Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

“рудове право ”крањни >  олективний догов≥р ≥ колективн≥ угоди


«г≥дно ≥з «аконом ”крањни "ѕро колективн≥ договори ≥ угоди" сторонами колективного договору Ї власник або упов≠новажений ним орган, з одного боку, ≥ один або дек≥лька проф≠сп≥лкових або ≥нших, уповноважених на представництво тру≠довим колективом, орган≥в, а у раз≥ в≥дсутност≥ таких орган≥в Ч представники труд¤щих, обран≥ й уповноважен≥ трудо≠вим колективом, з ≥ншого боку.

ѕотр≥бно звернути увагу, ¤кщо визначенн¤ першоњ сто≠рони колективного договору Ч власник майна п≥дприЇм≠ства, тобто роботодавець, Ч в≥дпов≥даЇ д≥йсност≥, то визна≠ченн¤ другоњ сторони вимагаЇ уточненн¤: нею виступаЇ трудо≠вий колектив, оск≥льки саме в≥н буде виконувати вз¤т≥ за договором зобов'¤занн¤. ѕрофсп≥лков≥ органи виступають представниками трудового колективу дл¤ проведенн¤ п≥дго≠товчоњ роботи щодо укладенн¤ колективного договору. ” ст. 17 «акону ”крањни "ѕро п≥дприЇмства в ”крањн≥" б≥льш ч≥тко сформульован≥ сторони колективного договору Чвласник або уповноважений ним орган ≥ трудовий колектив або уповноважений ним орган".

ƒоцент ѕ.ƒ. ѕилипенко правильно вказуЇ на неч≥тк≥сть закону ≥ при визначенн≥ пон¤тт¤ самого трудового колекти≠ву. “ак, ст. 15 «акону ”крањни "ѕро п≥дприЇмства в ”крањн≥" до трудового колективу в≥дносить вс≥х громад¤н, ¤к≥ беруть участь в його д≥¤льност≥ на основ≥ трудового договору (уго≠ди, контракту), а також ≥нших форм, що регулюють трудов≥ в≥дносини прац≥вника з п≥дприЇмством. “обто п≥д таке визна≠ченн¤ п≥дпадають ¤к найман≥ прац≥вники, так ≥ працююч≥ влас≠ники. јле останн≥ не можуть одночасно виступати з двох стор≥н (“рудове право ”крањни:  урс лекц≥й / ѕ≥д ред. ѕ.ƒ. ѕилипенка. - Ћьв≥в, 1996. - —. 38).

“рудов≥ колективи на загальних зборах уповноважують профком або ≥нший орган представл¤ти своњ ≥нтереси в про≠цес≥ п≥дготовки колективного договору.

«а на¤вност≥ на п≥дприЇмств≥ к≥лькох профсп≥лкових орган≥зац≥й вони повинн≥ сформувати загальний представ≠ницький орган дл¤ веденн¤ переговор≥в. Ќе допускаЇтьс¤ веденн¤ переговор≥в ≥ укладенн¤ колективних договор≥в ≥ угод в≥д ≥мен≥ прац≥вник≥в орган≥зац≥¤ми або органами, ¤к≥ ф≥нан≠суютьс¤ власником, пол≥тичними парт≥¤ми. ” випадку, ¤кщо ≥нтереси трудового колективу представл¤Ї профсп≥лковий орган, ≥нтереси власника не можуть представл¤ти особи, ¤к≥ Ї членами виборного органу ц≥Їњ профсп≥лки.

«м≥ст колективного договору

«м≥стом колективного договору Ї узгоджен≥ сторонами умови (положенн¤), покликан≥ врегулювати соц≥ально-тру≠дов≥ в≥дносини в дан≥й орган≥зац≥њ. ÷≥ умови можна под≥ли≠ти на чотири види: ≥нформац≥йн≥, нормативн≥, зобов'¤зальн≥ й орган≥зац≥йн≥.

≤нформац≥йн≥ умови м≥ст¤ть норми централ≥зованого законодавства, а також колективних угод б≥льш високого р≥вн¤

Ч √енеральноњ, галузевоњ, рег≥ональноњ угод. “ак≥ умови, будучи перенесеними до колективного договору конкретного п≥дпри≠Їмства, не набирають тут додатковоњ юридичноњ сили. –азом з тим њх роль не треба зменшувати, оск≥льки одн≥ й т≥ ж питанн¤ регулюютьс¤ значною к≥льк≥стю джерел, а при цьому в колективному договор≥ не може бути знижений р≥вень со≠ц≥альних гарант≥й. “ому, лог≥чно впл≥таючись у нормативну тканину колективного договору, ≥нформац≥йн≥ умови забез≠печують ц≥л≥сн≥сть зм≥сту з конкретного питанн¤.

