Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

Ѕанк≥вська справа > Ѕанк≥вська система


Ѕанк≥вська система

—тор≥нка: 1/4

–озгл¤немо структуру та функц≥њ банк≥вськоњ системи в еко≠ном≥ц≥ ринкового типу. ¬ так≥й економ≥ц≥ кредитно-банк≥вська система представлена великим набором банк≥в та пов'¤заних з ни≠ми р≥зноман≥тних кредитно-ф≥нансових установ. ¬ орган≥зац≥йному аспект≥ банк≥вська система Ї сукупн≥стю взаЇмопов'¤заних та взаЇмод≥ючих банк≥в,† кожний з ¤ких виконуЇ функц≥њ,† ¤к≥ випливають з його призначенн¤. –озр≥зн¤ють ем≥с≥йн≥,† комерц≥йн≥,† ≥нвестиц≥йн≥,† ≥потечн≥,† ощадн≥ банки,† р≥зн≥ ф≥нансов≥ компан≥њ (пенс≥йн≥,† соц≥альн≥,† ≥нновац≥йн≥). ¬ сукупност≥ вс≥ ц≥ ф≥нансо≠во-кредитн≥ установи утворюють банк≥вську кредитну систему.

Ѕанк≥вська система в ”крањн≥ маЇ двор≥вневу побудову: на першому р≥вн≥ Ч Ќац≥ональний банк ”крањни, на другому Ч ко≠мерц≥йн≥ банки.

ѕров≥дне м≥сце в банк≥вськ≥й систем≥ належить Ќац≥ональному банку ”крањни (ЌЅ”). ¬≥н покликаний провадити Їдину пол≥тику в сфер≥ грошового об≥гу, зм≥цненн¤ нац≥ональноњ грошовоњ одиниц≥ Ч гривн≥.

Ќац≥ональному банку ”крањни надано монопольне право на ви≠пуск грошей (ем≥с≥ю). ¬≥н виконуЇ роль ем≥с≥йного центру. Ѕанк збе≠р≥гаЇ резервн≥ фонди грошових знак≥в, дорогоц≥нн≥ метали, у тому числ≥ золото, валютн≥ запаси.

Ќац≥ональний банк ”крањни обслуговуЇ державний борг крањни, даЇ дозв≥л на створенн¤ (реЇстрац≥ю) комерц≥йних банк≥в.

«м≥ст д≥¤льност≥ Ќац≥онального банку ”крањни про¤вл¤Їтьс¤ в його функц≥¤х, основних напр¤мах функц≥онуванн¤. ƒл¤ виконанн¤ завдань, покладених на цей орган державного управл≥нн¤ спец≥аль≠ноњ компетенц≥њ, —татутом передбачен≥ так≥ функц≥њ:

а) брати участь у розробц≥ основних напр¤м≥в ≥ тенденц≥й еко≠ном≥чного й соц≥ального розвитку народного господарства ”крањни, державного бюджету ”крањни, прогнозу грошових доход≥в ≥ витрат населенн¤;

б) розробл¤ти основн≥ напр¤ми Їдиноњ грошово-кредитноњ пол≥≠тики, в≥дпов≥дно до ¤ких зд≥йснюЇтьс¤ регулюванн¤ грошового об≥≠гу в ”крањн≥;

в) концентрувати кредитн≥ ресурси, створен≥ за рахунок кошт≥в статутного та ≥нших фонд≥в, залишк≥в кошт≥в державного бюджету, кошт≥в на депозитних рахунках, кошт≥в в об≥гу та в м≥жбанк≥вських розрахунках, а також переданих за плату ќщадним банком кошт≥в, ¤к≥ формуютьс¤ за рахунок вклад≥в населенн¤;

г) продавати й купувати на догов≥рних засадах кредитн≥ ресурси;

д) утворювати фонд регулюванн¤ кредитних ресурс≥в банк≥всь≠коњ системи держави за рахунок частини залучених банками ресур≠с≥в ≥ депозит≥в, визначати розм≥ри формуванн¤ цього фонду;

е) орган≥зовувати ≥ проводити ≥нкасац≥ю, перевезенн¤ грошових знак≥в та ≥нших ц≥нностей;

