Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

“рудове право ”крањни > ќрган≥зац≥¤ охорони здоров'¤ та працездатност≥ прац≥вник≥в на п≥дприЇмств≥


ќрган≥зац≥¤ охорони здоров'¤ та працездатност≥ прац≥вник≥в на п≥дприЇмств≥

—тор≥нка: 1/2

« метою забезпеченн¤ спри¤тливих дл¤ здоров'¤ умов прац≥, високого р≥вн¤ працездатност≥, проф≥лактики травма≠тизму ≥ профес≥йних захворювань, отруЇнь та в≥дверненн¤ ≥ншоњ можливоњ шкоди дл¤ здоров'¤ на п≥дприЇмствах, в уста≠новах ≥ орган≥зац≥¤х р≥зних форм власност≥ повинн≥ вста≠новлюватис¤ Їдин≥ сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чн≥ вимоги до орган≥зац≥њ виробничих процес≥в, пов'¤заних з д≥¤льн≥стю людей, а та≠кож до ¤кост≥ машин, обладнанн¤, буд≥вель та ≥нших об'Їкт≥в, ¤к≥ можуть мати шк≥дливий вплив на здоров'¤. ¬с≥ державн≥ стандарти, техн≥чн≥ умови ≥ промислов≥ зразки обов'¤зково погоджуютьс¤ з органами охорони здоров'¤ в пор¤дку, вста≠новленому законодавством. ¬ласники ≥ кер≥вники п≥дпри≠Їмств, установ та орган≥зац≥й зобов'¤зан≥ забезпечити в њх д≥¤льност≥ виконанн¤ правил техн≥ки безпеки, виробничоњ сан≥тар≥њ та ≥нших вимог щодо охорони здоров'¤, передбаче≠них законодавством, не допускати шк≥дливого впливу на здоров'¤ людей (ст. 28 ќснов законодавства ”крањни про охорону здоров'¤).

¬ласник зобов'¤заний створити в кожному структурно≠му п≥дрозд≥л≥ й на робочому м≥сц≥ умови прац≥ в≥дпов≥дно до вимог нормативних акт≥в, а також забезпечити дотриман≠н¤ прав прац≥вник≥в, гарантованих чинним законодавством.

« ц≥Їю метою власник забезпечуЇ функц≥онуванн¤ систе≠ми управл≥нн¤ охороною здоров'¤, дл¤ чого створюЇ на п≥дприЇмств≥ п≥дрозд≥ли, ¤к≥ традиц≥йно ≥менуютьс¤ служ≠бою охорони прац≥. ƒ≥Ї ц¤ служба на п≥дстав≥ “ипового по≠ложенн¤, затвердженого наказом ƒержавного ком≥тету ”крањ≠ни по нагл¤ду за охороною прац≥ в≥д 3 серпн¤ 1993 p. є73 ( одекс закон≥в про працю ”крањни з постатейними матер≥а≠лами /,/ Ѕюлетень законодавства ≥ юридичноњ практики ”крањни. - 1997. - є11-12. - —. 603). —лужба охорони прац≥ створюЇтьс¤ на п≥дприЇмств≥ виробничоњ сфери з чис≠лом працюючих 50 ≥ б≥льше чолов≥к. Ќа п≥дприЇмств≥ з чис≠лом працюючих менш 50 чолов≥к функц≥њ ц≥Їњ служби мо≠жуть виконувати в пор¤дку сум≥сництва особи, ¤к≥ пройшли перев≥рку знань з питань охорони здоров'¤. —лужба охоро≠ни прац≥ п≥дпор¤дковуЇтьс¤ безпосередньо кер≥вников≥ п≥д≠приЇмства ≥ прир≥внюЇтьс¤ до основних виробничо-техн≥ч≠них служб.

