Sort-ref.narod.ru - реферати, курсові, дипломи
  Головна  ·  Замовити реферат  ·  Гостьова кімната ·  Партнери  ·  Контакт ·   
Пошук


Рекомендуєм

Менеджмент > Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту


Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту

Сторінка: 1/2

Рішення – це чи результат дія, зроблена на основі аналізу інформації і ведуче до планованого (прогнозованим) результатам у роботі організації. Необхідно учитися приймати рішення в умовах невизначеності і ризику. Існують спеціальні методи прийняття рішень.

Процес прийняття рішень може бути формалізований. Наприклад, припустимо, що маються три альтернативи А1, А2, А3, маються умови, що можуть чи відбутися не відбутися в майбутньому: Р1, Р2.

Приклад:

імовірність 0,6 імовірність 0,4

Р1 Р2

А1 5 3

А2 4 1

А3 2 1

Бал позначає ефективність.

Показник:

Е1=5*0,6+3*0,4=4,2

Е2=4*0,6+1*0,4=2,8 => Еmax=Е1 => Перше рішення оптимальне.

Е3=2*0,6+1*0,4=1,6

Якщо імовірність настання умови визначити складно (чи Р1=Р2=0,5), то застосовують критерії з теорії ігор:

1)Правило оптиміста (азартного гравця): З рядків матриці вибираються максимальні елементи, з обраних максимальних вибирають максимальне, по ньому визначається оптимальний рядок і оптимальна альтернатива – max max aij;

2)Правило песиміста (консервативного гравця): Можливі дві комбінації: а) max min aij – застосовується, коли необхідно піти від найгіршого найменшого елемента. У кожнім рядку вибирають мінімальний елемент, з обраних мінімальних вибирають максимальне; б) min max aij – застосовується, коли необхідно піти від найгіршого максимального елемента. У кожнім рядку вибирають максимальний елемент, з обраних максимальних вибирають мінімальне;

3)Правило Гурвица: аддативна комбінація правила оптиміста і песиміста.

α*max max aij+(1-α)*max min aij

4)Правило Лапласа: у рядках матриці розраховують середні елементи, з розрахованих середніх вибирається максимальне і по ньому визначається альтернатива.

Застосовуючи ці правила, ідуть від найгірших результатів.

Приклад:

х1

1х 4х 6х

2х 5х 7х

х2

1)Фіксуємо безліч Парето.

2)З безлічі виділених об'єктів виділяємо ті, котрі знаходяться на правій верхній границі безлічі (3,4,6,7), у них величини х1 і х2 максимальні. 3, 4, 6, 7 – безліч Парето.

3)З цієї безлічі виділяємо одне оптимальне. Для цього застосовуємо попередній метод.

Для прийняття рішень часто використовуються:

теорія масового обслуговування;

методи лінійного програмування;

методи нелінійного програмування;

метод динамічного програмування;

аналіз беззбитковості;

причинно-наслідкове моделювання (дозволяє визначити, наскільки кожний з факторів виробництва впливає на кінцевий результат);

вимір суспільної думки (вимірюючи суспільну думку можна визначити критичні фактори успіху в роботі тієї чи іншої фірми);

вимір думки торгових агентів.

Вигоди від використання інформації можуть бути:

В В В

ВЕ ВЕ ВЕ – витрата енергії.


∆В ВВ (ВЕ).

Чим площадка ∆В уже, тим складніше керувати такою системою.

Р аціональні рішення визначаються в процесі оптимізації. Під оптимізацією управлінських рішень розуміють вибір найбільш ефективного варіанту рішення із можливих альтернатив.

У найбільш загальному вигляді функцію оптимізації можна представити так:

у = f (x1, x2, … xn),

де у – параметр, за яким проводиться оптимізація;

x1, x2, … xn – варіанти рішень (альтернативи).

Параметр у може виступати у вигляді прибутку, обсягу робіт тощо, а варіанти рішень х визначаються ресурсами, організацією праці, виробничою площею тощо.

На Заході оптимізацією управлінських рішень займається напрямок під назвою “наука управління” (використовуються ще терміни “наука про прийняття рішень”, “системний аналіз”, “наука про системи”, “дослідження операцій” та ін.). Наука управління виникла в Англії під час другої світової війни як необхідність розв’язання певних військових завдань. Широке застосування вона має в США, Японії, Німеччині, Україні, Росії та інших країнах. Використовується з метою розв’язання наступних завдань:

регулювання транспортних потоків в містах;

оптимізація графіку руху в аеропортах;

складання розкладу при розв’язанні різних завдань;

управління запасами на підприємствах, в організаціях;

розробка нових видів продукції;

розподіл витрат на рекламу різних видів продукції;

оптимізація чисельності допоміжного персоналу у структурі управління;

планування матеріального забезпечення та постачання;

розподіл обладнання для різних видів виробництва;

розподіл трудових ресурсів;

розкрій матеріалу (листового металу, тканини тощо);

оптимізація обсягів виробництва та послуг.

