Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

ѕравознавство > «аконодавство ”крањни про п≥дприЇмства


«аконодавство ”крањни про п≥дприЇмства

¬ березн≥ 1991 року був прийн¤тий «акон ”крањни Ђѕро п≥дприЇмства в ”крањн≥ї, ¤кий введений в д≥ю ѕостановою ¬– є 888-12 в≥д 27.03.91 (¬¬– 1991, є 24, ст. 273). ƒаний «акон спр¤мований на реал≥зац≥ю ƒекларац≥њ про державний суверен≥тет ”крањни.

«акон визначаЇ види ≥ орган≥зац≥йн≥ форми п≥дприЇмств, правила њх створенн¤, реЇстрац≥њ, реорган≥зац≥њ ≥ л≥кв≥дац≥њ, орган≥зац≥йний механ≥зм зд≥йсненн¤ ними господарськоњ д≥¤льност≥ в умовах переходу до ринковоњ економ≥ки.

«акон спр¤мований на забезпеченн¤ самост≥йност≥ п≥дприЇмств, визначаЇ њх права ≥ в≥дпов≥дальн≥сть у зд≥йсненн≥ господарськоњ д≥¤льност≥, регулюЇ в≥дносини п≥дприЇмств з ≥ншими п≥дприЇмствами ≥ орган≥зац≥¤ми, м≥сцевими радами, органами державного управл≥нн¤.

ѕон¤тт¤ п≥дприЇмства.

–озкриваЇ пон¤тт¤ п≥дприЇмства ст. 1 «акону ”крањни Ђѕро п≥дприЇмства в ”крањн≥ї. ¬≥дпов≥дно до даноњ статт≥, п≥дприЇмство це основна орган≥зац≥йна ланка народного господарства ”крањни.

ѕ≥дприЇмство - самост≥йний господарюючий статутний суб'Їкт, ¤кий маЇ права юридичноњ особи та зд≥йснюЇ виробничу, науково-досл≥дницьку ≥ комерц≥йну д≥¤льн≥сть з метою одержанн¤ в≥дпов≥дного прибутку (доходу).

ѕ≥дприЇмство маЇ самост≥йний баланс, поточн≥ та вкладн≥ (депозитн≥) рахунки в установах банк≥в, печатку з≥ своњм найменуванн¤м, а також знак дл¤ товар≥в ≥ послуг.

ѕ≥дприЇмство не маЇ у своЇму склад≥ ≥нших юридичних ос≥б.

ѕ≥дприЇмство може зд≥йснювати будь-¤к≥ види господарськоњ д≥¤льност≥, ¤кщо вони не заборонен≥ законодавством ”крањни ≥ в≥дпов≥дають ц≥л¤м, передбаченим статутом п≥дприЇмства.

¬≥дносини, що пов'¤зан≥ з п≥дприЇмствами в ”крањн≥, регулюютьс¤ «аконом Ђѕро п≥дприЇмства в ”крањн≥ї, а також спец≥альним законодавством, до ¤кого в≥дноситьс¤ податкове, митне, валютне, ф≥нансове, ≥нвестиц≥йне та ≥нше законодавство, що регулюЇ окрем≥ особливост≥, сторони та види д≥¤льност≥ п≥дприЇмств в ”крањн≥.

якщо м≥жнародним договором або м≥жнародною угодою, в ¤ких бере участь ”крањна, встановлено ≥нш≥ правила, н≥ж т≥, що м≥стить законодавство про п≥дприЇмство, то застосовуютьс¤ правила м≥жнародного договору або м≥жнародноњ угоди.

ќрган≥зац≥йно-правов≥ форми п≥дприЇмств.

¬ ”крањн≥ можуть д≥¤ти п≥дприЇмства таких вид≥в:

Х приватне п≥дприЇмство, засноване на власност≥ ф≥зичноњ особи;

Х колективне п≥дприЇмство, засноване на власност≥ трудового колективу п≥дприЇмства;

Х господарське товариство;

Х п≥дприЇмство, ¤ке засноване на власност≥ об'Їднанн¤ громад¤н;

Х комунальне п≥дприЇмство, засноване на власност≥ в≥дпов≥дноњ територ≥альноњ громади;

Х державне п≥дприЇмство, засноване на державн≥й власност≥, в тому числ≥ казенне п≥дприЇмство.

ќсобливост≥ створенн¤, л≥кв≥дац≥њ, реорган≥зац≥њ, управл≥нн¤ та д≥¤льност≥ казенного п≥дприЇмства встановлюютьс¤ розд≥лом VIII «акону Ђѕро п≥дприЇмства в ”крањн≥ї.

