Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

“рудове право ”крањни > ѕравове визначенн¤ пон¤тт¤ оплати прац≥. —труктура ≥ функц≥њ зароб≥тноњ плати


ѕравове визначенн¤ пон¤тт¤ оплати прац≥. —труктура ≥ функц≥њ зароб≥тноњ плати

—тор≥нка: 1/2

ѕравове регулюванн¤ оплати прац≥ прац≥вник≥в, ¤к≥ пе≠ребувають у трудових в≥дносинах з власниками п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й вс≥х форм власност≥ й вид≥в господа≠рюванн¤, а також з окремими громад¤нами на п≥дстав≥ тру≠дового договору, зд≥йснюЇтьс¤ «аконом ”крањни "ѕро опла≠ту прац≥" в≥д 24 березн¤ 1995 p. (≥з зм≥н. ≥ доп.),  одексом закон≥в про працю ”крањни Ч главами II, VI, VII, VIII, «ако≠ном ”крањни "ѕро п≥дприЇмства в ”крањн≥" в≥д 27 березн¤ 1991 p. (≥з зм≥н. ≥ доп.), «аконом ”крањни "ѕро колективн≥ договори ≥ угоди" в≥д 1 липн¤ 1993 p., √енеральною угодою м≥ж  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни ≥  онфедерац≥Їю робото≠давц≥в ”крањни та профсп≥лковими об'Їднанн¤ми ”крањни на 1999Ч2000 роки, а також ≥ншими численними норматив≠но-правовими актами, колективними договорами й локаль≠ними положенн¤ми конкретних п≥дприЇмств.

ѕотр≥бно п≥дкреслити, що вказан≥ акти регулюють опла≠ту прац≥ т≥льки найманих прац≥вник≥в, прац¤ ¤ких зумовле≠на укладенн¤м трудового договору. ќплата прац≥ ≥нших пра≠ц≥вник≥в визначаЇтьс¤ угодою м≥ж роботодавцем ≥ прац≥вни≠ком (див. ст. 19 «акону ”крањни "ѕро п≥дприЇмства в ”крањ≠н≥"). ƒо винагороди за працю власник≥в, сп≥ввласник≥в, член≥в господарських товариств, окремих п≥дприЇмц≥в правовий терм≥н "оплата прац≥", "зароб≥тна плата" не застосовуЇтьс¤. ѓхньою винагородою за працю Ї прибуток (дох≥д), ¤кий роз≠под≥л¤Їтьс¤ м≥ж сп≥ввласниками на п≥дстав≥ статуту або уста≠новчого договору шл¤хом укладеноњ угоди.

ѕравове визначенн¤ зароб≥тноњ плати м≥ститьс¤ у ст. 1 «акону ”крањни "ѕро оплату прац≥". «ароб≥тна плата Ч це винагорода, обчислена, ¤к правило, у грошовому вираз≥, ¤ку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачуЇ прац≥вников≥ за виконану ним роботу. –озм≥р зароб≥тноњ плати залежить в≥д складност≥ та умов виконуваноњ роботи, профес≥йно-д≥лових ¤костей прац≥вника, результат≥в його прац≥ та господарськоњ д≥¤льност≥ п≥дпри≠Їмства (ст. 1 «акону ”крањни "ѕро оплату прац≥" ).

” законодавств≥ вживаютьс¤ два терм≥ни - "оплата прац≥" ≥ "зароб≥тна плата". “радиц≥йно щодо оплати прац≥ найманих прац≥вник≥в застосовуЇтьс¤ терм≥н "зароб≥тна плата", ним п≥дкреслюЇтьс¤ те, що грошова винагорода випла≠чуЇтьс¤ за витрачену працю, за роботу, ¤ка виконана.  р≥м того, тут п≥дкреслюЇтьс¤ також результативн≥сть прац≥.

ќплата прац≥ залежить не т≥льки в≥д результат≥в прац≥ конкретного прац≥вника, але також в≥д результат≥в прац≥, прибутковост≥ конкретного п≥дприЇмства. ” науков≥й л≥терату≠р≥ п≥дкреслювалось, що зароб≥тна плата маЇ бути заробленою (ћартемь¤нов B.C., —качкова √.—. «аработна¤ и заработанна¤ плата // —оветское государство и право. Ч 1988. Ч є3).

“ерм≥н "оплата прац≥" застосовувавс¤ дл¤ винагороди за працю колгоспник≥в, оск≥льки були ≥стотн≥ в≥дм≥нност≥ ≥ в пор¤дку нарахуванн¤, ≥ в формах оплати прац≥ колгоспник≥в. «астосовувавс¤ принцип нарахуванн¤ оплати за п≥дсумка≠ми господарськоњ роботи колгоспу.

Ќин≥ в законодавств≥ терм≥ни "оплата прац¤" ≥ "зароб≥т≠на плата" застосовуютьс¤ ¤к синон≥ми. ќднак видаЇтьс¤ все ж, що терм≥н "оплата прац≥" б≥льш широкий ≥ його ц≥льове призначенн¤ спр¤моване на орган≥зац≥ю оплати прац≥, регла≠ментац≥ю ѓѓ окремих елемент≥в ≥ вс≥Їњ системи правових за≠соб≥в в ц≥й сфер≥. “од≥, ¤к терм≥н "зароб≥тна плата" спр¤мо≠ваний на права прац≥вника в трудових в≥дносинах, на отри≠манн¤ грошовоњ винагороди.

