Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

≤стор≥¤, теор≥¤ держави ≥ права > ¬≥домчий акт. ѕ≥дзаконний нормативний акт. ћ≥жнародний догов≥р


¬≥домчий акт. ѕ≥дзаконний нормативний акт. ћ≥жнародний догов≥р

—тор≥нка: 1/2

¬≥домчий акт Ч п≥дзаконний нормативний акт (указ, ≥нструк≠ц≥¤, нормативний наказ та ≥н.), що видаЇтьс¤ в межах компетен≠ц≥њ того чи ≥ншого органу виконавчоњ влади (м≥н≥стерства, ком≥≠тету, в≥домства), ¤кий м≥стить вторинн≥ (пох≥дн≥) норми, що роз≠кривають ≥ конкретизують первинн≥ норми, приймаютьс¤ на њх п≥дстав≥, спр¤мован≥ на њх виконанн¤.

¬≥домч≥ акти (акти конкретних м≥н≥стерств, ком≥тет≥в, фонд≥в та ≥н.) мають внутр≥шнЇ, внутр≥шньов≥домче юридичне значенн¤:

1) видаютьс¤ з питань, в≥днесених виключно до њх в≥данн¤;

2) поширюютьс¤ на ос≥б, ¤к≥ вход¤ть до сфери њхнього в≥дан≠н¤, тобто знаход¤тьс¤ в систем≥ управл≥нськоњ, службовоњ та ди≠сципл≥нарноњ п≥длеглост≥ лише даних в≥домств. Ќаприклад, на≠каз ћ¬— ”крањни в≥д 6 червн¤ 1997 р. є 600 Ђѕро встановленн¤ заохочувального знака в≥дзнаки ћ¬— ”крањни Ђ’рест —лавиї по≠ширюЇтьс¤ лише на прац≥вник≥в системи ћ¬—.

¬одночас акти де¤ких в≥домств (ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в. ‘он≠ду ƒержкоммайна, у певних межах Ч в≥домств, що в≥дають транс≠портом, охороною громадського пор¤дку) в силу њх статусу ≥ де≠легованих њм прав можуть набувати загального, м≥жв≥домчого зна≠ченн¤.

¬≥домч≥ нормативн≥ акти вступають у д≥ю через 10 дн≥в п≥сл¤ њх державноњ реЇстрац≥њ (внесенн¤ до ƒержавного реЇстру), ¤ка зд≥йснюЇтьс¤ ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ”крањни, ¤кщо в них не передбачений п≥зн≥ш≥й строк, але не ран≥ше њх оф≥ц≥йного дн¤ обнародуванн¤.

ƒо державноњ реЇстрац≥њ не рекомендуютьс¤ акти норматив≠но-техн≥чного характеру (державн≥ стандарти, буд≥вельн≥ норми ≥ правила, тарифно-квал≥ф≥кац≥йн≥ дов≥дники, форми зв≥тност≥ тощо).

¬≥домч≥ акти видаютьс¤ у випадках, коли в межах сфери в≥≠данн¤ м≥н≥стерства, ком≥тету, в≥домства:

а) неч≥тко, лише у загальних рисах, визначен≥ права ≥ обов'¤зки суб'Їкт≥в;

б) Ї прогалини у певних аспектах взаЇмов≥дносин суб'Їкт≥в;

в) пр¤мо доручено законом (указом, постановою, розпор¤д≠женн¤м) видати акт дл¤ конкретизац≥њ норми закону.

ѕризначенн¤ в≥домчих акт≥в:

1) встановленн¤ права одного суб'Їкта ≥ в≥дпов≥дно до обов'¤з≠ку ≥ншого;

2) роз'¤сненн¤, конкретизац≥¤ зм≥сту (значенн¤) прав або обов'¤зк≥в, викладених у закон≥ в загальних рисах;

3) розширенн¤ (звуженн¤) зм≥сту права одного суб'Їкта ≥ зву≠женн¤ (розширенн¤) права ≥ншого;

4) введенн¤ нових або доповненн¤ старих вимог дл¤ зд≥йс≠ненн¤ суб'Їктом свого права;

5) роз'¤сненн¤, конкретизац≥¤ зм≥сту (значенн¤) контроль≠ноњ функц≥њ органу управл≥нн¤, ¤кий знаходитьс¤ в сфер≥ в≥дан≠н¤ м≥н≥стерства, ком≥тету, в≥домства.

