Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ѕедагог≥ка > √уцульське народне вихованн¤


√уцульське народне вихованн¤

” державн≥й нац≥ональн≥й програм≥ "ќсв≥та" ("”крањна XXI стол≥тт¤"), серед пр≥оритетних на≠пр¤м≥в реформуванн¤ осв≥ти в≥дзначено, що в ос≠нову нац≥онального вихованн¤ мають бути покладен≥: принципи Їдност≥ с≥м'њ ≥ школи, наступ≠ност≥ та спадкоЇмност≥ покол≥нь; прищепленн¤ по≠ваги до батьк≥в, ж≥нки-матер≥; орган≥зац≥¤ родинного вихованн¤ та осв≥ти ¤к важливоњ ланки виховного процесу ≥ забезпеченн¤ педагог≥чного всеобучу батьк≥в.

ѕобудувати повноц≥нну гуцульську школу без родини по сут≥ неможливо.

"” с≥м'њ шл≥фуютьс¤ найтонш≥ гран≥ людини-громад¤нина, людини-труд≥вника, людини-куль≠турноњ особистост≥. ≤з с≥м'њ починаЇтьс¤ сусп≥льне вихованн¤. ” с≥м'њ, образно кажучи, закладаютьс¤ кор≥нн¤, з ¤кого виростають пот≥м ≥ г≥лки, ≥ кв≥ти, ≥ плоди. —≥м'¤ Ч це джерело, водами ¤кого живить≠с¤ повноводна р≥чка нашоњ держави. Ќа морально≠му здоров'њ с≥м'њ будуЇтьс¤ педагог≥чна мудр≥сть школи", Ч в≥дзначав ¬. —ухомлинський.

√уцульська родина Ч перша школа ук≠рањнського патр≥отизму, нац≥онального Їднанн¤ та вихованн¤, м≥сце прищепленн¤ здорових норм ≥ на≠вик≥в, кузн¤ пошан≥вку р≥дноњ мови, звичањв, тра≠диц≥й, св¤т, обр¤д≥в, символ≥в. ƒержавн≥ акти, вс≥ засоби соц≥ального й педагог≥чного впливу та захи≠сту повинн≥ бути спр¤мован≥ на службу родин≥, на збереженн¤ й розкв≥т здоровоњ с≥м'њ, зм≥цненн¤ њњ педагог≥чних позиц≥й ≥ авторитету, створенн¤ спри≠¤тливих умов дл¤ повноц≥нного родинного вихо≠ванн¤ д≥тей.

ј справжнЇ родинне вихованн¤ прийде з належ≠ним оволод≥нн¤м батьками сучасними педа≠гог≥чними знанн¤ми й ум≥нн¤ми застосовувати ц≥ знанн¤ на практиц≥, що зумовлюЇ гостру потребу орган≥зац≥њ педагог≥чного всеобучу.

ѕедагог≥ка повинна стати наукою дл¤ вс≥х Ч ≥ дл¤ вчител≥в, ≥ дл¤ батьк≥в. “о ж сл≥д подбати про те, аби дати кожному батьков≥ й матер≥, вс≥м гуцульським родинам, бодай м≥н≥мум наукових знань з украњнськоњ родинноњ педагог≥ки. —аме на це й зор≥Їнтована пропонована батькам, кер≥вникам шк≥л та вчител¤м програма педагог≥чного всеобучу батьк≥в учн≥в гуцульськоњ школи. “ака програма на ”крањн≥ складена вперше. ¬она зор≥Їнтована також на зд≥йсненн¤ едукац≥њ украњнознавчоњ, забезпечен≠н¤ гармон≥њ родинно-громадсько-шк≥льного вихо≠ванн¤ д≥тей та молод≥ гуцульського краю.

√уцульське родинне вихованн¤ Ч то одна з г≥лок украњнського нац≥онального вихованн¤. ¬она орган≥чно поЇднуЇ в соб≥ нац≥ональне, вселюдське й суто гуцульське, неординарно-самобутнЇ, тра≠диц≥йно властиве украњнським родинам карпатсь≠кого краю.

