Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

≈коном≥чна теор≥¤ > ѕор≥вн¤льна характеристика тип≥в виробництва, одичного, сер≥йного, масового


ѕор≥вн¤льна характеристика тип≥в виробництва, одичного, сер≥йного, масового

ѕромислов≥ п≥дприЇмства розр≥зн¤ютьс¤ за структурою та обс¤гом вироблюваноњ продукц≥њ, широтою њњ номенклатури. «алежно в≥д цих чинник≥в робоч≥ м≥сц¤, д≥льниц≥, цехи ≥ п≥дприЇмства под≥л¤ютьс¤ на к≥лька орган≥зац≥йних тин≥в виробництва.

ќсновним показником под≥лу на типи виробництва Ї спец≥ал≥зац≥¤ робочих м≥сць.

“ип виробництва Ч це комплексна характеристика орган≥зац≥йно-техн≥чного р≥вн¤ виробництва, що охоплюЇ номенклатуру продукц≥њ, обс¤г виробництва, випуск одно≠типноњ продукц≥њ, характер завантаженн¤ робочих м≥сць, квал≥ф≥кац≥ю роб≥тник≥в, соб≥варт≥сть продукц≥њ.

ѕ≥д типом виробництва розум≥ють ступ≥нь пост≥йного завантаженн¤ робочих м≥сць однаковою роботою ≥ пов'¤зан≥ з нею особливост≥ в економ≥ц≥.

«алежно в≥д ступен¤ завантаженн¤ робочих м≥сць, ¤кий обумовлюЇтьс¤ масштабом та трудом≥стк≥стю виробництва, розр≥зн¤ють так≥ типи виробництва:

Х одиничне;

Х сер≥йне;

Х масове;

Х зм≥шане.

” свою чергу, сер≥йне виробництво под≥л¤Їтьс¤ на др≥б≠но-, середньо- та великосер≥йне. ѕрикладом одиничного виробництва може бути досл≥дне або експериментальне виробництво.

¬≥днесенн¤ п≥дприЇмства до того чи ≥ншого типу виробництва не виключаЇ можливост≥ орган≥зац≥њ в його п≥дрозд≥лах виробничого про≠цесу за ≥ншими типами.

“ип виробництва, ¤к правило, характеризуЇтьс¤ коеф≥ц≥Їнтом спец≥а≠л≥зац≥њ робочих м≥сць або коеф≥ц≥Їнтом сер≥йност≥ ( с). …ого можна визначити за формулою

де  с Ч коеф≥ц≥Їнт сер≥йност≥;

р Ч число робочих м≥сць;

m Ч середн¤ к≥льк≥сть операц≥й, ¤к≥ виконуютьс¤ при виготовленн≥ кожноњ детал≥;

n Ч к≥льк≥сть деталей в парт≥њ, ¤ка оброблюЇтьс¤.

ƒл¤ масового виробництва цей коеф≥ц≥Їнт дор≥внюЇ в≥д 1 до 3; дл¤ середньосер≥йного Ч в≥д 11 до 20 та дл¤ др≥бносершного Ч понад 20.

ќдиничне виробництво характеризуЇтьс¤ широким асортимен≠том продукц≥њ ≥ невеликим обс¤гом випуску однакових вироб≥в. ѕри цьому зразки н≥коли не повторюютьс¤ або повторюютьс¤ нерегул¤рно. «а кожним робочим м≥сцем не закр≥плен≥ певн≥ деталеоперацњњ, тобто в≥дсутн¤ глибока спец≥ал≥зац≥¤. як правило, обладнанн¤ ун≥кальне, ун≥≠версальне та розм≥щене за однор≥дними групами. ѕри одиничному тип≥ виробництва застосовуЇтьс¤ посл≥довний вид пересуванн¤ предмет≥в прац≥ та ≥снуЇ в≥дносно велика питома вага ручноњ прац≥.

ќдиничне виробництво характеризуЇтьс¤ на¤вн≥стю значного неза≠вершеного виробництва та в≥дсутн≥стю закр≥пленн¤ операц≥й за робочи≠ми м≥сц¤ми. ’арактеризуЇтьс¤ одиничне виробництво високою соб≥вар≠т≥стю продукц≥њ, що випускаЇтьс¤, ≥ тривалим виробничим циклом.