¬≥домч≥ акти мають певн≥ позитивн≥ риси: моб≥льн≥сть, охоп≠ленн¤ вс≥х стор≥н сусп≥льних в≥дносин, безпосередн≥сть сп≥лку≠ванн¤ кер≥вника ≥ п≥длеглого, швидк≥сть ≥нформованост≥ адреса≠т≥в виконанн¤ ≥ оперативн≥сть орган≥зац≥њ виконанн¤ та ≥н.

«ахопленн¤ створенн¤м в≥домчих акт≥в Ї показником двох негативних ¤вищ:

Х надм≥рного нормативного регулюванн¤ сусп≥льних в≥дносин;

Х невисокоњ ¤кост≥ ухвалених закон≥в.

¬≥домч≥ акти, ухвален≥ з перевищенн¤м компетенц≥њ, Ї незаконни≠ми ≥ необов'¤зковими до виконанн¤. Ќаприклад, орган приватиза≠ц≥њ, що прийн¤в р≥шенн¤ про приватизац≥ю орендованого дер≠жавного майна без згоди орендар¤, перевищив своњ повнова≠женн¤, ≥ його р≥шенн¤ Ї незаконним. “акий акт п≥дл¤гаЇ скасуванню. Ќа жаль, в ”крањн≥ не розвинуто ≥нститут юридич≠ноњ в≥дпов≥дальност≥ за правопорушенн¤ у сфер≥ створенн¤ ≥ за≠стосуванн¤ в≥домчих нормативних акт≥в, ¤к≥ суперечать законам

—еред нормативних акт≥в Ї група таких, що не п≥дл¤гають оф≥≠ц≥йному опубл≥куванню за р≥шенн¤м правотворчих орган≥в. ¬они мають обмежувальн≥ грифи (секретно). Ќаприклад, оперативно-розшукова д≥¤льн≥сть до останнього часу регулювалас¤ п≥дзаконними актами, ¤к≥ становл¤ть секретн≥ або повн≥стю секретн≥ до≠кументи. “ак≥ акти вступають у д≥ю з моменту одержанн¤ њх ви≠конавц¤ми.

—л≥д зважити на те, що серед в≥домчих акт≥в Ї багато ненор≠мативних, ≥ндив≥дуальних управл≥нських акт≥в, ¤к≥ м≥ст¤ть ≥ндив≥≠дуальн≥ розпор¤дженн¤ ≥ вичерпують себе одноразовим застосу≠ванн¤м (наприклад, призначенн¤ на посаду, вид≥ленн¤ бюджет≠них кошт≥в). ≤ндив≥дуальн≥ в≥домч≥ акти, ¤к правило, ≥менуютьс¤ розпор¤дженн¤ми, наказами, тод≥ ¤к в≥домч≥ нормативн≥ акти називаютьс¤ ≥нструкц≥¤ми, циркул¤рами, вз≥рцевими положен≠н¤ми ≥ статутами. Ќе сл≥д њх ототожнювати. Ќакази ≥ розпор¤д≠женн¤ м≥н≥стерств, в≥домств, ¤к≥ мають разове розпор¤дницьке значенн¤, не м≥ст¤ть нормативних розпор¤джень, тому п≥дзаконними нормативно-правовими актами вони не Ї.

ѕ≥дзаконний нормативний акт органу м≥сцевого самовр¤дуванн¤. ѕ≥дзаконний нормативний акт м≥сцевого органу виконавчоњ впади

Ќова система адм≥н≥стративного управл≥нн¤ ірунтуЇтьс¤ на поЇднанн≥ двох п≥дсистем Ч м≥сцевого самовр¤дуванн¤ ≥ м≥сце≠вих орган≥в ур¤довоњ адм≥н≥страц≥њ. ¬они видають п≥дзаконн≥ нормативн≥ акти, ¤к≥ м≥ст¤ть вторинн≥ (пох≥дн≥) норми, що роз≠кривають ≥ конкретизують первинн≥ норми, приймаютьс¤ на њх п≥дстав≥, спр¤мован≥ на њх виконанн¤ в межах в≥дпов≥дноњ тери≠тор≥њ ≥ тому Ї обмежено-загальними.

ѕ≥дзаконний нормативний акт орган≥в м≥сцевого самовр¤дуван≠н¤ Ч акт-документ (постанова, р≥шенн¤), що видаЇтьс¤ в межах компетенц≥њ органу м≥сцевого самовр¤дуванн¤ (¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, с≥льських, селищних, м≥ських, районних у м≥стах, обласних ≥ районних рад), ¤кий м≥стить нор≠ми права, обов'¤зков≥ дл¤ населенн¤ самовр¤дованих територ≥й, а також дл¤ установ ≥ орган≥зац≥й, ¤к≥ зд≥йснюють д≥¤льн≥сть у межах цих територ≥й. ÷е правовий акт громад¤нського сусп≥ль≠ства.

