Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

≈коном≥ка п≥дприЇмства > Ѕаланс п≥дприЇмства


Ѕаланс п≥дприЇмства

—тор≥нка: 1/2

«г≥дно з Ќац≥ональними стандартами бухгалтерського обл≥ку затверджено наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни є 87 в≥д 31 березн¤ 1999 р. та зареЇстровано в ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни є 396/3689 в≥д 21 червн¤ 1999 р. ѕоложенн¤ (стандарт) бухгалтерського обл≥ку 2 "ЅјЋјЌ—".

÷им ѕоложенн¤м (стандартом) визначен≥ зм≥ст ≥ форма Ѕалансу та загальн≥ вимоги до розкритт¤ його статей.

Ѕаланс складаЇтьс¤ з двох частин: јктиву, де представлен≥ господарськ≥ засоби, ≥ ѕасиву, де згрупован≥ њхн≥ джерела. ќсновним елементом бухгалтерського Ѕалансу Ї статт¤ (активна чи пасивна).

«а вищезазначеним стандартом јктив Ѕалансу склада≠Їтьс¤ з трьох розд≥л≥в:

≤. Ќеоборотн≥ активи.

II. ќборотн≥ активи.

III. ¬итрати майбутн≥х пер≥од≥в.

ѕасив Ѕалансу складаЇтьс¤ з п'¤ти розд≥л≥в:

≤. ¬ласний кап≥тал.

II. «абезпеченн¤ наступних витрат ≥ платеж≥в.

III. ƒовгостроков≥ зобов'¤занн¤.

IV. ѕоточн≥ зобов'¤занн¤.

V. ƒоходи майбутн≥х пер≥од≥в.

ќск≥льки у Ѕаланс≥ в≥дображаютьс¤ активи (ресурси, конт≠рольован≥ п≥дприЇмством в результат≥ минулих под≥й, викорис≠танн¤ ¤ких, ¤к оч≥куЇтьс¤, приведе до надходженн¤ економ≥чних вигод у майбутньому), зобов'¤занн¤ (заборгован≥сть п≥дприЇм≠ства, ¤ка виникла внасл≥док минулих под≥й ≥ погашенн¤ ¤коњ, ¤к оч≥куЇтьс¤, приведе до зменшенн¤ ресурс≥в п≥дприЇмства, що вт≥люють в соб≥ економ≥чн≥ вигоди) та власний кап≥тал (частина в активах п≥дприЇмства, що залишаЇтьс¤ п≥сл¤ вира≠хуванн¤ його зобов'¤зань), то п≥дсумок јктиву Ѕалансу повинен дор≥внювати сум≥ зобов'¤зань та власного кап≥талу, тобто ѕасиву Ѕалансу.

—татт≥ бухгалтерського Ѕалансу - це показники, що в≥дображають стан на в≥дпов≥дну дату окремих вид≥в госпо≠дарських засоб≥в, кошт≥в ≥ джерел њх утворенн¤.  ожна статт¤

Ѕалансу маЇ грошовий вираз, що називаЇтьс¤ оц≥нкою статт≥. «агальним принципом оц≥нки засоб≥в дл¤ Ѕалансу Ї оц≥нка за њх фактичною соб≥варт≥стю. –озгл¤немо статт≥ јктиву ≥ ѕасиву Ѕалансу.

јктив Ѕалансу

≤ розд≥л јктиву Ѕалансу "Ќеоборотн≥ активи".

” статт≥ "Ќематер≥альн≥ активи" в≥дображаЇтьс¤ вар≠т≥сть об'Їкт≥в, ¤к≥ в≥днесен≥ до складу нематер≥альних актив≥в зг≥дно з в≥дпов≥дними положенн¤ми (стандартами). ” ц≥й статт≥ навод¤тьс¤ окремо перв≥сна та залишкова вартост≥ нематер≥≠альних актив≥в, а також нарахована у встановленому пор¤дку сума зносу. «алишкова варт≥сть визначаЇтьс¤ ¤к р≥зниц¤ м≥ж перв≥сною варт≥стю ≥ сумою зносу.

” статт≥ "Ќезавершене буд≥вництво" показуЇтьс¤ вар≠т≥сть незавершеного буд≥вництва (включаючи устаткуванн¤ дл¤ монтажу), що зд≥йснюЇтьс¤ дл¤ власних потреб п≥дпри≠Їмства, а також авансов≥ платеж≥ дл¤ ф≥нансуванн¤ такого буд≥вництва.

