Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ћакроеконом≥ка > ћакроеконом≥чн≥ параметри та методи њх вим≥рюванн¤


ћакроеконом≥чн≥ параметри та методи њх вим≥рюванн¤

—тор≥нка: 1/4

1. «агальна характеристика економ≥чних параметр≥в.

2. —усп≥льний продукт в систем≥ народного господарства.

2.1. ¬арт≥сна структура сусп≥льного продукту.

3. —истема нац≥онального рах≥вництва(—Ќ–).

3.1. «агальна характеристика системи нац≥онального рах≥в-

ництва(—Ќ–).

3.2. –≥чний сусп≥льний продукт.

3.3. ¬им≥р нац≥онального продукту.

3.4. ƒоход нац≥њ.

3.5. Ќац≥ональне багатство.

1.  ≥льк≥сна чи ¤к≥сна характеристика конкретного елемента

економ≥чноњ системи,вз¤та у в≥дпов≥дному масштаб≥ чи по виз-

начен≥й шкал≥,¤ка служить дл¤ вид≥ленн¤ даного елемента у

множин≥ ≥нших,називаЇтьс¤ параметром (показником).ѕараметр

дозвол¤Ї привести у в≥дпов≥дн≥сть,сп≥вставити по визначен≥й

ознац≥(¤кост≥)всю сукупн≥сть елемент≥в системи.

”с≥ економ≥чн≥ показники можна под≥лити на абсо-

лютн≥(к≥льк≥сн≥)≥ в≥дносн≥(коеф≥ц≥Їнти сп≥вв≥дношенн¤ к≥льк≥-

сних показник≥в).«окрема,до абсолютних сл≥д в≥днести обс¤г

продукту(внатуральному чи грошовому вираз≥),а до в≥днос-

них-ефективн≥сть(сп≥вв≥дношенн¤ результату ≥ витрат)виробниц-

тва.

« точки зору розм≥рност≥,ус≥ економ≥чн≥ параметри можуть

под≥л¤тись на екстенсивн≥ ≥ ≥нтенсивн≥,а також на р≥вн≥ ≥ по-

токи.

≈кстенсивн≥ параметри характеризують систему з

к≥льк≥сноњ сторони.ƒо них в≥днос¤ть р¤д трудових(к≥льк≥сть

населенн¤,к≥льк≥сть зайн¤тих тощо),ф≥зичних(виплавка чавуну

чи стал≥,добуванн¤ вуг≥лл¤ тощо),грошових(нац≥ональне ба-

гатство,продукт,доход тощо)параметр≥в,екстенсивн≥ величини

завжди мають розм≥рн≥сть.

≤нтенсивн≥ параметри характеризують систему з ¤к≥сноњ ≥

структурноњ стор≥н.ƒо них,насамперед,сл≥д в≥днести частину

трудових(р≥вень зайн¤тост≥,прир≥ст населенн¤,частка прац-

≥вник≥в сфери матер≥ального виробництва в загальному обс¤гу

зайн¤тих тощо),ф≥зичних(ресурсов≥ддача,урожайн≥сть,фондозабес-

печен≥сть,техн≥чна будова кап≥талу тощо),умовних(частка експо-

рту у виробленому продукт≥тощо),грошових(норма нагромадженн¤,

варт≥сна будова кап≥талу,фондом≥стк≥сть тощо)параметр≥в,а та-

кож р≥зн≥ њх комб≥нац≥њ(випуск продукту на душу населенн¤,

ефективн≥сть виробництва тощо).≤нтенсивн≥ величини можуть ма-

ти розм≥рн≥сть або бути безрозм≥рними.

–≥вень - це економ≥чний параметр, що виступаЇ ¤к наг-

ромаджувач системи,в≥н акумулюЇ вх≥дн≥ ≥ вих≥дн≥ потоки.

–≥вень повн≥стю описуЇ непорушний(статичний)стан системи ≥

вим≥рюЇтьс¤ екстенсивними економ≥чними параметрами(р≥вень

макроеконом≥ки чи м≥кроеконом≥ки тощо).ѕот≥к - економ≥чний па-

раметр,що вим≥рюЇтьс¤ лише в динам≥ц≥,тобто Ї функц≥Їю часу.

ѕотоки залежать в≥д ≥нших поток≥в,частинами ¤ких вони Ї,≥ в≥д

р≥вн≥в системи;вим≥рюЇтьс¤ екстенсивними ≥ ≥нтенсивними пара-

метрами,¤к≥ зм≥нюють свою величину у час≥(потоки ресур-

с≥в,продукту ≥ доход≥в).

