових" форм за≠охоченн¤ та закр≥пленн¤ персоналу.

Ѕ≥льш конкретн≥ висновки дозвол¤Ї отримати анал≥з форм стиму≠люванн¤, ¤к≥ використовуютьс¤ в межах кожного напр¤мку викорис≠танн¤ кошт≥в.

“ак, анал≥з складу основноњ зароб≥тноњ плати дозвол¤Ї встановити обс¤ги застосуванн¤ (ступ≥нь розповсюдженн¤) окремих систем опла≠ти прац≥ (в≥др¤дноњ, погодинноњ, контрактноњ та ≥нше).

јнал≥з складу додатковоњ зароб≥тноњ плати дозвол¤Ї визначити акти≠вн≥сть п≥дприЇмства у використанн≥ окремих ≥нструмент≥в стимулюванн¤ продуктивност≥ прац≥ - прем≥юванн¤, надбавок та доплат, одноразових заохочень тощо; визначити обс¤ги компенсац≥йних виплат, що застосо≠вуютьс¤ дл¤ компенсац≥њ прац≥вникам особливих умов прац≥ на даному п≥дприЇмств≥; оц≥нити розм≥ри та визначити можлив≥ причини зростанн¤ ≥нших виплат, що включаютьс¤ до складу додатковоњ оплати прац≥ (оплата щор≥чних та додаткових в≥дпусток, збереженн¤ зароб≥тноњ плати в передбачених законодавством випадках, зд≥йсненн¤ витрат та придбан≠н¤ спец≥ального од¤гу та взутт¤ тощо).

јнал≥з складу ≥нших заохочувальних та компенсац≥йних виплат "дозвол¤Ї встановити, ¤ку форму заохоченн¤ за рахунок прибутку вважати найб≥льш д≥Ївою - виплату прем≥й та ≥нших грошових ви≠плат, оплату акц≥й п≥дприЇмства або участь в його викуп≥, наданн¤ соц≥альних та трудових п≥льг в негрошов≥й форм≥ тощо. ќц≥нюючи доц≥льн≥сть вибору п≥дприЇмства, сл≥д враховувати так≥ фактори, ¤к: склад персоналу п≥дприЇмства, р≥вень основноњ та додатковоњ оплати прац≥, ф≥нансове положенн¤ п≥дприЇмства тощо.

јнал≥з р≥вн¤ та динам≥ки середньоњ зароб≥тноњ плати

Ќа цьому етап≥ роботи обчислюЇтьс¤ р≥вень середньоњ зароб≥тноњ плати в ц≥лому по п≥дприЇмству та по окремих категор≥¤х персоналу, визначаютьс¤ зм≥ни, ¤к≥ в≥дбуваютьс¤ в значенн≥ цих показник≥в по≠р≥вн¤но з попередн≥ми пер≥одами.

ƒл¤ обірунтуванн¤ висновку щодо виконанн¤ зароб≥тною платою в≥дтворювальних функц≥й середн¤ зароб≥тна плата визначаЇтьс¤ не т≥льки в грошовому вим≥р≥, а й системою в≥дносних показник≥в: у коеф≥ц≥Їнт≥ перевищенн¤ встановленого державою р≥вн¤ м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ платн≥, прожиткового м≥н≥муму, неоподаткованого м≥н≥му≠му зароб≥тноњ плати.

¬ процес≥ анал≥зу також визначаЇтьс¤ реальна зароб≥тна плата (шл¤хом коригуванн¤ фактичноњ середньоњ плати на ≥ндекс зм≥ни ц≥н на товари та послуги) та анал≥зуЇтьс¤ динам≥ка њњ зм≥ни.

“ак≥ методичн≥ п≥дходи дозвол¤ють дати б≥льш об'Їктивний ви≠сновок щодо р≥вн¤ та динам≥ки середньоњ зароб≥тноњ плати.

