Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

“ехн≥чн≥ науки > ¬ипробуванн¤, досл≥дженн¤ та перев≥рка геодезичних прилад≥в


¬ипробуванн¤, досл≥дженн¤ та перев≥рка геодезичних прилад≥в

Ќа приклад≥ теодол≥та продемонструЇмо, ¤к потр≥бно проводити випробуванн¤, досл≥дженн¤ та перев≥рку геодезичних прилад≥в.

“еодол≥т побудований за визначе≠ною геометричною схемою ≥ тому повинен в≥дпов≥дати певним вимогам з взаЇмного розташуванн¤ осей, окремих частин ≥ елемент≥в. “ому викону≠ютьс¤ необх≥дн≥ операц≥њ з контролю дотриманн¤ геометричних умов.  омплекс таких операц≥й називаЇтьс¤ перев≥рками теодол≥та.

1. ѕерев≥рку зовн≥шнього стану ≥ комплектност≥ теодол≥та провод¤ть в≥зуальним огл¤дом. “еодол≥т повинен в≥дпов≥дати таким основним вимо≠гам:

комплектн≥сть приладу повинна в≥дпов≥дати паспортним даним, ви≠могам √ќ—“ 10529-86 ≥ техн≥чн≥й нормативн≥й документац≥њ;

прилад ≥ футл¤р не повинн≥ мати механ≥чних пошкоджень, сл≥д≥в ко≠роз≥њ та ≥нших дефект≥в, ¤к≥ ускладн¤ть роботу з ним;

теодол≥т повинен мати ¤к≥сну оптичну систему: чист≥ пол¤ зору зо≠ровоњ труби ≥ в≥дл≥кового м≥кроскопа.

2. ѕерев≥рку працездатност≥ теодол≥та виконують випробуванн¤м, звертаючи увагу на:

працездатн≥сть замк≥в, ¤к≥ ф≥ксують прилад у футл¤р≥;

працездатн≥сть установочних пристроњв, плавн≥сть обертанн¤ вс≥х рухомих елемент≥в приладу.

¬ивод¤ть нав≥дн≥ гвинти л≥мба, ал≥дади та вертикального круга у се≠реднЇ положенн¤.

” в≥дпов≥дност≥ з принципом вим≥рюванн¤ горизонтального кута конс≠трукц≥¤ теодол≥та повинна задовольн¤ти таким геометричним умовам:

в≥сь установочного цил≥ндричного р≥вн¤ LL (рис. 1) повинна бути перпендикул¤рною до ос≥ обертанн¤ теодол≥та ZZ;

в≥зирна в≥сь зоровоњ труби VV повинна бути перпендикул¤рною до горизонтальноњ ос≥ HH теодол≥та;

горизонтальна в≥сь теодол≥та ЌЌ повинна бути перпендикул¤рною до ос≥ обертанн¤ теодол≥та ZZ;

вертикальний штрих с≥тки ниток повинен бути перпендикул¤рним до ос≥ обертанн¤ труби.

якщо геометричн≥ умови не в≥дпов≥дають наведеним, виконують певн≥ виправленн¤, ¤к≥ нос¤ть назву юстуванн¤.

3. ѕерев≥рка установочного р≥вн¤.

¬ертикальну в≥сь обертанн¤ теодол≥та ZZ (рис. 1) привод¤ть при ку≠тових вим≥рюванн¤х у пр¤мовисне положенн¤ за допомогою установочно≠го цил≥ндричного р≥вн¤ б≥л¤ ал≥дади горизонтального круга, в≥сь LL, ¤кого повинна бути перпендикул¤рною до вертикальноњ ос≥ ZZ теодол≥та.

якщо дана умова дотримуЇтьс¤ (рис. 1 а), то п≥сл¤ приведенн¤ буль≠башки р≥вн¤ в нуль-пункт ≥ повороту ал≥дадноњ частини на 180∞ навколо ос≥ ZZ в≥сь р≥вн¤ LL збереже горизонтальне положенн¤ ЌЌ, тобто буль≠башка р≥вн¤ залишитьс¤ в нуль пункт≥.

