Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

Ѕанк≥вська справа > –оль ЌЅ” на ринку ц≥нних папер≥в


–оль ЌЅ” на ринку ц≥нних папер≥в

—тор≥нка: 1/5

¬ступ

√овор¤чи про роль ЌЅ” на ринку ц≥нних папер≥в ¤ буду висв≥тлювати операц≥њ на в≥дкритому ринку. ÷ей ≥нструмент використовуЇтьс¤ дл¤ регу≠люванн¤ л≥кв≥дност≥ банк≥вськоњ системи та впливу на р≥вень ринкових в≥дсоткових ставок. ќперац≥њ на в≥дкритому ринку провод¤тьс¤ з короткостроковими ≥ довгостроковими зобов'¤≠занн¤ми казначейства та державних корпорац≥й, обл≥гац≥¤ми торгово-промислових ф≥рм, банк≥в, комерц≥йними вексел¤ми, ¤к≥ враховуЇ централь≠ний банк.

” «акон≥ "ѕро Ќац≥ональний банк ”крањни" (ст. 29) визначено, що "...операц≥¤ми в≥дкрито≠го ринку Ќац≥онального банку Ї куп≥вл¤-про≠даж казначейських зобов'¤зань, власних зобов'¤зань Ќац≥онального банку (депозитних сертиф≥≠кат≥в), а також визначених ѕравл≥нн¤м Ќац≥о≠нального банку комерц≥йних вексел≥в, ≥нших ц≥нних папер≥в та боргових зобов'¤зань".

ќперац≥њ центрального банку на в≥дкритому ринку передбачають безпосередн≥й вих≥д суб'Їк≠та регулюванн¤ на грошовий ринок. “ак≥ опе≠рац≥њ можуть проводитис¤ в таких обс¤гах, ¤к≥ спричин¤ть необх≥дну реакц≥ю ринку. як ≥нстру≠мент регулюванн¤ операц≥њ на в≥дкритому рин≠ку е передбачуваними, що й визначаЇ зростанн¤ потенц≥алу використанн¤ њх ¤к коригуючого чинника впливу на грошовий об≥г, але при цьо≠му значно звужуютьс¤ можливост≥ довгостро≠кового анти≥нфл¤ц≥йного управл≥нн¤.

—фера використанн¤ операц≥й в≥дкритого ринку обмежена грошовим ринком. ≈коном≥ч≠ною основою операц≥й центрального банку на в≥дкритому ринку е монопольне становище його ¤к джерела кредитних ресурс≥в дл¤ банк≥вськоњ системи в ц≥лому.

«а на¤вного р≥вн¤ попиту на ресурси цент≠рального банку саме його пол≥тика щодо умов наданн¤ кредиту й операц≥й на в≥дкритому рин≠ку визначаЇ реальний обс¤г пропозиц≥њ банк≥в≠ських ресурс≥в.

ќперац≥њ на в≥дкритому ринку зб≥льшують (при куп≥вл≥ ÷≥нних папер≥в) або зменшують (при продажу ц≥нних папер≥в) обс¤г ресурс≥в банк≥в ≥ банк≥вськоњ системи в ц≥лому, що в≥дби≠ваЇтьс¤ на вартост≥ кредиту, обс¤з≥ попиту, а в к≥нцевому п≥дсумку Ч ≥ на обс¤з≥ грошовоњ маси. “ому можна вважати, що анти≥нфл¤ц≥йний ефект операц≥й на в≥дкритому ринку про¤в≠л¤Їтьс¤ при продажу центральним банком ц≥нних папер≥в.

” б≥льшост≥ розвинутих крањн, де збер≥гаЇть≠с¤ ор≥Їнтац≥¤ грошовоњ пол≥тики на регулюван≠н¤ вартост≥ кредиту, основним об'Їктом опе≠рац≥й на в≥дкритому ринку е ставки за кредита≠ми. ÷е пов'¤зано з тим, що ставки за довгостро≠ковими ≥нструментами грошово-кредитного рин≠ку б≥льшою м≥рою прив'¤зан≥ до ≥нвестиц≥йних р≥шень, а тому њм надаЇтьс¤ перевага в п≥дтримц≥ њхньоњ нев≥дчутност≥ до кон'юнктурних коливань ринку.

ќперац≥њ на в≥дкритому ринку використо≠вуютьс¤ центральними банками вс≥х розвину≠тих крањн, але в р≥зних масштабах. ™ ц≥ла низ≠ка перепон дл¤ ≥нтенсивного використанн¤ њх: в≥дсутн≥сть фондового ринку державних ц≥нних папер≥в, нерозвинен≥сть вторинного ринку ц≥нних папер≥в, в≥дсутн≥сть у банк≥в кошт≥в дл¤ проведенн¤ операц≥й в необх≥дних розм≥рах тощо.

ћожлив≥сть проведенн¤ операц≥й на в≥дкри≠тому ринку спри¤Ї тому, що цей ≥нструмент Ї дуже зручним дл¤ нейтрал≥зац≥њ певних обс¤г≥в надлишковоњ л≥кв≥дност≥.

