Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ћаркетинг > Ќапр¤мки ≥ завданн¤ маркетингу


Ќапр¤мки ≥ завданн¤ маркетингу

—тор≥нка: 1/2

1. ѕон¤тт¤ про маркетинг, його принципи ≥ завданн¤

¬ основ≥ пон¤тт¤ Ђмаркетингї (англ. marketing) лежить терм≥н Ђринокї ( англ. market). ÷е пон¤тт¤ в найб≥льш загальному вид≥ припускаЇ ринкову д≥¤льн≥сть. ѕ≥д маркетингом розум≥Їтьс¤ такий вид ринковоњ д≥¤льност≥, при ¤кому виробником використовуЇтьс¤ системний п≥дх≥д ≥ програмно-ц≥льовий метод вир≥шенн¤ господарських проблем, а ринок, його вимоги ≥ характер реакц≥њ Ї критер≥Їм ефективност≥ д≥¤льност≥.

ћаркетингова д≥¤льн≥сть повинна забезпечити:

над≥йну, достов≥рну ≥ своЇчасну ≥нформац≥ю про ринок, структур≥ ≥ динам≥ц≥ конкретного попиту, смаках ≥ перевагах покупц≥в, тобто ≥нформац≥ю про зовн≥шн≥ умови функц≥онуванн¤ ф≥рми;

створенн¤ такого товару, набору товар≥в (асортименту), що б≥льш повно задовольн¤Ї вимогам ринку, чим товари конкурент≥в;

необх≥дний вплив на споживача, на попит, на ринок, що забезпечуЇ максимально можливий контроль сфери реал≥зац≥њ.

” чому пол¤гають основн≥ принципи маркетингу?

¬ основ≥ д≥¤льност≥ виробник≥в, що працюють на основ≥ принцип≥в маркетингу, лежить дев≥з: робити т≥льки те, що вимагають ринок, покупець. ¬их≥дним моментом, що лежить в основ≥ маркетингу, виступаЇ ≥де¤ людських нестатк≥в, потреб, запит≥в. «в≥дси сутн≥сть маркетингу гранично коротко перебуваЇ в наступному: варто робити т≥льки те, що безумовно знайде збут, а не намагатис¤ нав'¤зати покупцю Ђнеузгодженуї попередньо з ринком продукц≥ю.

≤з сутност≥ маркетингу випливають основн≥ принципи, що включають:

Ќац≥лен≥сть на дос¤гненн¤ к≥нцевого практичного результату виробничо-збутовоњ д≥¤льност≥. ≈фективна реал≥зац≥¤ товару на ринку в нам≥чених к≥лькост¤х означаЇ, по сут≥, оволод≥нн¤ його визначеноњ долей в≥дпов≥дно до довгостроковоњ мети, нам≥ченоњ п≥дприЇмством.

 онцентрац≥ю досл≥дницьких, виробничих ≥ збутових зусиль на вир≥шальних напр¤мках маркетинговоњ д≥¤льност≥.

—пр¤мован≥сть п≥дприЇмства не на сиюминутный, а на довгостроковий результат маркетинговоњ роботи. ÷е вимагаЇ особливоњ уваги до прогнозних досл≥джень, розробки на основ≥ њхн≥х результат≥в товар≥в ринковоњ новизни, що забезпечують високоприбуткову господарську д≥¤льн≥сть.

«астосуванн¤ в Їдност≥ ≥ взаЇмозв'¤зку стратег≥њ ≥ тактики активного пристосуванн¤ до вимог потенц≥йних покупц≥в з одночасним ц≥леспр¤мованим впливом на них.

