Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ѕол≥толог≥¤ > ¬иконавч≥ органи влади. ћ≥ськ≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ


¬иконавч≥ органи влади. ћ≥ськ≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ

—тор≥нка: 1/2

¬≥дпов≥дно до ст. 6  онституц≥њ ”крањни державна влада в ”крањн≥ зд≥йснюЇтьс¤ на засадах њњ под≥лу на законодавчу, виконав≠чу та судову. ќргани законодавчоњ, виконавчоњ та судовоњ влади зд≥йснюють своњ повноваженн¤ у встановлених  онституц≥Їю межах ≥ в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни.

—еред орган≥в державноњ влади важливе м≥сце пос≥дають орга≠ни виконавчоњ влади, що зд≥йснюють функц≥њ державного управл≥н≠н¤ економ≥чним, соц≥ально-культурним та адм≥н≥стративно-пол≥тич≠ним буд≥вництвом. ¬≥д результат≥в д≥¤льност≥ цих орган≥в понад усе залежить соц≥ально-економ≥чний та пол≥тичний стан крањни. —аме ц≥ органи виступають основним суб'Їктом адм≥н≥стративного права.

¬ адм≥н≥стративно-правов≥й науц≥ п≥д органом виконавчоњ вла≠ди визнаЇтьс¤ частина державного апарату (орган≥зац≥¤), ¤ка маЇ власну структуру та штат службовц≥в ≥ в межах встановленоњ ком≠петенц≥њ зд≥йснюЇ в≥д ≥мен≥ ≥ за дорученн¤м держави функц≥њ держав≠ного управл≥нн¤ в економ≥чн≥й, соц≥ально-культурн≥й, адм≥н≥стратив≠но-пол≥тичн≥й сферах сусп≥льного житт¤. ÷е пон¤тт¤ маЇ найб≥льш вагом≥ ознаки орган≥в виконавчоњ влади. “ак≥ органи Ї державними ≥ разом з органами законодавчоњ та судовоњ влади складають Їдиний державний апарат. “ому органи виконавчоњ влади мають ус≥ найваж≠лив≥ш≥ ознаки державних орган≥в, але, кр≥м того, вони мають ≥ власн≥ специф≥чн≥ риси, ¤к≥ обумовлен≥ завданн¤ми та особливим характером державного управл≥нн¤. ќргани виконавчоњ влади створюють ≥ св≥й власний апарат Ч апарат державного управл≥нн¤, ¤кий належить до числа складних самовр¤дних систем. ¬≥н ¤вл¤Ї собою ц≥л≥сне утворен≠н¤, ¤ке складаЇтьс¤ з великоњ к≥лькост≥ р≥зноман≥тних частин Ч окре≠мих орган≥в та њх структурних п≥дрозд≥л≥в.

ќргани виконавчоњ влади реал≥зують функц≥њ держави, викону≠ючи положенн¤  онституц≥њ та закон≥в ”крањни, акт≥в ѕрезидента ”крањни, а також нормативн≥ акти орган≥в державного управл≥нн¤ вищого р≥вн¤.

 ожен орган виконавчоњ влади, д≥ючи в≥д ≥мен≥ та за дорученн¤м держави, маЇ певний правовий статус, виступаЇ нос≥Їм в≥дпов≥дних повноважень юридично-владного характеру, реал≥зац≥¤ ¤ких забезпе≠чуЇ йому дос¤гненн¤ мети виконавчо-розпор¤дчоњ д≥¤льност≥. ќргани виконавчоњ влади над≥л¤ютьс¤ необх≥дною оперативною самост≥й≠н≥стю, що виражаЇтьс¤ в њх компетенц≥њ Ч предметах в≥данн¤, правах, обов'¤зках, територ≥альних межах д≥¤льност≥ кожного окремого орга≠ну.  омпетенц≥¤ Ч це певний обс¤г державноњ д≥¤льност≥, покладе≠ний на конкретний орган, або коло питань, передбачених законодав≠ством, ≥ншими нормативно-правовими актами, ¤к≥ в≥н маЇ право вир≥шувати в процес≥ практичноњ д≥¤льност≥ (коло питань, що вир≥≠шуютьс¤ м≥н≥стерством, визначаЇтьс¤ у положенн≥ про в≥дпов≥дне м≥н≥стерство; в≥домством Ч у положенн≥ про в≥дпов≥дне в≥домство).

