Sort-ref.narod.ru - реферати, курсові, дипломи
  Головна  ·  Замовити реферат  ·  Гостьова кімната ·  Партнери  ·  Контакт ·   
Пошук


Рекомендуєм

Економічна теорія > Поняття відкритості економіки


СУСПІЛЬНИЙ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ (ГЕОГРАФІЧНИЙ) ПОДІЛ ПРАЦІ. МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ ЯК ВИД ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ, ЙОГО РОЛЬ У ГЕОГРАФІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА СВІТОГОСПОДАРЧІЙ РЕАЛЬНОСТІ. Географічний (територіальний) поділ праці – це просторова форма суспільного поділу праці, що виражається у спеціалізації окремих районів та країн на виробництві окремих видів продукції. Поділ праці – диференціація, спеціалізація трудової діяльності, співіснування різних її видів. Суспільний поділ праці – диференціація у суспільстві різних соціальних функцій, виконуваних певними групами людей, та виділення у зв'язку з цим різних сфер суспільства (промисловість, сільське господарство, наука, мистецтво, армія тощо). Суспільний поділ праці знаходить вираження у професійному поділі праці. Спеціалізацію виробництва в межах країни та між країною називають територіальним та міжнародним поділом праці. Від початку поділ праці є статевим та віковим. У подальшому поділ праці в сукупності із дією інших факторів (майнова нерівність тощо) призводить до виникнення різних соціальних груп. У сучасну епоху зростає міжнародний поділ праці, що сприяє розвитку світових інтеграційних процесів. Міжнародний поділ праці у першому наближенні можна визначити як два взаємопов'язаних аспекти: 1)експортний, коли в окремих країнах та районах налагоджується виробництво понад внутрішні потреби; 2)імпортний, коли розвивається споживання понад внутрішні виробничі можливості за рахунок придбання продукції з інших країн. Міжнародний поділ праці є просторовою форомою суспільного поділу праці, що характеризується розривом між місцем виробництва та місцем споживання. Приклад Японії та нових індустріальних країн з різко обмеженими природними ресурсами показує, яку величезну роль може відігравати міжнародний поділ праці у здійсненні процесів розширеного відтворення. Завдяки МПП відбувається безперервна циркуляція певної частки вироблюваної у національному господарстві сировини, матеріалів, готових виробів, фінансових ресурсів, наукових та технічних знань, виробничого та управліннєвого досвіду поза національними кордонами. Це відкриває кожній країні доступ до освоєння природних ресурсів світу (незалежно від їхнього місця розташування), до створених виробничих сил, до накопичених за всю історію знань та досвіду. Участь у міжнародному поділі праці дозволяє кожній країні повніше та з найменшими видатками задовільнити свої потреби, аніж якби вона робила це самотужки. Одна з найбільш очевидних передумов розвитку МПП, що дала початковий поштовх до зв'язків між народами – відмінність між країнами у природно-географічному відношенні. До машинної стадії МПП базувався на відмінностях у природних ресурсах, з кінця ХІХ століття залежність його від природної основи стала зменшуватися, що протягом більш ніж століття робило несиметричною економічну залежність між країнами. Серед природно-географічних факторів, що зумовлюють міру залученості країни до МПП, дослідники виділяють територію. Чим більше територія країни, тим, як правило, різноманітніше, багатше її природні ресурси, що дозволяє не залежати від імпорту. Країни з більшою територією за значної чисельності населення мають набагато більше можливостей для створення повного набору галузей господарства. Економіко-географічне положення і насамперед такі його види, як транспортно- та ринково-географічне в ряді випадкі вне тільки справляють істотний вплив, а й визначають роль країни у МПП. Одним з основних факторів МПП є населення країни, його чисельність, різноманітність навичок, кваліфікація. Профіль країни у системі МПП може складатися також під впливом історичних традицій виробництва. В деяких випадках можна говорити про історичні передумови міжнародної спеціалізації у споживанні, а не виробництві. МПП розвивається в умовах нерівномірного розвитку сучасної системи світового господарства в його різних частинах. Зберігаються величезні відмінності у рівні розвитку виробничих сил різних країн та регіонів. Технологічні відмінності настільки великі, що можна говорити про існування в сучасному світі різних технологічних епох. Ряд “анклавів” всередині країн, що розвиваються, де переважає натуральне господарство, практично не включений у МПП. Істотним фактором участі країни в МПП є її зовнішньоекономічна політика. В країнах світу явно простежуються дві тенденції: 1)лібералізація