ћетоди маркетинговоњ д≥¤льност≥ пол¤гають у тому, що провод¤тьс¤:

анал≥з зовн≥шньоњ (стосовно п≥дприЇмства) середовищ, у ¤кому входить не т≥льки ринок, але ≥ пол≥тичн≥, соц≥альн≥, культурн≥ й ≥нш≥ умови. јнал≥з дозвол¤Ї ви¤вити чинники, що спри¤ють комерц≥йному усп≥ху або перешкоджають йому. ” п≥дсумку анал≥зу формуЇтьс¤ банк даних дл¤ оц≥нки навколишнього середовища ≥ њњ можливостей;

анал≥з споживач≥в, ¤к реальних, так ≥ потенц≥йних. ƒаний анал≥з пол¤гаЇ в досл≥дженн≥ демограф≥чних, економ≥чних, соц≥альних, географ≥чних ≥ ≥нших характеристик людей, що приймають вир≥шенн¤ про покупку, а також њхн≥х потреб у широкому зм≥ст≥ цього пон¤тт¤ ≥ процес≥в придбанн¤ ними ¤к нашого, так ≥ конкуруючих товар≥в;

вивченн¤ ≥снуючих ≥ плануванн¤ майбутн≥х товар≥в, тобто розробка концепц≥й створенн¤ нових товар≥в ≥/або модерн≥зац≥њ старих, включаючи њхн≥й асортимент ≥ параметричн≥ р¤ди, упакуванн¤ ≥ т.д. «астар≥л≥, що не дають розрахункового прибутку товари наймаютьс¤ з виробництва ≥ ринку.

плануванн¤ товарорух ≥ збуту, включаючи створенн¤, при необх≥дност≥, що в≥дпов≥дають власних збутових мереж ≥з складами ≥ магазинами ≥/або агентських мереж;

забезпеченн¤ формуванн¤ попиту ≥ стимулюванн¤ збуту (‘ќ——“»—) шл¤хом комб≥нац≥њ реклами, особистого продажу, некомерц≥йних престижних заход≥в (Ђпаблик рилейшнзї) ≥ р≥зного роду матер≥альних стимул≥в, спр¤мованих на покупц≥в, агент≥в ≥ конкретних продавц≥в;

забезпеченн¤ ц≥новоњ пол≥тики, що пол¤гаЇ в плануванн≥ систем ≥ р≥вн≥в ц≥н на товари, що поставл¤ютьс¤, визначенн≥ Ђтехнолог≥њї використанн¤ ц≥н, кредит≥в, знижок ≥ т.п.

задоволенн¤ техн≥чних ≥ соц≥альних норм реі≥ону, у ¤кому збуваЇтьс¤ продукц≥¤, що означаЇ обов'¤зок забезпечити належну безпеку використанн¤ товару ≥ захисти навколишнього —ередовища, в≥дпов≥дн≥сть морально-етичним правилам, належний р≥вень споживчоњ ц≥нност≥ товару;

керуванн¤ маркетинговою д≥¤льн≥стю (маркетингом) ¤к системою, тобто плануванн¤, виконанн¤ ≥ контроль маркетинговоњ програми й ≥ндив≥дуальних обов'¤зк≥в кожного учасника роботи п≥дприЇмства, оц≥нка ризик≥в ≥ прибутк≥в, ефективност≥ маркетингових вир≥шень.

¬с≥ сусп≥льн≥ взаЇмод≥њ можна трактувати ¤к ринков≥ про≠цеси “аке ствердженн¤ виходить з того, що на ринков≥ в≥дноси≠ни м≥ж учасниками товарно-грошових операц≥й впливають, по≠р¤д з суто ринковими суб'Їктами покупц≥в, продавц≥в, спожива≠ч≥в, посередник≥в, Ч ≥ так≥ структури ¤к преса, сусп≥льн≥ парт≥њ ≥ групуванн¤, так≥ под≥њ, ¤к св¤та, в≥йни, революц≥њ, контррево≠люц≥њ, м≥жнародн≥ зустр≥ч≥ на р≥зних р≥вн¤х ≥ т. ≥н.

ѕ≥д впливом цих ≥ ≥нших взаЇмод≥й на ринку весь час в≥дбу≠ваютьс¤ процеси, ¤к≥ в≥дбиваютьс¤ на ринкових можливост¤х ф≥рм: зм≥ни ц≥н ≥ тариф≥в на основн≥ товари, на супутн≥ товари ≥ комплектуюч≥, зм≥ни в ≥нфраструктур≥, етнограф≥чн≥, демограф≥чн≥, пол≥тичн≥ ≥ еколог≥чн≥ зм≥ни, по¤ви нових або л≥кв≥дац≥¤ старих економ≥чних структур ≥ т. ≥н.


