Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

“рудове право ”крањни > ѕравов≥ питанн¤ орган≥зац≥њ виробничого навчанн¤


ўоб навчанн¤ не приводило до зб≥льшенн¤ робочого часу, теоретичн≥ знанн¤ ≥ виробниче навчанн¤ нових прац≥в≠ник≥в безпосередньо на виробництв≥ провадитьс¤ в межах робочого часу, встановленого законодавством про працю дл¤ прац≥вник≥в в≥дпов≥дного в≥ку, профес≥њ та виробництва (ст. 204  «пѕ). ” зв'¤зку з тим, що учн≥вський догов≥р Ї р≥зновидом трудового договору, умова про час виробничого навчанн¤ виступаЇ обов'¤зковою умовою та маЇ свою тривал≥сть, режим. ѕ≥д час виробничого навчанн¤ на учн≥в поширюютьс¤ нор≠ми трудового законодавства, в тому числ≥ й норми про ро≠бочий час. ¬изначаючи тривал≥сть робочого часу, законода≠вець бере до уваги умови прац≥, характер роботи, стан здо≠ров'¤, статев≥ та в≥ков≥ особливост≥, ≥нш≥ обставини. ¬иход¤≠чи з наведеного, разом ≥з нормальною тривал≥стю робочого часу дл¤ де¤ких категор≥й прац≥вник≥в встановлюють скоро≠чену тривал≥сть та неповний робочий час. ÷≥ правила поши≠рюютьс¤ на ос≥б, котр≥ проход¤ть виробниче навчанн¤. ¬ста-

427


новлен≥ трудовим правом гарант≥њ, що забезпечують обме≠женн¤ тривалост≥ робочого часу (скороченн¤ часу роботи в н≥чну зм≥ну, напередодн≥ св¤ткових дн≥в) також мають по≠ширюватис¤ на цих ос≥б.

” пер≥од виробничого навчанн¤, переквал≥ф≥кац≥њ або на≠вчанн¤ ≥нш≥й спец≥альност≥ прац≥вники не можуть бути ви≠користан≥ на будь-¤ких роботах, не пов'¤заних з≥ спец≥альн≥с≠тю, ¤коњ вони навчаютьс¤ (ст. 205  «пѕ). ѕрофес≥йна п≥дго≠товка зд≥йснюЇтьс¤ в т≥сному зв'¤зку з виготовленн¤м про≠дукц≥њ, наданн¤м послуг, що п≥дл¤гають оплат≥ зг≥дно ≥з зако≠нодавством. ќсновною трудовою функц≥Їю даноњ категор≥њ пра≠ц≥вник≥в Ї вивченн¤ спец≥альност≥, хоча вони одночасно ви≠конують ≥ певн≥ виробнич≥ завданн¤ за спец≥альн≥стю, що ви≠вчаЇтьс¤. "ѕрац¤, що не пов'¤зана з≥ спец≥альн≥стю" Ч це будь-¤ка робота, не передбачена квал≥ф≥кац≥йними характе≠ристиками дл¤ в≥дпов≥дноњ спец≥альност≥, ≥ виробнич≥ зав≠данн¤ не повинн≥ виходити за рамки навчальноњ програми. ƒ≥њ власника або уповноваженого ним органу, що суперечать вимогам ц≥Їњ норми, можуть бути оскаржен≥.