–≥зноман≥тна номенклатура робить одиничне виробництво б≥льш моб≥льним та швидко пристосовуваним до умов сучасного ринку.

як правило, одиничне виробництво характерне дл¤ суднобудуванн¤, верстатобудуванн¤ та виробництва ≥ншого ун≥кального обладнанн¤ (ав≠томатн≥ реактори, потужн≥ електронн≥ машини).

“аким чином, в≥дм≥тними рисами одиничного виробництва Ї:

Х переважанн¤ технолог≥чноњ спец≥ал≥зац≥њ цех≥в, д≥льниць та в≥дсут≠н≥сть закр≥пленн¤ за ними певних вироб≥в;

Х використанн¤ ун≥версального обладнанн¤ та його розм≥щенн¤ за однотипними групами;

Х в≥дносно велика питома вага ручноњ прац≥;

Х на¤вн≥сть роб≥тник≥в високоњ квал≥ф≥кац≥њ.

—ер≥йне виробництво характеризуЇтьс¤ тим, що виготовл¤Їтьс¤ обмежений асортимент продукц≥њ. ѕредмети прац≥ до робочого м≥сц¤ надход¤ть не штуками, ¤к при одиничному виробництв≥, а пер≥одично певними парт≥¤ми.

«алежно в≥д розм≥ру парт≥њ розр≥зн¤ють др≥бно-, середньо- та великосер≥йне виробництво.

ƒл¤ сер≥йного типу виробництва характерна велика номенклатура вироб≥в, однак значно менша, н≥ж за одиничного типу вироб≠ництва. як правило, виготовленн¤ значноњ частини продукц≥њ в умовах сер≥йного виробництва пер≥одично повторюЇтьс¤ прот¤гом року або р¤ду рок≥в, що даЇ можлив≥сть орган≥зувати цей випуск на технолог≥ч≠но спец≥ал≥зованих д≥льниц¤х (передус≥м це стосуЇтьс¤ орган≥зац≥њ середньо- та великосер≥йного виробництва).

” виробництвах сер≥йного типу р≥вень соб≥вартост≥ продукц≥њ зни≠жуЇтьс¤ за рахунок спец≥ал≥зац≥њ робочих м≥сць, широкого залученн¤ роб≥тник≥в середньоњ квал≥ф≥кац≥њ, зменшенн¤, пор≥вн¤но з одиничним ви≠робництвом, витрат на зароб≥тну плату.

¬≥дм≥тними рисами сер≥йного виробництва Ї:

Х за кожним робочим м≥сцем закр≥плюЇтьс¤ в≥д одн≥Їњ до 20 пер≥о≠дично повторюваних операц≥й;

Х номенклатура продукц≥њ не ст≥йка, одна й та сама продукц≥¤ виго≠товл¤Їтьс¤ к≥лька раз≥в;

Х частина обладнанн¤ спец≥ал≥зована, розм≥щуЇтьс¤ за технолог≥чною та частково за предметною ознакою;

Х застосовуЇтьс¤ паралельно-посл≥довний вид пересуванн¤ предмет≥в прац≥;

Х значне застосуванн¤ механ≥зац≥њ прац≥ при незначному викорис≠танн≥ ручноњ прац≥.

ѕродукц≥¤ сер≥йного виробництва, ¤к правило, стандартна. ƒо нењ можуть належати насоси, компресори, машини встановленого типу, об≠ладнанн¤ х≥м≥чноњ та харчовоњ промисловост≥ тощо.

ћасове виробництво характеризуЇтьс¤ виготовленн¤м окремих вид≥в продукц≥њ у велик≥й к≥лькост≥ на вузькоспец≥ал≥зованих робочих м≥сц¤х прот¤гом тривалого пер≥оду.