ѕ≥д нац≥ональним родинним вихованн¤м ро≠зум≥Їмо ц≥леспр¤мований, систематичний вихов≠ний вплив батьк≥в на дитину з метою утвердженн¤ у њњ св≥домост≥ етн≥чноњ (нац≥ональноњ) культури, мови, Їдност≥, своЇњ нац≥ональноњ неповторност≥ й вагомост≥.

Ќац≥њ стають вселюдськими саме тод≥, коли вони по-справжньому нац≥ональн≥. Ќац≥ональне вихо≠ванн¤ маЇ спри¤ти п≥днесенню нац≥ональноњ самосв≥домост≥, формуванню сукупност≥ у¤влень про власну нац≥ю, њњ самобутн≥сть, ≥сторичний шл¤х, м≥сце серед етнос≥в (нац≥й).

√уцульське родинне вихованн¤ базуЇтьс¤ на та≠ких пров≥дних принципах, ¤к: украњнський патр≥отизм й висока нац≥ональна св≥дом≥сть; природов≥дпов≥дн≥сгь; любов до батька й матер≥, роди≠ни, р≥дного краю;

шанобливе ставленн¤ до украњнськоњ мови й тра≠диц≥йноњ родинно-побутовоњ культури гуцул≥в; по≠чутт¤ взаЇмного обов'¤зку м≥ж батьками ≥ д≥тьми та членами родини; гуцульська етн≥чна соц≥ал≥зац≥¤; Ївропењзм; участь д≥тей у посильн≥й хатн≥й робот≥ та господарськ≥й, ≥ громадськ≥й д≥¤льност≥; прилученн¤ до гуцульського народного мистецтва, м≥сцевих ремесел ≥ промисл≥в; утвердженн¤ здорового способу житт¤; збереженн¤ ро≠динноњ чест≥ й сол≥дарност≥ м≥ж родичами ≥ сво¤ками; забезпеченн¤ Їдност≥, наступност≥ й спадкоЇмност≥ покол≥нь.

"Ѕез науки до всього коротк≥ руки", Ч гласить народна мудр≥сть. “ому в основу гуцульського ро≠динного вихованн¤, а також самоњ програми педагог≥чного всеобучу батьк≥в учн≥в гуцульськоњ школи покладено принцип науковост≥. ¬ н≥й т≥сно пе≠репл≥таютьс¤ сучасн≥ здобутки педагог≥чноњ науки в галуз≥ родинного вихованн¤, дос¤гненн¤ ук≠рањнськоњ народноњ педагог≥ки та етнопедагог≥ки, прогресивн≥ виховн≥ традиц≥њ гуцульськоњ родини. ѕри складанн≥ програми творчо використано вже набулий досв≥д у ц≥й важлив≥й справ≥.

Ќе залишено поза увагою й принцип ≥сторизму демократизац≥њ й гуман≥зац≥њ. ќпора на ≥стор≥ю гу≠цульськоњ родини, батьк≥вськоњ педагог≥ки √уцульщини не маЇ н≥чого сп≥льного з архањзац≥Їю вихованн¤. «розум≥ло, що архањзовувати сучасне родинне вихованн¤, повертаючи його до старовини, не потр≥бно. “а й навр¤д чи це можливо.

 ожна епоха в житт≥ крањни висуваЇ своњ ви≠ховн≥ завданн¤. —учасне родинне вихованн¤ гу≠цул≥в маЇ в≥дпов≥дати новим життЇвим вимогам ≥ потребам розв'¤занн¤ нових соц≥ально-педа≠гог≥чних проблем. ≤стина ц¤ абсолютна, ¤к ≥ неза≠перечною Ї необх≥дн≥сть мати автентичну украњнську родинну педагог≥ку на ”крањн≥. ј щоб њњ в≥дродити й дал≥ розвивати, сл≥д актуал≥зувати й творчо осмислити вс≥ найкращ≥ педагог≥чн≥ набутки з минулого, правильно вибрати виховн≥ кроки су≠часн≥ з передбаченн¤м оч≥куваних позитивних ре≠зультат≥в майбутнього.