«агальна характеристика економ≥чних параметр≥в повинна

бути доповненою описанн¤м метод≥в одержанн¤ ≥нформац≥њ дл¤

к≥льк≥сноњ оц≥нки економ≥чних показник≥в.Ѕудь-¤ка ≥нфор-

мац≥¤,вт≥лена в показниках(параметрах)економ≥чноњ сис-

теми,добуваЇтьс¤ трьома основними способами:спостереженн¤ за

повед≥нкою системи експерименту чи експертноњ д≥¤льност≥.

Ќайважлив≥ший метод одержанн¤ соц≥ально-економ≥чноњ

≤нформац≥њ - спостереженн¤, ¤ке зд≥йснюЇтьс¤ шл¤хом народ-

ногосподарського обл≥ку.ѕ≥д цим розум≥Їтьс¤ система орган≥-

зованого ≥ систематичного вим≥ру соц≥ально-економ≥чних про-

цес≥в в ус≥х ланках економ≥ки.÷е Їдина система,¤ка охоплюЇ

три взаЇмозалежних види народногосподарського обл≥ку:опера-

тивний,бухгалтерський ≥ статистичний.

Ќародногосподарський обл≥к ¤к основний вид одержанн¤ соц-

≥ально-економ≥чноњ ≥нформац≥њ доповнюЇтьс¤ проведенн¤м експе-

римент≥в.

≈коном≥чний експеримент передбачаЇ активне втручанн¤ в

х≥д процесу,¤кий досл≥джуЇтьс¤ ≥ ¤кий характеризуЇ розвиток

економ≥ки в ц≥лому або його окремих ланок в реальних або

штучно створених умовах.…ого метою Ї перев≥рка г≥потез ≥ по-

будова теор≥њ ¤вища,¤ке вивчаЇтьс¤.¬ ход≥ експерименту це

¤вище ретельно спостер≥гаЇтьс¤ ≥ вим≥рюЇтьс¤.—уть експеримен-

ту пол¤гаЇ в досл≥дженн≥ повед≥нки того чи ≥ншого об'Їкту чи

процесу п≥д д≥Їю р≥зних фактор≥в,що ввод¤тьс¤ в ход≥ експери-

менту.

–озр≥зн¤ють економ≥чн≥ експерименти реальн≥(провод¤тьс¤

на окремих п≥дприЇмствах чи в галуз¤х),модельн≥(провод¤тьс¤

на модел≥)≥ людино-модельн≥(д≥лов≥ ≥гри).ƒва останн≥х доз-

вол¤ють ¤к завгодно зм≥нювати умови експерименту,проводити њх

¤к на м≥кро-,так ≥ на макрор≥вн≥.

ƒл¤ одержанн¤ соц≥ально-економ≥чноњ ≥нформац≥њ зас-

тосовують ≥ метод експертних оц≥нок,¤кий пол¤гаЇ у лог≥чних

викладках спец≥ал≥ст≥в. ’арактерн≥ риси цього методу: оц≥нка

об'Їкту досл≥дженн¤ даЇтьс¤ групами висококласних профес≥-

онал≥в-експерт≥в ≥ грунтуЇтьс¤ перш за все на њх знан-

н¤х,досв≥д≥ ≥ ≥нтуњц≥њ.

¬ економ≥чн≥й науц≥ ≥снуЇ проблема оц≥нки основних показ-

ник≥в економ≥чноњ системи,насамперед,сукупного продукту та

його елемент≥в.¬она виникаЇ з ≥снуванн¤ двох концепц≥й виз-

наченн¤ продукту-звужувальноњ ≥ розширювальноњ.

«г≥дно звужувальноњ концепц≥њ,¤ка характерна дл¤ мар-

ксистського п≥дходу,прац¤ Ї продуктивною лише тод≥,коли ство-

рюЇ матер≥альн≥ блага ≥ послуги,а вс¤ ≥нша прац¤--

непродуктивна.” в≥дпов≥дност≥ з цими погл¤дами,сусп≥льний

продукт створюЇтьс¤ виключно в сфер≥,де виробл¤ютьс¤ матер-

≥альн≥ блага ≥ послуги(¤ку називають виробничою сферою),≥ не

створюЇтьс¤ у сфер≥ нематер≥альних благ ≥ послуг(невиробнича

сфера).

«а розширювальною концепц≥Їю в результат сусп≥льного ви-

робництва зараховуютьс¤ не лише матер≥альн≥,а й нематер≥альн≥

блага ≥ послуги.ѕри цьому продуктивною вважаЇтьс¤ будь-¤ка

прац¤,що створила те чи ≥нше(матер≥альне чи нематер-

≥альне)благо ≥ принесла доход.

«а цими у¤вленн¤ми,все сусп≥льне виробництво под≥л¤Їтьс¤

на дв≥ сфери-матер≥ального(де створюютьс¤ матер≥альн≥ блага)≥

нематер≥ального(де створюютьс¤ соц≥ально-культурн≥ ц≥ннос-

т≥,тобто нематер≥альн≥ блага)виробництва.ѕродуктивною Ї прац¤

в обох сферах.