ЌЅ” на ринку ц≥нних папер≥в

Ўирокого застосуванн¤ операц≥њ на в≥дкри≠тому ринку набули в —Ўј, Ќ≥меччин≥, јнгл≥њ. ¬ ”крањн≥ ринок державних ц≥нних папер≥в функ≠ц≥онуЇ з 10 березн¤ 1995 року у вигл¤д≥ обл≥гац≥й внутр≥шньоњ державноњ позики (ќ¬ƒѕ), ¤к≥ ви≠пускаютьс¤ в дисконтн≥й форм≥ ном≥нальною варт≥стю 100 гривень на визначений ем≥тентом терм≥н у вигл¤д≥ запис≥в на рахунках у систем≥ електронного об≥гу ц≥нних папер≥в.

≤з 1995р. ем≥тентом державних обл≥гац≥й визначено ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни, на ¤ке за дорученн¤м ур¤ду покладено обов'¤зки щодо зд≥йсненн¤ випуску обл≥гац≥й та гаранта вчас≠ност≥ сплати доходу ≥ погашенн¤ обл≥гац≥й. Ќа ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни також було по≠кладено обов'¤зки встановленн¤ ц≥нових умов придбанн¤ державних боргових зобов'¤зань.

Ќац≥ональний банк ”крањни виконував обо≠в'¤зки генерального агента ћ≥н≥стерства ф≥нан≠с≥в ”крањни з обслуговуванн¤, розм≥щенн¤ дер≠жавних обл≥гац≥й та проведенн¤ платеж≥в за ними, а також депозитар≥ю за державними об≠л≥гац≥¤ми, випущеними у вигл¤д≥ запис≥в на рахунках у систем≥ електронного об≥гу ц≥нних папер≥в, та дилера на вторинному ринку.

”часниками ринку державних обл≥гац≥й, кр≥м ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни та Ќац≥о≠нального банку ”крањни, можуть бути ко≠мерц≥йн≥ банки, юридичн≥ та ф≥зичн≥ особи, що Ї кл≥Їнтами комерц≥йних банк≥в, нерезиденти й орган≥зац≥йно оформлен≥ торговельн≥ системи.

” березн≥ 2000 р. у зв'¤зку з необх≥дн≥стю приведенн¤ нормативних акт≥в Ќац≥онального банку ”крањни з питань функц≥онуванн¤ ринку обл≥гац≥й внутр≥шньоњ державноњ позики в≥дпо≠в≥дн≥сть до «акону ”крањни "ѕро Ќац≥ональний банк ”крањни" постановою ѕравл≥нн¤ Ќац≥ональ≠ного банку є 116 в≥д 22.03.2000 р. затверджено нове ѕоложенн¤ про пор¤док зд≥йсненн¤ уста≠новами банк≥вськоњ системи операц≥й на ринку обл≥гац≥й внутр≥шньоњ державноњ позики, ¤ке зам≥нило в≥дпов≥дне ѕоложенн¤ про пор¤док функц≥онуванн¤ ринку обл≥гац≥й внутр≥шньоњ державноњ позики є 15 в≥д 26.01.1996 р.

¬ипуск обл≥гац≥й внутр≥шньоњ державноњ позики (ќ¬ƒѕ) зд≥йснюЇтьс¤ на пред'¤вника у форм≥, визначен≥й в умовах випуску, ¤к≥ вста≠новлюютьс¤ постановами  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни. «г≥дно з ними за дорученн¤м  аб≥не≠ту ћ≥н≥стр≥в ”крањни ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в зд≥йснюЇ випуск ќ¬ƒѕ, а також виконуЇ обов'¤з≠ки гаранта вчасност≥ сплати доходу та погашен≠н¤ њх. ќ¬ƒѕ можуть бути об'Їктом цив≥льно-правових угод в≥дпов≥дно до умов випуску.

¬≥дпов≥дно до названого ѕоложенн¤ ч≥тко визначено функц≥њ Ќац≥онального банку ”крањ≠ни на ринку обл≥гац≥й внутр≥шньоњ державноњ позики, зокрема:

виконанн¤ операц≥й з обслуговуванн¤ дер≠жавного боргу, пов'¤заних ≥з розм≥щенн¤м ќ¬ƒѕ, погашенн¤м њх та виплатою доходу за ними;

зд≥йсненн¤ депозитарноњ д≥¤льност≥ з ќ¬ƒѕ, включно з обслуговуванн¤м операц≥й ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни з ними;

проведенн¤ операц≥й на в≥дкритому ринку з куп≥вл≥ та продажу ќ¬ƒѕ з метою регулюван≠н¤ обс¤гу грошовоњ маси, що перебуваЇ в об≥гу;

зд≥йсненн¤ реф≥нансуванн¤ комерц≥йних банк≥в п≥д заставу ќ¬ƒѕ.

