Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

≈коном≥ка п≥дприЇмства > Ѕанкрутство п≥дприЇмства та шл¤хи його подоланн¤ на сучасному етап≥


Ѕанкрутство п≥дприЇмства та шл¤хи його подоланн¤ на сучасному етап≥

—тор≥нка: 1/2

ƒл¤ оц≥нки загрози банкрутства необх≥дно провести анал≥з ф≥нансового стану п≥дприЇмства. ѕри цьому насамперед сл≥д пе≠рев≥рити його сумарну кредиторську заборгован≥сть. јдже спра≠ва про банкрутство порушуЇтьс¤ арб≥тражним судом, ¤кщо безсп≥рн≥ вимоги кредитора (кредитор≥в) до боржника сукупно становл¤ть не менше н≥ж триста м≥н≥мальних розм≥р≥в зароб≥тноњ плати, ¤к≥ не були задоволен≥ боржником прот¤гом трьох м≥с¤ц≥в п≥сл¤ встановленого дл¤ њх погашенн¤ строку.

ƒл¤ анал≥зу ф≥нансового стану аудитори використовують ме≠тодики, ¤к≥ не завжди Ї доступними дл¤ всього кола ос≥б, зад≥¤них у процедур≥ провадженн¤ у справ≥ про банкрутство. ќднак ф≥нансисту п≥дприЇмства доц≥льно знати основн≥ критер≥њ, за до≠помогою ¤ких можна було б самост≥йно зробити висновок щодо визнанн¤ п≥дприЇмства банкрутом на п≥дстав≥ даних його балан≠су. «окрема встановити, чи д≥йсно це п≥дприЇмство Ї неплатос≠проможним, або перев≥рити достов≥рн≥сть висновку щодо виз≠нанн¤ п≥дприЇмства банкрутом на п≥дстав≥ даних л≥кв≥дац≥йного балансу. ” цьому випадку можна використати методику ƒѕј, ¤ка передбачаЇ розрахунок таких параметр≥в:

1.  оеф≥ц≥Їнт покритт¤ ( п) характеризуЇ достатн≥сть оборот≠них кошт≥в п≥дприЇмства дл¤ погашенн¤ своњх борг≥в прот¤гом року ≥ визначаЇтьс¤ в≥дношенн¤м оборотних актив≥в п≥дприЇм≠ства до поточних зобов'¤зань.

2.  оеф≥ц≥Їнт забезпеченн¤ власними коштами ( з.к) характе≠ризуЇ на¤вн≥сть власних оборотних кошт≥в у п≥дприЇмства, не≠обх≥дних дл¤ його ф≥нансовоњ стаб≥льност≥, ≥ визначаЇтьс¤ ¤к в≥дношенн¤ р≥зниц≥ м≥ж обс¤гами джерел власних та прир≥вн¤них до них кошт≥в ≥ фактичною варт≥стю основних засоб≥в та ≥нших необоротних актив≥в до фактичноњ вартост≥ на¤вних у п≥дприЇм≠ства оборотних кошт≥в виробничих запас≥в, незавершеного буд≥вництва, готовоњ продукц≥њ, кошт≥в, деб≥торськоњ заборгова≠ност≥ та ≥нших оборотних актив≥в.

3.  оеф≥ц≥Їнт абсолютноњ л≥кв≥дност≥ ( а.л) характеризуЇ не≠гайну готовн≥сть п≥дприЇмства погасити свою заборгован≥сть ≥ визначаЇтьс¤ ¤к в≥дношенн¤ суми кошт≥в п≥дприЇмства до суми поточних зобов'¤зань.

¬≥дпов≥дно до ц≥Їњ методики структура балансу п≥дприЇмства визнаЇтьс¤ незадов≥льною, а п≥дприЇмство Ч неплатоспромож≠ним у раз≥, коли:

значенн¤ коеф≥ц≥Їнта покритт¤ ( п) менше н≥ж 1;

значенн¤ коеф≥ц≥Їнта забезпеченн¤ власними коштами ( з.к) менше н≥ж 0,1;

значенн¤ коеф≥ц≥Їнта абсолютноњ л≥кв≥дност≥ ( а.л) менше н≥ж 0,2.

≤снуЇ багато п≥дход≥в до прогнозуванн¤ ф≥нансовоњ неспро≠можност≥ суб'Їкт≥в господарюванн¤. Ѕудь-¤ка методика оц≥нки кредитоспроможност≥ за своЇю суттю Ї одночасно методикою прогнозуванн¤ банкрутства. ” заруб≥жн≥й практиц≥ досить поши≠реними Ї модель јльтмана та модель —пр≥нгейта.

ћодель јльтмана розроблено в 1968 роц≥. ¬она маЇ також назву Ђрозрахунок 2-показникаї. ÷е 5-факторна модель, де фак≠торами Ї окрем≥ показники ф≥нансового стану п≥дприЇмства.

