Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

–еклама > «аконодавча база рекламноњ д≥¤льност≥ в ”крањн≥


«аконодавча база рекламноњ д≥¤льност≥ в ”крањн≥

—тор≥нка: 1/3

«акон Ђѕро рекламуї регулюЇ правов≥ в≥дносини, ¤к≥ виникають у процес≥ створенн¤ та розповсюдженн¤ реклами. ƒ≥¤ цього закону не поширюЇтьс¤ на правов≥дносини, зв'¤зан≥ з ≥нформац≥Їю про со≠ц≥альн≥ под≥њ, д≥¤льн≥сть пол≥тичних парт≥й, рел≥г≥йних ≥ громадсь≠ких орган≥зац≥й, призначеноњ дл¤ њхньоњ п≥дтримки.

якщо м≥жнародними зобов'¤занн¤ми ”крањни встановлено ≥нш≥ правила, н≥ж т≥, що передбачен≥ законодавством ”крањни про рекла≠му, застосовуютьс¤ правила за м≥жнародними зобов'¤занн¤ми.

«акон визначаЇ так≥ пон¤тт¤ в галуз≥ рекламноњ д≥¤льност≥:

Х реклама Ч спец≥альна ≥нформац≥¤ про ос≥б чи продукц≥ю, ¤ка розповсюджуЇтьс¤ в будь-¤к≥й форм≥ ≥ в будь-¤кий спос≥б з метою пр¤мого або опосередкованого одержанн¤ зиску;

Х особа Ч будь-¤ка ф≥зична чи юридична особа;

Х продукц≥¤ Ч товари, робота, послуги, ц≥нн≥ папери;

Х рекламодавець Ч особа, ¤ка Ї замовником реклами дл¤ њњ ви≠робництва та (або) розповсюдженн¤;

Х виробник реклами Ч особа, ¤ка повн≥стю або частково зд≥йс≠нюЇ виробництво реклами;

Х розповсюджувач реклами Ч особа, ¤ка зд≥йснюЇ розповсюд≠женн¤ реклами будь-¤кими засобами;

Х споживач реклами Ч будь-¤ка особа або група ос≥б, на ¤ких спр¤мована реклама;

Х рекламн≥ засоби Ч засоби, що використовуютьс¤ дл¤ доведен≠н¤ реклами до споживача в будь-¤к≥й форм≥ та в будь-¤кий спос≥б;

Х спонсор Ч особа, ¤ка з метою попул¤ризац≥њ свого ≥мен≥ (назви), торговоњ марки матер≥ально п≥дтримуЇ будь-¤ку д≥¤льн≥сть без одержанн¤ зиску.

ќсновними принципами д≥¤льност≥ в галуз≥ реклами Ї дотри≠манн¤ вс≥ма суб'Їктами рекламноњ д≥¤льност≥ законност≥, точност≥, достов≥рност≥ реклами, використанн¤ державноњ та ≥нших мов в≥д≠пов≥дно до законодавства ”крањни, використанн¤ форм ≥ засоб≥в, ¤к≥ не завдають споживачев≥ моральноњ, ф≥зичноњ чи псих≥чноњ шкоди. –еклама маЇ бути ч≥тко в≥докремлена в≥д ≥ншоњ ≥нформац≥њ так, щоб њњ (незалежно в≥д форм чи засоб≥в розповсюдженн¤) можна було ≥ден≠тиф≥кувати ¤к рекламу. –еклама на телебаченн≥ ≥ рад≥о маЇ бути ч≥т≠ко в≥докремлена в≥д ≥нших програм за допомогою ауд≥о-, в≥деозасоб≥в або коментар≥в ведучих. Ѕудь-¤кий ≥нформац≥йний, автор≠ський чи редакц≥йний матер≥ал, ¤кий ц≥леспр¤мовано звертаЇ увагу споживач≥в на конкретну марку (модель, артикул) продукц≥њ чи на њњ виробника дл¤ формуванн¤ ≥нтересу до продукц≥њ та спри¤нн¤ њњ реал≥зац≥њ, а також м≥стить вих≥дн≥ дан≥ (рекв≥зити) особи, що ви≠робл¤Ї та розповсюджуЇ зазначену продукц≥ю, вважаЇтьс¤ рекла≠мою й п≥дл¤гаЇ вс≥м рекламним правилам.

«аконом заборонено недобросов≥сну рекламу, тобто рекламу, що м≥стить неточн≥ або недостов≥рн≥ дан≥, двозначност≥, переб≥льшенн¤, замовчуванн¤, порушенн¤ вимог, передбачених законодавством ”крањни, ¤ка заводить або може завести в оману споживач≥в, завдати шкоди окремим особам чи держав≥. Ќе вважаЇтьс¤ недобросов≥сною реклама, що використовуЇ психолог≥чн≥ засоби та спец≥альн≥ ефекти з метою привернути увагу, викликати доброзичливий см≥х чи ≥нш≥ позитивн≥ емоц≥њ.

«акон заборон¤Ї:

1. ѕоширювати в≥домост≥ про продукц≥ю, виробництво або реа≠л≥зац≥¤ ¤коњ заборонен≥ законодавством ”крањни.