” статт≥ "ќсновн≥ засоби" наводитьс¤ варт≥сть власних та отриманих на умовах ф≥нансового л≥зингу об'Їкт≥в ≥ орендованих ц≥л≥сних майнових комплекс≥в, ¤к≥ в≥днесен≥ до складу ќсновних засоб≥в зг≥дно з в≥дпов≥дними ѕоложенн¤ми (стандартами). ” ц≥й статт≥ також наводитьс¤ варт≥сть ≥нших необоротних матер≥альних актив≥в. ќкремо у ц≥й статт≥ навод¤тьс¤ перв≥сна (переоц≥нена) варт≥сть, сума зносу основ≠них засоб≥в та њх залишкова варт≥сть. ƒо п≥дсумку Ѕалансу включаЇтьс¤ залишкова варт≥сть, ¤ка визначаЇтьс¤ ¤к р≥зниц¤ м≥ж перв≥сною (переоц≥неною) варт≥стю основних засоб≥в ≥ сумою њх зносу на дату Ѕалансу.

” статт≥ "ƒовгостроков≥ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ*" в≥доб≠ражаютьс¤ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ на пер≥од б≥льше одного року, а також ус≥ ≥нвестиц≥њ, ¤к≥ не можуть бути в≥льно реал≥зован≥ в будь-¤кий момент. ” ц≥й статт≥ вид≥л¤ютьс¤ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ, ¤к≥ зг≥дно з в≥дпов≥дними ѕоложенн¤ми (стандар≠тами) обл≥ковуютьс¤ методом участ≥ в кап≥тал≥.

” статт≥ "ƒовгострокова деб≥торська заборгован≥сть" показуЇтьс¤ заборгован≥сть ф≥зичних та юридичних ос≥б, ¤ка не виникаЇ в ход≥ нормального операц≥йного циклу та буде погашена п≥сл¤ 12 м≥с¤ц≥в з ƒати складанн¤ Ѕалансу.

” статт≥ "¬≥дстрочен≥ податков≥ активи" в≥добража≠Їтьс¤ сума податку на прибуток, що п≥дл¤гаЇ в≥дшкодуванню в наступних пер≥одах внасл≥док тимчасово р≥зниш м≥ж обл≥ковою та податковою базами оц≥нки.

” статт≥ "≤нш≥ необоротн≥ активи" навод¤тьс¤ суми необоротних актив≥в, ¤к≥ не можуть бути включен≥ до наведених вище статей розпод≥лу "Ќеоборотн≥ активи".

II розд≥л јктиву Ѕалансу "ќборотн≥ активи".

” статт≥ "¬иробнич≥ запаси" показуЇтьс¤ варт≥сть запас≥в сировини, основних ≥ допом≥жних матер≥ал≥в, палива, куплених нап≥вфабрикат≥в ≥ комплектуючих вироб≥в, запасних частин, тари, буд≥вельних матер≥ал≥в та ≥нших матер≥ал≥в, призначених дл¤ споживанн¤ в ход≥ нормального операц≥йного циклу.

” статт≥ "“варини на вирощуванн≥ та в≥дгод≥вл≥" в≥дображаЇтьс¤ варт≥сть: дорослих тварин на в≥дгод≥вл≥ ≥ в нагул≥, птиц≥, зв≥р≥в, крол≥в, дорослих тварин, вибракуваних ≥з основного стада дл¤ реал≥зац≥њ, та молодн¤ку тварин.

” статт≥ "Ќезавершене виробництво" показуютьс¤ витрати на незавершене виробництво ≥ незавершен≥ роботи (послуги).

” статт≥ "√отова продукц≥¤" показуютьс¤ запаси вироб≥в на склад≥, обробка ¤ких зак≥нчена та ¤к≥ пройшли випробу≠ванн¤, прийманн¤, укомплектован≥ зг≥дно з умовами договор≥в ≥з замовниками та в≥дпов≥дають техн≥чним умовам ≥ стандар≠там. ѕродукц≥¤, ¤ка не в≥дпов≥даЇ наведеним вимогам (кр≥м браку), та роботи, ¤к≥ прийн¤т≥ замовником, показуютьс¤ у склад≥ незавершеного виробництва.

” статт≥ "“овари" показуЇтьс¤ варт≥сть товар≥в, придба≠них п≥дприЇмствами дл¤ наступного продажу.

” статт≥ "¬ексел≥ одержан≥" показуЇтьс¤ заборгован≥сть покупц≥в, замовник≥в та ≥нших деб≥тор≥в за в≥двантажену продукц≥ю (товари), виконан≥ роботи та надан≥ послуги, ¤ка забезпечена вексел¤ми.

” статт≥ "ƒеб≥торська заборгован≥сть за товари, роботи, послуги" в≥дображаЇтьс¤ заборгован≥сть покупц≥в або замовник≥в за надан≥ њм продукц≥ю, товари, роботи або послуги (кр≥м заборгованост≥, ¤ка забезпечена векселем). ƒо п≥дсумку Ѕалансу включаЇтьс¤ чиста реал≥зац≥йна варт≥сть, ¤ка визначаЇтьс¤ шл¤хом вирахуванн¤ з деб≥торськоњ забор≠гованост≥ резерву сумн≥вних борг≥в.

