Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

—оц≥олог≥¤ > —оц≥ально-педагог≥чна робота за м≥сцем проживанн¤


—оц≥ально-педагог≥чна робота за м≥сцем проживанн¤

—тор≥нка: 1/2

ћ≈“ј: ќзнайомитис¤ з особливост¤ми виховноњ роботи соц≥ально≠го педагога в м≥крорайон≥ та досв≥дом, ¤кий Ї в ”крањн≥, з пров≥дними ≥де¤ми сучасноњ педагог≥ки щодо виховноњ та со≠ц≥альноњ роботи за м≥сцем проживанн¤.

Ќј¬„јЋ№Ќќ-ћ≈“ќЋ»„Ќ»… ћј“≈–≤јЋ

¬ивченн¤ даноњ теми вимагаЇ усв≥домленн¤ важливост≥ вихов≠ноњ роботи з д≥тьми, п≥дл≥тками, включаючи вс≥ сторони њх житт¤ (побут, дозв≥лл¤, сферу с≥мейних в≥дносин). —л≥д засвоњти, що саме неформальн≥ об'Їднанн¤, клуби, товариства можуть виступати у рол≥ виховного середовища. «начну увагу треба зосередити на важли≠вост≥ завдань соц≥ального педагога в≥дпов≥дно до вимог щодо орган≥≠зац≥њ форм роботи та використанн¤ нових методик.

—оц≥альний педагог працюЇ за м≥сцем проживанн¤ д≥тей у м≥кро≠районах, у неформальних об'Їднанн¤х, клубах, товариствах. —аме середовище охоплюЇ вс≥ сторони житт¤ д≥тей, п≥дл≥тк≥в ≥ включаЇ побут, с≥мейн≥ в≥дносини, дозв≥лл¤.

¬ихованн¤ д≥тей у м≥крорайон≥ вимагаЇ в≥д соц≥ального прац≥вника об'Їднувати своњ зусилл¤ щодо вир≥шенн¤ загальноњ проблеми вихованн¤ ≥ захисту д≥тей ≥з прац≥вниками школи, соц≥альними служ≠бами. ÷ентром у цьому Їднанн≥ Ї дитина, особист≥сть дитини, њњ с≥м'¤, середовище однол≥тк≥в. јдже поза школою, поза контролем с≥м'њ та школи дитина ви¤вл¤Ї своњ негативн≥ риси, байдикуЇ, встановлюЇ зв'¤зки з неформальними, часто злочинними, групами.

ќстанн≥м часом в ”крањн≥ з'¤вл¤ютьс¤ р≥знопланов≥ дит¤ч≥ й молод≥жн≥ клуби, актив≥зувалис¤ р≥зноман≥тн≥ форми роботи ≥з д≥тьми, п≥дл≥тками, молоддю. ѕроблеми щодо д≥¤льност≥ соц≥аль≠ного педагога в м≥крорайон≥ можна, на наш погл¤д, сформулюва≠ти так:

1) функц≥онуванн¤ р≥знопланових дит¤чих та молод≥жних клуб≥в;

2) пошук нових форм ≥ метод≥в роботи за м≥сцем проживанн¤;

3) створенн¤ соц≥ально-педагог≥чних умов дл¤ роботи з д≥тьми;

4) залученн¤ д≥тей ≥ молод≥ до дит¤чих клуб≥в ≥ формувань за м≥сцем проживанн¤;

5) орган≥зац≥¤ взаЇмод≥њ п≥дл≥тк≥в, ¤ка принесе потребу до само≠розвитку, рад≥сть, зм≥стовне дозв≥лл¤;

6) допомога с≥м'њ, у ¤к≥й Ї проблемн≥ групи.

—оц≥альний педагог, ¤кий працюЇ у район≥, повинен сп≥впрацю≠вати з батьками й д≥тьми, домагаючись нормал≥зац≥њ в≥дносин, п≥дтри≠мувати т≥сний зв'¤зок ≥з школою, з'¤совувати причини небажанн¤ д≥тей ходити до школи, ви¤вл¤ти с≥м'њ, у ¤ких жорстоко ставл¤тьс¤ до д≥тей, ¤к≥ страждають в≥д знедоленост≥. “ака д≥¤льн≥сть передба≠чаЇ залученн¤ спец≥ал≥ст≥в: л≥кар≥в, юрист≥в, прац≥вник≥в м≥л≥ц≥њ, вчи≠тел≥в, соц≥альних прац≥вник≥в р≥зних напр¤мк≥в, представник≥в ад≠м≥н≥стративних орган≥в. —пробуЇмо визначити функц≥њ соц≥ального прац≥вника, ¤кий працюЇ за м≥сцем проживанн¤: орган≥зац≥йна (орган≥зац≥¤ в≥льного часу); п≥дтримуюча (допомога ≥ п≥дтримка у вир≥шенн≥ дит¤чих проблем, ¤к≥ виникли); контролююча (контроль за повед≥нкою, за в≥дносинами д≥тей ≥ молод≥ з ровесниками, с≥м'Їю); комун≥кативна (налагодженн¤ сп≥лкуванн¤ з д≥тьми).