 ожен орган виконавчоњ влади маЇ оф≥ц≥йне найменуванн¤ та по≠вноваженн¤ використовувати р≥зн≥ атрибути з державною символ≥кою (гербовим штампом, бланками з оф≥ц≥йними найменуванн¤ми та ≥н.). Ѕ≥льш≥сть орган≥в виконавчоњ влади та методи њх д≥¤льност≥ визначають≠с¤  онституц≥Їю та законами ”крањни, актами ѕрезидента ”крањни.

ƒ≥¤льн≥сть цих орган≥в маЇ вторинний, п≥дзаконний, виконавчо-розпор¤дчий характер, бо вони зд≥йснюють своњ функц≥њ на п≥дстав≥ та на виконанн¤ закону. јле, реал≥зуючи свою компетенц≥ю, виконуючи положенн¤ закон≥в та правових акт≥в ≥нших державних орган≥в, органи виконавчоњ влади мають повноваженн¤ розпор¤джатис¤ з кон≠кретних питань та приймати п≥дзаконн≥ нормативн≥ акти. ќтже, в процес≥ виконавчоњ та розпор¤дчоњ д≥¤льност≥ органи управл≥нн¤ д≥ють юридично-владно, застосовуючи р≥зн≥ правов≥ засоби нормотворчого, оперативно-виконавчого (розпор¤дчого) та юрисдикц≥йного (правоохоронного) характеру.

Ѕудучи частиною державного апарату, органи виконавчоњ влади мають власну внутр≥шню структуру та штат службовц≥в. ќрган≥за≠ц≥йна структура державного апарату Ч це под≥л ц≥лого на орган≥за≠ц≥йно в≥докремлен≥ одиниц≥ та мережа управл≥нських зв'¤зк≥в у ньо≠му, особлива форма под≥лу ≥ кооперац≥њ управл≥нськоњ д≥¤льност≥, ст≥йка схема розпод≥лу його завдань та функц≥й.

ќрган виконавчоњ влади становить собою орган≥зац≥ю Ч колек≠тив людей Ч державних службовц≥в, ¤кий сформований шл¤хом њх призначенн¤ або конкурсного в≥дбору на посаду дл¤ зд≥йсненн¤ кон≠кретноњ виконавчо-розпор¤дчоњ д≥¤льност≥ в юридично-владн≥й форм≥. ¬ рамках колективу даного органу пом≥ж структурними п≥дрозд≥ла≠ми ≥ службовц¤ми розпод≥лен≥ повноваженн¤ ≥ в≥дпов≥дальн≥сть за доручену справу, встановлен≥ та розвиваютьс¤ р≥зн≥ орган≥зац≥йно-правов≥ зв'¤зки. ”се це спр¤моване на забезпеченн¤ ефективноњ д≥¤льност≥ орган≥в виконавчоњ влади.

ќргани виконавчоњ влади багато в чому в≥др≥зн¤ютьс¤ в≥д орган≥в законодавчоњ та судовоњ влади Ч своњм ц≥льовим призначенн¤м, функц≥¤ми, характером д≥¤льност≥, пор¤дком утворенн¤ окремих орган≥в та взаЇмов≥дносинами м≥ж р≥зними органами, складом служ≠бовц≥в та пор¤дком зам≥щенн¤ ними посад, формами та методами зд≥йсненн¤ своњх юридично-владних повноважень.