ѕ≥дзаконн≥ нормативн≥ акти орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤:

постанови

¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим

р≥шенн¤

орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ (с≥льських, селищних, м≥ських, районних у м≥стах, обласних ≥ районних рад)

нормативн≥ накази

кер≥вник≥в в≥дд≥л≥в та управл≥нь виконавчих ком≥тет≥в м≥сцевих –ад народних депутат≥в

—л≥д зважити на те, що м≥сцев≥ референдуми мають вишу юри≠дичну чинн≥сть щодо ≥нших нормативно-правових акт≥в м≥сце≠вого самовр¤дуванн¤.

ќсоблив≥стю акт≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ Ї њх територ≥а≠льна обмежен≥сть ≥ самост≥йн≥сть в ухваленн≥ р≥шень, ¤к≥ стосу≠ютьс¤ питань управл≥нн¤ комунальною власн≥стю, формуванн¤, затвердженн¤ ≥ виконанн¤ м≥сцевого бюджету, встановленн¤ м≥с≠цевих податк≥в ≥ збор≥в, зд≥йсненн¤ охорони сусп≥льного пор¤д≠ку та ≥н. ѓхн≥ р≥шенн¤ обов'¤зков≥ дл¤ розташованих на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й незалежно в≥д в≥дом≠чоњ п≥длеглост≥, а також дл¤ посадових ос≥б ≥ громад¤н ц≥Їњ тери≠тор≥њ.

–≥шенн¤ с≥льських, селищних м≥ських, районних у м≥стах, обла≠сних ≥ районних рад вступають у д≥ю з дн¤ њх оф≥ц≥йного обнароду≠ванн¤, ¤кщо радою не встановлений п≥зн≥ш≥й строк уведенн¤ цих р≥шень у д≥ю.

¬иконанн¤ акт≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ забезпечуЇтьс¤ заходами адм≥н≥стративного впливу ≥ захищаЇтьс¤ в судовому пор¤дку.

ѕ≥дзаконний нормативний акт м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади Ч акт-документ (постанова, р≥шенн¤), ¤кий видаЇтьс¤ в межах компетенц≥њ м≥сцевого органу виконавчоњ влади (ур¤довоњ адм≥≠н≥страц≥њ), м≥стить норми права, обов'¤зков≥ дл¤ установ ≥ орга≠н≥зац≥й, ¤к≥ зд≥йснюють д≥¤льн≥сть у межах цих територ≥й, а та≠кож дл¤ населенн¤ в≥дпов≥дноњ територ≥њ. ÷е правовий акт дер≠жави на м≥сцевому р≥вн≥.

ѕ≥дзаконн≥ нормативн≥ акти м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади:

- акти (постанови, р≥шенн¤ ≥ розпор¤дженн¤) –ади ћ≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим Ї загальними в межах даноњ те≠ритор≥њ дл¤ всього населенн¤

- акти (розпор¤дженн¤) м≥сце≠вих виконавчих орган≥в влади Ї обмежено-загальними

–≥шенн¤ гол≥в м≥сцевих державних адм≥н≥страц≥й, ¤к≥ супере≠чать  онституц≥њ ≥ законам ”крањни, можуть бути (в≥дпов≥дно до закону) скасован≥ ѕрезидентом ”крањни або головою м≥сцевоњ державноњ адм≥н≥страц≥њ вищого р≥вн¤.

Ќормативн≥ акти в≥дд≥л≥в, управл≥нь, ≥нших служб м≥сцевих орган≥в виконавчоњ державноњ влади, господарського управл≥нн¤ ≥ контролю, ¤к≥ стосуютьс¤ прав, свобод ≥ законних ≥нтерес≥в гро≠мад¤н або мають м≥жв≥домчий характер, вступають у д≥ю через 10 дн≥в п≥сл¤ њх державноњ реЇстрац≥њ. –еЇстрац≥¤ зд≥йснюЇтьс¤ управл≥нн¤м юстиц≥њ обласних.  ињвськоњ та —евастопольськоњ м≥ських державних адм≥н≥страц≥й, ¤кщо в них не передбачений п≥зн≥ший строк наданн¤ чинност≥, але не ран≥ше дн¤ њх оф≥ц≥й≠ного обнародуванн¤.