ќб'Їктами роботи соц≥ального прац≥вника за м≥сцем прожи≠ванн¤ стають найчаст≥ше д≥ти, молодь, що вживають наркотики, алкоголь, ¤к≥ сто¤ть на обл≥ку в дит¤ч≥й к≥мнат≥ м≥л≥ц≥њ дл¤ непов≠нол≥тн≥х, д≥ти з неблагополучних с≥мей, так≥, що в≥дстають у на≠вчанн≥.

ѕров≥дною ≥деЇю роботи соц≥ального педагога Ї спр¤мован≥сть на конкретну особист≥сть. “ака спр¤мован≥сть базуЇтьс¤ на поваз≥ до особистост≥ дитини, ор≥Їнтац≥њ на загальнолюдськ≥ ц≥нност≥ (доб≠ро, милосерд¤, любов, повага до людини, терпим≥сть, чуйн≥сть, сп≥вчутт¤ тощо).

” своњй д≥¤льност≥ соц≥альний педагог повинен керуватис¤ та≠кими важливими принципами, ¤к гуман≥зац≥¤, демократизац≥¤, по≠вага до людини, њњ захист. ”крањнськ≥ досл≥дники ј.…. апська, –.’.¬айнола визначають, що позиц≥¤ захисту дитини маЇ стати ос≠новним аспектом у њњ соц≥ал≥зац≥њ. —аме ц¤ позиц≥¤ на њх думку, до≠поможе д≥т¤м ≥ п≥дл≥ткам реал≥зувати своњ ≥нтереси, ви¤вити пози≠тивн≥ ¤кост≥, розширити своњ знанн¤ ≥ п≥знавальн≥ ≥нтереси. —пр¤мован≥сть на особист≥сть передбачаЇ розвиток сп≥лкуванн¤. ” в≥ко≠вих групах д≥ти сп≥лкуютьс¤ залежно в≥д т≥Їњ модел≥, ¤ка вже скла≠лас¤ за њх невеликим життЇвим досв≥дом, тому часто њхн≥ стосунки супроводжуютьс¤ непорозум≥нн¤м, виникненн¤м бар'Їр≥в у сп≥лку≠ванн≥, конфл≥кт≥в ≥ псих≥чних зрив≥в. Ќавчанн¤ у д≥тей ≥ молод≥ сп≥лкуватис¤ включаЇ вихованн¤ культури повед≥нки, моральност≥, доброзичливост≥ до ≥нших.

–оль соц≥ального педагога складна ≥ р≥зноман≥тна, тому дово≠дитьс¤ бути ≥ другом, ≥ порадником. “ака д≥¤льн≥сть потребуЇ акти≠в≥зац≥њ вимог, ¤к≥ спри¤ли б орган≥зац≥њ, оптим≥зац≥њ методик соц≠≥ального вихованн¤, ви¤вленн¤ нових форм ≥ п≥дход≥в. « метою ви≠р≥шенн¤ ≥снуючих проблем, пропонуЇмо використовувати так≥ ме≠тоди: анкетуванн¤, тестуванн¤, бес≥ди, ≥нтерв'ю, письмов≥ роздуми, ≥гри, конкурси, читанн¤, екскурс≥њ, походи, зустр≥ч≥ та ≥н.

ј.…. апська, –.’.¬айнола пропонують соц≥альним прац≥вникам скористатис¤ характеристикою-програмою, ¤ка маЇ такий вигл¤д:

1.

ѕр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥

¬и¤влен≥ ¤кост≥ особистост≥

ѕрограма роботи

ќдержан≥ результати

1

2

3

4

2. ≤стор≥¤ житт¤ ≥ вихованн¤ (с≥м'¤, соц≥альний стан, матер≥аль≠не становище, осв≥тн≥й, культурний р≥вень, внутр≥шньос≥-мейн≥ стосунки; вплив оточенн¤, виховних ≥нститут≥в).

3. —тановище у школ≥ (участь у р≥зноман≥тн≥й д≥¤льност≥, ста≠тус у колектив≥).

4. ’арактеристика основних ¤костей (особистост≥ псих≥чних процес≥в темпераменту, характеру, емоц≥йно-вольовоњ сфери).

12

Ќазва: —оц≥ально-педагог≥чна робота за м≥сцем проживанн¤
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-23 (1697 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤ bmQ=' escape(document.referrer)+((typeof(screen)=='undefined')?'': ';s'+screen.width+'*'+screen.height+'*'+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+';u'+escape(document.URL)+ ';i'+escape('∆ж'+document.title)+';'+Math.random()+ '" alt="liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодн\¤" '+ 'border=0 width=88 height=31>')//-->
airline tickets - futons - - jackpot nevada hotel - drug alprazolam - философ - sale in
Page generation 0.152 seconds
Хостинг от uCoz