Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ћ≥жнародн≥ в≥дносини > ћ≥жнародн≥ ф≥нансов≥ орган≥зац≥њ.  редити п≥дприЇмству


ћ≥жнародн≥ ф≥нансов≥ орган≥зац≥њ.  редити п≥дприЇмству

—тор≥нка: 1/2

ƒ≥¤льн≥сть п≥дприЇмства в систем≥ ринковоњ економ≥ки неможли≠ва без пер≥одичного використанн¤ р≥зноман≥тних форм залученн¤ кредит≥в.

« економ≥чного погл¤ду кредит Ч це форма позичкового кап≥та≠лу (в грошов≥й або товарн≥й формах), що надаЇтьс¤ на умовах повер≠ненн¤ ≥ обумовлюЇ виникненн¤ кредитних в≥дносин м≥ж тим, хто надаЇ кредит, ≥ тим, хто його отримуЇ.

«агальноеконом≥чною причиною по¤ви кредитних в≥дносин Ї то≠варне виробництво. ќсновою функц≥онуванн¤ кредиту Ї рух вартос≠т≥ у сфер≥ товарного обм≥ну, в процес≥ ¤кого виникаЇ розрив у час≥ м≥ж рухом товару ≥ його грошовим екв≥валентом, в≥дбуваЇтьс¤ в≥до≠кремленн¤ грошовоњ форми вартост≥ в≥д товарноњ. якщо рух товар≠них поток≥в випереджаЇ грошовий, то п≥дприЇмства Ч споживач≥ товар≥в ≥з настанн¤м моменту плати за них не завжди мають достат≠н≥ кошти, що може зупинити нормальний процес в≥дтворенн¤.  оли рух грошових поток≥в випереджаЇ товарн≥, то на п≥дприЇмствах на≠громаджуютьс¤ тимчасово в≥льн≥ кошти.

¬иникаЇ суперечн≥сть м≥ж безперервним вив≥льненн¤м грошей у кругооборот оборотних кошт≥в ≥ потребою в пост≥йному викорис≠танн≥ матер≥альних ≥ грошових ресурс≥в.

“аким чином, виникненн¤ ≥ функц≥онуванн¤ кредиту пов'¤зане з необх≥дн≥стю забезпеченн¤ безперервного процесу в≥дтворенн¤, ≥з тимчасовим вив≥льненн¤м кошт≥в у одних п≥дприЇмствах ≥ по¤вою потреби в них у ≥нших. ѕри цьому виникненн¤ кредитних в≥дносин зумовлюЇтьс¤ не самим фактом незб≥гу в час≥ в≥двантаженн¤ товару ≥ його оплати, а узгодженн¤м м≥ж суб'Їктами кредитних в≥дносин умови щодо в≥дстрочки платежу шл¤хом укладанн¤ кредитноњ уго≠ди. јле оборот товар≥в Ї не Їдиною причиною по¤ви кредитних вза≠Їмов≥дносин. Ќин≥ кредитн≥ в≥дносини виникають за будь-¤коњ еко≠ном≥чноњ чи ф≥нансовоњ операц≥њ, що пов'¤зана ≥з заборгован≥стю од≠ного з учасник≥в такоњ операц≥њ.

ѕор¤д з об'Їктивною основою ≥снують специф≥чн≥ причини ви≠никненн¤ ≥ функц≥онуванн¤ кредитних в≥дносин, що пов'¤зан≥ з не≠обх≥дн≥стю забезпеченн¤ безперервност≥ процесу в≥дновленн¤.

ƒл¤ розвитку кредитних в≥дносин необх≥дн≥ певн≥ умови. ѕо-пер≠ше, учасники кредитноњ угоди Ч кредитор ≥ позичальник, мають бу≠ти юридичне самост≥йними суб'Їктами, ¤к≥ матер≥ально гарантують виконанн¤ зобов'¤зань. ѕо-друге, ≥нтереси суб'Їкт≥в кредитноњ уго≠ди повинн≥ зб≥гатис¤.

ƒл¤ забезпеченн¤ всього процесу в≥дтворенн¤ необх≥дно, щоб п≥дприЇмства мали необх≥дн≥ оборотн≥ кошти, ¤к≥ вони використо≠вують дл¤ придбанн¤ оборотних виробничих фонд≥в. ≤з стад≥њ виро≠бничих запас≥в оборотн≥ кошти переход¤ть у незавершене виробни≠цтво, а пот≥м у готову продукц≥ю. ” свою чергу, готова продукц≥¤, призначена дл¤ продажу, стаЇ товаром ≥ реал≥зуЇтьс¤. ¬иручка в≥д реал≥зац≥њ поступаЇ на рахунок п≥дприЇмства.

