Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

≈коном≥ка п≥дприЇмства > ¬ар≥анти ц≥новоњ пол≥тики п≥дприЇмства


¬ар≥анти ц≥новоњ пол≥тики п≥дприЇмства

¬ажливою складовою частиною веденн¤ справи Ї формуванн¤ ц≥новоњ пол≥тики стосовно товар≥в, що просуваютьс¤ на ринок, ≥ послугам.

 ожен п≥дприЇмець самост≥йно встановлюЇ ц≥ну за св≥й товар. ™ два п≥дходи до ринкового ц≥ноутворенн¤: встановленн¤ ≥ндив≥дуальних ц≥н або Їдиних ц≥н. ѕерша формуЇтьс¤ на догов≥рн≥й основ≥ в результат≥ переговор≥в м≥ж покупцем ≥ продавцем, що забезпечують узгодженн¤ ≥нтерес≥в стор≥н. ƒруга характерна тим, що вс≥ покупц≥ купують товар за однаковою ц≥ною.

ѕершор¤дна увага в останн≥ роки прид≥л¤Їтьс¤ питанн¤м установленн¤ ц≥ни на нову продукц≥ю ≥ прогнозуванн¤ ц≥новоњ пол≥тики в розрахунку на вс≥ стад≥њ життЇвого циклу товару на внутр≥шньому ≥ св≥товому ринках. ¬изначенн¤ ц≥ни на товари ринковоњ новизни - складне ≥ в≥дпов≥дальне завданн¤, оск≥льки торгова марка таких товар≥в ще нев≥дома покупц¤м, ¤к ≥ њхн≥ споживч≥ властивост≥ ≥ техн≥чн≥ характеристики. ” зв'¤зку з цим важливо створити попит на нов≥ товари з боку споживач≥в, що зажадаЇ ≥стотних витрат.

ўе при проектуванн≥ нового товару в рамках наукових досл≥джень ≥ розробок ф≥рма зд≥йснюЇ велик≥ ≥нвестиц≥њ з метою дос¤гненн¤ високого ринкового ефекту в≥д подальших продаж≥в. Ќац≥лен≥ на майбутнЇ кап≥таловкладенн¤ будуть тим б≥льше, чим конструктивно нов≥шим буде створюваний товар, маркетологам тому надзвичайно важливо домогтис¤ швидкоњ окупност≥ товару ≥ поверненн¤ кошт≥в вкладених у нього до виходу товару на ринок ≥ на стад≥њ впровадженн¤. “ут в≥дом≥ два види товарноњ пол≥тики: Узн¤тт¤ вершк≥вФ ≥ Упрорив на ринокФ. ѕерший метод припускаЇ установленн¤ високих ц≥н на нову продукц≥ю ≥ розрахований на забезпечен≥ шари споживач≥в. Ќа стад≥њ впровадженн¤ нового товару на ринок на ньому в≥дсутн≥ чи конкуренти њх дуже мало. ‘≥рма, що впроваджуЇ новий товар на ринок, маЇ монопольне становище, що дозвол¤Ї проводити пол≥тику високих ц≥н.

÷≥на в даному випадку визначаЇтьс¤ так, щоб оц≥нити обс¤г перв≥сних кап≥таловкладень у створенн¤ ≥ просуванн¤ нового товару на ринок ≥ забезпечити њхнЇ в≥дшкодуванн¤, вона встановлюЇтьс¤ на завищеному р≥вн≥ з метою орган≥зац≥њ розширеного збуту ≥ п≥двищенн¤ ефекту в≥д швидкого поверненн¤ ран≥ше вкладених у цей товар кошт≥в.

Ќадал≥, коли продаж≥ даного товару не будуть зростати, ф≥рми, що застосовують таку пол≥тику, йдуть на де¤ке зниженн¤ р≥вн¤ ц≥н, одночасно уважно стежачи за реакц≥Їю ринку ≥ залучаючи б≥льш низькими ц≥нами додатков≥ шари покупц≥в ≥ споживач≥в, на основ≥ поетапних знижень ц≥н ф≥рми зд≥йснюють У видоюй не У усього ринкового попиту, закладеного спочатку в новий товар (чим ≥ по¤снюЇтьс¤ назва такоњ пол≥тики ц≥ноутворенн¤).