–об≥тников≥, ¤кий усп≥шно зак≥нчив виробниче навчанн¤, присвоюЇтьс¤ квал≥ф≥кац≥¤ зг≥дно з тарифно-квал≥ф≥кац≥й≠ним дов≥дником ≥ надаЇтьс¤ робота в≥дпов≥дно до набутоњ ним квал≥ф≥кац≥њ ≥ присвоЇного розр¤ду (ст. 206  «пѕ). ¬и≠робниче навчанн¤ завершуЇтьс¤ складанн¤м квал≥ф≥кац≥й≠них ≥спит≥в квал≥ф≥кац≥йн≥й ком≥с≥њ.  вал≥ф≥кац≥йна атеста≠ц≥¤ визначаЇ готовн≥сть ос≥б самост≥йно виконувати комп≠лекс роб≥т чи певну роботу з обраноњ профес≥њ, спец≥альност≥ та спец≥ал≥зац≥њ в≥дпов≥дного розр¤ду (класу, категор≥њ). ќб≠с¤г ≥ р≥вень знань, ум≥нь та практичних навичок ос≥б, ¤к≥ про≠йшли навчанн¤ з профес≥њ, спец≥альност≥ й спец≥ал≥зац≥њ, ма≠ють в≥дпов≥дати вимогам квал≥ф≥кац≥йноњ характеристики профес≥њ прац≥вника (Ѕондаренко ќ. ѕор¤док квал≥ф≥кац≥й≠ноњ атестац≥њ та присвоЇнн¤ квал≥ф≥кац≥њ особам, ¤к≥ здобува≠ють профес≥йно-техн≥чну осв≥ту// ѕрац¤ ≥ зарплата. Ч 1999. Ч є7. Ч —. 15).  вал≥ф≥кац≥йн≥ екзамени, незалежно в≥д форми профес≥йного навчанн¤ на виробництв≥, пол¤гають у виконанн≥ екзаменованими квал≥ф≥кац≥йних (пробних) роб≥т ≥ в перев≥рц≥ њхн≥х знань у межах вимог квал≥ф≥кац≥йних характеристик та навчальних програм. ƒл¤ таких роб≥т п≥дби≠раютьс¤ характерн≥ дл¤ даноњ профес≥њ ≥ п≥дприЇмства робо≠ти та вироби, що в≥дпов≥дають р≥вню квал≥ф≥кац≥њ. ѕ≥дл¤га≠ють обл≥ку час виконанн¤ роботи, њњ ¤к≥сть. –езультати ≥спит≥в

428


оформл¤ютьс¤ в передбаченому пор¤дку, що Ї п≥дставою дл¤ виданн¤ наказу про присвоЇнн¤ роб≥тников≥ квал≥ф≥кац≥й≠ного розр¤ду. «апис про присвоЇнн¤ розр¤ду заноситьс¤ до трудовоњ книжки (≤нструкц≥¤ про пор¤док веденн¤ трудових книжок на п≥дприЇмствах, в установах ≥ орган≥зац≥¤х, затвер≠джена наказом ћ≥н≥стерства прац≥, ћ≥н≥стерства юстиц≥њ та ћ≥н≥стерства соц≥ального захисту в≥д 29 липн¤ 1993 p. є58).

«а час проходженн¤ виробничого навчанн¤, переквал≥ф≥≠кац≥њ або навчанн¤ ≥ншим спец≥альност¤м прац≥вникам випла≠чуЇтьс¤ зароб≥тна плата в пор¤дку ≥ в розм≥рах, передбаче≠них законодавством (ст. 207  «пѕ). “ак, постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 28 червн¤ 1997 p. є700 затверджено ѕоложенн¤ про оплату прац≥ п≥д час виробничого навчанн¤, переквал≥ф≥кац≥њ або навчанн¤ ≥ншим профес≥¤м. ÷им ѕоло≠женн¤м визначаЇтьс¤ пор¤док оплати прац≥ учн≥в за час њх навчанн¤ ≥ прац≥вник≥в за час њх переквал≥ф≥кац≥њ або на≠вчанн¤ ≥ншим профес≥¤м, що зд≥йснюЇтьс¤ п≥дприЇмством, орган≥зац≥Їю та установою безпосередньо на виробництв≥.

ѕри ≥ндив≥дуальному навчанн≥ профес≥њ прац≥вник≥в з в≥др¤дною оплатою прац≥ оплата роботи учн≥в провадитьс¤:

за 1-й м≥с¤ць навчанн¤ Ч 75% тарифноњ ставки ≤ розр¤ду в≥дпов≥дноњ профес≥њ, за 2-й м≥с¤ць Ч 60%, за 3-й м≥с¤ць Ч 40%, за 4-й ≥ вс≥ наступн≥ м≥с¤ц≥ до зак≥нченн¤ терм≥ну на≠вчанн¤, передбаченого програмою, Ч 20% тарифноњ ставки ≤ розр¤ду в≥дпов≥дноњ профес≥њ.  р≥м того, за виготовлену учн¤ми придатну продукц≥ю нараховуЇтьс¤ зароб≥тна плата за д≥ючими на п≥дприЇмств≥ тарифами ≥ розц≥нками.