зовнішньоеконмоічних зв'язків; 2)посилення протекціонізму, тобто посилення торгівельно-політичного режиму. В цілому у світі переважає тенденція до лібералізації, хоча в певні періоди спостерігаються спалахи протекціонізму. Вільна торгівля залишається більш вигідною в порівнянні з політикою обмежень імпорту та експорту. Протекціонізм та інші державні обмеження перешкоджають МПП, знижують адаптаційні спроможності національної економіки до мінливих умов світового господарства. Замкненість країни, особливо тривала, призводить до хронічної економічної відсталості, консервації недосконалої галузевої структури господарства та його низької ефективності. Фундаментальні зміни в сучасному МПП відбуваються в його матеріально-речовому змісті та пов'язані з революційними змінами у розвитку виробничих сил. Загальна картина така: весь спектр інтернаціоналізованих сфер господарства зсувається у бік: 1)дедалі складніших виробництв, особливо високотехнологічних; 2)від готових виробі вдо напівпродуктів, деталей, операцій; 3)від матеріальних продуктів у бік нематеріальних відносин. Зсув від традиційних у бік наукомістких та технологічно складних виробництв збільшує масштаби міжнародних обмінів, що носять явно виражений коопераційний характер. Стійка третя тенденція – дематеріалізація світогосподарчих зв'язків – зобов'язана не тільки зростанню власне сфери послуг та інформації, а й таким процесам, як заміна при обмінах предметів інформацією про способи їх виробництва тощо. Істотні зміни у змісті та формах МПП пов'язані з процесом транснаціоналізації, що набув з 1970-х років глобального характеру. В результаті зовнішня торгівля як історично перша та протягом довгого часу панівна форма світогосподарчих зв'язків втратила свій класичних вигляд та самостійний характер, ставши приблизно на 2/3 залежною від транснаціональних корпорацій та на 1/3 перетворившися на “квазіторгівлю” між підрозділами однієї і тієї самої ТНК. Збереження тільки цієї моделі як єдиної породжує глибокі суперечності і передусім відриває виробничу ланку країни від світового інтернаціоналізованого відтворюючого ядра, представленого насамперед ТНК. В результаті відбувається трансформація традиційного МПП, що пов'язано з можливостями взаємодії країн ан адвох рівнях: на міждержавному та міжфірмовому. Національне господарство ділиться на окремі частини, що стають ланками різних транснаціональних виробничо-фінансових утворів. Пройшовши ряд стадій розвитку, МПП та світове господарство вступили в якісно нову стадію, яку можна назвати інтеграційною хвилею. Це найпотужніша з тенденцій глобалізації, що існували досі, і триває приблизно з 1950-х років, охоплюючи практично всі країни. Особливе місце у системі МПП посідають країни, що розвиваються. Як відомо, розпад феодалізму та зародження сучасного світового господарства збіглися з великими географічними відкриттями. Ринкові відносини, що розвинулися у Європі, почали набувати інтернаціонального характеру. Цьому сприяла колоніальна політика провідних європейських держав. Підкорення інших країн та перетворення їх на колонії та напівколонії найчастіше здійснювалося насильницьким шляхом. Розвиток промисловості у країнах-метрополіях спирався на колонії та напівколонії як їхні аграрні та сировинні придатки. З розпадом колоніальної системи, що відбувся після двох світових війн, різкої зміни у принципах поділу праці між колишніми метрополіями та колоніями не відбулося. Приблизно з кінця 1970-х – початку 1980-х оформився “новий територіальний поділ праці”, сутність якого у переході країн, що розвиваються, до стратеії промислового експорту, причому, що важливо, здебільшого на ринки розвинених країн. Експортну стратегію дослідники пов'язують із “нафтовим шоком” – 1973 роком, котрий через світове падіння виробництва знизив попит на капітал у розвинених країнах. Надлишки капіталу сунули до країн, що розвиваються. Почалося переведення промисловості – відплив ряду трудомістких галузей з розвинених країн до країн, що розвиваються. При цьому капітал мав виграш на ціні робочої сили. Почалася індустріалізація країн, що розвиваються, орієнтована на зовнішній ринок. Експорт з країн, що розвиваються, пов'язаний із виробництвом товарів високої якості, оскільки ці товари спрямовувалися на ринки західних країн. Експортна стратегія зачепила насамперед нові індустріальні країни, а також ряд інших країн, що розвиваються. Найновіша тенденція в цій групі країн – заміщення експорту зарубіжним виробництвом, тобто проникнення до економіки цих країн ТНК, що розміщують тут виробництво, яке орієнтується не на експорт, а на місцевий ринок. Цей процес розвивається насамперед в тих країнах, де ринок достатньо великий та диференційований.