ћодель —пр≥нгейта побудовано на п≥дстав≥ досл≥дженн¤ впливу 19 ф≥нансових показник≥в. ¬важаЇтьс¤, точн≥сть прогно≠зуванн¤ банкрутства за ц≥Їю моделлю становить 92%, однак з ча≠сом цей показник зменшуЇтьс¤.

Z=1.03ј+3,07¬+0,66—+0,4D.

якщо 2 < ќ, 862, то п≥дприЇмство Ї потенц≥йним банкрутом.

ѕрац≥вники в≥дд≥л≥в розрахунк≥в, бухгалтер≥¤, ф≥нансов≥ служби п≥дприЇмства при орган≥зац≥њ догов≥рних в≥дносин з юри≠дичними особами повинн≥ анал≥зувати в≥дношенн¤:

- оборотного кап≥талу до вс≥х актив≥в;

- заборгованост≥ до акц≥онерного кап≥талу;

- вс≥х пасив≥в до вс≥х актив≥в;

- основного кап≥талу до акц≥онерного кап≥талу;

- чистого прибутку до вс≥х актив≥в;

- надходженн¤ кошт≥в в≥д операц≥й до вс≥х пасив≥в.  ер≥вники п≥дприЇмств повинн≥ звернути увагу ≥ на так≥ озна≠ки можливого банкрутства:

- пад≥нн¤ ринковоњ ц≥ни ц≥нних папер≥в товариства;

- зниженн¤ поток≥в грошових кошт≥в;

- роботу п≥дприЇмства в галуз≥, де велика ймов≥рн≥сть бан≠крутства;

- ново створене п≥дприЇмство;

- зменшенн¤ див≥денд≥в.

ѕ≥дставою дл¤ порушенн¤ справи про банкрутство Ї письмо≠ва за¤ва будь-¤кого з кредитор≥в, боржника, орган≥в державноњ податковоњ служби або державноњ контрольно-рев≥з≥йноњ служби до господарського суду.

 редитор може звернутис¤ з за¤вою про порушенн¤ справи про банкрутство юридичноњ особи у раз≥, коли останн¤ неспро≠можна задовольнити визнан≥ нею претенз≥йн≥ вимоги або сплати≠ти борг за виконавчими документами.

Ѕоржник може звернутис¤ до господарського суду з власноњ ≥н≥ц≥ативи у раз≥ його ф≥нансовоњ неспроможност≥ або загрози такоњ неспроможност≥. ƒо за¤ви боржника додаютьс¤ список кредитор≥в ≥ боржник≥в, бухгалтерський баланс та ≥нша ≥нформац≥¤ про його ф≥нансове ≥ майнове становище. ƒостов≥рн≥сть та повнота бухгал≠терського балансу та ≥ншоњ ≥нформац≥њ про ф≥нансове ≥ майнове ста≠новище боржника повинна бути п≥дтверджена аудитором (ауди≠торською ф≥рмою) незалежно в≥д п≥дстав, з ¤ких порушено справу.

—права про банкрутство зг≥дно «акону ”крањни Ђѕро в≥днов≠ленн¤ платоспроможност≥ брржника або визнанн¤ його банкру≠томї порушуЇтьс¤ господарським судом, ¤кщо безсп≥рн≥ вимоги кредитор≥в до боржника сукупно становл¤ть не менше н≥ж трис≠та м≥н≥мальних розм≥р≥в зароб≥тноњ плати, ¤к≥ не були задоволен≥ боржником прот¤гом трьох м≥с¤ц≥в п≥сл¤ встановленого дл¤ њх погашеннн¤ терм≥ну.

—уд покладаЇ на банк, що зд≥йснюЇ розрахунково-касове об≠слуговуванн¤ боржника, ‘онд державного (комунального) май≠на, ¤кщо боржник Ч державне п≥дприЇмство, орган≥зац≥¤, або ≥ншу особу за пропозиц≥Їю боржника чи кредитор≥в повноважен≠н¤ щодо розпор¤дженн¤ ≥ контролю за майном боржника. –озпо≠р¤дник майна несе в≥дпов≥дальн≥сть за неналежне зд≥йсненн¤ за≠значених повноважень. ѕовноваженн¤ розпор¤дника майна втрачають силу з моменту утворенн¤ л≥кв≥дац≥йноњ ком≥с≥њ.

 редитори у м≥с¤чний строк з дн¤ опубл≥куванн¤ в оф≥ц≥йному друкованому орган≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни чи  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни оголошенн¤ про порушенн¤ справи про бан≠крутство подають до суду письмов≥ за¤ви з майновими вимогами до боржника, а також документи, що њх п≥дтверджують. √оспо≠дарський суд за результатами розгл¤ду цих вимог своЇю ухвалою визнаЇ њх чи в≥дхил¤Ї. «азначена ухвала може бути перев≥рена у по≠р¤дку нагл¤ду. «а¤ви кредитор≥в оплачуютьс¤ державним митом. √ромад¤ни ≥ юридичн≥ особи, ¤к≥ бажають вз¤ти участь у санац≥њ боржника, у той же строк повинн≥ подати до арб≥тражного суду за≠¤ви з письмовим зобов'¤занн¤м про переведенн¤ на них боргу, а також вказати умови санац≥њ юридичноњ особи Ч боржника.

ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ строку, зазначеного у статт≥ 10 «акону Ђѕро банкрутствої, суд може винести ухвалу про проведенн¤ санац≥њ боржника, ¤кщо над≥йшли пропозиц≥њ в≥д бажаючих задовольнити вимоги кредитор≥в до боржника, ≥ виконати його зобов'¤занн¤ пе≠ред бюджетом, за умови згоди збор≥в (ком≥тету) кредитор≥в з≥ стро≠ками виконанн¤ цих зобов'¤зань ≥ на переведенн¤ боргу. ѕраво ви≠бору умов проведенн¤ санац≥њ залишаЇтьс¤ за боржником у раз≥, ко≠ли в≥н сам звернувс¤ до суду ≥з за¤вою про визнанн¤ його банкру≠том. ѕри цьому умови проведенн¤ санац≥њ державних п≥дприЇмств шл¤хом реорган≥зац≥њ погоджуютьс¤ з в≥дпов≥дним органом, упов≠новаженим управл¤ти державним майном, та јнтимонопольним ком≥тетом ”крањни в межах його компетенц≥њ, а умови проведенн¤ санац≥њ шл¤хом приватизац≥њ Ч з в≥дпов≥дним органом привати≠зац≥њ. якщо в санац≥њ п≥дприЇмства-божника ви¤вили бажанн¤ вз¤≠ти участь дек≥лька громад¤н або юридичних ос≥б, то в≥дб≥р сана-тор≥в зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дними органами на конкурсних засадах. якщо порушено провадженн¤ у справ≥ про банкрутство державно≠го п≥дприЇмства, його трудовий колектив маЇ право вимагати пере≠дач≥ п≥дприЇмства йому в оренду за умови прийн¤тт¤ на себе борг≥в п≥дприЇмства-боржника. ” раз≥ згоди кредитор≥в на переведенн¤ боргу та зам≥ну боржника у випадку, передбаченому частиною дру≠гою ц≥Їњ статт≥, арб≥тражний суд виносить ухвалу про припиненн¤ провадженн¤ у справ≥. ¬ ухвал≥ суд затверджуЇ узгоджен≥ кредито≠рами, санаторами ≥ боржником у випадку, передбаченому части≠ною другою ц≥Їњ статт≥, умови санац≥њ юридичноњ особи-боржника. √осподарський суд визнаЇ боржника банкрутом у раз≥ в≥дсут≠ност≥ пропозиц≥й щодо проведенн¤ санац≥њ або незгоди креди≠тор≥в з умовами проведенн¤ санац≥њ боржника. ѕро визнанн¤ боржника банкрутом суд приймаЇ постанову. ¬ постанов≥ при≠значаютьс¤ л≥кв≥датори з числа представник≥в збор≥в кредитор≥в, банк≥в, ф≥нансових орган≥в, а також ‘онду державного (кому≠нального) майна, ¤кщо банкрутом визнано державне п≥дпри≠Їмство або орган≥зац≥ю. Ќа л≥кв≥датор≥в покладаютьс¤ обов'¤зки проведенн¤ задоволенн¤ вимог кредитор≥в.

ѕор¤док оголошенн¤ п≥дприЇмства банкрутом ≥ механ≥зм розпод≥лу конкурсноњ маси

 оп≥њ постанови про визнанн¤ боржника банкрутом надсила≠ютьс¤: засновников≥ визнаноњ банкрутом юридичноњ особи; власников≥ майна банкрута або уповноваженому ним органу;

банков≥, кл≥Їнтом ¤кого Ї банкрут; Ќац≥ональному банков≥ ”к≠рањни (¤кщо банкрутом Ї банк); ћ≥н≥стерству зовн≥шньоеко≠ном≥чних зв'¤зк≥в ”крањни (¤кщо банкрут зареЇстрований ¤к учасник зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥); органов≥, що за≠реЇстрував банкрута суб'Їктом п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥; дер≠жавн≥й служб≥ зайн¤тост≥ за юридичною адресою банкрута; в≥дпов≥дним профсп≥лковим органам; прокуратур≥ (¤кщо ма≠тер≥али справи дають п≥дстави вважати банкрутство навмисним).

« моменту визнанн¤ боржника банкрутом: припин¤Їтьс¤ п≥дприЇмницька д≥¤льн≥сть боржника; до л≥кв≥дац≥йноњ ком≥с≥њ пе≠реходить право розпор¤дженн¤ майном банкрута ≥ вс≥ його май≠нов≥ права ≥ обов'¤зки; вважаютьс¤ такими, що минули, строки ус≥х боргових зобов'¤зань банкрута; припин¤Їтьс¤ нарахуванн¤ пен≥ та процент≥в з ус≥х вид≥в заборгованост≥ банкрута.

12

Ќазва: Ѕанкрутство п≥дприЇмства та шл¤хи його подоланн¤ на сучасному етап≥
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-15 (2654 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
-->-->
Page generation 0.342 seconds
Хостинг от uCoz