як правова категор≥¤ зароб≥тна плата Ї грошовою винаго≠родою, ¤ка виплачуЇтьс¤ власником прац≥внику за працю у встановленому сторонами трудового договору розм≥р≥ ≥ в межах, визначених законодавством, соц≥ально-партнерськи≠ми угодами, колективним ≥ трудовим договорами.

—труктурно зароб≥тна плата складаЇтьс¤ з трьох частин: основна зароб≥тна плата, додаткова зароб≥тна плата, а також ≥нш≥ заохочувальн≥ та компенсац≥йн≥ виплати. ¬≥дпо≠в≥дно на п≥дприЇмств≥ встановлюютьс¤ фонди оплати прац≥.

ќсновна зароб≥тна плата складаЇтьс¤ з винагороди за виконану роботу в межах встановлених норм прац≥ (норми часу, вироб≥тку, обслуговуванн¤, нормован≥ завданн¤, посадов≥ обов'¤зки). ¬она встановлюЇтьс¤ у вигл¤д≥ тарифних ставок (оклад≥в), в≥др¤дних розц≥нок Ч дл¤ роб≥тник≥в ≥ посадових оклад≥в дл¤ службовц≥в.  р≥м вказаних вид≥в зароб≥тку, до фонду основноњ зароб≥тноњ плати включаютьс¤ також суми процентних або ком≥с≥йних нарахувань залежно в≥д обс¤гу прибутк≥в, отриманих в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ (роб≥т, послуг), в тих випадках, коли вони Ї основною зароб≥тною платою; суми авторського гонорару прац≥вникам мистецтва, редакц≥й газет, журнал≥в, телеграфного агентства, видавництва, рад≥о, телебаченн¤ й ≥нших п≥дприЇмств ≥ оплата њх прац≥, ¤ка зд≥йснюЇтьс¤ за ставками (розц≥нками) авторськоњ винаго≠роди, нарахованоњ на даному п≥дприЇмств≥.

ƒодаткова зароб≥тна плата Ч це винагорода за працю понад встановлен≥ норми, за трудов≥ усп≥хи та винах≥длив≥сть ≥ за особлив≥ умови прац≥. ƒо фонду додатковоњ зароб≥тноњ плати вход¤ть доплати, надбавки, гарант≥йн≥ й компенсац≥йн≥ виплати, передбачен≥ чинним законодавством, прем≥њ, пов'¤за≠н≥ з виконанн¤м виробничих завдань ≥ функц≥й. Ќаприклад, надбавки за квал≥ф≥кац≥йну майстерн≥сть, за знанн¤ ≥нозем≠ноњ мови, за класн≥сть вод≥¤м, бригадирам за кер≥вництво бри≠гадою, персональн≥ надбавки за роботу в шк≥дливих умовах прац≥; прем≥њ за виконанн¤ ≥ перевиконанн¤ виробничих завдань, за виконанн¤ акордних завдань у строк, за змен≠шенн¤ простоњв обладнанн¤; винагороди за вислугу рок≥в, оплата разових роб≥т на п≥дприЇмств≥; оплата прац≥ студент≥в п≥д час проходженн¤ практики; оплата за роботу у вих≥дн≥ й св¤тков≥ дн≥; витрати, пов'¤зан≥ з оплатою житла прац≥вни≠кам п≥дприЇмства тощо.

≤нш≥ заохочувальн≥ та компенсац≥йн≥ виплати Ч це виплати в форм≥ винагороди за п≥дсумками роботи за р≥к, прем≥њ за спец≥альними системами ≥ положенн¤ми, компен≠сац≥йн≥ й ≥нш≥ виплати, ¤к≥ не передбачен≥ актами чинного законодавства або ¤к≥ провад¤тьс¤ понад встановлен≥ зазна≠ченими актами норми. «окрема, сюди в≥днос¤тьс¤ суми опла≠ти вимушених в≥дпусток з ≥н≥ц≥ативи роботодавц¤ з частко≠вим збереженн¤м зароб≥тноњ плати; оплата простою не з вини прац≥вника, виплати прац≥вникам, ¤к≥ брали участь у страй≠ках; винагорода за п≥дсумками роботи за р≥к; винагороди за в≥дкритт¤, винаходи, рац≥онал≥заторськ≥ пропозиц≥њ; одно≠разов≥ заохоченн¤, матер≥альна допомога; суми соц≥альних ≥ трудових п≥льг прац≥вникам Ч додатков≥ в≥дпустки, допла≠ти до державних пенс≥й, оплата за навчанн¤ в навчальних закладах д≥тей прац≥вник≥в п≥дприЇмства; варт≥сть пут≥вок дл¤ л≥куванн¤ ≥ в≥дпочинку або суми компенсац≥й зам≥сть пут≥вок; суми прибутку, направлен≥ на придбанн¤ акц≥й дл¤ прац≥вник≥в трудового колективу; кошти, направлен≥ на ви≠куп майна п≥дприЇмства членами трудового колективу, за рахунок кошт≥в п≥дприЇмства тощо (див. ≤нструкц≥ю з≥ стати≠стики зароб≥тноњ плати, затверджену наказом ћ≥н≥стерства статистики ”крањни в≥д 11 грудн¤ 1995 p. є323 //"  одекс закон≥в про працю ”крањни з постатейними матер≥алами // Ѕюлетень законодавства ≥ юридичноњ практики ”крањ≠ни. - 1997. - є11-12. - —. 444).