” статт≥ "ƒеб≥торська заборгован≥сть за розрахун≠ками":

- з бюджетом - показуЇтьс¤ деб≥торська заборгован≥сть ф≥нансових ≥ податкових орган≥в, а також переплата по податках, зборах та ≥нших платежах до бюджету;

Ч за виданими авансами Ч показуЇтьс¤ сума аванс≥в, наданих ≥ншим п≥дприЇмствам у рахунок наступних платеж≥в;

Ч з нарахованих доход≥в Ч показуЇтьс¤ сума нарахова≠них див≥денд≥в, процент≥в, ро¤лт≥ тощо, що п≥дл¤гають надход≠женню;

Ч ≥з внутр≥шн≥х розрахунк≥в Ч показуЇтьс¤ заборгован≥сть пов'¤заних стор≥н та деб≥торська заборгован≥сть ≥з внутр≥шньо≠в≥домчих розрахунк≥в. (ѕов'¤зан≥ сторони - це п≥дприЇмства, стосунки м≥ж ¤кими зумовлюють можлив≥сть одн≥Їњ сторони контролювати ≥ншу або зд≥йснювати суттЇвий вплив на прий≠н¤тт¤ ф≥нансових ≥ оперативних р≥шень ≥ншою стороною).

” статт≥ "≤нша поточна деб≥торська заборгован≥сть" показуЇтьс¤ заборгован≥сть деб≥тор≥в, ¤ка не може бути включена до ≥нших статей деб≥торськоњ заборгованост≥ та ¤ка в≥дображаЇтьс¤ у склад≥ оборотних актив≥в.

” статт≥ "ѕоточн≥ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ" в≥дображають ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ на строк, що не перевищуЇ один р≥к, ¤к≥ можуть бути в≥льно реал≥зован≥ в будь-¤кий момент (кр≥м ≥нвестиц≥й, ¤к≥ Ї екв≥валентами грошових кошт≥в).

” статт≥ "√рошов≥ кошти та њх екв≥валенти" в≥добра≠жаютьс¤ кошти в кас≥, на поточних та ≥нших рахунках у банках, ¤к≥ можуть бути використан≥ дл¤ тюточних операц≥й, а також екв≥валенти грошових кошт≥в. ” ц≥й статт≥ окремо навод¤тьс¤ кошти в нац≥ональн≥й та ≥ноземн≥й валютах.  ошти, ¤к≥ не можна використати дл¤ операц≥й прот¤гом одного року починаючи з дати Ѕалансу або прот¤гом операц≥йного циклу внасл≥док обмежень, сл≥д виключати з≥ складу оборотних актив≥в та в≥дображати ¤к необоротн≥ активи.

” статт≥ "≤нш≥ оборотн≥ активи" в≥дображаютьс¤ суми оборотних актив≥в, ¤к≥ не можуть бути включен≥ до наведених вище статей розд≥лу "ќборотн≥ активи".

III розд≥л јктиву Ѕалансу "¬итрати майбутн≥х пер≥од≥в" (статт≥ в≥дсутн≥).

” склад≥ витрат майбутн≥х пер≥од≥в в≥дображаютьс¤ витрати, що мали м≥сце прот¤гом поточного або попередн≥х зв≥тних пер≥од≥в, але належать до наступних зв≥тних пер≥од≥в.

ѕасив Ѕалансу

≤ розд≥л ѕасиву Ѕалансу "¬ласний кап≥тал" ” статт≥ "—татутний кап≥тал" наводитьс¤ заф≥ксована в установчих документах загальна варт≥сть актив≥в, ¤к≥ Ї внеском власник≥в (учасник≥в) до кап≥талу п≥дприЇмства.

” статт≥ "ѕайовий кап≥тал" наводитьс¤ сума пайових внеск≥в член≥в сп≥лок та ≥нших п≥дприЇмств, що передбачена установчими документами

” статт≥ "ƒодатковий вкладений кап≥тал" акц≥онерн≥ товариства показують суму, на ¤ку варт≥сть реал≥зац≥њ випу≠щених акц≥й перевищуЇ њхню ном≥нальну варт≥сть.

” статт≥ "≤нший додатковий кап≥тал" в≥дображаютьс¤ сума дооц≥нки необоротних актив≥в, безкоштовно отриманих п≥дприЇмством в≥д ≥нших юридичних або ф≥зичних ос≥б, та ≥нш≥ види додаткового кап≥талу.

” статт≥ "–езервний кап≥тал" наводитьс¤ сума резерв≥в, створених, в≥дпов≥дно до чинного законодавства або установ≠чих документ≥в, за рахунок нерозпод≥леного прибутку п≥дпри≠Їмства.

” статт≥ "Ќерозпод≥лений прибуток (непокритий зби≠ток)" в≥дображаЇтьс¤ або сума прибутку, ре≥нвестована у п≥дприЇмство, або сума непокритого збитку. —ума непокритого збитку наводитьс¤ в дужках та вираховуЇтьс¤ при визначенн≥ п≥дсумку власного кап≥талу.

12

Ќазва: Ѕаланс п≥дприЇмства
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-15 (5235 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
-->-->
Page generation 0.144 seconds
Хостинг от uCoz