√оловною ознакою масового типу виробництва Ї виготовленн¤ вели≠кого обс¤гу однор≥дноњ продукц≥њ. ƒл¤ цього тину виробництва харак≠терна незм≥нна номенклатура продукц≥њ, що виготовл¤Їтьс¤, спец≥ал≥за≠ц≥¤ робочих м≥сць на виконанн≥ одн≥Їњ пост≥йно закр≥пленоњ операц≥њ, застосуванн¤ спец≥ального обладнанн¤ та незначна довжина виробничо≠го циклу, висока механ≥зац≥¤ та автоматизац≥¤ виробничих процес≥в. : —об≥варт≥сть продукц≥њ масового виробництва, пор≥вн¤но з одинич≠ним та сер≥йним," значно менша. “аким чином, цей тип виробництва ство≠рюЇ передумови дл¤ поглибленн¤ спец≥ал≥зац≥њ та п≥двищенн¤ продук≠тивност≥ прац≥. ”се це веде до зб≥льшенн¤ ефективност≥ виробництва. як правило, соб≥варт≥сть досл≥дного зразка одиничного виробництва у 20Ч30 раз≥в вища, н≥ж масового.

Ќеобх≥дною умовою масового виробництва Ї пост≥йний р≥вень попи≠ту на продукц≥ю. ƒл¤ масового виробництва характерне таке:

Х за кожним робочим м≥сцем закр≥плено одну-дв≥ операц≥њ;

Х пост≥йна номенклатура продукц≥њ;

Х використовуютьс¤ автоматичн≥ л≥н≥њ;

Х застосовуЇтьс¤ паралельний вид пересуванн¤ предмет≥в прац≥.

ќтже, зб≥льшенн¤ масовост≥ та сер≥йност≥ виробництва маЇ низку позитивних рис: зб≥льшуЇтьс¤ продуктивн≥сть прац≥ за рахунок поглиб≠ленн¤ виробничих навичок та кращого оснащенн¤ робочих м≥сць; зни≠жуЇтьс¤ соб≥варт≥сть продукц≥њ ≥ пол≥пшуЇтьс¤ використанн¤ обладнан≠н¤, скорочуЇтьс¤ час виробництва виробу.

–азом з тим масове та сер≥йне виробництво маЇ р¤д недол≥к≥в. √о≠ловними з них Ї ор≥Їнтац≥¤ не на конкретного споживача ≥ його вимоги, а на середн≥ стандарти та труднощ≥ перебудуванн¤ виробництва, пов'¤≠зан≥ ≥з застосуванн¤м значноњ к≥лькост≥ спец≥ального обладнанн¤.

ўоб усунути недол≥ки масового та сер≥йного виробництва, необх≥дно поЇднувати методи великосер≥йного та масового виробництва. ќтже, зм≥шаний метод Ї найб≥льш перспективним методом орган≥зац≥њ ви≠робничих процес≥в. Ќижче даЇтьс¤ пор≥вн¤льна характеристика тип≥в виробництва (табл. 1.).


ѕор≥вн¤льна характеристика тип≥в виробництва

ќзнака характеристики

“ип виробництва

ќдиничне

—ер≥йне

ћасове

Ќоменклатура продукц≥њ

Ќеобмежена, р≥зноман≥тна

ќбмежена сер≥¤≠ми, ≥снуЇ повто≠рюван≥сть сер≥й

ѕост≥йна, обмежена

—об≥варт≥сть продукц≥њ

¬исока

—ередн¤

Ќизька

 вал≥ф≥кац≥¤ роб≥тник≥в

¬исока

—ередн¤

Ќизька

ќбладнанн¤ та його розм≥щенн¤

”н≥версаль≠не, ун≥кальне –озташоване групами

„астково спец≥ал≥≠зоване –озташоване гру≠пами

—пец≥альне –озташоване по ходу виробничого циклу

ћетоди орган≥за≠ц≥њ виробництва

ќдиничн≥

√рупов≥, потоков≥

ѕотоков≥

ѕитома вага руч≠ноњ прац≥

¬елика

Ќевелика при застосуванн≥ ме≠хан≥зац≥њ прац≥

ќбмежена «астосуванн¤ меха≠н≥зованих процес≥в

1

Ќазва: ѕор≥вн¤льна характеристика тип≥в виробництва, одичного, сер≥йного, масового
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-15 (671 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
-->
Page generation 0.115 seconds
Хостинг от uCoz