—лужба охорони прац≥ виконуЇ так≥ основн≥ функц≥њ:

опрацьовуЇ ефективну ц≥л≥сну систему управл≥нн¤ охоро≠ною прац≥ в≥д шк≥дливих вплив≥в, спри¤Ї удосконаленню д≥¤ль≠ност≥ в цьому напр¤м≥ кожного структурного п≥дрозд≥лу ≥ кожноњ посадовоњ особи; проводить оперативно-методичне кер≥вництво роботою з охорони прац≥; складаЇ разом з струк≠турними п≥дрозд≥лами п≥дприЇмства план комплексних захо≠д≥в щодо дос¤гненн¤ встановлених норматив≥в безпеки, г≥г≥Їни прац≥ та виробничого середовища (п≥двищенн¤ ≥снуючого р≥вн¤ охорони прац≥, ¤кщо встановлених норм дос¤гнуто), а також розд≥л "ќхорона прац≥" в колективному договор≥ (до реч≥, цей розд≥л доц≥льно ≥менувати "ќхорона здоров'¤", оск≥льки саме питанн¤м створенн¤ умов прац≥, спр¤мованих на збереженн¤ здоров'¤ ≥ працездатност≥ прац≥вник≥в в≥н при≠св¤чуЇтьс¤); проводить дл¤ прац≥вник≥в ув≥дний ≥нструктаж з питань охорони прац≥; орган≥зуЇ: забезпеченн¤ працюючих правилами, стандартами, нормами, положенн¤ми, ≥нструкц≥¤≠ми та ≥ншими нормативними актами з охорони прац≥; обл≥к, анал≥з нещасних випадк≥в, профес≥йних захворювань ≥ авар≥й, а також шкоди в≥д цих под≥й; розробку перспективних та поточних план≥в роботи п≥дприЇмства щодо створенн¤ без≠печних та нешк≥дливих умов прац≥; бере участь: у розсл≥ду≠ванн≥ нещасних випадк≥в та авар≥й; у формуванн≥ фонду охорони прац≥ п≥дприЇмства ≥ розпод≥л≥ його кошт≥в; у роз≠робц≥ положень, ≥нструкц≥й, ≥нших нормативних акт≥в про охорону прац≥, що д≥ють у межах п≥дприЇмства; контролюЇ:

дотриманн¤ чинного законодавства, м≥жгалузевих, галузевих та ≥нших нормативних акт≥в, виконанн¤ прац≥вниками поса≠дових ≥нструкц≥й з питань охорони прац≥; виконанн¤ при≠пис≥в орган≥в державного нагл¤ду, пропозиц≥й та подань упов≠новажених трудових колектив≥в ≥ профсп≥лок з питань охорони прац≥, використанн¤ за призначенн¤м кошт≥в фонду охорони прац≥; своЇчасне проведенн¤ навчанн¤ та ≥нструк≠таж≥в працюючих, атестац≥њ та переатестац≥њ з питань безпе≠ки прац≥ посадових ос≥б та ос≥б, ¤к≥ виконують роботи п≥дви≠щеноњ небезпеки, а також дотриманн¤ вимог безпеки при виконанн≥ цих роб≥т тощо.

