Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

“рудове право ”крањни > ѕрипиненн¤ трудового договору


ѕрипиненн¤ трудового договору

—тор≥нка: 1/7

“ерм≥н припиненн¤ трудового договору Ї найб≥льш ши≠роким за об'Їмом ≥ охоплюЇ вс≥ випадки зак≥нченн¤ д≥њ тру≠дового договору, в тому числ≥ за угодою стор≥н, внасл≥док вибутт¤ з≥ складу п≥дприЇмства в зв'¤зку з≥ смертю та ≥н.

–оз≥рванн¤ трудового договору торкаЇтьс¤ лише випадк≥в, коли трудовий догов≥р припин¤Їтьс¤ з ≥н≥ц≥ативи будь-¤коњ з його стор≥н.

«в≥льненн¤ Ч терм≥н, ¤кому в≥дпов≥даЇ процедура техн≥ч≠ного оформленн¤ вже припинених трудових в≥дносин. ѕроте терм≥н "зв≥льненн¤" застосовуЇтьс¤ також до вс≥х випадк≥в припиненн¤ трудового договору.

ѕрипиненн¤ трудового договору Ї правом≥рним лише за на¤вност≥ наступних умов:

1) за передбаченими у закон≥ п≥дставами припиненн¤ трудового договору;

2) з дотриманн¤м певного пор¤дку зв≥льненн¤ за конкрет≠ною п≥дставою;

3) Ї юридичний факт щодо припиненн¤ трудових пра≠вов≥дносин (розпор¤дженн¤ власника, за¤ва прац≥вника, в≥дпо≠в≥дний акт третьоњ сторони Ч суду, в≥йськкомату).

ѕ≥дставами припиненн¤ трудового договору Ї так≥ об≠ставини, ¤к≥ визначаютьс¤ законом ¤к юридичн≥ факти дл¤ припиненн¤ трудового договору. “рудове законодавство ”крањни передбачаЇ Їдин≥ загальн≥ п≥дстави припиненн¤ тру≠дового договору (ст. 36  «пѕ). ƒл¤ де¤ких категор≥й прац≥в≠ник≥в у законодавств≥ встановлений ≥ р¤д додаткових п≥дстав (статт≥ 37, 41  «пѕ та ≥нш≥ законодавч≥ акти).

ѕри зв≥льненн≥ прац≥вника в трудову книжку повинн≥ вноситис¤ записи про причини (п≥дстави) зв≥льненн¤ в≥дпо≠в≥дно до формулюванн¤ њх у законодавств≥ ≥ з посиланн¤м на в≥дпов≥дну статтю, пункт закону.

 ласиф≥кац≥¤ п≥дстав припиненн¤ трудового договору. ¬с≥ п≥дстави припиненн¤ трудового договору можна класи≠ф≥кувати в залежност≥ в≥д двох критер≥њв:

1) виду юридичного факту, ¤кий Ї причиною припиненн¤;

2) волеви¤вленн¤ ¤ких саме суб'Їкт≥в спричинило при≠пиненн¤ трудового договору.

«а першим критер≥Їм розр≥зн¤Їтьс¤ припиненн¤ трудо≠вого договору в зв'¤зку з певними под≥¤ми (зак≥нченн¤ стро≠ку договору, смерть прац≥вника), а за другим Ч у зв'¤зку з певними юридичними д≥¤ми:

Ч взаЇмне волеви¤вленн¤ стор≥н;

Ч ≥н≥ц≥атива прац≥вника;

Ч ≥н≥ц≥атива власника або уповноваженого ним органу;

Ч ≥н≥ц≥атива трет≥х ос≥б, ¤к≥ не Ї стороною трудового до≠говору;

Ч порушенн¤ правил прийому на роботу.

–озгл¤немо ц≥ п≥дстави.

ѕрипиненн¤ трудового договору в зв'¤зку з певними под≥¤ми маЇ м≥сце при зак≥нченн≥ строку трудового дого≠вору (п. 2 cm. 36  «пѕ) ≥ в зв'¤зку з≥ смертю прац≥вника.