ѕ≥дзаконний нормативний акт державного п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ. ѕ≥дзаконний нормативний акт комерц≥йноњ орган≥зац≥њ

ѕ≥дзаконний нормативний акт державного п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ ≥ ѕ≥дзаконний нормативний акт комерц≥й≠ноњ орган≥зац≥њ Ч локальн≥ нормативн≥ акти (нормативний на≠каз, ≥нструкц≥¤ адм≥н≥страц≥њ, статут, положенн¤, правила внут≠р≥шнього розпор¤дку та ≥н.), що д≥ють лише в межах даного п≥д≠приЇмства, установи, орган≥зац≥њ, комерц≥йноњ орган≥зац≥њ.

ƒо локальних нормативних акт≥в належать також санкц≥оно≠ван≥ державою акти сход≥в та ≥нших форм народовладд¤.

ќсновне призначенн¤ локальних нормативних акт≥в Ч кон≠кретизувати розпор¤дженн¤ закону стосовно умов д≥¤льност≥ в≥д≠пов≥дного колективу, не виход¤чи за рамки закону ≥ не обмежу≠ючи ≥н≥ц≥ативу виконавц≥в, ¤к≥ д≥ють у межах закону. ѓх ще на≠зивають корпоративними нормативними актами.

 орпоративний нормативний акт Ч це акт-документ органу управл≥нн¤ комерц≥йноњ та некомерц≥йноњ корпорац≥њ Ч п≥дпри≠Їмства, установи, орган≥зац≥њ, ¤кий м≥стить корпоративн≥ нор≠ми, спр¤мован≥ на саморегулюванн¤ в≥дносин, що складаютьс¤ в н≥й, шл¤хом конкретизац≥њ розпор¤джень нормативно-право≠вих акт≥в, виданих законодавцем, а також вищими правотворчими органами, з ¤кими в≥н знаходитьс¤ у в≥дносинах службовоњ п≥длеглост≥.

 ожна установа, п≥дприЇмство або орган≥зац≥¤ мають св≥й статут, положенн¤ або ≥нший фундаторський документ, правила внутр≥шнього розпор¤дку дл¤ прац≥вник≥в даноњ орган≥зац≥њ в управл≥нн≥ њњ д≥¤льн≥стю, правила обл≥ку господарськоњ та ф≥нан≠совоњ д≥¤льност≥, правила взаЇмов≥дносин ≥з кл≥Їнтами та ≥н. ÷е й Ї корпоративний нормативний акт, ¤кий видаЇтьс¤ органами управл≥нн¤ п≥дприЇмства, компетентними у вир≥шенн≥ тих чи ≥нших питань виробничого ≥ соц≥ального житт¤ колективу, тоб≠то питань локальних Ч лише в межах корпорац≥њ. ” ньому т≥Їю чи ≥ншою м≥рою маЇ виражатис¤ ≥нтерес (вол¤) колективу. «в≥дси виникаЇ владн≥сть, оф≥ц≥йн≥сть, обов'¤зков≥сть корпоратив≠ного нормативного акта.

 орпоративний нормативний акт маЇ так≥ ознаки:

1) маЇ правотворчий характер, тому що в ньому корпоратив≠н≥ норми встановлюютьс¤, зм≥нюютьс¤ ≥ припин¤ютьс¤;

2) видаЇтьс¤ органом (посадовою особою) управл≥нн¤ кор≠порац≥њ лише в межах своЇњ компетенц≥њ;

3) видаЇтьс¤ з дотриманн¤м передбаченого законом пор¤д≠ку, ¤кщо такий встановлено (наприклад, разом або за узгоджен≠н¤м ≥з профсп≥лковим ком≥тетом);

4) в≥дпов≥даЇ  онституц≥њ ”крањни, законодавству, а також нормативним актам, ¤к≥ мають вищу юридичну чинн≥сть;

5) маЇ форму письмового акта-документа (р≥шенн¤ загаль≠них збор≥в, ради директор≥в, наказ кер≥вника ≥ т. ≥н.) ≥з певними рекв≥зитами (найменуванн¤ акта, дата ухваленн¤, номер, п≥дпи≠си посадових ос≥б та ≥н.).

 р≥м нормативних акт≥в, на п≥дприЇмств≥ видаютьс¤ й ≥нш≥ корпоративн≥ акти, ¤к≥ не мають нормативного характеру (на≠приклад, наказ кер≥вника видати ц≥нний подарунок роб≥тников≥ або наказ про зв≥льненн¤ його за прогул).