¬иконуючи ц≥ функц≥њ Ќац≥ональний банк ”крањни ¤к генеральний агент з обслуговуван≠н¤ ќ¬ƒѕ та проведенн¤ платеж≥в за ними зд≥й≠снюЇ так≥ операц≥њ:

розсилаЇ пов≥домленн¤ ћ≥н≥стерства ф≥нан≠с≥в ”крањни про проведенн¤ аукц≥он≥в;

зд≥йснюЇ зб≥р за¤вок в≥д учасник≥в аукц≥≠он≥в та п≥дготовку анал≥тичноњ ≥нформац≥њ щодо визначенн¤ ц≥ни в≥дс≥ку або встановленн¤ р≥вн¤ дох≥дност≥ при придбанн≥ ќ¬ƒѕ;

проводить розм≥щенн¤ ќ¬ƒѕ зг≥дно з ви≠значеною ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни ц≥ною в≥дс≥ку або встановленим р≥внем дох≥дност≥;

надаЇ учасникам аукц≥он≥в; ≥нформац≥ю про результати њхнього проведенн¤;

виконуЇ  л≥рингов≥ розрахунки та орган≥≠зовуЇ проведенн¤ платеж≥в за результатами аук≠ц≥он≥в.

ќкр≥м того. Ќац≥ональний банк ”крањни може купувати обл≥гац≥њ внутр≥шньоњ держав≠ноњ позики за рахунок власних кошт≥в ≥ прода≠вати њх на вторинному ринку.

–озм≥щенн¤ державних обл≥гац≥й на первин≠ному ринку державних ц≥нних папер≥в зд≥й≠снюЇтьс¤ через комерц≥йн≥ банки, ¤к≥ виконують функц≥њ ф≥нансових посередник≥в ≥ провод¤ть операц≥њ з придбанн¤ обл≥гац≥й за рахунок моб≥≠л≥зованих ресурс≥в ¤к вкладенн¤ в державн≥ ц≥н≠н≥ папери за дорученн¤м юридичних та ф≥зич≠них ос≥б, ¤к≥ Ї кл≥Їнтами комерц≥йних банк≥в. ”часть нерезидент≥в на ринку державних ц≥нних папер≥в може зд≥йснюватис¤ через уповноважен≥ банки, ¤к≥ за дорученн¤м нерезидент≥в зд≥йсню≠ють операц≥њ з державними обл≥гац≥¤ми.

–озм≥щенн¤ обл≥гац≥й внутр≥шньоњ держав≠ноњ позики на первинному ринку орган≥зовуЇ ≥ проводить за дорученн¤ ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в Ќац≥ональний банк ”крањни на основ≥ аукц≥он≥в:

з оголошенн¤м обс¤гу обл≥гац≥й, вистав≠лених на продаж;

без оголошенн¤ обс¤гу обл≥гац≥й, що про≠понуютьс¤ до продажу;

з оголошенн¤м (або без оголошенн¤) об≠с¤гу реал≥зац≥њ обл≥гац≥й за ф≥ксованими ц≥на≠ми, що встановилис¤ на попередньому аукц≥он≥.

јукц≥он, що проводитьс¤ з попередн≥м оголо≠шенн¤м обс¤гу обл≥гац≥й, виставлених на продаж, вважаЇтьс¤ таким, що в≥дбувс¤, у раз≥ реал≥зац≥њ 20 % обл≥гац≥й в≥д њхньоњ загальноњ к≥лькост≥.

ѕокупц¤ми обл≥гац≥й на торгах виступають комерц≥йн≥ банки. ¬они можуть подавати за¤в≠ки на придбанн¤ обл≥гац≥њ на аукц≥онах за ра≠хунок:

власних ≥ залучених кошт≥в, за умови до≠триманн¤ встановлених Ќац≥ональним банком економ≥чних норматив≥в;

кошт≥в кл≥Їнт≥в за њхн≥ми дорученн¤ми.  омерц≥йн≥ банки допускаютьс¤ до участ≥ в аукц≥онах за умови укладанн¤ угоди про депо≠зитарне та ≥нформац≥йне обслуговуванн¤ опе≠рац≥й з обл≥гац≥¤ми ≥ набутт¤ статусу депонен≠та ƒепозитар≥ю Ќац≥онального банку ”крањни.

ѕридбанн¤ комерц≥йним банком обл≥гац≥й за дорученн¤м кл≥Їнт≥в резидент≥в, а також за рахунок власних ≥ залучених кошт≥в з метою подальшого перепродажу проводитьс¤ за умови:

на¤вност≥ дозволу уповноваженого орга≠ну на зд≥йсненн¤ д≥¤льност≥ щодо випуску та об≥гу ц≥нних папер≥в;

виконанн¤ встановлених економ≥чних норматив≥в та задов≥льного ф≥нансового стану;

наданн¤ комерц≥йному банку права на веденн¤ рахунк≥в депозитарного обл≥ку за об≠л≥гац≥¤ми, ¤к≥ перебувають у власност≥ його кл≥Їнт≥в;

на¤вност≥ угоди з кл≥Їнтами на придбан≠н¤ обл≥гац≥й на аукц≥он≥, що проводитьс¤ Ќа≠ц≥ональним банком ”крањни.

Ќазва: –оль ЌЅ” на ринку ц≥нних папер≥в
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-01-03 (4306 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
-->
Page generation 0.130 seconds
Хостинг от uCoz