ƒоц≥льно також провести пор≥вн¤нн¤ р≥вн¤ середньоњ зароб≥тноњ плати, що склавс¤ на даному торговельному п≥дприЇмств≥, з середньо-галузевим р≥внем зароб≥тноњ плати та р≥внем оплати прац≥ на п≥дприЇмствах-аналогах. “аке пор≥вн¤нн¤ дозвол¤Ї визначити достатн≥сть витрат на стимулюванн¤ персоналу дл¤ забезпеченн¤ стаб≥льност≥ трудового колективу та реал≥зац≥њ його економ≥чних ≥нтерес≥в.

јнал≥з фактор≥в, що обумовили зм≥ну обс¤гу фонду оплати прац≥

јнал≥з динам≥ки фонду оплати прац≥ необх≥дно доповнити визна≠ченн¤м та к≥льк≥сною оц≥нкою основних фактор≥в, що обумовили зм≥≠ну його розм≥ру.

Ќайважлив≥шими факторами, вплив ¤ких оц≥нюЇтьс¤ к≥льк≥сно, Ї:

1. «м≥на чисельност≥ прац≥вник≥в торговельного п≥дприЇмства.

2. «м≥на р≥вн¤ середньоњ зароб≥тноњ плати.

3. «м≥на р≥вн¤ зароб≥тноњ плати (в реальних ц≥нах).

4. ≤нфл¤ц≥¤.

5. «м≥ни в склад≥ персоналу п≥дприЇмства.

¬плив фактор≥в 1-4 може бути оц≥нений к≥льк≥сно за допомогою методу ланцюгових п≥дстановок або ≥ндексного методу.

ƒл¤ визначенн¤ впливу фактор≥в 1-2 використовуЇтьс¤ модель:

дл¤ оц≥нки впливу фактор≥в 1,3,4 модель приймаЇ вигл¤д:

де чп - середньоспискова чисельн≥сть персоналу;

«ѕсерф - фактичний р≥вень середньоњ зароб≥тноњ плати;

«ѕсерр - реальний р≥вень середньоњ зароб≥тноњ плати (приведеноњ до пор≥вн¤льних ц≥н).

≤ц - ≥ндекс зм≥ни ц≥н на товари та послуги.

ќц≥нка впливу зм≥н у склад≥ персоналу п≥дприЇмства зд≥йснюЇтьс¤ методом в≥дсоткових чисел, виход¤чи з визначенн¤ питомоњ ваги окремих категор≥й персоналу та р≥вн¤ оплати њх прац≥ в зв≥тному та пор≥вн¤льному пер≥одах.

ѕерел≥к фактор≥в, що оц≥нюютьс¤, може бути значно розширений за рахунок використанн¤ метод≥в регресивно-корел¤тивного анал≥зу. “ак, Ї доц≥льною побудова та визначенн¤ параметр≥в модел≥ взаЇмозв'¤з≠ку розм≥ру фонду оплати прац≥ з обс¤гом товарооб≥гу, доход≥в, прибутку п≥дприЇмства, зм≥ною к≥лькост≥ покупц≥в, обс¤гом торговельноњ площ≥ та к≥лькост≥ робочих м≥сць тощо.

јнал≥з ефективност≥ стимулюванн¤ персоналу

” ход≥ проведенн¤ цього етапу анал≥зу необх≥дно визначити ефектив≠н≥сть стимулюванн¤ персоналу, тобто оц≥нити сп≥вв≥дношенн¤ м≥ж обс¤≠гом витрат на оплату прац≥ та насл≥дками трудових зусиль персоналу, в≥дпов≥сти на запитанн¤ - чи принесли зм≥ни в р≥вн≥ оплати прац≥ необ≠х≥дний економ≥чний ефект дл¤ п≥дприЇмств та його власник≥в?

ƒл¤ оц≥нки ефективност≥ стимулюванн¤ персоналу прийн¤то ви≠значати та пор≥внювати в динам≥ц≥ значенн¤ таких анал≥тичних показник≥в.

1.  оеф≥ц≥Їнт сп≥вв≥дношенн¤ м≥ж темпами зростанн¤ продуктив≠ност≥ прац≥ та р≥внем середньоњ зароб≥тноњ плати або коеф≥ц≥Їнт сп≥в≠в≥дношенн¤ м≥ж темпом зростанн¤ фонду оплати прац≥ та товарообо≠ротом.