«а браком власних оборотних кошт≥в п≥дприЇмства залучають банк≥вськ≥ кредити, кошти ≥нших кредитор≥в та комерц≥йний (товар≠ний) кредит.  редит даЇ змогу доц≥льн≥ше орган≥зувати оборот кош≠т≥в п≥дприЇмств, не витрачати значних ф≥нансових ресурс≥в на ство≠ренн¤ зайвих запас≥в сировини й матер≥ал≥в.

Ќин≥ комерц≥йн≥ банки ”крањни дуже р≥дко надають п≥дприЇмст≠вам довготерм≥нов≥ кредити. ћожлив≥сть отримати такий кредит Ї реальн≥шою через кредитн≥ л≥н≥њ —в≥тового банку ≥ ™вропейського банку реконструкц≥њ та розвитку (™Ѕ––), що надаютьс¤ уповноваже≠ними банками.

√оловн≥ критер≥њ та обс¤ги ф≥нансуванн¤ п≥дприЇмств по л≥н≥њ ™Ѕ––:

Х ф≥нансуютьс¤ т≥льки проекти п≥дприЇмств з приватною фор≠мою власност≥, ¤к≥ функц≥онують у галуз¤х с≥льськогосподарського виробництва, харчовоњ промисловост≥ та послуг;

Х допроектн≥ активи п≥дприЇмств не повинн≥ перевищувати 2,5 млн долар≥в —Ўј за вин¤тком вартост≥ споруд та буд≥вель;

Х к≥льк≥сть прац≥вник≥в не повинна перевищувати 500 ос≥б;

Х частка приватноњ власност≥ маЇ бути не меншою за 51 %;

Х п≥дприЇмство маЇ в≥дпов≥дати вимогам техн≥ки безпеки, еколо≠г≥чним, сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чним, а також ≥ншим нормам охорони дов≠к≥лл¤, що встановлен≥ законодавством ”крањни;

Х власний внесок позичальника в проект не може бути меншим за 30% вартост≥ проекту;

Х коеф≥ц≥Їнт обслуговуванн¤ боргу (в≥дношенн¤ прибутку по≠зичальника п≥сл¤ сплати податк≥в, амортизац≥йних в≥драхувань та витрат на сплату в≥дсотк≥в за вс≥ма позиками до вс≥Їњ заборгова≠ност≥ п≥дприЇмства з урахуванн¤м кредиту ™Ѕ––) маЇ бути не мен≠шим за 1,3.

«а рахунок кошт≥в ™Ѕ–– зд≥йснюютьс¤ короткострокове та дов≠гострокове ф≥нансуванн¤ проект≥в, ¤к≥ задовольн¤ють вимоги ™Ѕ––.

 ороткострокове кредитуванн¤ надаЇтьс¤ дл¤ реал≥зац≥њ експорт≠них контракт≥в та придбанн¤ ≥мпортноњ продукц≥њ з метою дальшого використанн¤ в процес≥ виробництва.

ƒовгострокове кредитуванн¤ надаЇтьс¤ дл¤ ф≥нансуванн¤ основ≠них засоб≥в (придбанн¤ нового в≥тчизн¤ного та ≥мпортного облад≠нанн¤).

“ипов≥ умови кредитуванн¤ так≥:

Ч м≥н≥мальна сума кредиту Ч 50 тис. дол. —Ўј;

Ч максимальна сума кредиту Ч встановлюЇтьс¤ дл¤ кожного уповноваженого банку ≥ндив≥дуально;

Ч терм≥н короткострокового кредиту Ч в≥д 6 до 12 м≥с¤ц≥в;

Ч максимальний терм≥н довгострокового кредиту Ч 5 рок≥в;

Ч максимальна в≥дстрочка погашенн¤ основноњ суми боргу Ч 2 роки (тривал≥сть п≥льгового пер≥оду);

Ч ор≥Їнтовна ставка в≥дсотк≥в за користуванн¤ кредитом Ч 15% р≥чних.

” кредитному договор≥ встановлюютьс¤ терм≥ни сплати в≥дсотк≥в за кредитом ™Ѕ––. ѕрот¤гом всього строку кредитуванн¤ п≥д≠приЇмство надсилаЇ в банк щом≥с¤чн≥ та щоквартальн≥ пов≥домленн¤ про х≥д виконанн¤ роб≥т зг≥дно з б≥знес-планом.

«а рахунок кошт≥в ™Ѕ–– кредитуванню п≥дл¤гають т≥льки ф≥нан≠сове скупн≥ та забезпечен≥ заставою проекти. ѕри цьому варт≥сть за≠стави не повинна бути меншою 140% суми загальноњ заборгованост≥ за кредитом за умови п≥дтримуванн¤ позичальником коеф≥ц≥Їнта об≠слуговуванн¤ боргу.