ѕол≥тика Упрориву на ринокФ припускаЇ зворотне: ф≥рма в≥дкриваЇ продаж нового товару з низькоњ ц≥ни, щоб товар швидше дос¤г стад≥њ зросту й у пор≥вн¤но короткий терм≥н дл¤ нього був створений масовий ринок. ќсновою такоњ пол≥тики виступаЇ формуванн¤ масових товаропров≥дних канал≥в збуту. ”становленн¤ ц≥ни з початку продаж≥в нового товару на ринку на в≥дносно низькому р≥вн≥ в≥дкриваЇ можлив≥сть домогтис¤ швидкоњ окупност≥ товару » вже на ранн≥й стад≥њ життЇвого циклу гарантувати високий р≥вень масових продаж≥в, що дозвол¤Ї в короткий терм≥н повернути ран≥ше зроблен≥ кап≥таловкладенн¤. ÷¤ пол≥тика вимагаЇ обережност≥, невдача в њњ проведенн≥ може привести до ускладнень у в≥дшкодуванн≥ ран≥ше зд≥йснених кап≥таловкладень у розробку товару ≥ просуванн¤ його на ринок ≥ до ф≥нансових труднощ≥в ф≥рми, тим б≥льше, що п≥двищити на даний товар ц≥ни надал≥ ви¤витьс¤ надзвичайно важким, ≥ њх можна буде т≥льки знижувати, щоб удержати товар на ринку.

«вичайно ж ф≥рми при формуванн≥ ц≥ни продажу приб≥гають до використанн¤ не одного, а дек≥лькох метод≥в ц≥ноутворенн¤.

” д≥¤льност≥ ф≥рм чи п≥дприЇмства розрахунок ц≥н - це т≥льки перший крок до розвТ¤занн¤ одн≥Їњ з найважлив≥ших проблем ринковоњ д≥¤льност≥. Ќадал≥ ц≥на товар≥в та послуг регулюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до загальних зм≥н ц≥н ф≥рми, зм≥н конТюнктури ринку тощо. ќтже, управл≥нн¤ ц≥нами - це загальн≥ правила, ¤кими керуЇтьс¤ п≥дприЇмство, приймаючи р≥шенн¤ в≥дпов≥дно до стратег≥њ ≥ тактики д≥¤льност≥. ” процес≥ управл≥нн¤ ц≥нами можуть бути використан≥ так≥ принципи.

ѕол≥тика поступового зниженн¤ ц≥н. ¬она характеризуЇтьс¤ в≥дносно високими ц≥нами п≥д час виведенн¤ на ринок нового продукту. ƒал≥, коли зростаЇ конкуренц≥¤, ц≥ни поступово знижуютьс¤. ™ к≥лька передумов дл¤ використанн¤ такоњ ц≥новоњ пол≥тики:

на¤вн≥сть досить великоњ к≥лькост≥ потенц≥йних покупц≥в з високою куп≥вельною спроможн≥стю ≥ гострою потребою в даному товар≥

компенсац≥¤ високого р≥вн¤ ц≥н

незначний ступ≥нь привабливост≥ продукту ≥ високий р≥вень ц≥н на нього дл¤ потенц≥йних конкурент≥в

обовТ¤зкова в≥дпов≥дальн≥сть високоњ ц≥ни висок≥й ¤кост≥ продукту.

ќсновною перевагою такоњ пол≥тики Ї та проста ≥стина, що ц≥ни завжди легше зменшувати. «авд¤ки цьому продукт тривалий час збер≥гаЇ свою ринкову приваблив≥сть, обс¤ги збуту. ќсновною проблемою тут Ї встановленн¤ початкового р≥вн¤ ц≥н, ¤кий давав би в≥льну можлив≥сть поступового њх зниженн¤

ѕол≥тика зн≥манн¤ вершк≥в. “ака пол≥тика використовуЇтьс¤ щодо товар≥в, ¤к≥ належать до категор≥њ модних новинок. ¬она характеризуЇтьс¤ максимально високими ц≥нами п≥д час виведенн¤ на ринок новинки. ѕередумовами њњ використанн¤ Ї готовн≥сть споживача купити новинку за найвищу ц≥ну, нечутлив≥сть попиту, на¤вн≥сть в≥дпов≥дного ц≥нового сегмента ринку, необ≥знан≥сть покупц≥в з реальними витратами виробника, а також мала ймов≥рн≥сть швидкоњ реакц≥њ конкурент≥в. ѕеревагами такоњ пол≥тики Ї можлив≥сть швидкого покритт¤ витрат на виробництво ≥ маркетинг, отриманн¤ в≥дпов≥дних прибутк≥в, п≥двищенн¤ ≥м≥джу ф≥рми ¤к п≥дприЇмства-новатора, а також уникненн¤ небажаного аж≥отажного попиту. ѕроте таке п≥дприЇмство високим р≥внем ц≥н приваблюЇ конкурент≥в, що може змусити його в≥дмовитись в≥д випуску даного продукту.

