Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ѕ≥дприЇмництво > ¬иди банк≥вських рахунк≥в та пор¤док њх в≥дкритт¤ в установах банку. ѕор¤док та форми зд≥йсненн¤ безгот≥вкових розрахунк≥в


¬иди банк≥вських рахунк≥в та пор¤док њх в≥дкритт¤ в установах банку. ѕор¤док та форми зд≥йсненн¤ безгот≥вкових розрахунк≥в

—тор≥нка: 1/2

1.1. ¬иди банк≥вських рахунк≥в.

«г≥дно з чинним законодавством ”крањни вс≥ в≥льн≥ грошов≥ кошти п≥дприЇм≠ства повинн≥ в обов'¤зковому пор¤дку збер≥гатис¤ в банку, причому п≥дприЇмства можуть самост≥йно обирати установу банку, в ¤к≥й збер≥гатимутьс¤ кошти.

Ѕезгот≥вков≥ розрахунки передбачають рух кошт≥в по рахунках в банках юри≠дичних чи ф≥зичних ос≥б. “ому доц≥льно розгл¤нути питанн¤ щодо вид≥в рахунк≥в та пор¤дку њх в≥дкритт¤.

Ѕанки можуть в≥дкривати поточн≥, депозитн≥, бюджетн≥, позиков≥ рахунки, субра≠хунки дл¤ ф≥л≥й, представництв тощо. Ќайб≥льш поширене сьогодн≥ використанн¤ поточних та депозитних рахунк≥в.

ѕоточн≥ рахунки в≥дкривають суб'Їктам п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ дл¤ збе≠р≥ганн¤ кошт≥в ≥ зд≥йсненн¤ вс≥х вид≥в операц≥й за цими рахунками в≥дпов≥дно до чинного законодавства ”крањни.

ƒепозитн≥ рахунки в≥дкривають п≥дприЇмствам, ф≥зичним особам на п≥дстав≥ укладеного депозитного договору м≥ж кл≥Їнтом ≥ банком. «бер≥ганн¤ кошт≥в на депозитному рахунку передбачаЇ виплату в≥дсотк≥в зг≥дно з договором.

«аконодавством не обмежуЇтьс¤ к≥льк≥сть в≥дкритих рахунк≥в у банку: одне п≥дприЇмство може мати њх дек≥лька.

1.2. ѕор¤док в≥дкритт¤ рахунк≥в

ƒл¤ в≥дкритт¤ поточних рахунк≥в п≥дприЇмства надають банку так≥ документи:

Х за¤ву на в≥дкритт¤ рахунку встановленого зразка, п≥дписану кер≥в≠ником та головним бухгалтером;

Х коп≥ю св≥доцтва про державну реЇстрац≥ю в орган≥ державноњ влади чи ≥ншо≠му уповноваженому орган≥, засв≥дчену нотар≥ально;

Х коп≥ю належним чином зареЇстрованого статуту, зав≥рену нотар≥ально чи органом реЇстрац≥њ (п≥дприЇмства, ¤к≥ д≥ють на п≥дстав≥ засновницького договору, подають нотар≥ально засв≥дчену коп≥ю цього договору);

Х коп≥ю документа, ¤кий п≥дтверджуЇ поставленн¤ п≥дприЇмства на податко≠вий обл≥к, зав≥рену податковим органом, нотар≥ально або уповноваженим прац≥в≠ником банку;

Х картку ≥з зразками п≥дпис≥в ос≥б, ¤ким надано право розпор¤дженн¤ раху≠нком ≥ п≥дписанн¤ розрахункових документ≥в, зав≥рену нотар≥ально або вищою орган≥зац≥Їю.

ƒо картки включаЇтьс¤ також зразок в≥дбитка печатки п≥дприЇмства. Ќовостворен≥ п≥дприЇмства, ¤к≥ ще не мають печатки, та ф≥зичн≥ особи Ч суб'Їкти п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ можуть не подавати в≥дбиток печатки;

Х дов≥дку про реЇстрац≥ю в органах ѕенс≥йного фонду, в ¤к≥й зазначаЇтьс¤ найменуванн¤ установи банку;

Х коп≥ю дов≥дки про внесенн¤ п≥дприЇмства до ™диного державного реЇстру п≥дприЇмств та орган≥зац≥й ”крањни, засв≥дчену нотар≥ально або органом, що ви≠дав дов≥дку;

Х документ, що п≥дтверджуЇ реЇстрац≥ю п≥дприЇмства ¤к платника соц≥альних страхових внеск≥в, або його коп≥ю, засв≥дчену нотар≥ально або органом, що його видав, чи уповноваженим прац≥вником банку.

ѕерел≥к документ≥в, що подаютьс¤ ф≥л≥¤ми, п≥дрозд≥лами, ф≥зичними особа≠ми Ч суб'Їктами п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, дещо ≥нший в≥д вищенаведеного.

Ѕанк зобов'¤заний в≥дкрити поточний рахунок не п≥зн≥ше дес¤ти дн≥в з момен≠ту поданн¤ повного пакета документ≥в.