2.  оеф≥ц≥Їнт сп≥вв≥дношенн¤ м≥ж темпом зростанн¤ фонду опла≠ти прац≥ та доходами п≥дприЇмства.

3.  оеф≥ц≥Їнт сп≥вв≥дношенн¤ м≥ж темпом зростанн¤ фонду опла≠ти прац≥ та прибутком п≥дприЇмства.

4.  оеф≥ц≥Їнт сп≥вв≥дношенн¤ м≥ж темпом зростанн¤ фонду опла≠ти прац≥ та ринковою варт≥стю п≥дприЇмства (його акц≥й).

ƒ≥агностика значень коеф≥ц≥Їнт≥в ефективност≥ стимулюванн¤ персоналу наведена у табл.

“аблиц¤

ƒ≥агностика значенн¤ коеф≥ц≥Їнт≥в ефективност≥ стимулюванн¤

персоналу

ѕоказники ефективност≥

«наченн¤ коеф≥ц≥Їнта

б≥льше 1

менше 1

 оеф≥ц≥Їнт сп≥вв≥дношенн¤

м≥ж:

1. “емпом зрос≠танн¤ фонду оплати прац≥ та товарооб≥гом

—истема матер≥ального стимулю≠ванн¤ персоналу не враховуЇ зростанн¤ продуктивност≥ прац≥, зростанн¤ оплати прац≥ не "зароблено" зростанн¤м обс¤г≥в д≥¤льност≥

—истема матер≥ального стиму≠люванн¤ прац≥ персоналу за≠безпечуЇ зростанн¤ продуктив≠ност≥ прац≥

2. “емпом зрос≠танн¤ фонду оплати прац≥ та доходом

«ростанн¤ оплати прац≥ на маЇ п≥д собою необх≥дного економ≥ч≠ного п≥дірунт¤ - зростанн¤ дже≠рела зд≥йсненн¤ витрат

¬≥дпов≥дно зростаЇ питома вага виплат на оплату прац≥ в склад≥ доход≥в, що призводить до по≠г≥ршенн¤ ф≥нансуванн¤ ≥нших напр¤мк≥в витрат та зменшенн¤ отриманн¤ прибутку

—истема матер≥ального стиму≠люванн¤ ор≥Їнтована не т≥льки на зростанн¤ товарооб≥гу, а й на зростанн¤ доход≥в, ¤к в≥д реал≥зац≥њ товар≥в, так ≥ в≥д зд≥йсненн¤ ≥нших вид≥в д≥¤льност≥

3. “емпом зрос≠танн¤ фонду оплати прац≥ та балансовим прибутком

ѕорушуЇтьс¤ необх≥дний баланс м≥ж економ≥чними ≥нтересами прац≥вник≥в п≥дприЇмства (в зростанн≥ р≥вн¤ оплати) та ≥н≠тересами п≥дприЇмства (в зрос≠танн≥ прибутку та забезпеченн≥ ф≥нансових умов самоф≥нансу≠ванн¤ розвитку).

—истема матер≥ального стиму≠люванн¤ персоналу забезпечуЇ зростанн¤ прибутку та еконо≠м≥ю поточних витрат п≥дпри≠Їмства.

4. “емпом зрос≠танн¤ фонду оплати прац≥ та ринковою вар≠т≥стю п≥дпри≠Їмства.

«ростанн¤ витрат на оплату прац≥ не в≥дпов≥даЇ економ≥чним ≥нтересам власник≥в, оск≥льки њх ≤нтереси, пов'¤зан≥ ≥з зростан≠н¤м ринковоњ вартост≥ п≥дприЇм≠ства, реал≥зуютьс¤ меншою м≥≠рою

—истема матер≥ального стиму≠люванн¤ персоналу спр¤мована на дос¤гненн¤ стратег≥чноњ ме≠ти д≥¤льност≥ п≥дприЇмства.

1

Ќазва: јнал≥з загального обс¤гу та динам≥ки оплати прац≥
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-15 (2038 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
-->-->
Page generation 0.143 seconds
Хостинг от uCoz