 орпоративн≥ нормативн≥ акти р≥зн¤тьс¤ за суб'Їктами.

Ч акти колектив≥в п≥дприЇмств, акц≥онер≥в у вигл¤д≥ акт≥в корпоративних референдум≥в, акт≥в загальних збор≥в;

Ч акти виконавчих орган≥в корпорац≥й Ч акти рад директо≠р≥в, правл≥нь, рад п≥дприЇмств та ≥н.;

Ч акти кер≥вник≥в корпорац≥й, ухвалених у пор¤дку Їдинона≠чальност≥.

 орпоративн≥ нормативн≥ акти р≥зн¤тьс¤ за галузевою озна≠кою:

Ч ф≥нансов≥ корпоративн≥ акти Ч акти, що регулюють ф≥нан≠сову д≥¤льн≥сть корпорац≥њ;

Ч адм≥н≥стративн≥ корпоративн≥ акти Ч акти, що регулюють сферу управл≥нн¤;

Ч трудов≥ корпоративн≥ акти Ч акти, що регулюють сферу застосуванн¤ прац≥;

Ч цив≥льно-правов≥ нормативн≥ акти Ч акти, що регулюють майнову сферу в межах корпорац≥њ, та ≥н.

—л≥д зазначити, що серед корпоративних нормативних акт≥в Ї багато акт≥в процедурного характеру, тобто акт≥в, що регулю≠ють пор¤док застосуванн¤ матер≥альноњ правовоњ норми (наприклад, ѕоложенн¤ про пор¤док накладенн¤ дисципл≥нарного ст¤≠гненн¤, ѕоложенн¤ про пор¤док нарахуванн¤ зароб≥тноњ плати, ѕоложенн¤ про пор¤док розпод≥лу прибутку. ѕоложенн¤ про пор¤док укладенн¤ договор≥в тощо).

«а на¤вност≥ типових акт≥в локальн≥ акти розробл¤ютьс¤ сто≠совно них, а за њх в≥дсутност≥ Ч самост≥йно.

ћ≥жнародний догов≥р

ћ≥жнародний догов≥р Ч угода двох або к≥лькох держав про встановленн¤, зм≥ну або припиненн¤ прав ≥ обов'¤зк≥в у р≥зних в≥дносинах м≥ж ними, наприклад, м≥жнародний догов≥р про ви≠дачу злочинц≥в (екстрадиц≥¤).

як основне юридичне джерело сучасного м≥жнародного пра≠ва м≥жнародний-правовий акт може мати р≥зн≥ форми ≥ назви:

догов≥р, угода, пакт, конвенц≥¤, трактат, протокол, обм≥н нота≠ми, заключний акт та ≥н. «а структурою м≥жнародний-правовий акт переважно складаЇтьс¤ з преамбули, основних статей ≥ при≠к≥нцевих положень.

 ласиф≥кувати м≥жнародн≥ договори можна за р≥зними п≥д≠ставами.

«а р≥внем, на ¤кому вони укладаютьс¤:

Ч м≥ждержавн≥;

Ч м≥жур¤дов≥;

Ч в≥домч≥.

«а к≥льк≥стю стор≥н:

Ч двосторонн≥;

Ч багатосторонн≥.

«а об'Їктом регулюванн¤:

Ч пол≥тичн≥;

Ч економ≥чн≥;

Ч з спец≥альних питань.

–озр≥зн¤ють м≥жнародн≥ договори:

Ч що п≥дл¤гають ратиф≥кац≥њ;

Ч що не п≥дл¤гають ратиф≥кац≥њ.

ƒоговори, що п≥дл¤гають ратиф≥кац≥њ

набирають сили в пор¤дку, передбаченому дл¤ закон≥в ”кра≠њни, тобто через 10 дн≥в ≥з дн¤ њх оф≥ц≥йного обнародуванн¤, ¤кщо ≥нше не передбачено самими актами, але не ран≥ше дн¤ њх опубл≥куванн¤ в оф≥ц≥йному друкованому виданн≥.

12

Ќазва: ¬≥домчий акт. ѕ≥дзаконний нормативний акт. ћ≥жнародний догов≥р
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-21 (1990 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
america citibank - cheap canada - training professional - cheap concert ticket - phentermine adipex ionamin - friend quote -
Page generation 0.211 seconds
Хостинг от uCoz