ќплата прац≥ учн≥в при ≥ндив≥дуальному навчанн≥ про≠фес≥њ прац≥вник≥в з почасовою оплатою прац≥ провадитьс¤: за 1-й ≥ 2-й м≥с¤ц≥ Ч 75% тарифноњ ставки ≤ розр¤ду в≥дпов≥д≠ноњ профес≥њ на п≥дприЇмств≥, за 3-йЧ4-й м≥с¤ц≥ Ч 80%, за вс≥ наступн≥, що передбачен≥ програмою навчанн¤ Ч 90% тариф≠ноњ ставки ≤ розр¤ду в≥дпов≥дноњ профес≥њ. ¬ тому ж пор¤д≠ку оплачуЇтьс¤ прац¤ учн≥в на роботах з в≥др¤дною оплатою прац≥, ¤кщо виробниче навчанн¤ зд≥йснюЇтьс¤ на обладнанн≥, на ¤кому працюють прац≥вники, що навчають.

ќплата прац≥ учн≥в у раз≥ навчанн¤ њх у бригад≥ прова≠дитьс¤: за 1-й м≥с¤ць Ч 75%, за 2-й м≥с¤ць Ч 60%, за 3-й м≥с¤ць Ч 40%, за 4-й та вс≥ наступн≥ м≥с¤ц≥ Ч 20% тарифноњ ставки ≤ розр¤ду в≥дпов≥дноњ профес≥њ на п≥дприЇмств≥.  р≥м того, починаючи з 2-го м≥с¤ц¤ навчанн¤, учн¤м провадитьс¤ доплата до 100% ставки ≤ розр¤ду в≥дпов≥дноњ профес≥њ на

429


п≥дприЇмств≥ з в≥др¤дного зароб≥тку бригади. ¬иробнича бри≠гада з в≥др¤дною оплатою прац≥, за згодою колективу бригади, може ≥з загального зароб≥тку бригади зб≥льшувати доплату учн¤м понад 100% тарифноњ ставки ≤ розр¤ду. ѕор¤док ≥ розм≥ри доплати учн¤м визначаютьс¤ колективом бригади залежно в≥д њх трудового внеску в результати роботи бри≠гади. якщо учн≥в включено до складу бригади, ¤ка працюЇ на агрегат≥, на ¤кому випуск продукц≥њ у зв'¤зку з≥ зб≥льшен≠н¤м к≥лькост≥ прац≥вник≥в у бригад≥ не може бути зб≥льше≠но, оплата прац≥ учн≥в зд≥йснюЇтьс¤ в такому ж пор¤дку, ¤к ≥ в раз≥ навчанн¤ профес≥й прац≥вник≥в з почасовою оплатою.

ќплата прац≥ за час навчанн¤ профес≥¤м, ¤ким в≥дпов≥д≠но до тарифно-квал≥ф≥кац≥йного дов≥дника роб≥т ≥ профес≥й прац≥вник≥в ≤ розр¤д не присвоюЇтьс¤, провадитьс¤ виход¤чи з тарифноњ ставки найнижчого розр¤ду в≥дпов≥дноњ профес≥њ.

«а ж≥нками, ¤к≥ зв≥льн¤ютьс¤ в≥д виконанн¤ важких роб≥т та роб≥т з≥ шк≥дливими умовами прац≥, збер≥гаЇтьс¤ попе≠редн¤ зароб≥тна плата на час навчанн¤ або переквал≥ф≥кац≥њ.

ќплата прац≥ прац≥вник≥в за час њх переквал≥ф≥кац≥њ або навчанн¤ ≥ншим профес≥¤м, що зумовлен≥ потребами вироб≠ництва, провадитьс¤: за 1-й м≥с¤ць Ч 100%, 2-й м≥с¤ць Ч 70%, 3-й м≥с¤ць Ч 40% њх середнього зароб≥тку на поперед≠ньому м≥сц≥ роботи.  р≥м того, вказаним прац≥вникам з 2-го м≥с¤ц¤ навчанн¤ за виготовлену ними придатну продукц≥ю нараховуЇтьс¤ зароб≥тна плата за д≥ючими на п≥дприЇмств≥ нормами ≥ розц≥нками. ” раз≥ навчанн¤ вказаних прац≥в≠ник≥в на обладнанн≥, на ¤кому працюють роб≥тники, що на≠вчають, оплата за весь час навчанн¤ провадитьс¤, виход¤чи з середнього зароб≥тку за попередн≥м м≥сцем роботи.