ƒл¤ виконанн¤ функц≥ональних обов'¤зк≥в фах≥вц≥ з охорони прац≥ над≥л¤ютьс¤ певними правами, наприклад, безперешкодно в будь-¤кий час в≥дв≥дувати виробнич≥ об'Їкти, структурн≥ п≥дрозд≥ли п≥дприЇмства, зупин¤ти роботу ви≠робництв, д≥льниць, машин, механ≥зм≥в устаткуванн¤ та ≥нших засоб≥в виробництва в раз≥ порушень, ¤к≥ створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих; одержувати в≥д посадових ос≥б необх≥дн≥ в≥домост≥, документи ≥ по¤сненн¤ з питань охорони прац≥; перев≥р¤ти стан безпеки, г≥г≥Їни прац≥ та виробничого середовища на об'Їктах п≥дприЇмства, видава≠ти кер≥вникам перев≥реного об'Їкта, цеху, виробництва обо≠в'¤зковий дл¤ виконанн¤ припис щодо усуненн¤ на¤вних недол≥к≥в; вимагати в≥д посадових ос≥б в≥дстороненн¤ в≥д роботи прац≥вник≥в, ¤к≥ не пройшли медичного огл¤ду, на≠вчанн¤, ≥нструктажу, перев≥рки знань з охорони прац≥, не мають допуску до в≥дпов≥дних роб≥т або порушують норма≠тивн≥ акти про охорону прац≥; надсилати кер≥вников≥ п≥дпри≠Їмства поданн¤ про прит¤гненн¤ до в≥дпов≥дальност≥ прац≥в≠ник≥в, ¤к≥ порушують вимоги щодо охорони прац≥ та ≥н. ѕрипис спец≥ал≥ста з охорони прац≥, у тому числ≥ про зупи≠ненн¤ роб≥т, може скасувати в письмов≥й форм≥ лише поса≠дова особа, ¤к≥й п≥дпор¤дкована служба охорони прац≥. –оз≠пор¤дженн¤ фах≥вц¤ з охорони прац≥ може в≥дм≥нити лише кер≥вник п≥дприЇмства. Ћ≥кв≥дац≥¤ служби охорони прац≥ допускаЇтьс¤ т≥льки у раз≥ л≥кв≥дац≥њ п≥дприЇмства.

ƒл¤ нормального функц≥онуванн¤ системи управл≥нн¤ охороною здоров'¤ власник зобов'¤заний розробл¤ти ≥ за≠тверджувати положенн¤, ≥нструкц≥њ, ≥нш≥ нормативн≥ акти про охорону прац≥, що д≥ють у межах п≥дприЇмства та вста≠новлюють правила виконанн¤ роб≥т ≥ повед≥нки прац≥вник≥в на територ≥њ п≥дприЇмства, у виробничих прим≥щенн¤х, на бу≠д≥вельних майданчиках, робочих м≥сц¤х. ÷≥ правила повинн≥ в≥дпов≥дати основним вимогам, встановленим державними м≥жгалузевими ≥ галузевими нормативними актами про охо≠рону прац≥.

Ќа власников≥ п≥дприЇмства також лежить обов'¤зок зд≥йсненн¤ пост≥йного контролю за додержанн¤м прац≥вни≠ками технолог≥чних процес≥в, правил поводженн¤ з машина≠ми, механ≥змами, устаткуванн¤м та ≥ншими засобами вироб≠ництва, використанн¤м засоб≥в колективного та ≥ндив≥дуаль≠ного захисту ≥ виконанн¤м роб≥т в≥дпов≥дно до вимог з охо≠рони прац≥.

«аконодавство про охорону здоров'¤ передбачаЇ й обо≠в'¤зки прац≥вник≥в. «г≥дно з≥ ст. 10 ќснов законодавства ”крањни про охорону здоров'¤ громад¤ни зобов'¤зан≥ п≥клу≠ватис¤ про своЇ здоров'¤. —тосовно трудового законодавства цей обов'¤зок пол¤гаЇ в тому, що прац≥вники зобов'¤зан≥ знати ≥ виконувати вимоги нормативних акт≥в про охорону прац≥, користуватис¤ засобами колективного та ≥ндив≥дуаль≠ного захисту; додержуватис¤ зобов'¤зань з охорони прац≥, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутр≥шнього трудового розпор¤д≠ку п≥дприЇмства; проходити у встановленому пор¤дку по≠передн≥ та пер≥одичн≥ медичн≥ огл¤ди тощо. ¬≥дпов≥дно до ст. 11 ќснов законодавства про охорону здоров'¤ ≥ноземн≥ громад¤ни та особи без громад¤нства, ¤к≥ пост≥йно прожи≠вають на територ≥њ ”крањни ≥ працюють на п≥дприЇмствах, в установах ≥ орган≥зац≥¤х р≥зних форм власност≥ та господа≠рюванн¤, користуютьс¤ такими ж правами ≥ несуть так≥ ж обов'¤зки в галуз≥ охорони здоров'¤, ¤к ≥ громад¤ни ”крањни.