Ќормативн≥ умови колективного договору Ч це локальн≥ норми права, встановлен≥ сторонами в межах њх компетенц≥њ, ¤к≥ поширюютьс¤ на прац≥вник≥в даноњ орган≥зац≥њ. « перехо≠дом до ринковоњ економ≥ки число нормативних положень колдоговор≥в р≥зко зростаЇ. ÷е по¤снюЇтьс¤ розширенн¤м догов≥рних засад у регулюванн≥ трудових в≥дносин, зростан≠н¤м рол≥ локального регулюванн¤. Ќормативн≥ умови д≥ють прот¤гом усього терм≥ну, на ¤кий укладаЇтьс¤ колективний догов≥р.

«обов'¤зальн≥ умови колективного договору ¤вл¤ють собою конкретн≥ зобов'¤занн¤ стор≥н ≥з зазначенн¤м терм≥н≥в њх виконанн¤ ≥ суб'Їкт≥в-виконавц≥в, в≥дпов≥дальних за њх виконанн¤. ÷≥ умови д≥ють до њх виконанн¤ ≥ завершуютьс¤ виконанн¤м. ” ст. 7 «акону ”крањни "ѕро колективн≥ дого≠вори ≥ угоди" м≥ститьс¤ зразковий перел≥к питань, зг≥дно з ¤кими до договору можуть включатис¤ взаЇмн≥ зобов'¤зан≠н¤ стор≥н. ÷ей перел≥к носить рекомендац≥йний характер. ” колективному договор≥ встановлюютьс¤, зокрема, зобов'¤занн¤ в≥дносно:

Ч зм≥н в орган≥зац≥њ виробництва ≥ прац≥ (скороченн¤ чисельност≥ або штату прац≥вник≥в; переведенн¤ п≥дприЇм≠ства на багатозм≥нний режим роботи або на неповний робо≠чий час);

Ч забезпеченн¤ продуктивноњ зайн¤тост≥ (наприклад, ство≠ренн¤ нових робочих м≥сць дл¤ ≥нвал≥д≥в, розпод≥л одн≥Їњ посади м≥ж двома прац≥вниками з неповним робочим часом);

Ч нормуванн¤ ≥ оплати прац≥, встановленн¤ форми, сис≠теми, розм≥р≥в зароб≥тноњ плати, доплат, надбавок, прем≥аль≠них й ≥нших заохочувальних виплат;

Ч встановленн¤ гарант≥й, компенсац≥й, п≥льг (наприклад, встановленн¤ частково оплачуваних в≥дпусток дл¤ ж≥нок, котр≥ мають д≥тей, на б≥льш тривал≥ терм≥ни, н≥ж передбачено за≠конодавством; встановленн¤ заводських пенс≥й, допомог);

Ч участь трудового колективу в формуванн≥ й розпод≥л≥ прибутку (¤кщо це передбачене статутом п≥дприЇмства);

Ч режиму роботи, тривалост≥ робочого часу ≥ в≥дпочин≠ку (наприклад, конкретизац≥¤ в≥дпусток за ненормований режим роботи);

Ч умов ≥ охорони прац≥ (впровадженн¤ сучасних за≠соб≥в захисту здоров'¤ прац≥вник≥в; встановленн¤ п≥двище≠ноњ компенсац≥њ потерп≥лому при отриманн≥ травми на ви≠робництв≥);

Ч забезпеченн¤ житлово-побутового, культурного, медич≠ного обслуговуванн¤, орган≥зац≥њ оздоровленн¤ прац≥вник≥в (вид≥ленн¤ кошт≥в на житлове буд≥вництво, оплата медичноњ страховки дл¤ прац≥вник≥в п≥дприЇмства);

Ч гарант≥й д≥¤льност≥ виборних член≥в профсп≥лковоњ або ≥ншоњ представницькоњ орган≥зац≥њ прац≥вник≥в (наприк≠лад, член≥в ради трудового колективу, ради п≥дприЇмства);

Ч умов регулюванн¤ фонд≥в оплати прац≥, встановленн¤ м≥жквал≥ф≥кац≥йних сп≥вв≥дношень в оплат≥ прац≥.

 олективний догов≥р може передбачати додатков≥, по≠р≥вн¤но з чинним законодавством ≥ угодами, гарант≥њ та п≥льги.

як бачимо, за критер≥Їм ф≥нансуванн¤ вс≥ зобов'¤занн¤ у колективному договор≥ под≥л¤ютьс¤ на так≥, що вимагають витрачанн¤ додаткових кошт≥в в≥д роботодавц¤, ≥ на так≥, що не вимагають ф≥нансуванн¤, а стосуютьс¤ орган≥зац≥њ прац≥, њњ вдосконаленн¤. як засв≥дчуЇ практика, сьогодн≥ здеб≥льшого перша група зобов'¤зань роботодавц¤ми не виконуЇтьс¤, причина називаЇтьс¤ одна Ч економ≥чна криза. ” таких умо≠вах не виконуЇтьс¤ не т≥льки додаткове соц≥ально-економ≥ч≠не стимулюванн¤, а й основн≥ обов'¤зки роботодавц¤, котр≥ випливають в ус¤кому раз≥ з трудових договор≥в з конкрет≠ними прац≥вниками.