ћудр≥сть народноњ педагог≥ки кличе шанувати минуле й самов≥ддано трудитись задл¤ майбутньоњ щасливоњ дол≥ наших д≥тей ≥ внук≥в. Ќедаром кажуть: "ѕеред минулим Ч зн≥ми капелюха, перед майбутн≥м Ч засукай рукави".

як буде самост≥йна, м≥цна й високорозвинена ”крањнська держава, то й св≥тлою буде дол¤ гуцульськоњ родини й в≥дкриЇтьс¤ широкий прост≥р дл¤ застосуванн¤ й розвитку украњнськоњ родинноњ етнопедагог≥ки.

ƒо важливих прикмет належить те, що проблеми родинного вихованн¤ розгл¤даютьс¤ у т≥сному передплетенн≥ з питанн¤ми етно≠лог≥њ й антрополог≥њ, етнопсихолог≥њ й демограф≥њ, украњнознавства ≥ людинознавства, економ≥ки й до≠моведенн¤, загальноњ, соц≥альноњ ≥ в≥ковоњ педа≠гог≥чноњ психолог≥њ, ф≥з≥олог≥њ, г≥г≥Їни, культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства, педагог≥чноњ деон≠толог≥њ, родинознавсгва й дитинознавства, потреба≠ми утвердженн¤ здорового способу житт¤ родини.

«а зм≥стом ≥ структурою носить по-класний характер. ÷е означаЇ, що батьки одержу≠ють широку педагог≥чну ≥нформац≥ю стосовно вихованн¤ дитини, ¤ка навчаЇтьс¤ в той час у пев≠ному конкретному клас≥.

«ан¤тт¤ у мереж≥ педагог≥чного всеобучу прово≠д¤тьс¤ щом≥с¤чно у найзручн≥ш≥ дл¤ батьк≥в дн≥ й час в≥д вересн¤ до травн¤ кожного року. “ривал≥сть зан¤ть Ч не менше одн≥Їњ академ≥чноњ години з обов'¤зковим збереженн¤м наступност≥ в њх про≠блематиц≥ впродовж усього пер≥оду навчанн¤.

« метою п≥двищенн¤ ефективност≥ зан¤ть варто широко використовувати лекц≥њ, бес≥ди, батьк≥вськ≥ збори, в≥дкрит≥ уроки, сем≥нари, педагог≥чн≥ прак≠тикуми, усн≥ журнали, диспути, обм≥н досв≥дом ро≠боти тощо. «а р≥вень ≥ ¤к≥сть зан¤ть в≥дпов≥даЇ дирекц≥¤ м≥сцевоњ школи. ѕровод¤ть њх найкомпетентн≥ш≥ в профес≥йному в≥дношенн≥ фах≥вц≥ Ч досв≥дчен≥ вчител≥, виховател≥, науковц≥, батьки, кер≥вники шк≥л та орган≥в осв≥ти, пров≥дн≥ спец≥ал≥сти ≥нших галузей знань Ч психологи, л≥кар≥, економ≥сти, юристи, митц≥, украњнознавц≥, духовн≥ особи.


Ћ≥тература.

—тельмахович ћ. “радиц≥йна гуцульська родина // √уцульська школа. Ц 1994 р. 1.

ƒекларац≥¤ про державний суверен≥тет ”крањни: --  ињв 1990 р.

ƒержавна нац≥ональна програма Уќсв≥таФ. Ц  ињв 1994 р.

«лочевський —.,  отирло ¬. —≥мейна педагог≥ка. Ц  ињв 1986 р.

√уцульщина. ≤сторико-етнограф≥чне досл≥дженн¤. Ц  ињв 1987 р.

1

Ќазва: √уцульське народне вихованн¤
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-17 (894 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' 'target=_blank>liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤')//-->
car from - hotel cheap - insurance health - legal georgia - calculate to - автор сл≥в - used rods
Page generation 0.198 seconds
Хостинг от uCoz