¬ ”крањн≥ можуть д≥¤ти ≥нш≥ види та категор≥њ п≥дприЇмств, у тому числ≥ орендн≥, створенн¤ ¤ких не суперечить законодавчим актам ”крањни.

ѕон¤тт¤ малого п≥дприЇмства.

¬ залежност≥ в≥д обс¤г≥в господарського обороту п≥дприЇмства ≥ чисельност≥ його прац≥вник≥в (незалежно в≥д форм власност≥} п≥дприЇмство може бути в≥днесено до категор≥њ малих п≥дприЇмств.

ƒо малих п≥дприЇмств належать новостворюван≥ та д≥юч≥ п≥дприЇмства;

Х у промисловост≥ та буд≥вництв≥ - з чисельн≥стю працюючих до 200 чолов≥к;

Х в ≥нших галуз¤х виробничоњ сфери - з чисельн≥стю працюючих до 50 чолов≥к;

Х у науц≥ ≥ науковому обслуговуванн≥ - з чисельн≥стю працюючих до 100 чолов≥к;

Х у галуз¤х невиробничоњ сфери - з чисельн≥стю працюючих до 25 чолов≥к;

Х у роздр≥бн≥й торг≥вл≥ - з чисельн≥стю працюючих до 15 чолов≥к.

ќсобливост≥ створенн¤ ≥ д≥¤льност≥ малих п≥дприЇмств встановлюютьс¤ законодавством ”крањни.

ƒержава стимулюЇ розвиток малих п≥дприЇмств ”крањни: надаЇ п≥льги при оподаткуванн≥, одержанн≥ державних кредит≥в, створюЇ фонди спри¤нн¤ розвитку малих п≥дприЇмств та ≥нше.

ѕор¤док створенн¤ п≥дприЇмства.

ѕ≥дприЇмство створюЇтьс¤ за р≥шенн¤м власника (власник≥в) майна чи уповноваженого ним (ними) органу, п≥дприЇмства-засновника, орган≥зац≥њ або зг≥дно з р≥шенн¤м трудового колективу у випадках ≥ пор¤дку, передбачених законом Ђѕро п≥дприЇмства в ”крањн≥ї та ≥ншими законами ”крањни.

ѕ≥дприЇмство може бути створено внасл≥док примусового под≥лу ≥ншого п≥дприЇмства зг≥дно з вимогами антимонопольного законодавства ”крањни.

ѕ≥дприЇмство може бути створено в результат≥ вид≥ленн¤ ≥з складу д≥ючого п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ одного або к≥лькох структурних п≥дрозд≥л≥в, а також на баз≥ структурноњ одиниц≥ д≥ючих об'Їднань за р≥шенн¤м њх трудових колектив≥в, ¤кщо на це Ї згода власника чи уповноваженого ним органу.

—творенн¤ п≥дприЇмств шл¤хом вид≥ленн¤ зд≥йснюЇтьс¤ ≥з збереженн¤м за новими п≥дприЇмствами взаЇмозобов'¤зань та укладених договор≥в з ≥ншими п≥дприЇмствами.

” випадках, коли дл¤ створенн¤ ≥ д≥¤льност≥ п≥дприЇмства потр≥бн≥ природн≥ ресурси, дозв≥л на њх використанн¤, в≥дпов≥дно до ст. 5 вищеназваного «акону, видаЇтьс¤ в≥дпов≥дною м≥сцевою радою, а в передбачених законодавчими актами випадках ¬ерховною –адою ”крањни за поданн¤м первинного природокористувача при на¤вност≥ позитивного висновку державноњ еколог≥чноњ експертизи або в≥дпов≥дноњ м≥сцевоњ ради. ¬≥дмову у наданн≥ природних ресурс≥в може бути оскаржено в пор¤дку, передбаченому законодавством ”крањни.

ѕ≥дприЇмству може бути передана у колективну власн≥сть або надана у користуванн¤, в тому числ≥ на умовах оренди, земельна д≥л¤нка в пор¤дку, встановленому «емельним кодексом ”крањни.

як правове пон¤тт¤ створенн¤ включаЇ визначенн¤ засновник≥в, њх засновницькоњ компетенц≥њ, пор¤дку д≥¤льност≥ щодо створенн¤ п≥дприЇмства. «асновником може бути особа, що маЇ право створити у встановленому законом пор¤дку п≥дприЇмство(орган≥зац≥ю) ¤к юридичну особу.