2. ”даватис¤ до дискрим≥нац≥йних тверджень за ознаками по≠ходженн¤, соц≥ального й майнового стану, расовоњ та нац≥ональноњ належност≥, стат≥, осв≥ти, мови, в≥роспов≥данн¤, характеру зан¤ть, м≥сц¤ проживанн¤ та ≥нших обставин. «аборон¤Їтьс¤ також дискре≠дитувати продукц≥ю ≥нших ф≥рм (ос≥б).

3. ѕодавати в≥домост≥ або закликати до д≥й, ¤к≥ суперечать чин≠ному законодавству, завдають чи можуть завдати шкоди довк≥ллю, здоров'ю або життю людей, а також спонукають до нехтуванн¤ за≠собами безпеки.

4. ¬икористовувати засоби й технолог≥њ, ¤к≥ безпосередньо впливають на п≥дсв≥дом≥сть споживача.

5. ”даватис¤ до тверджень, образливих дл¤ ос≥б, ¤к≥ не корис≠туютьс¤ продукц≥Їю, що рекламуЇтьс¤.

6. ¬икористовувати або ≥м≥тувати зображенн¤ ƒержавного гер≠ба, ƒержавного прапора та звучанн¤ ƒержавного г≥мну ”крањни, зо≠браженн¤ державних символ≥в ≥нших держав та м≥жнародних орга≠н≥зац≥й, а також оф≥ц≥йн≥ назви державних орган≥в ”крањни, кр≥м випадк≥в, передбачених законодавством.

7. –екламувати продукц≥ю, що п≥дл¤гаЇ обов'¤зков≥й сертиф≥≠кац≥њ, або продукц≥ю, виробництво чи реал≥зац≥¤ котроњ потребують спец≥ального дозволу (л≥ценз≥њ), за в≥дсутност≥ таких.

8. ”м≥щувати зображенн¤ будь-¤коњ ф≥зичноњ особи або викори≠стовувати њњ ≥м'¤ без њњ згоди.

9. ≤м≥тувати (коп≥ювати чи насл≥дувати) художнЇ вир≥шенн¤, текст, зображенн¤, музичн≥ чи звуков≥ ефекти, що використовуютьс¤ в реклам≥ ≥ншоњ продукц≥њ, ¤кщо ≥нше не передбачено законодавст≠вом ”крањни про авторське право та сум≥жн≥ права.

10. ¬икористовувати безплатн≥ номери телефон≥в м≥л≥ц≥њ, швид≠коњ медичноњ допомоги, пожежноњ охорони та ≥нших аналог≥чних служб дл¤ реклами.

11. ¬едуч≥, диктори та ≥нш≥ учасники телерад≥опередач≥ за ме≠жами рекламного часу не мають права спец≥ально демонструвати товари чи продукц≥ю або характеризувати њхн≥ споживч≥ ¤кост≥ ¤к пр¤мо, так ≥ опосередковано (за допомогою од¤гу, оформленн¤ те≠лестуд≥њ, зображенн¤ тощо). “елерад≥опрац≥вникам заборон¤Їтьс¤ маскувати рекламу п≥д ≥нформац≥ю, зокрема називати рекв≥зити ви≠робника продукц≥њ чи послуг (адресу, контактний телефон, рахунок), пов≥домл¤ти комерц≥йн≥ ознаки товару чи послуг.

12. –озм≥щувати зовн≥шню рекламу методом фарбуванн¤, нак≠леюванн¤ на поверхн¤х елемент≥в вуличного обладнанн¤, буд≥вель та споруд, ¤кщо ≥нше не передбачене угодою з њхн≥ми власниками; на п≥шох≥дних дор≥жках, але¤х з≥ знищенн¤м зелених насаджень; розм≥щувати зовн≥шню рекламу в прим≥щенн¤х орган≥в влади, дош≠к≥льних заклад≥в осв≥ти, середн≥х загальноосв≥тн≥х шк≥л та спец≥аль≠них загальноосв≥тн≥х заклад≥в (це правило не поширюЇтьс¤ на соц≥≠альну рекламну ≥нформац≥ю); у (на) буд≥вл¤х та спорудах, що мають ≥сторико-культурну ц≥нн≥сть.

13. –озповсюджувати рекламу через рад≥отрансл¤ц≥йн≥ або ≥нш≥ звуков≥ мереж≥ опов≥щенн¤ пасажир≥в у транспортних засобах гро≠мадського користуванн¤, на станц≥¤х метропол≥тену, вокзалах, пор≠тах, аеропортах (за вин¤тком соц≥альноњ рекламноњ ≥нформац≥њ).

14. ѕризупин¤ти дл¤ показу реклами демонстрац≥ю художн≥х та документальних ф≥льм≥в у к≥нотеатрах, в≥деосалонах та ≥нших зак≠ладах, де зд≥йснюЇтьс¤ публ≥чний показ к≥но-, в≥део-, слайд-ф≥льм≥в.