Згідно з положенням американського менеджменту наука управління як механізм оптимізації рішень може реалізовуватись з допомогою наступних підходів:

Застосування наукового методу.

Використання системної орієнтації.

Застосування моделей.

Науковий метод оптимізації управлінських рішень передбачає застосування схеми, представленої на мал.


Мал. Схема використання наукового методу.

Наприклад, в процесі оптимізації величини запасів на першому етапі збирається та аналізується інформація про попит, на другому – встановлюється вплив росту запасів на попит і визначається у вигляді гіпотези оптимальна величина запасів. Після третього етапу, який забезпечує процес перевірки гіпотези, можливі два варіанти:

Реалізація рішення, якщо гіпотеза вірна (четвертий етап).

Повернення з допомогою зворотного зв’язку на етап спостереження (перший етап), якщо гіпотеза не вірна.

В останньому випадку пошук оптимального варіанту продовжується.Системна орієнтація в процесі оптимізації рішень базується на тому, що організація є відкритою системою, яка складається з взаємопов’язаних частин.

В процесі своєї діяльності (перетворення) організація обробляє входи (ресурси, інформацію тощо), перетворюючи їх в продукцію, послуги, прибуток та ін. На основі вивчення цього процесу і здійснюється підбір найбільш ефективного варіанту рішення.

Використання моделей дозволяє приймати рішення, при обґрунтуванні яких враховуються всі фактори і альтернативи, що виникають в складних умовах виробничо-господарської діяльності. Тому моделювання розглядається як найефективніший спосіб оптимізації управлінських рішень.

Модель – це відображення в схемі, формулі, взірці тощо характерних ознак об’єкту, який досліджується. Вона є спрощеною конктеною життєвою (управлінською) ситуацією, іншими словами в моделях певним чином відображаються реальні події, обставини тощо. Необхідність застосування моделей пояснюється наступними причинами:

складністю реального світу, виробничо-господарської діяльності;

наявністю багатофакторних залежностей в процесі розв’язання управлінських завдань;

необхідністю експериментальної перевірки альтернативних управлінських рішень;

доцільністю орієнтувати управління на майбутнє.

Відрізняються такі моделі:

фізичні. Вони відображають збільшення або зменшення описання об’єкту;

аналогові. Ці моделі ведуть себе так як реальні об’єкти, але зовнішньо вони не схожі на них;

математичні (символічні). Для опису властивостей або характеристик об’єкту використовують символи.

Світова практика виробила певний порядок розробки моделей. Найдоцільніше застосовувати наступний процес їх побудови:

Постановка завдання.

Формування моделі.

Перевірка моделі на достовірність.

Використання моделі.

Відновлення моделі.

В процесі перевірки, використання та відновлення моделей слід враховувати похибки, які знижують їх ефективність:

недостовірні вхідні умови (припущення);

інформаційні обмеження;

страх користувачів;

недостатня практична перевірка;

надмірно висока вартість побудови;

недостатнє врахування чинних факторів тощо.

Американський менеджмент виділяє наступні найбільш розповсюджені способи моделювання:

Теорія ігор. Моделює вплив прийнятого рішення на конкурентів. Ця теорія найперше розроблялась військовими.

Теорія черг. Визначає оптимальне число каналів обслуговування по відношенню до потреби в них (так звана модель оптимального обслуговування).

Моделювання управління запасами. Визначає розміщення замовлень, їх кількість, обсяг готової продукції на складі.

Лінійне програмування. Забезпечує оптимальний спосіб розгляду ресурсів при наявності конкретних потреб. Моделі лінійного програмування найбільш популярні у менеджменті.

Імітаційне моделювання. Дає практичний спосіб застосування моделі замість реальної системи.

Економічний аналіз, тобто метод оцінки витрат та економічних вигод. Базується на визначенні економічних умов, при яких підприємство стає вигідним. Зрозуміло, що основною умовою буде ситуація, коли загальний дохід зрівнюється з підсумковими витратами.

Платіжна матриця. Це статистичний метод, який дозволяє із кількох варіантів вибрати найбільш оптимальне рішення. При цьому платежі (грошові винагороди, доход тощо) представляються у формі таблиці.

12

Назва: Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту
Дата публікації: 2005-03-03 (2475 прочитано)

РекламаЯндекс цитирования
cheap car - bontril phentermine adipex - warranty factory - holdem casino - guaranteed card - lenses contact -
Page generation 0.168 seconds
Хостинг от uCoz