ѕол≥тика проникненн¤. ¬она характеризуЇ пор≥вн¤но низьк≥ ц≥ни, що робить можливим проникненн¤ п≥дприЇмства на нов≥ ринки, створенн¤ достатнього попиту. “ак≥ ц≥ни можуть бути п≥двищен≥, наприклад ,за рахунок п≥двищенн¤ ¤кост≥ продукц≥њ. √оловна передумова використанн¤ такоњ пол≥тики пол¤гаЇ у на¤вност≥ необх≥дноњ к≥лькост≥ товар≥в, що робить можливим дос¤гненн¤ великих обс¤г≥в товарообороту, достатн≥х дл¤ проходженн¤ точки беззбитковост≥.

ѕол≥тика диференц≥юванн¤ ц≥н. ÷е продаж свого того самого продукту р≥зним покупц¤м за р≥зними ц≥нами. “ака пол≥тика маЇ два завданн¤:

пристосуватись до умов р≥зних ринк≥в, де ≥снують р≥зн≥ умови конкуренц≥њ, ≥нтенсивн≥сть попиту, сприйн¤тт¤ ц≥ни

дос¤гти виробничо-економ≥чних чи лог≥стичних переваг з погл¤ду впливу на повед≥нку споживач≥в за рахунок продажу великих парт≥й товару, в≥рог≥дн≥шого розпод≥лу замовлень в час≥

–озр≥зн¤ють к≥лька вид≥в ц≥новоњ диференц≥ац≥њ:

просторову 9 р≥зн≥ ц≥ни в крањн≥ та за њњ межами)

часову( сезонн≥ знижки та надбавки)

залежно в≥д способу використанн¤ продукту ( паливо ¤к сировина чи ¤к пальне дл¤ двигун≥в)

за групами споживач≥в ( використанн¤ п≥льгових тариф≥в дл¤ л≥тн≥х людей чи студент≥в)

залежно в≥д к≥лькост≥ ( знижки у раз≥ куп≥вл≥ ц≥лих упаковок товару, а не одиничних екземпл¤р≥в)

” р≥зних крањнах до такоњ ц≥новоњ пол≥тики ставл¤тьс¤ неоднозначно. ѕодекуди њњ квал≥ф≥кують ¤к ц≥нову дискрим≥нац≥ю, що пересл≥дуЇтьс¤ законом.

ѕол≥тика престижних ц≥н. ÷е висок≥ ц≥ни на продукти справд≥ високоњ ¤кост≥. “ак≥ продукти мус¤ть пост≥йно здобувати ≥ п≥дтримувати свою високу репутац≥ю, отже, основна проблема - пост≥йне п≥двищенн¤ ¤к≥сних характеристик, його ≥м≥джу, збереженн¤ традиц≥й хорошоњ ф≥рми, незважаючи на будь-¤к≥ конТюктурн≥ зм≥ни.

ѕол≥тика традиц≥йного ц≥ноутворенн¤. ¬она пол¤гаЇ в ор≥Їнтац≥њ на т≥ традиц≥њ, ¤к≥ ≥снують на ринку одо р≥вн¤ ц≥н на ту чи ≥ншу продукц≥ю.

ѕол≥тика шикуванн¤ ц≥н. ѓњ використовують за продажу к≥лькох категор≥й продукту або великого асортименту в рамках одн≥Їњ категор≥њ. ÷≥ни сл≥д вишиковувати так, аби њхн≥й р¤д був достатньо диференц≥йований.

ѕол≥тика психолог≥чно комфортних ц≥н. “ака пол≥тика бере до уваги Ђ внутр≥шню лог≥куї покупц¤, коли ц≥ни встановлюютьс¤ дещо нижчими за ¤кусь Ђ круглуї суму.

ѕол≥тика посл≥довного проходженн¤ по сегментах ринку. «астосовуЇтьс¤ у м≥ру насиченн¤ ¤когось сегмента даним товаром. “од≥ ц≥ну знижують, а товар пропонують ≥ншому сегменту, де б≥льш висока еластичн≥сть.


—писок використаноњ л≥тератури:

1. Ѕойчак ≤. ћ., ’ар≥в Ќ.—., ’опчан ћ.≤. ≈коном≥ка п≥дприЇмств. - Ћ.: —полом, 1999.

2. Ѕороздин ё.¬. ÷енообразование и потребительска¤ стоимость продукции. - ћ. : Ёкономика, 1975 .

¬арга ¬.”. ƒеньги и цены. ћирова¤ економика и международные отношени¤. - є 12- 1992.

¬асильева Ќ.—.,  озлова Ћ. ». ‘ормирование цены в рыночных услови¤х. - ћ.: Ѕизнес, 1995.

 орниенко ¬.“. ÷ена и народное потребление. - ћ.: «нание,1993.

1

Ќазва: ¬ар≥анти ц≥новоњ пол≥тики п≥дприЇмства
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-15 (1290 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
-->-->
Page generation 0.146 seconds
Хостинг от uCoz