ќргани виконавчоњ влади ≥стотно в≥др≥зн¤ютьс¤ в≥д п≥дприЇмств, об'Їднань, установ, орган≥зац≥й, в тому числ≥ й державних. √олов≠не, чим в≥др≥зн¤ютьс¤ органи виконавчоњ влади в≥д п≥дприЇмств, об'Їднань, установ ≥ орган≥зац≥й, Ї те, що перш≥ мають державно-владн≥ повноваженн¤, вони керують об'Їктами, до числа ¤ких вхо≠д¤ть ≥ сам≥ п≥дприЇмства, об'Їднанн¤, установи, ¤к≥ знаход¤тьс¤ ззовн≥ њх, виступають в≥д ≥мен≥ держави; а п≥дприЇмства, об'Їднан≠н¤, зайн¤т≥ господарською д≥¤льн≥стю, установи Ч соц≥альним об≠слуговуванн¤м, орган≥зац≥њ (буд≥вельно-монтажн≥, житлово-експлу≠атац≥йн≥, шл¤хов≥ та ≥н.) будують або експлуатують виробнич≥ чи ≥нш≥ об'Їкти.

¬ органах виконавчоњ влади, починаючи з центральних ≥ зак≥нчу≠ючи м≥сцевими (районними), вс≥ службовц≥ (за вин¤тком обслугову≠ючого персоналу, ¤кий створюЇ т≥льки умови дл¤ нормального функ≠ц≥онуванн¤ органу) зд≥йснюють р≥зн≥ функц≥њ управл≥нн¤, а њх прац¤ Ї одним ≥з вид≥в управл≥нськоњ д≥¤льност≥. Ќа п≥дприЇмствах, в уста≠новах њх прац≥вники виконують р≥зну за характером роботу. ќдна (б≥льша) частина прац≥вник≥в зайн¤та безпосередньо у виробничому процес≥ або процес≥ соц≥ального обслуговуванн¤, вона виробл¤Ї пев≠ну продукц≥ю (матер≥альн≥ ц≥нност≥, послуги). ≤нша, значно менша частина прац≥вник≥в зд≥йснюЇ управл≥нську, владно-орган≥зац≥йну д≥¤льн≥сть. ÷¤ д≥¤льн≥сть не Ї основною дл¤ п≥дприЇмства (установи), але вона забезпечуЇ, створюЇ належн≥ умови дл¤ основноњ Ч вироб≠ничоњ д≥¤льност≥ або д≥¤льност≥ з соц≥ального обслуговуванн¤.

ѕ≥дприЇмства (установи) в ц≥лому не виконують управл≥нських функц≥й, так≥ функц≥њ виконуЇ спец≥ально орган≥зована група людей, ¤ку називають адм≥н≥страц≥Їю п≥дприЇмства (установи).

ƒирекц≥¤ школи, правл≥нн¤ акц≥онерного товариства, головний л≥кар пол≥кл≥н≥ки мають адм≥н≥стративно-владн≥ повноваженн¤, зд≥йснюють виконавчо-розпор¤дч≥ функц≥њ усередин≥ даного об'Їкта, видають ≥ндив≥дуальн≥ та нормативн≥ акти, ¤к≥ Ї обов'¤зковими до виконанн¤ прац≥вниками цих п≥дприЇмств, установ.

”раховуючи саме ц≥ ознаки, адм≥н≥страц≥њ державних п≥дпри≠Їмств, установ також в≥днос¤ть до орган≥в державного управл≥нн¤, називають њх при цьому органами безпосереднього управл≥нн¤ або органами предметноњ компетенц≥њ.

Ќаведене даЇ можлив≥сть зробити висновок про те, що орган виконавчоњ влади (державного управл≥нн¤) Ч це орган≥зац≥¤, ¤ка с частиною державного апарату, мас певну компетенц≥ю, структу≠ру, територ≥альний масштаб д≥¤льност≥, утворюЇтьс¤ у пор¤дку, встановленому законам або ≥ншим правовим актом, волод≥Ї певни≠ми методами роботи, над≥лена повноваженн¤ми виступати за до≠рученн¤м держави ≥ покликана у пор¤дку виконавчоњ д≥¤льност≥ зд≥йснювати кер≥вництво економ≥кою, соц≥ально-культурним буд≥в≠ництвом та адм≥н≥стративно-пол≥тичною д≥¤льн≥стю.