” випадку, ¤кщо в≥сь р≥вн¤ LL утворюЇ з вертикальною в≥ссю ZZ, кут b, в≥дм≥нний в≥д 90∞ (рис. 1 б), то п≥сл¤ приведенн¤ бульбашки р≥вн¤ на середину вертикальна в≥сь ви¤витьс¤ нахиленою на кут d. Ќа цей самий кут ви¤витьс¤ в≥дхиленою в≥сь р≥вн¤ в≥д свого перпендикул¤рного до вер≠тикальноњ ос≥ положенн¤ ––.

–исунок 1 - ѕерев≥рка установчого р≥вн¤ теодол≥та

ѕ≥сл¤ повороту ал≥дадноњ частини теодол≥та навколо похилоњ ос≥ ZZ, р≥вно на 180∞ в≥сь р≥вн¤ , описавши кон≥чну поверхню, займе положенн¤ LL. (рис. 1 в). ѕри цьому в≥сь цил≥ндричного р≥вн¤ ви¤витьс¤ нахиленою на кут g до горизонту ЌЌ, ≥ бульбашка р≥вн¤ з≥йде з середини на n под≥лок. ўоб привести в≥сь р≥вн¤ LL у положенн¤ ––, перпендикул¤рне до ос≥ ZZ, необх≥дно повернути њњ на кут d, ¤кий дор≥внюЇ половин≥ g.

ƒл¤ зм≥ни положенн¤ ос≥ установочного цил≥ндричного р≥вн¤ служать юстувальн≥ гвинти р≥вн¤. « вищесказаного випливаЇ спос≥б виконанн¤ даноњ перев≥рки. ¬икону≠ють попереднЇ горизонтуванн¤ теодол≥та. “од≥ обертанн¤м ал≥дадноњ час≠тини теодол≥та розм≥щують установочний р≥вень за напр¤мком двох п≥д≠йомних гвинт≥в п≥дставки ≥ привод¤ть бульбашку р≥вн¤ за допомогою п≥д≠йомних гвинт≥в на середину.

ѕовертають теодол≥т на 180∞ на око або можна брати в≥дл≥ки за гори≠зонтальним кругом при першому ≥ другому положенн¤х ал≥дадноњ частини теодол≥та. ¬изначають, на ск≥льки под≥лок зм≥стилас¤ бульбашка р≥вн¤ з середини. ¬иправними гвинтами р≥вн¤ зм≥щають бульбашку р≥вн¤ в про≠тилежний б≥к на половину под≥лок в≥дхиленн¤, а другу половину виправ≠л¤ють п≥дйомними гвинтами п≥дставки.

ёстуванн¤ р≥вн¤ повторюють до тих п≥р, поки зм≥щенн¤ бульбашки р≥вн¤ з нуль пункту п≥сл¤ повороту ал≥дади на 180∞ не буде перевищувати 0,5 под≥лки шкали.

¬иконанн¤ наступних перев≥рок ≥ кутов≥ вим≥рюванн¤ виконують при пр¤мовисному положенн≥ вертикальноњ ос≥ теодол≥та за виправним уста≠новочним р≥внем.

4. ѕерев≥рка правильност≥ установки с≥тки ниток труби.

¬иконують п≥сл¤ приведенн¤ ос≥ обертанн¤ ZZ теодол≥та у пр¤мовисне положенн¤.

ƒл¤ створенн¤ зручностей при в≥зуванн≥ ≥ з метою контролю правиль≠ност≥ установки в≥зирних знак≥в (в≥х, рейок, ≥ т.п.) необх≥дно, щоб верти≠кальний штрих с≥тки ниток був вертикальним, а горизонтальний штрих - горизонтальним.

ƒл¤ перев≥рки даноњ умови навод¤ть зорову трубу на добре видиму точку. якщо при обертанн≥ зоровоњ труби навколо горизонтальноњ ос≥ зоб≠раженн¤ точки, перем≥щуючись вздовж вертикального штриха, буде зна≠ходитис¤ посередин≥ м≥ж штрихами б≥сектора, то с≥тка ниток встановлена в≥рно. ƒругим способом ц¤ перев≥рка виконуЇтьс¤ так. Ќавод¤ть зорову трубу на нитку виска, при цьому вертикальна нитка с≥тки повинна зб≥г≠тись з зображенн¤м нитки виска.