«вужувальна концепц≥¤ створила свою систему макро-

економ≥чних показник≥в-систему балансу народного гос-

подарства,а розширювальна концепц≥¤, ¤ка характерна дл¤ за-

х≥дноњ(немарксистськоњ)економ≥чноњ науки, свою систему нац≥-

онального рах≥вництва.  ожна ≥з них побудована на в≥дпов≥дних

принципах.

2. —истема народногосподарського балансу(—ЌЅ)довгий час була

основою результат≥в сусп≥льного виробництва в колишн≥х соц≥-

ал≥стичних крањнах, а отже,≥ в ”крањн≥. ўе й сьогодн≥ нац≥-

ональна статистика продовжуЇ використовувати основн≥ њњ

принципи,хоча поступово в≥дбуваЇтьс¤ перех≥д до показник≥в

системи нац≥ональних рахунк≥в(—Ќ–).

ƒо основних принцип≥в —ЌЅ в≥днос¤ть:1)продуктивною вва-

жаЇтьс¤ лише прац¤ у виробнич≥й сфер≥,тому враховуютьс¤ лише

матер≥альн≥ блага ≥ послуги;2)продукт оц≥нюЇтьс¤ ¤к в нату-

рально-речовому,так ≥ у варт≥сному вираз≥;3)сусп≥льний про-

дукт розраховуЇтьс¤ з так званим повторним рахун-

ком;4)результати сусп≥льного виробництва звод¤тьс¤ в систему

галузевих ≥ м≥жгалузевих баланс≥в.

—усп≥льне виробництво под≥лчЇтьс¤ на два п≥дроз-

д≥ли:перший,що включаЇ ус≥ п≥дприЇмства ≥ галуз≥,¤к≥ вироб-

л¤ють засоби виробництва ≥ послуги виробничого характеру,≥

другий,що включаЇ ус≥ п≥дприЇмства ≥ галуз≥,на ¤ких ство-

рюютьс¤ предмети особистого споживанн¤ ≥ надаютьс¤ послуги

особистого плану.

«агальна сума ус≥х корисних благ,створених ¤к у пер-

шому,так ≥ у другому п≥дрозд≥лах сусп≥льного виробництва про-

т¤гом певного пром≥жку часу(¤к правило,за р≥к),утворюЇ вало-

вий сусп≥льний продукт(¬—ѕ),¤кий маЇ ¤к натураль-

но-речовий,так ≥ варт≥сний вираз.

¬иход¤чи ≥з функц≥онального призначенн¤ р≥зних частин

¬—ѕ,за натурально-речовою формою його структуру можна в≥доб-

разити таким чином:

¬—ѕ=‘«+‘—+‘Ќ,

де ‘«-фонд зам≥щенн¤,‘—-фонд споживанн¤,‘Ќ-фонд наг-

ромадженн¤.

‘онд зам≥щенн¤-частини ¬—ѕ,¤ка використовуЇтьс¤ дл¤ зам≥-

ни тих засоб≥в прац≥,що прот¤гом даного року вибули з проце-

су виробництва внасл≥док ф≥зичного чи морального зношуван-

н¤,тобто амортизувались,≥ повноњ зам≥ни предмет≥в прац≥,¤к≥

споживаютьс¤ одразу прот¤гом одного виробничого цик-

лу.ѕриродно,що фонд зам≥щенн¤ повн≥стю складаЇтьс¤ ≥з засоб≥в

виробництва(засоб≥в прац≥ ≥ предмет≥в прац≥).

‘онд споживанн¤ - та частина ¬—ѕ, що прот¤гом даного

року використовуЇтьс¤ виключно на особисте споживан-

н¤. «розум≥ло,що до його складу вход¤ть лише предмети особис-

того споживанн¤ ≥ особист≥ послуги.

Ќарешт≥,фонд нагромадженн¤,¤кий використовуЇтьс¤ дл¤ роз-

ширенн¤ масштаб≥в сусп≥льного виробництва шл¤хом залученн¤

додаткових виробничих фактор≥в(ресурс≥в),за своЇю натуральною

формою складаЇтьс¤ з додаткових засоб≥в вироб-

ництва(матер≥ально-речовий фактор)≥ додаткових предмет≥в осо-

бистого споживанн¤(призначен≥ дл¤ в≥дтворенн¤ особистого фак-

тору виробництва-додатковоњ робочоњ сили).

Ќазва: ћакроеконом≥чн≥ параметри та методи њх вим≥рюванн¤
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-01 (4770 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
loans payday - casino online - payday loans guaranteed no fax - soma flexeril - cargo rental vans - dealer quote - norwegian cruise lines
Page generation 0.228 seconds
Хостинг от uCoz