І 2. ¬иди орган≥в виконавчоњ влади

ќргани виконавчоњ влади Ї численними та р≥зноман≥тними, що обумовлено безпосередньою спр¤мован≥стю виконавчо-розпор¤дчоњ д≥¤льност≥. ƒл¤ кращого вивченн¤ особливостей орган≥зац≥њ ≥ д≥¤льност≥ орган≥в державного управл≥нн¤, а також ви¤вленн¤ зако≠ном≥рностей у взаЇмозв'¤зках окремих орган≥в зд≥йснюють њх класи≠ф≥кац≥ю, в основу ¤коњ кладутьс¤ р≥зн≥ критер≥њ. Ќайб≥льш важливими з них Ї територ≥альний масштаб д≥¤льност≥, обс¤г ≥ характер компе≠тенц≥њ, пор¤док вир≥шенн¤ п≥дв≥домчих питань, предмет спр¤мованост≥ компетенц≥њ, становище та м≥сце в систем≥ орган≥в.

«алежно в≥д територ≥ального масштабу д≥¤ль≠ност≥ органи виконавчоњ влади под≥л¤ють на чотири групи: центральн≥, органи виконавчоњ влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим (дал≥ Ч ј– ), м≥жтеритор≥альн≥, м≥сцев≥.

÷ентральними Ї т≥ органи виконавчоњ влади, д≥¤льн≥сть ¤ких по≠ширюЇтьс¤ на всю територ≥ю ”крањни. “ак≥ органи реал≥зують дер≠жавну пол≥тику, зд≥йснюють загальне або галузеве управл≥нн¤, спе≠ц≥альний (функц≥ональний) вплив на об'Їкти незалежно в≥д њх м≥сцез≠находженн¤ на терирор≥њ ”крањни. ƒо них належать:  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни, м≥н≥стерства, державн≥ ком≥тети (державн≥ служби) та цен≠тральн≥ органи виконавчоњ влади з≥ спец≥альним статусом.

ƒо орган≥в виконавчоњ влади ј–  належать: –ада м≥н≥стр≥в ј– , м≥н≥стерства, республ≥канськ≥ ком≥тети та ≥нш≥ органи виконавчоњ влади ј– . ¬они зд≥йснюють загальне або галузеве управл≥нн¤ чи викону≠ють спец≥альн≥ функц≥њ державного управл≥нн¤ об'Їктами, ¤к≥ розта≠шован≥ на територ≥њ ј– , в межах компетенц≥њ, визначеноњ  онститу≠ц≥Їю ≥ законами ”крањни,  онституц≥Їю ј– .

ћ≥жтеритор≥альн≥ органи охоплюють своЇю д≥¤льн≥стю пев≠ну частину територ≥њ ”крањни, територ≥ю дек≥лькох адм≥н≥стративно-територ≥альних одиниць або територ≥ю, меж≥ ¤коњ взагал≥ не залежать в≥д адм≥н≥стративно-територ≥ального под≥лу ”крањни. “ак≥ органи за≠безпечують галузеве управл≥нн¤ чи зд≥йсненн¤ спец≥альних функц≥й на в≥дпов≥дн≥й частин≥ територ≥њ ”крањни (наприклад, в≥йськов≥ напр¤м≠ки, митниц≥, управл≥нн¤ зал≥зниць тощо).

12

Ќазва: ¬иконавч≥ органи влади. ћ≥ськ≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-17 (3359 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+ 'border=0 width=88 height=31>')//-->
rental a - warranty diesel - animal pets - остановка - - work adipex - chlorzoxazone
Page generation 0.331 seconds
Хостинг от uCoz