ж) проводити Їдину кредитну пол≥тику в держав≥, встановлюва≠ти правила розрахунк≥в ≥ веденн¤ касових операц≥й, пор¤док веденн¤ обл≥ку й зв≥тност≥ у банках, визначати розм≥р плати за залучен≥ з ≥н≠ших банк≥в ресурси, виход¤чи ≥з загальноњ процентноњ пол≥тики;

з) зд≥йснювати регулюванн¤ р≥вн¤ банк≥вських процентних ставок;

й) орган≥зовувати касове виконанн¤ державного бюджету;

к) зосереджувати на рахунках у своњх установах валютн≥ кошти валютного фонду  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, брати участь у роз≠робц≥ зведеного валютного плану, забезпечувати проведенн¤ Їдиноњ валютноњ пол≥тики в держав≥;

л) зд≥йснювати обслуговуванн¤ державного боргу, виконувати операц≥њ, пов'¤зан≥ з розм≥щенн¤м державних позик, њх погашенн¤м ≥ виплатою процент≥в по них;

м) давати дозв≥л на утворенн¤ комерц≥йних банк≥в за участю ≥но≠земних юридичних ос≥б та ≥ноземних громад¤н, реЇструвати комер≠ц≥йн≥ банки ≥ встановлювати дл¤ них економ≥чн≥ нормативи тощо.

–азом ≥з тим Ќац≥ональному банку надаютьс¤ так≥ права, що зу≠мовлен≥ його специф≥кою: встановлювати дл¤ комерц≥йних банк≥в та њх ф≥л≥й обс¤г ≥ форми зв≥тност≥ ≥нформац≥йних матер≥ал≥в, необ≠х≥дних дл¤ прогнозуванн¤ ≥ плануванн¤ з метою зд≥йсненн¤ ™диноњ державноњ пол≥тики в област≥ грошового об≥гу, кредитуванн¤, роз≠рахунк≥в, ц≥нних папер≥в ≥ валютних операц≥й; встановлювати за узгодженн¤м з комерц≥йними банками, ¤к≥ зд≥йснюють касове обс≠луговуванн¤ п≥дприЇмств, орган≥зац≥й, л≥м≥т залишку грошей в опе≠рац≥йн≥й кас≥, визначати вид нац≥ональних грошових знак≥в, њх но≠м≥нал, встановлювати визначальн≥ ознаки ≥ пор¤док плат≥жност≥, систему захисту; одержувати в ≥ноземних ≥ м≥жнародних банках та в ≥нших ф≥нансово-кредитних орган≥зац≥¤х кредити, розм≥щувати по≠зики, зд≥йснювати операц≥њ в ≥ноземн≥й валют≥; давати дозв≥л орган≥≠зац≥¤м ”крањни залучати кредити з-за кордону в межах загального л≥м≥ту зовн≥шньоњ заборгованост≥ держави, ¤кий встановлюЇтьс¤ ¬ерховною –адою ”крањни; визначати ц≥ни й тарифи на надан≥ Ќа≠ц≥ональним банком ≥ його установами послуги, ¤кщо вони не вста≠новлен≥ законодавством ”крањни; утворювати у своЇму п≥дпор¤дку≠ванн≥ п≥дприЇмства ≥ бути пайовиком або акц≥онером п≥дприЇмств, необх≥дних дл¤ виконанн¤ завдань Ќац≥онального банку, в тому чис≠л≥ щодо виготовленн¤ паперових грошей, виробництва необх≥дного дл¤ ц≥Їњ мети паперу, виготовленн¤ монет та ≥нш≥ права.

ѕравове становище Ќац≥онального банку ”крањни, його особ≠ливе правове регулюванн¤ зумовлюЇ виконанн¤ специф≥чних дл¤ нього банк≥вських операц≥й. ¬≥дпов≥дно до ст. 8 «акону ”крањни Ђѕро банки ≥ банк≥вську д≥¤льн≥стьї Ќац≥ональний банк виконуЇ та≠к≥ операц≥њ:

- видаЇ комерц≥йним банкам кредити на строк за домовлен≥стю з позичальниками;

- провадить рахунки банк≥в-кореспондент≥в ≥ зд≥йснюЇ розра≠хункове касове обслуговуванн¤ комерц≥йних банк≥в та ≥нших кре≠дитних установ;