ќднак, ¤кщо точка зм≥щуЇтьс¤ з б≥сектора б≥льше, н≥ж одна трет¤ його величини або вертикальна нитка с≥тки не зб≥гаЇтьс¤ з виском, то установ≠ку с≥тки треба в≥д'юстувати. ƒл¤ цього необх≥дно в≥дгвинтити ≥ зн¤ти ков≠пачок, що закриваЇ юстувальн≥ гвинти с≥тки. √винти злегка в≥дпускають ≥ повертають с≥тку на необх≥дний кут. «акр≥плюють кр≥пильн≥ гвинти ≥ пов≠торюють перев≥рку.

¬ результат≥ виконанн¤ даноњ перев≥рки вертикальний штрих с≥тки ни≠ток буде знаходитис¤ у кол≥мац≥йн≥й площин≥ зоровоњ труби, а горизон≠тальний штрих буде перпендикул¤рний до ос≥ обертанн¤ теодол≥та.

5. ѕерев≥рка положенн¤ кол≥мац≥йноњ площини.

¬≥зирна в≥сь зоровоњ труби VV (рис. 1) повинна бути перпендикул¤р≠ною до горизонтальноњ ос≥ обертанн¤ труби.

ѕри в≥зуванн≥ на в≥ддалену точку ј, розм≥щену приблизно на висот≥ го≠ризонту приладу, в≥дл≥к по горизонтальному кругу при  Ћ буде дор≥вню≠вати Ћ ≥ в≥дпов≥даЇ дуз≥ ќа. ѕеревод¤ть трубу через зен≥т, по≠вертають ал≥даду на 180∞ ≥ в≥зують знову на точку ј при  ѕ. ƒругому по≠ложенню труби в≥дпов≥даЇ в≥дл≥к ѕ або дуга Ob, ¤кий дор≥в≠нюЇ ѕ=Ћ+1800, зв≥дки:

Ћ - ( ѕ ± 180 ) = 0. ( 1 )

якщо умова перев≥рки не дотримуЇтьс¤, то в≥зирна в≥сь при положенн¤х  Ћ та  ѕ ≥ обертанн≥ на 360∞ буде описувати не площи≠ну, а дв≥ кон≥чн≥ поверхн≥.  ут с м≥ж напр¤мком ––, перпендикул¤рним до ос≥ обертанн¤ труби ЌЌ, ≥ фактичним положенн¤м в≥зирноњ ос≥ VV називаЇтьс¤ кол≥мац≥йною похибкою.

¬≥дл≥к b, що в≥дпов≥даЇ перпендикул¤рному положенню в≥зирноњ ос≥ (л≥н≥¤ ––), визначаЇтьс¤ сп≥вв≥дношенн¤м:

Ћ=b-с. ( 2 )

ѕ≥сл¤ переводу зоровоњ труби через зен≥т ≥ повороту ал≥дади р≥вно на 180∞ в≥сь VV не сп≥впаде з напр¤мком на точку ј.  ут b може бути знайдений з виразу:

b = ѕ - 180∞ + с. ( 3 )

« р≥зниц≥ кут≥в b при  Ћ ≥  ѕ отримаЇмо:

Ћ - ( ѕ ± 180∞ ) = 2с. ( 4 )

ќтже, при на¤вност≥ кол≥мац≥йноњ похибки с р≥зниц¤ в≥дл≥к≥в при р≥з≠них положенн¤х круга не буде дор≥внювати нулев≥.

1

Ќазва: ¬ипробуванн¤, досл≥дженн¤ та перев≥рка геодезичних прилад≥в
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-24 (666 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
plumber courses - debt tenants - for websites - chapter loans - - training programs - diet adipex
Page generation 0.115 seconds
Хостинг от uCoz