Ќа п≥дприЇмствах з к≥льк≥стю працюючих 50 ≥ б≥льше чолов≥к р≥шенн¤м трудового колективу може створюватис¤ ком≥с≥¤ з питань охорони прац≥, ¤ка д≥Ї на основ≥ “ипового положенн¤, затвердженого наказом ƒержавного ком≥тету ”крањни по нагл¤ду за охороною прац≥ в≥д 3 серпн¤ 1993 p. є72 ( одекс закон≥в про працю ”крањни з постатейними матер≥алами // Ѕюлетень законодавства ≥ юридичноњ прак≠тики ”крањни. Ч 1997. Ч є11Ч12. ~ —. 611).  ом≥с≥¤ скла≠даЇтьс¤ з представник≥в власника, профсп≥лок, уповноваже≠них трудового колективу, спец≥ал≥ст≥в з безпеки, г≥г≥Їни прац≥ ≥ представник≥в ≥нших служб п≥дприЇмства. ќднак р≥шенн¤ ком≥с≥њ нос¤ть рекомендац≥йний характер, що взагал≥ знижуЇ ефективн≥сть њњ роботи.

‘≥нансуванн¤ охорони прац≥ зд≥йснюЇтьс¤ власником. ѕрац≥вник не несе н≥¤ких витрат на заходи щодо охорони здоров'¤ при виконанн≥ трудових обов'¤зк≥в. ¬≥дпов≥дно до ст. 21 «акону ”крањни "ѕро охорону прац≥" ф≥нансуванн¤ охорони прац≥ зд≥йснюЇтьс¤ з фонд≥в охорони прац≥. “ак≥ фонди утворюютьс¤ на п≥дприЇмствах, у галуз¤х ≥ на дер≠жавному р≥вн≥ в≥дпов≥дно до ѕоложенн¤ про державний, га≠лузев≥, рег≥ональн≥ фонди охорони прац≥ та фонди охорони прац≥ п≥дприЇмств ( одекс закон≥в про працю ”крањни з постатейними матер≥алами // Ѕюлетень законодавства ≥ юридичноњ практики ”крањни. Ч 1997. Ч є11Ч12. Ч —. 676).

ѕ≥дприЇмства можуть використати кошти фонду охоро≠ни прац≥ т≥льки на заходи, що забезпечують доведенн¤ умов ≥ безпеки прац≥ до нормативних вимог або п≥двищенн¤ ≥сную≠чого р≥вн¤ охорони прац≥ на виробництв≥.

 ошти галузевих ≥ державного фонд≥в охорони прац≥ витрачаютьс¤ на зд≥йсненн¤ галузевих ≥ нац≥ональних про≠грам з питань охорони прац≥, науково-досл≥дних ≥ проектно-конструкторських роб≥т, що виконуютьс¤ в межах цих про≠грам, на спри¤нн¤ становленню ≥ розвитку спец≥ал≥зованих п≥дприЇмств та виробництв, творчих колектив≥в, науково-тех≠н≥чних центр≥в, експертних груп, на заохоченн¤ трудових колектив≥в ≥ окремих ос≥б, ¤к≥ пл≥дно працюють над розв'¤≠занн¤м проблем охорони прац≥.

12

Ќазва: ќрган≥зац≥¤ охорони здоров'¤ та працездатност≥ прац≥вник≥в на п≥дприЇмств≥
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-24 (3155 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
car low - best cards - 100 cheap - computer technology - on consolidation - all foreign - compare phentermine
Page generation 0.258 seconds
Хостинг от uCoz