- купуЇ та продаЇ ц≥нн≥ папери, що випускаютьс¤ державою;

- видаЇ кредити банкам п≥д заставу вексел≥в ≥ ц≥нних папер≥в;

- зд≥йснюЇ ем≥с≥ю приватизац≥йних папер≥в;

- виступаЇ гарантом кредит≥в, що надаютьс¤ суб'Їктам зовн≥ш≠ньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥ ≥ноземними банками, ф≥нансовими та ≥н≠шими м≥жнародними орган≥зац≥¤ми п≥д заставу ƒержавного валют≠ного та ≥ншого державного майна ”крањни;

- купуЇ ≥ продаЇ ≥ноземну валюту ≥ плат≥жн≥ документи в ≥но≠земн≥й валют≥;

- проводить операц≥њ з резервними фондами грошових знак≥в;

- зд≥йснюЇ ≥нш≥ операц≥њ в≥дпов≥дно до своњх функц≥й, передба≠чених законодавством.

†≈м≥с≥йний банк (центральний банк) Ц маЇ монопольне право виписку б≥лет≥в (грошових знак≥в,† банкнот). ќсновним його зав≠данн¤м Ї проведенн¤ державноњ пол≥тики в сфер≥ грошового об≥гу,† кредиту,† регулюванн¤ д≥¤льност≥ вс≥Їњ банк≥вськоњ системи. ÷ей банк завжди нац≥онал≥зований ≥ його д≥¤льн≥сть знаходитьс¤ п≥д контролем держави. “ому його називають державним або цен≠тральним банком.

†≤нвестиц≥йн≥ банки Ц спец≥ал≥зуютьс¤ на ф≥нансуванн≥ та довгостроковому кредитуванн≥ р≥зних п≥дприЇмств ≥ ц≥лих галузей. –озр≥зн¤ють ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ,† зд≥йснюван≥ шл¤хом куп≥вл≥ банком ц≥нних папер≥в,† а також реальн≥ ≥нвестиц≥њ,† що зд≥йснюютьс¤ шл¤хом вкладанн¤ кап≥талу в промислов≥сть,† буд≥вництво та ≥нш≥.

† ≤потечн≥ банки Ц спец≥ал≥зуютьс¤ по наданню довгостроко≠вих позик п≥д заставу нерухомост≥.

†≤нновац≥йн≥ банки (або фонди) Ц зд≥йснюють кредитуванн¤ (в основному пов'¤зан≥ з де¤ким ризиком) на вс≥х етапах ≥нновац≥йного процесу створенн¤ ≥ впровадженн¤ р≥зних наукових роз≠робок.

†ќщадбанки Ц Ї простими ф≥нансово-кредитними установами дл¤ заохоченн¤ в≥льних грошових кошт≥в населенн¤,† включаючи операц≥њ з ц≥нними паперами.

† омерц≥йн≥ банки Ц найб≥льш ун≥версальний тип банк≥в,† що займаютьс¤ широким колом операц≥й,† в тому числ≥ наданн¤ кре≠дит≥в промисловим,† торговим та ≥ншим п≥дприЇмствам переважно за рахунок грошових кошт≥в у вигл¤д≥ депозитних вклад≥в. “ак≥ бан≠ки зд≥йснюють також р≥зноман≥тн≥ комерц≥йн≥† послуги та операц≥њ. «вичайно,† вони не Ї державними.

 омерц≥йн≥ банки Ц основна ланка кредитноњ системи крањни,† ¤ка включаЇ в себе кредитн≥ установи,† ¤к≥ зд≥йснюють р≥зн≥ банк≥вськ≥ операц≥њ дл¤ своњх кл≥Їнт≥в на баз≥ комерц≥йного розрахунку. ƒл¤ цього вони використовують не т≥льки св≥й власний кап≥тал,† але й залучений ф≥нансовий кап≥тал† у†† вигл¤д≥ вкла≠день,† депозит≥в м≥жбанк≥вських кредит≥в та ≥нших джерел. ѕри цьому залучен≥ кошти,† ¤к правило,† значно перевищують обс¤ги власного кап≥талу комерц≥йних банк≥в.

Ќазва: Ѕанк≥вська система
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-01-03 (8027 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
-->
Page generation 0.116 seconds
Хостинг от uCoz