ќплата прац≥ учн≥в за час навчанн¤ техн≥ки безпеки ≥ ознайомленн¤ з г≥рничими виробками провадитьс¤ почасо-во з розрахунку 50% тарифноњ ставки, встановленоњ дл¤ роб≥т≠ник≥в, ¤к≥ мають найнижчий розр¤д з профес≥њ, ¤ку освою≠ють. ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ навчанн¤ техн≥ки безпеки ≥ ознайом≠ленн¤ з г≥рничими виробками оплата прац≥ тих, хто навчаЇть≠с¤, провадитьс¤ за в≥др¤дною формою зг≥дно з д≥ючими на п≥дприЇмств≥ нормами та розц≥нками. якщо т≥, хто навчають≠с¤, заробл¤ють менше 50% тарифноњ ставки, за перш≥ 2 м≥с¤ц≥ њм провадитьс¤ доплата до 50% зазначеноњ тарифноњ ставки. ѕочинаючи з 3-го м≥с¤ц¤ навчанн¤, оплата прац≥ тих, хто навчаЇтьс¤, провадитьс¤ за д≥ючими на п≥дприЇмств≥ норма≠ми та розц≥нками без будь-¤ких доплат. ќплата прац≥ учн≥в,

430


що навчаютьс¤ профес≥й роб≥тник≥в, зайн¤тих на п≥дземних роботах, а також прац≥ роб≥тник≥в за час навчанн¤ ≥нших профес≥й зазначених роб≥тник≥в маЇ й ≥нш≥ особливост≥. «у≠мовлено це передус≥м характером вказаних роб≥т.

” пер≥од виробничого навчанн¤ на прац≥вника поширю≠ютьс¤ загальн≥ норми трудового права та спец≥альн≥ норми з виробничого навчанн¤.

—татистичн≥ дан≥ з питанн¤ профес≥йного навчанн¤ й п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ на виробництв≥ засв≥дчують, що в ц≥лому за галуз¤ми економ≥ки за 1997 p. п≥двищили квал≥ф≥≠кац≥ю понад 826 тис. прац≥вник≥в, що становить 96,2% пор≥вн¤но з 1996 p. ≥ 5,3% загальноњ чисельност≥ прац≥вник≥в. Ќавчено нових профес≥й понад 310 тис. прац≥вник≥в, що становить 82% пор≥вн¤но з 1996 p. ≥ 2% загальноњ чисельност≥ прац≥вник≥в за станом на 1 с≥чн¤ 1998р. (ѕрац¤ ≥ зарплата. Ч 1998. Ч є9. Ч —. 16). –≥вень квал≥ф≥кац≥њ прац≥вник≥в Ї вагомим чинни≠ком економ≥чних реформ, та, на жаль, на сьогодн≥шн≥й день багато в чому в≥дстаЇ в≥д потреб ринковоњ економ≥ки. Ќин≥ пер≥одичн≥сть п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ в ”крањн≥ становить 16 рок≥в, тод≥ ¤к у крањнах «ах≥дноњ ™вропи ≥ япон≥њ Ч3Ч5 рок≥в, а в –ос≥њ Ч7Ч8 рок≥в. «аданими фах≥вц≥в Ћуганського Ќƒ≤ соц≥ально-трудових в≥дносин, 4-р≥чна перерва в робот≥ в наш≥й крањн≥ призводить до повноњ втрати прац≥вником ква≠л≥ф≥кац≥йних навик≥в ≥ спри¤Ї ≥стотному подорожчанню вар≠тост≥ ц≥Їњ робочоњ сили. “ому необх≥дно перегл¤нути п≥дхо≠ди до орган≥зац≥њ профес≥йноњ п≥дготовки ≥ п≥двищенн¤ ква≠л≥ф≥кац≥њ прац≥вник≥в. Ќасамперед, це стосуЇтьс¤ засоб≥в сти≠мулюванн¤ прац≥вник≥в до творчого використанн¤ своњх зд≥бностей, удосконаленн¤ квал≥ф≥кац≥њ. ” розвинутих крањ≠нах, таких ¤к япон≥¤, Ўвейцар≥¤, про¤вл¤ють турботу про осв≥ту й профес≥йну п≥дготовку своЇњ робочоњ сили, вклада≠ють кошти в цю сферу њхньоњ п≥дготовки. ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ профес≥йного навчанн¤ на виробництв≥ роб≥тнику присвоюЇтьс¤ квал≥ф≥кац≥¤ (розр¤д, категор≥¤) за профес≥Їю зг≥дно з тарифно-квал≥ф≥кац≥йним дов≥дником ≥ надаЇтьс¤ робота в≥дпов≥дно до набутоњ квал≥≠ф≥кац≥њ.

Ќазва: ѕравов≥ питанн¤ орган≥зац≥њ виробничого навчанн¤
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-24 (1602 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
travel - insurance cheap - banking bank - - christian consolidation - cheap tickets - program mortgage
Page generation 0.161 seconds
Хостинг от uCoz