 редитн≥ кошти не спр¤мовуютьс¤: на реф≥нансуванн¤ вже ≥с≠нуючих зобов'¤зань приватних п≥дприЇмств або на ф≥нансуванн¤ придбанн¤ ц≥нних папер≥в д≥ючих п≥дприЇмств ≥ нерухомост≥; на ре≠ал≥зац≥ю проект≥в, пов'¤заних з ≥горним б≥знесом, виробництвом або постачанн¤м зброњ та ≥н.

ѕ≥дприЇмство зд≥йснюЇ платеж≥ зг≥дно з умовами кредитноњ угоди, укладеноњ з банком.


ƒл¤ отриманн¤ кредиту за рахунок кошт≥в ™Ѕ––, п≥дприЇмство-позичальник направл¤Ї в уповноважений банк так≥ пакети докумен≠т≥в (рис. 1):

–ис. 1. ƒокументи, ¤к≥ подаЇ п≥дприЇмство дл¤ отриманн¤ кредиту ™Ѕ––

Ч загальн≥;

Ч установч≥;

Ч ф≥нансов≥;

Ч п≥дтвердженн¤ щодо забезпеченн¤ кредиту;

Ч спец≥альн≥.

 р≥м зазначених документ≥в п≥дприЇмство-позичальник подаЇ в банк б≥знес-план, на основ≥ ¤кого оц≥нюЇтьс¤ ефективн≥сть запропо≠нованого проекту.

«а позитивноњ оц≥нки ф≥нансового стану п≥дприЇмства та проекту укладаЇтьс¤ кредитна угода м≥ж уповноваженим банком та пози≠чальником.

ѕриклад.

ѕ≥дприЇмство Ђјльфаї на придбанн¤ обладнанн¤ просить у впов≠новаженому банку кредит на суму 2 200 000 дол. —Ўј п≥д 16% р≥ч≠них на 5 рок≥в з п≥льговим пер≥одом кредитуванн¤ 1 р≥к (в≥дстрочка погашенн¤ основноњ суми боргу). Ќа основ≥ прогнозу прибутку та прогнозу руху грошових поток≥в п≥дприЇмства (табл. 1) розрахову≠Їтьс¤ коеф≥ц≥Їнт обслуговуванн¤ боргу:

 б=(ѕ-ѕп+јв+¬к)/3з,

де Kб Ч коеф≥ц≥Їнт обслуговуванн¤ боргу;

ѕ Ч прибуток;

ѕп Ч податок на прибуток;

јв Ч амортизац≥йн≥ в≥драхуванн¤;

¬к Ч в≥дсотки за кредит за вс≥ма позиками п≥дприЇмства;

«з Ч загальна заборгован≥сть п≥дприЇмства з урахуванн¤м креди≠ту ™Ѕ––.

“аблиц¤ 1

≤≤–ќ√Ќќ« ѕ–»Ѕ”“ ”. ѕ–ќ√Ќќ« –”’”  ќЎ“≤¬ ѕќ –ќ ј’

є п/п

ѕоказник

1 р≥к

(6 м≥с.)

2 р≥к

3 р≥к

4 р≥к

5 р≥к

1

¬алова виручка в≥л реал≥зац≥њ

2700000

5313000

5313000

5313000

5313000

2

ѕƒ¬

449820

885146

885 146

885 146

885 146

3

„иста виручка в≥д реал≥зац≥њ

(р¤д. 1 - р¤д.2)

2250180

4427854

4427854

4427854

4427854

4

”сього операц≥йних витрат

1 342 900

2635500

2 635 500

2635500

2635500

5

¬иплата в≥дсотк≥в за кредит

352000

352000

264000

176000

88000

6

ѕрибуток до сплати податк≥в

(р¤д. 3 - р¤д. 4 - р¤д.5)

555280

1440354

1528354

1616354

1704354

7

ѕодаток на прибуток (30%)

166584

432106

458506

484906

511306

8

„истин прибуток

(р¤д. 6 - р¤д. 7)

388696

1 008 248

1 069 848

1 131 448

1 193048

9

ѕогашени¤ кредиту

0

550000

550000

550000

550000

10

јмортизац≥¤

115000

230000

230000

230000

230000

11

„истий пот≥к грошових засоб≥в

(р¤д.8 + р¤д. 10)

503696

1238248

1299848

1361448

1 423 048

12

 оеф≥ц≥Їнт обслуговуванн¤ боргу (р¤д.11+ р¤д.5)/(р¤д.5+ р¤д.9)

2,43

1,76

1,92

2.12

2,37

12

Ќазва: ћ≥жнародн≥ ф≥нансов≥ орган≥зац≥њ.  редити п≥дприЇмству
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-03 (2624 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
исходники - japanese companies - city instructions - pet care - business journal - diet pill adipex - cash online
Page generation 0.214 seconds
Хостинг от uCoz