«а даними перев≥рок головного державного ≥нспектора прац≥ ћ≥нпрац≥ ”крањни станом на липень 1998 p. перев≥≠рено 1872 п≥дприЇмства. Ћише окрем≥ п≥дприЇмства, нав≥ть за умов кризового стану економ≥ки, знаход¤ть шл¤хи дл¤ зб≥ль≠шенн¤ обс¤г≥в виробництва, п≥двищенн¤ його ефективност≥, виконують передбачен≥ колективними договорами зобов'¤≠занн¤. —тосовно ≥нших встановлено, що у даний час надзви≠чайноњ гостроти набула проблема своЇчасноњ виплати зароб≥т≠ноњ плати, проте на кожному другому обстеженому п≥дпри≠Їмств≥, де Ї заборгован≥сть, граф≥ки погашенн¤ заборгованост≥ не включено до колективних договор≥в. Ќа р¤д≥ п≥дприЇмств виплату зароб≥тноњ плати передбачено колдоговором один раз на м≥с¤ць, що Ї грубим порушенн¤м ст. 115  «пѕ. „ерез брак кошт≥в не виконуютьс¤ зобов'¤занн¤ щодо забезпечен≠н¤ м≥н≥мальноњ оплати прац≥ в≥дпов≥дно до м≥н≥мальних дер≠жавних гарант≥й ≥ галузевих угод. —тала ст≥йкою тенденц≥¤ ƒо недовиконанн¤ заход≥в з охорони прац≥.  олективн≥ договори багатьох п≥дприЇмств не пройшли реЇстрац≥ю, ¤к це передбачено ст. 9 «акону ”крањни "ѕро колективн≥ договори ≥ угоди". ” колективних договорах не передбачаЇтьс¤ можли≠вост≥ наданн¤ прац≥вникам безоплатних в≥дпусток у раз≥ виробничоњ необх≥дност≥, ¤к цього вимагаЇ ст. 26 «акону ”крањ≠ни "ѕро в≥дпустки" (–озвиток соц≥ального партнерства в ”крањн≥ Ч передумова активноњ соц≥ально-економ≥чноњ пол≥≠тики // ѕрац¤ ≥ зарплата. Ч 1998 p. Ч є13. Ч Ћипень. Ч —.29).

ќрган≥зац≥йн≥ умови пов'¤зан≥ з регламентац≥Їю пор¤д≠ку укладенн¤, зм≥ни ≥ припиненн¤ д≥њ колективного догово≠ру (умови про терм≥ни д≥њ колдоговору, контроль за його виконанн¤м, пор¤док внесенн¤ зм≥н ≥ доповнень, в≥дпов≥≠дальн≥сть за порушенн¤ ≥ невиконанн¤ колдоговору).

 олективн≥ угоди: пон¤тт¤ ≥ сторони

”года Ч це правовий акт, що укладаЇтьс¤ м≥ж соц≥аль≠ними партнерами ≥ м≥стить њхн≥ зобов'¤занн¤ щодо встанов≠ленн¤ умов прац≥, зайн¤тост≥ та соц≥альн≥ гарант≥њ дл¤ прац≥в≠ник≥в держави, галуз≥, рег≥ону. ”годи також Ї правовою фор≠мою соц≥ального партнерства ≥ регулюють соц≥ально-парт≠нерськ≥ в≥дносини на б≥льш високому р≥вн≥.

—торони угод визначено в ст. « «акону ”крањни "ѕро ко≠лективн≥ договори ≥ угоди". —торонами √енеральноњ угоди виступають: профес≥йн≥ сп≥лки, ¤к≥ об'Їдналис¤ дл¤ веденн¤ колективних переговор≥в ≥ укладенн¤ √енеральноњ угоди; влас≠ники або уповноважен≥ ними органи, ¤к≥ об'Їдналис¤ дл¤ ве≠денн¤ колективних переговор≥в ≥ укладенн¤ √енеральноњ уго≠ди, на п≥дприЇмствах ¤ких зайн¤то б≥льш≥сть найманих прац≥в≠ник≥в держави. «окрема, √енеральна угода на 1997Ч1998 роки була укладена м≥ж  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, що зд≥йснюЇ управл≥нн¤ об'Їктами державноњ власност≥, ≥ ”крањнським союзом промисловц≥в ≥ п≥дприЇмц≥в, що об'Їдналис¤ дл¤ веден≠н¤ колективних переговор≥в, з одного боку, ≥ профсп≥лковими об'Їднанн¤ми ”крањни, з ≥ншого боку. 16 жовтн¤ 1998 p., ¤к уже зазначалос¤, була п≥дписана ƒекларац≥¤ про створенн¤  онфедерац≥њ роботодавц≥в, ¤ка охоплюЇ б≥льше число пред≠ставник≥в роботодавц≥в. ≤ √енеральну угоду на 1999-2000 роки було п≥дписано вже  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни ≥  онфедера≠ц≥Їю роботодавц≥в ”крањни та профсп≥лковими об'Їднанн¤ми ”крањни.

Ќазва:  олективний догов≥р ≥ колективн≥ угоди
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-24 (8461 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
ticket tickets - car cheap - for homes - weekend cheap - магические - flights cheap - discount furniture
Page generation 0.107 seconds
Хостинг от uCoz