КРИТЕРІЇ СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ТИПОЛОГІЇ КРАЇН СВІТУ. ТИПИ КРАЇН СВІТУ. Країни – це одиниці, що важко співставляти, вони різко розрізняються за розмірами територі, істотними є розбіжності всередині країн у їхній просторовій організації, у склад території багатьох держав входять ексклави (несуміжні території). Критерії виділення країн: 1)ВВП та ВНП. 2)Індекс людського розвитку; 3)у якості критерію для слаборозвинених країн використовується споживання зерна на душу населення. ВВП вираховується за формулою “ВВП = C + G + I + (Ex – Im)” , де С – сума, витрачена на придбання споживчих товарів та послуг сім'ями (у високорозвинених країнах досягає 2/3 ВВП), Ех – експорт, Im – імпорт. ВВП являє собою виражену в доларах загальну суму товарів та послуг, вироблених за рік у країні (це кінцевий продукт; неготовий продукт до ВВП не включається, крім експорту). G – державні витрати (урядові витрати на оборону, витрати місцевої влади для допомоги малозабезпеченим, на охорону довкілля тощо) – приблизно 15% від ВВП. І – інвестиції (капіталовкладення), тобто суми, витрачені неурядовими організаціями: будівництво заводів, придбання обладнання – теж приблизно 15%. ВНП враховує різницю між прибутками, заробленими даною країною за її межами. За підрахунками ВВП – США стоїть на першому місці, Китай – на другому (10%), але Китай наполягає на тому, що має 2% світового ВВП, оскільки інакше він втрачає статус країни, що розвивається, і йому припиняють надавати допомогу. Частка окремих країн у ВВП світу: розвинені країни – 54, 3%, країни, що розвиваються – 27, 5%, Китай – 11%, країни колишнього СРСР - 3,6%, Росія – 2%. 2)Індекс людського розвитку – більш агрегований та комплексний показник, ніж ВВП. Він номінований, певна величина приймається за одиницю. Він складається з оцінки очікуваної тривалості життя, грамотності та рівня ВВП на душу населення. Де межа по ВВП між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються? ВВП на душу населення визначає рівень економічного розвитку. Середній ВВП по світу - 5,5 тисяч доларів, для розвинених країн - 19,7 тисяч, нових індустріальних країн – 3 тисячі. ВВП з 80-х років росте в 1,7 рази швидше, ніж населення. Існують нові критерії, або підходи до визначення рівня розвитку. Світовий банк запровадив поняття “капіталу”. Стійкий розвиток предбачає, що капітал, що припадає на одну людину, принаймні не зменшується. Враховують три типи капіталу: 1)штучний – це вироблені людиною цінності; 2)природний (також виражений в доларах) – це всі природні багатства та рекреаційні послуги; 3)людський – здоров'я, тривалість життя, культурна та соціальна база суспільства, рівень освіченості населення.

Назва: Поняття відкритості економіки
Дата публікації: 2005-02-15 (2279 прочитано)

Реклама



Яндекс цитирования
-->
Page generation 0.426 seconds
Хостинг от uCoz