ћ≥ж банком та кл≥Їнтом укладаЇтьс¤ догов≥р на розрахунково-касове обслу≠говуванн¤, ¤кий Ї п≥дставою дл¤ зд≥йсненн¤ банком розрахунк≥в в≥дпов≥дно до по≠треб п≥дприЇмства.


2. ѕор¤док та форми зд≥йсненн¤ безгот≥вкових розрахунк≥в

2.1. ‘орми безгот≥вкових розрахунк≥в.

” процес≥ господарськоњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмства зд≥йснюють розрахунки з ≥ншими п≥дприЇмствами, ¤к у гот≥вков≥й форм≥, так ≥ без участ≥ гот≥вки, шл¤хом перерахуванн¤ кошт≥в з рахунку банку свого п≥дприЇмства на в≥дпов≥дн≥ рахунки ≥ншого п≥дприЇмства.

ѕри зд≥йсненн≥ розрахунк≥в можуть застосовуватись акредитивна, ≥нкасова, вексельна форма розрахунк≥в, а також форми розрахунк≥в за розрахунковими чеками та з використанн¤м розрахункових документ≥в. ќкр≥м того, все б≥льшого поширенн¤ набувають розрахунки банк≥вськими плат≥ж≠ними картками.

ѕри зд≥йсненн≥ розрахункових операц≥й п≥дприЇмства можуть вико≠ристовувати так≥ розрахунков≥ документи:

- мемор≥альний ордер;

- плат≥жне дорученн¤;

плат≥жна вимога-дорученн¤;

плат≥жна вимога;

розрахунковий чек;

акредитив;

банк≥вськ≥ плат≥жн≥ картки.

ѕ≥дприЇмство дл¤ зд≥йсненн¤ розрахунк≥в самост≥йно обираЇ передбачен≥ пла≠т≥жн≥ ≥нструменти (за вин¤тком мемор≥ального ордера) ≥ зазначаЇ њх п≥д час укла≠денн¤ договор≥в.

ћемор≥альний ордер використовуЇтьс¤ при зд≥йсненн≥ розрахунк≥в бан≠ками.

ѕлат≥жне дорученн¤ Ч розрахунковий документ, що м≥стить письмове дору≠ченн¤ платника обслуговуючому банку про списанн¤ з≥ свого рахунку зазначеноњ суми кошт≥в та њњ перерахуванн¤ на рахунок одержувача.

ѕлат≥жна вимога-дорученн¤ Ч розрахунковий документ, ¤кий складаЇтьс¤ з двох частин:

верхньоњ Ч вимоги одержувача безпосередньо до платника про сплату визна≠ченоњ суми кошт≥в;

нижньоњ Ч дорученн¤ платника обслуговуючому банку про списанн¤ з≥ свого рахунку визначеноњ ним суми кошт≥в та перерахуванн¤ њњ на рахунок одержувача.

„еки часто використовуютьс¤ дл¤ розрахунк≥в з юридичними ≥ ф≥зичними осо≠бами за отриман≥ товари, виконан≥ роботи, надан≥ послуги з метою скороченн¤ розра≠хунк≥в гот≥вкою. „ек Ч документ, що м≥стить розпор¤дженн¤ власника рахунку (че≠кодавц¤) установ≥ банку-ем≥тента (банку, що видаЇ чек або чекову книжку), ¤ка веде його рахунок, сплатити чекодержателю (отримувачу кошт≥в за чеком) зазначену в чеку суму кошт≥в.

ћало поширеною в ”крањн≥, але загальноприйн¤тою у св≥тов≥й практиц≥ фор≠мою розрахунк≥в Ї акредитивна. ѕри ц≥й форм≥ банк за дорученн¤м свого кл≥Їнта (за¤вника акредитива) зобов'¤заний:

Х виконати плат≥ж трет≥й особ≥ (бенеф≥ц≥ару) за поставлен≥ товари, виконан≥ роботи та надан≥ послуги;

Х надати повноваженн¤ ≥ншому (виконуючому) банку зд≥йснити цей плат≥ж. «агалом в акредитивн≥й форм≥ розрахунк≥в беруть участь:

а) за¤вник акредитива Ч платник, ¤кий звернувс¤ до банку, що його обслуго≠вуЇ, дл¤ в≥дкритт¤ акредитива;

б) банк-ем≥тент Ч банк платника, що в≥дкриваЇ акредитив своЇму кл≥Їнту;

в) бенеф≥ц≥ар Ч юридична особа, на користь ¤коњ виставлений акредитив (про≠давець, виконавець роб≥т тощо).

г) виконуючий банк, що зд≥йснюЇ плат≥ж за акредитивом.