¬≥дпов≥дно до «акону ”крањни Ђѕро власн≥стьї (ст.ст. 6,33) таким правом над≥лен≥ безпосередньо власники засоб≥в виробництва та ≥ншого майна та уповноважен≥ власником органи, тобто ф≥зичн≥ та юридичн≥ особи, що мають засновницьку правоздатн≥сть ≥ д≥Їздатн≥сть.

«асновники реал≥зують своњ засновницьк≥ права шл¤хом обранн¤ орган≥зац≥йноњ форми п≥дприЇмства; визначенн¤ ц≥лей ≥ предмета його д≥¤льност≥; прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про його створенн¤; затвердженн¤ в установленому пор¤дку статуту; передач≥ безоплатно на баланс п≥дприЇмства основних фонд≥в та об≥гових кошт≥в; формуванн¤ орган≥в управл≥нн¤ тощо.

ѕ≥дприЇмство набуваЇ прав юридичноњ особи в≥д дн¤ його державноњ реЇстрац≥њ.

ƒжерелом формуванн¤ ф≥нансових ресурс≥в п≥дприЇмства Ї прибуток (доход), амортизац≥йн≥ в≥драхуванн¤, кошти, одержан≥ в≥д продажу ц≥нних папер≥в, пайов≥ внески член≥в трудового колективу, п≥дприЇмств, орган≥зац≥й, громад¤н та ≥нш≥ надходженн¤.

ѕ≥дприЇмство користуЇтьс¤ банк≥вським кредитом на комерц≥йн≥й догов≥рн≥й основ≥. ѕ≥дприЇмство може надавати банку на догов≥рн≥й основ≥ право використовувати своњ в≥льн≥ кошти ≥ встановлювати проценти за њх використанн¤.

ѕ≥дприЇмство маЇ право в≥дкривати поточн≥ та вкладн≥ (депозитн≥) рахунки дл¤ збер≥ганн¤ грошових кошт≥в, зд≥йсненн¤ вс≥х вид≥в операц≥й у будь-¤ких банках ”крањни та ≥нших держав за своњм вибором ≥ за згодою цих банк≥в у пор¤дку, що встановлюЇтьс¤ Ќац≥ональним банком ”крањни.

ѕ≥дприЇмства самост≥йно встановлюють чергов≥сть ≥ напр¤ми списанн¤ кошт≥в з власних рахунк≥в, ¤ке зд≥йснюЇтьс¤ установами банк≥в за дорученн¤м таких п≥дприЇмств, кр≥м випадк≥в, передбачених законами ”крањни. –озрахунки п≥дприЇмств за своњми зобов'¤занн¤ми провад¤тьс¤ через установи банк≥в у пор¤дку, встановленому Ќац≥ональним банком ”крањни в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни.

ѕ≥дприЇмство маЇ право створювати ф≥л≥њ, представництва, в≥дд≥ленн¤ та ≥нш≥ в≥дособлен≥ п≥дрозд≥ли з правом в≥дкритт¤ поточних ≥ розрахункових рахунк≥в ≥ затверджуЇ положенн¤ про них. ¬≥дкритт¤ структурних п≥дрозд≥л≥в не потребуЇ њхньоњ державноњ реЇстрац≥њ. ѕ≥дприЇмство лише пов≥домл¤Ї про це реЇстрац≥йний орган шл¤хом внесенн¤ додатковоњ ≥нформац≥њ до своЇњ реЇстрац≥йноњ картки.

«а законодавством ”крањни господарськ≥ товариства над≥лен≥ правом створювати доч≥рн≥ п≥дприЇмства, ¤к≥ повинн≥ бути зареЇстрован≥ у пор¤дку, встановленому дл¤ реЇстрац≥њ п≥дприЇмств.

¬ зв'¤зку з тим, що в економ≥ц≥ ”крањни створюютьс¤ ≥ д≥ють п≥дприЇмства р≥зних орган≥зац≥йно-правових форм, господарське законодавство визначаЇ загальн≥ ≥ спец≥альн≥ умови њх створенн¤. «агальн≥ вимоги створенн¤ п≥дприЇмств визначен≥ «аконами Ђѕро п≥дприЇмства в ”крањн≥ї, Ђѕро п≥дприЇмництвої, та ÷ив≥льним кодексом, ¤кий регулюЇ загальн≥ умови створенн¤ юридичноњ особи. —пец≥альн≥ умови створенн¤ п≥дприЇмств визначен≥ законами про њхн≥ окрем≥ види.

1

Ќазва: «аконодавство ”крањни про п≥дприЇмства
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-17 (2784 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+ 'border=0 width=88 height=31>')//-->
cheap tickets - - personal debt consolidation loan - prescription adipex - free car insurance quote - - schools development
Page generation 0.125 seconds
Хостинг от uCoz