¬ умовах неперервних д≥алектичних зм≥н в сусп≥льств≥ вза≠гал≥ ≥ на ринку зокрема будь-¤ка ф≥рма, ¤кщо вона хоче мати нормальний попит на свою продукц≥ю, повинна знати, що саме потребуЇ сусп≥льство або його певна частка ≥ в ¤ких к≥лькост¤х в певному м≥ст≥ ≥ в певний час. ƒл¤ забезпеченн¤ цих знань му≠сить пер≥одично сп≥вставл¤ти своњ ц≥л≥ з вимогами ринку, пе≠регл¤дати, в раз≥ потреби, своњ стратег≥чн≥ або тактичн≥ пози≠ц≥њ, розробл¤ти додатков≥ оперативн≥ заходи, тобто зд≥йснювати процес управл≥нн¤ маркетингом. —хематично процес управл≥н≠н¤ маркетингом вигл¤даЇ так:

2. Ќапр¤мки ≥ завданн¤ м≥жнародного маркетингу

ѕроцеси, що в≥дбуваютьс¤ на св≥тових ринках, мають безумовно ун≥версальний характер. ≤ хоча природним представл¤Їтьс¤ твердженн¤ про т≥м що, н≥ж б≥льш розвитим ≥ високо конкурентним Ї ринок, тим б≥льшого значенн¤ набувають маркетингов≥, международно-маркетингов≥ критер≥њ п≥дприЇмни≠цького поводженн¤, можна з упевнен≥стю затверджувати наступне: розгл¤нуте питанн¤ торкаЇ перспективних ≥ насущних життЇвих проблем учасник≥в ринкових в≥дносин ¤к ≥ в ≥ндустр≥ально розвитих крањнах, так ≥ в державах, що т≥льки лише прагнуть налагодити ефективн≥ економ≥чн≥ механ≥зми, заснован≥ на принципах вол≥ реал≥зац≥њ попиту та пропозиц≥њ, регулюванн¤ шл¤хом зворотних господарських взаЇмозв'¤зк≥в.

ўо ж представл¤Ї собою м≥жнародний маркетинг ¤к специф≥чний феномен, що Ї, разом з тим, орган≥чною п≥дсистемою загальноњ сфери маркетингових в≥дносин?

÷е така система орган≥зац≥њ д≥¤льност≥ суб'Їкт≥в виробничоњ сфери, що спри¤Ї оптим≥зац≥њ функц≥онального з'Їднанн¤ виробничих ц≥лей ≥ поточних потреб ≥нонац≥ональних споживач≥в, стикуванню приватних ≥нтерес≥в у вс≥х сферах ≥нтернац≥онал≥зованого економ≥чного житт¤ - виробничоњ, посередницькоњ, споживчоњ. «авд¤ки њй можливе дос¤гненн¤ оптимальних показник≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ - прибутку, рентабельност≥, техн≥чного ≥ ресурсного забезпеченн¤, зароб≥тноњ плати й ≥н. ≤ншими словами, м≥жнародний маркетинг ¤вл¤Ї собою важливу умову встановленн¤ д≥ючого зворотного зв'¤зку м≥ж попитом та пропозиц≥Їю в м≥жнародному масштаб≥, Ї своЇр≥дним гарантом того що виготовлена продукц≥¤, пройшовши вс≥ етапи виробничого процесу, знайде св≥й шл¤х до к≥нцевого споживача за рубежем. “ерм≥н "м≥жнародний маркетинг" в≥дноситьс¤ до д≥¤льност≥ м≥жнародних ф≥рм, сфера виробничоњ ≥ комерц≥йноњ д≥¤льност≥ ¤ких поширюЇтьс¤ на закордонн≥ крањни. ¬≥дм≥нними рисами м≥жнародноњ ф≥рми Ї :