”мови та пор¤док проведенн¤ акредитивноњ форми розрахунк≥в передбача≠ютьс¤ у договор≥ м≥ж за¤вником на акредитив та бенеф≥ц≥аром. јкредитиви бува≠ють в≥дзивн≥ та безв≥дзивн≥, а також покрит≥ та непокрит≥. ¬≥дзивний акредитив може бути зм≥нений або анульований банком-ем≥тентом без попереднього пого≠дженн¤ з бенеф≥ц≥аром, безв≥дзивнийЧможе бути зам≥нений або анульований т≥ль≠ки за згодою бенеф≥ц≥ара, на користь ¤кого в≥н був в≥дкритий. ѕокритим вважаЇть≠с¤ акредитив, дл¤ зд≥йсненн¤ платеж≥в по ¤кому завчасно бронюютьс¤ кошти платника в повн≥й сум≥ на окремому рахунку в банку-ем≥тент≥ або у виконуючому банку. Ќепокритий акредитив Ч це акредитив, оплата за ¤ким при тимчасов≥й в≥дсутност≥ кошт≥в на рахунку гарантуЇтьс¤ банком-ем≥тентом за рахунок кредиту.  ожен акредитив призначений дл¤ розрахунк≥в т≥льки з одним постачальником. „ас д≥њ акредитива визначаЇтьс¤, ¤к правило, в межах 15 дн≥в ≥з дн¤ в≥дкритт¤. ѕ≥сл¤ в≥двантаженн¤ продукц≥њ бенеф≥ц≥ар подаЇ необх≥дн≥ документи, передба≠чен≥ умовами акредитива виконуючому банку. ѕри дотриманн≥ вс≥х умов догово≠ру проводитьс¤ виплата за акредитивом. ≤нколи умовою виплати грошей з акреди≠тива може бути акцепт уповноваженоњ покупцем особи, ¤ка засв≥дчуЇ в банку постачальника зразок свого п≥дпису.

≤нкасо Ч вид банк≥вськоњ операц≥њ, ¤кий пол¤гаЇ в отриманн≥ банком грошей по р≥зних документах (вексел¤х, чеках тощо) в≥д ≥мен≥ своњх кл≥Їнт≥в ≥ зарахуванн≥ њх в установленому пор¤дку на рахунок отримувача кошт≥в. Ќа практиц≥ ≥нкасо використовуютьс¤ при розрахунках з ≥ноземними контрагентами.

2.2. јрешт рахунка.

¬≥дпов≥дно до «акону ”крањни Дѕро банки ≥ банк≥вську д≥¤льн≥сть" в≥д 12.07.2000 р. є 2121-≤ѕ на кошти, що знаход¤тьс¤ на рахунках кл≥Ї≠нт≥в банку, може накладатись арешт на п≥дстав≥ р≥шенн¤ (ухвали) суду, санкц≥онованоњ прокурором постанови сл≥дчого, постанови державного виконавц¤. јрешт може накладатис¤ на вс≥ кошти, що Ї на вс≥х рахунках кл≥Їнта банку, або на кошти на будь-¤кому конкретному рахунку, на кошти на рахунку в ц≥лому ≥ на конкретно визначену суму. ѕри в≥дпов≥дному р≥шенн≥ суду на час накладенн¤ арешту банк в≥дкриваЇ кл≥Їнту спец≥альний рахунок, на ¤кий перера≠ховуЇтьс¤ вказана у р≥шенн≥ суду сума кошт≥в. ѕ≥сл¤ цього, в раз≥ в≥дсутност≥ ≥нших р≥шень суду, банк в≥дновлюЇ проведенн¤ операц≥й за рахунком кл≥Їнта за встановленим пор¤дком.  ошти, ¤к≥ накопичуютьс¤ на спец≥альному рахунку, заборон¤Їтьс¤ використовувати до отриманн¤ р≥шенн¤ суду про њх ст¤гненн¤ або зв≥льненн¤ з-п≥д арешту.

2.3. ≈лектронна система Укл≥Їнт-банкФ.

ƒл¤ оперативного веденн¤ кл≥Їнтом своњх рахунк≥в у банку та об≠м≥ну технолог≥чною ≥нформац≥Їю кл≥Їнти можуть застосовувати про≠грамно-техн≥чний комплекс Дкл≥Їнт банку-банк" (дал≥ Ч система Дкл≥≠Їнт-банк"). —уть њњ пол¤гаЇ в тому, що розпор¤дник кошт≥в п≥дприЇмства, не виход¤чи ≥з оф≥су, може контролювати рух кошт≥в на рахунку. ƒору≠ченн¤ кл≥Їнт передаЇ банку у вигл¤д≥ електронноњ форми встановленого зразка. Ѕанк≥вська частина системи Дкл≥Їнт-банк" забезпечуЇ перев≥рку наведе≠них електронних п≥дпис≥в, ¤кими користуЇтьс¤ п≥дприЇмство, на кожному роз≠рахунковому документ≥ в електронному вигл¤д≥ кл≥Їнта та за плат≥жним фай≠лом.


3. ќбл≥к операц≥й на рахунках в банку

12

Ќазва: ¬иди банк≥вських рахунк≥в та пор¤док њх в≥дкритт¤ в установах банку. ѕор¤док та форми зд≥йсненн¤ безгот≥вкових розрахунк≥в
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-17 (3364 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+ 'border=0 width=88 height=31>')//-->
canadian car insurance quote - - adipex cheapest price - xenical buy - cactus petes jackpot nevada - phentermine ionamin - harvard university, distance education
Page generation 0.208 seconds
Хостинг от uCoz