15. –еклама не повинна м≥стити опис≥в або зображень неповно≠л≥тн≥х у небезпечних ситуац≥¤х чи за обставин, що в раз≥ њхньоњ ≥м≥≠тац≥њ можуть завдати шкоди неповнол≥тньому або ≥ншим особам, а також ≥нформац≥њ, ¤ка спри¤Ї легковажному ставленню неповнол≥т≠н≥х до небезпечних дл¤ здоров'¤ та житт¤ ситуац≥й. «аборон¤Їтьс¤ реклама з використанн¤м зображень неповнол≥тн≥х, ¤к≥ споживають або використовують продукц≥ю, призначену т≥льки дл¤ дорослих чи заборонену дл¤ придбанн¤ (споживанн¤) неповнол≥тн≥ми, а також реклама, ор≥Їнтована на легков≥р'¤ чи брак досв≥ду в неповнол≥тн≥х, реклама з використанн¤м зображень справжньоњ або ≥грашковоњ зброњ, звуковою ≥м≥тац≥Їю стр≥л¤нини тощо.

«акон ”крањни Ђѕро рекламуї в третьому розд≥л≥ розгл¤даЇ осо≠бливост≥ рекламуванн¤ де¤ких вид≥в продукц≥њ, таких ¤к л≥карськ≥ засоби, тютюнов≥ вироби, алкогольн≥ напоњ, збро¤, а також рекламу≠ванн¤ послуг, зв'¤заних ≥з залученн¤м кошт≥в населенн¤, ц≥нних па≠пер≥в, а також пор¤док рекламуванн¤ зниженн¤ ц≥н на продукц≥ю (розпродаж), рекламуванн¤ тих вид≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, ¤к≥ потребують спец≥ального дозволу.

“ак, реклама л≥карських засоб≥в дл¤ д≥тей ≥ неповнол≥тн≥х зд≥йс≠нюЇтьс¤ т≥льки з дозволу ћ≥н≥стерства охорони здоров'¤ ”крањни;

заборон¤Їтьс¤ реклама л≥кувальних сеанс≥в, ≥нших аналог≥чних за≠ход≥в ≥з використанн¤м г≥пнозу та ≥нших метод≥в псих≥чного та б≥о≠енергетичного впливу без дозволу того самого м≥н≥стерства; заборо≠н¤Їтьс¤ вм≥щувати в реклам≥ в≥домост≥, ¤к≥ можуть справл¤ти враженн¤, що при використанн≥ рекламованих л≥к≥в медична кон≠сультац≥¤ з фах≥вц¤ми не Ї обов'¤зковою, а л≥кувальний ефект абсо≠лютно гарантовано; заборон¤Їтьс¤ також рекламуванн¤ л≥к≥в п≥д ви≠гл¤дом продукт≥в харчуванн¤, косметичних або ≥нших широко використовуваних продукт≥в.

–еклама тютюнових вироб≥в маЇ давати ≥нформац≥ю про вм≥ст шк≥дливих дл¤ здоров'¤ речовин та њхню к≥льк≥сть, ≥ в будь-¤ких ви≠падках реклама тютюнових вироб≥в та алкогольних напоњв маЇ обов'¤зково супроводжуватись попередженн¤м про шкоду тютюно≠кур≥нн¤ та вживанн¤ алкоголю.  р≥м того, зг≥дно з чинним законо≠давством реклама тютюнових вироб≥в та алкогольних напоњв:

1) заборон¤Їтьс¤ на телебаченн≥ та на рад≥о;

2) заборон¤Їтьс¤ на упаковках будь-¤коњ продукц≥њ та в друко≠ваних виданн¤х, що призначен≥ дл¤ ос≥б, ¤ким не виповнилос¤ 18 рок≥в, а також у розрахованих на названих ос≥б частинах ≥нших дру≠кованих видань;

3) заборон¤Їтьс¤ на перших та останн≥х стор≥нках газет, на об≠кладинках журнал≥в та ≥нших пер≥одичних видань;

4) не може зображувати ос≥б, попул¤рних серед молод≥ до 18 рок≥в;

5) заборон¤Їтьс¤ залученн¤ до такоњ реклами фотомоделей, ¤ким не виповнилос¤ 25 рок≥в;

6) не може м≥стити зображенн¤ процесу кур≥нн¤ або ≥ншого споживанн¤ тютюнових вироб≥в та алкогольних напоњв;

7) не може м≥стити пр¤мих або опосередкованих тверджень, що кур≥нн¤ чи вживанн¤ алкоголю Ї важливим фактором дос¤гненн¤ життЇвого усп≥ху;

8) не може заохочувати до надм≥рного вживанн¤ алкогольних напоњв чи кур≥нн¤ або негативно розц≥нювати факт в≥дмови в≥д вжи≠ванн¤ тютюнових вироб≥в та алкогольних напоњв;

9) не може зображувати медичних прац≥вник≥в або людей, ¤к≥ мають вигл¤д таких;

Ќазва: «аконодавча база рекламноњ д≥¤льност≥ в ”крањн≥
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-22 (2318 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+ 'border=0 width=88 height=31>')//-->
bad unsecured - for sale - non consolidation - airlines map - loan consolidation - progressive jackpot - paralegal training
Page generation 0.134 seconds
Хостинг от uCoz