Ќеобх≥дно в≥др≥зн¤ти зароб≥тну плату в≥д винагороди, передбаченоњ цив≥льно-правовими договорами: договором п≥др¤ду, дорученн¤ та ≥н. «ароб≥тна плата представл¤Ї собою оплату витрат живоњ прац≥ у процес≥ сусп≥льного виробниц≠тва, а винагорода за цив≥льно-правовими договорами Ч це оплата к≥нцевих результат≥в прац≥. «ароб≥тна плата д≥литьс¤ на дв≥ частини Ч основну ≥ додаткову, а винагорода за ци≠в≥льно-правовими договорами не д≥литьс¤ на частини. «ако≠ном ”крањни "ѕро оплату прац≥" передбачен≥ сфери дер≠жавного ≥ догов≥рного регулюванн¤ оплати прац≥, а винаго≠рода за цив≥льно-правовими договорами регулюЇтьс¤ њх сто≠ронами. ƒержавою встановлюЇтьс¤ м≥н≥мальний розм≥р за≠роб≥тноњ плати, а розм≥р винагороди за цив≥льно-правовими договорами встановлюЇтьс¤ њх сторонами.

ўо ж до гарант≥йних ≥ компенсац≥йних виплат, то вони, строго кажучи, не Ї зароб≥тною платою, оск≥льки мають ≥нше ц≥льове призначенн¤, однак будучи включеними в Їдиний орган≥зац≥йний та обл≥ковий механ≥зм, вход¤ть складовим елементом до системи орган≥зац≥њ оплати прац≥. ÷е поло≠женн¤ передбачене ≥ в ≤нструкц≥њ з≥ статистики зароб≥тноњ плати. “ому доц≥льно в новому  «пѕ норми про гарант≥њ ≥ компенсац≥њ включити до Їдиного розд≥лу "ќплата прац≥".

ƒжерелом кошт≥в на оплату прац≥ прац≥вник≥в госпроз≠рахункових п≥дприЇмств Ї частина доходу та ≥нш≥ кошти, отриман≥ внасл≥док њх господарськоњ д≥¤льност≥. ƒл¤ установ ≥ орган≥зац≥й, ¤к≥ ф≥нансуютьс¤ з бюджету, Ч це кошти, що вид≥л¤ютьс¤ з в≥дпов≥дних бюджет≥в, а також частина дохо≠ду, отриманого внасл≥док господарськоњ д≥¤льност≥, а також з ≥нших джерел.

ќб'Їднанн¤ громад¤н оплачують працю найманих прац≥в≠ник≥в з кошт≥в, ¤к≥ формуютьс¤ в≥дпов≥дно до њх статут≥в.

ќплата прац≥ повинна бути так орган≥зована, щоб забез≠печити функц≥њ, ¤к≥ на нењ покладаютьс¤, Ч в≥дновлюючу ≥ стимулюючу. ¬≥дновлююча функц≥¤ пол¤гаЇ у тому, що розм≥р зароб≥тноњ плати т≥сно пов'¤заний з р≥внем житт¤ населенн¤, з таким важливим соц≥альним стандартом, ¤к про≠житковий р≥вень, ¤кий характеризуЇ м≥н≥мально допустим≥ умови в≥дновленн¤ активного ф≥зичного стану людини. –≥вень зароб≥тноњ плати багато в чому зумовлюЇ куп≥вельну здатн≥сть прац≥вник≥в. «а ≥нформац≥Їю —татистичного Ѕюро ™вро≠пейськоњ ком≥с≥њ ≥ндекс куп≥вельноњ здатност≥ в ”крањн≥ ста≠новить 17% в≥д прийн¤тоњ Ївропейськоњ норми. «а даними ¬сесв≥тнього банку, ≥з громад¤н ”крањни (понад 17 млн чолов≥к) опинились за межею б≥дност≥, а узагальнений р≥вень њх споживанн¤ на 10% нижчий меж≥ ф≥зичного виживанн¤ (Ћ≥нецький —. —оц≥альн≥ виплати // ёридичний в≥сник ”крањни. Ч 1998. Ч є4. Ч —. 3). ” таких умовах важко говорити про в≥дновлюючу функц≥ю зароб≥тноњ плати.

12

Ќазва: ѕравове визначенн¤ пон¤тт¤ оплати прац≥. —труктура ≥ функц≥њ зароб≥тноњ плати
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-24 (1921 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
мистика - ebooks - us low - buy cheap adipex - of what - unsecured loans - a cheapest
Page generation 0.156 seconds
Хостинг от uCoz