на¤вн≥сть мереж≥ п≥дконтрольних виробничих ф≥л≥ал≥в ≥ доч≥рн≥х компан≥й в ≥нших крањнах з ор≥Їнтац≥Їю або на випуск визначених вид≥в продукц≥њ на заздалег≥дь в≥домих закордонних ринках, або на постачанн¤ материнськоњ компан≥њ чи компонентами сировинними ≥ матер≥альними ресурсами;

використанн¤ технолог≥чного кооперуванн¤ ≥ спец≥ал≥зац≥њ п≥дконтрольних п≥дприЇмств;

контроль ≥ координац≥¤ д≥¤льност≥ ф≥л≥й ≥ доч≥рн≥х окомпан≥й з одного центра з урахуванн¤м р≥зниц≥ в њхньому правовому положенн≥.

ћаркетинг м≥жнародноњ ф≥рми спр¤мований на ор≥Їнтац≥ю науково-техн≥чноњ ≥ виробничо-збутовоњ д≥¤льност≥ на потреб≥ конкретних нац≥ональних ринк≥в. ћова проте йде про д≥¤льн≥сть у м≥жнародному масштаб≥, тобто про виробництво, зосередженому на п≥дприЇмствах, розташованих у р≥зних крањнах але об'Їднаних Їдиним титулом власност≥, що належить материнськоњ компан≥њ, що виступаЇ ¤к орган≥зац≥йно економ≥чний центр керуванн¤. ћатеринська компан≥¤ визначаЇ види й обс¤ги продукц≥њ, що випускаЇтьс¤ виробничими закордонними ф≥л≥¤ми доч≥рн≥ми компан≥¤ми, а також закр≥плюЇ за ними найважлив≥ш≥ ринки збуту.

ћаркетингова д≥¤льн≥сть м≥жнародноњ ф≥рми зд≥йснюЇтьс¤ в глобальному масштаб≥ компан≥Їю й охоплюЇ технолог≥чний процес у ц≥лому, особливо в тих випадках, коли в≥н чи частково ц≥лком розд≥лений м≥ж виробничими закордонними компан≥¤ми м≥жнародноњ ф≥рми .

ћ≥жнародний маркетинг ¤вл¤Ї собою п≥дх≥д до прийн¤тт¤ виробничих р≥шень з позиц≥њ найб≥льш повного задоволенн¤ вимог ¤к м≥сцевих, так ≥ ≥ноземних споживач≥в. ћатеринська компан≥¤ ц≥леспр¤мовано ставить задач≥ своњм виробничим п≥дрозд≥лам - м≥сцевим ≥ закордонноњ - у в≥дношенн≥ науково техн≥чних розробок ≥ продукц≥њ, що випускаЇтьс¤, визначаЇ найб≥льш ефективну технолог≥ю виробництва, включаючи м≥жф≥рмове ≥ внутр≥ф≥рмове кооперуванн¤. “ут важливу роль грають маркетингов≥ програми, розроблювальн≥ в структурних п≥дрозд≥лах материнськоњ компан≥њ - виробничих в≥дд≥ленн¤х, що виступають ¤к основн≥ виробничо-господарськ≥ ланки, що в≥дпов≥дають за к≥нцевий результат д≥¤льност≥ - одержанн≥ прибутку народну д≥¤льн≥сть ф≥рм Ї передумовою плануванн¤ виробництва ф≥рми в ц≥лому оск≥льки дають можлив≥сть установити оптимальну структуру (номенклатуру, асортимент) виробництва. «а результатами маркетинговоњ д≥¤льност≥ ≥ на њњ основ≥ пол¤гають м≥жнародн≥ комерц≥йн≥ справи провод¤тьс¤ комерц≥йн≥ операц≥њ.

12

Ќазва: Ќапр¤мки ≥ завданн¤ маркетингу
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-03 (2345 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
wreck rental - ticket cheap - didrex adipex - latest news - airport codes - призраки - payday loans
Page generation 0.386 seconds
Хостинг от uCoz