«а першою п≥дставою можуть зак≥нчуватис¤ трудов≥ дого≠вори, укладен≥ на певний терм≥н, а також на терм≥н виконан≠н¤ певноњ роботи. ÷е правило стосуЇтьс¤ також тимчасових, сезонних прац≥вник≥в ≥ тих, ¤к≥ працюють за контрактом.

≤стотним Ї те, що сам факт зак≥нченн¤ терм≥ну не припи≠н¤Ї трудового договору, ¤кщо прац≥вник ≥ дал≥ продовжуЇ працювати, а власник не заперечуЇ проти цього. ƒл¤ припи≠ненн¤ договору необх≥дний в≥дпов≥дний акт хоч би одн≥Їњ з≥ стор≥н Ч за¤ва прац≥вника, розпор¤дженн¤ власника, ¤ким висловлюЇтьс¤ бажанн¤ припинити трудов≥ в≥дносини.

якщо ≥з зак≥нченн¤м строку договору трудов≥ в≥дносини фактично продовжуютьс¤ ≥ жодна з≥ стор≥н не вимагаЇ його припиненн¤, то трудовий догов≥р вважаЇтьс¤ продовженим на невизначений строк.

«аконом ”крањни в≥д 19 с≥чн¤ 1995 р.  «пѕ був доповне≠ний ст. 39-1, зг≥дно з ¤кою трудов≥ договори, ¤к≥ були переукла≠ден≥ один або дек≥лька раз≥в вважаютьс¤ такими, що укла≠ден≥ на невизначений терм≥н. ÷е положенн¤ не поширюЇтьс¤ на випадки, коли строкова форма трудового договору перед≠бачена законодавчими актами ≥ в ≥нших випадках, передба≠чених ч. 2 ст. 23  «пѕ.

Ќеобх≥дно врахувати, що при зв≥льненн≥ за п. 2 ст. 36  «пѕ певних категор≥й прац≥вник≥в власник зобов'¤заний забезпе≠чити њх обов'¤зкове працевлаштуванн¤. ÷е стосуЇтьс¤ ваг≥т≠них ж≥нок ≥ ж≥нок, котр≥ мають д≥тей у в≥ц≥ до 3 рок≥в (або до 6 рок≥в, ¤кщо дитина за медичним висновком вимагаЇ домаш≠нього догл¤ду), самотн≥х матер≥в при на¤вност≥ дитини у в≥ц≥ до 14 рок≥в або дитини-≥нвал≥да. ¬ласник зобов'¤заний запропонувати так≥й ж≥нц≥ роботу на тому ж або на ≥ншому п≥дприЇмств≥. ÷≥ гарант≥њ, передбачен≥ ч. « ст. 184  «пѕ, поши≠рюютьс¤ ≥ на випадки зв≥льненн¤ в зв'¤зку ≥з зак≥нченн¤м терм≥ну договору вказаних прац≥вник≥в, ¤кщо вони були прийн¤т≥ за строковим трудовим договором.

ѕри припиненн≥ трудового договору в зв'¤зку з≥ смертю прац≥вника власник зобов'¤заний видати наказ про виклю≠ченн¤ прац≥вника з обл≥кового складу п≥дприЇмства.

ѕрипиненн¤ трудового договору в зв'¤зку з певними юридичними д≥¤ми

1. ”года стор≥н.

Ѕудь-¤кий трудовий догов≥р може бути припинений за угодою обох стор≥н трудового договору. ѕри цьому ≥н≥ц≥ати≠ва може вийти ¤к в≥д прац≥вника, так ≥ в≥д власника. як пра≠вило, дана п≥дстава застосовуЇтьс¤ при достроковому при≠пиненн≥ трудових договор≥в, укладених на певний терм≥н або на час виконанн¤ певноњ роботи. ќднак за ц≥Їю п≥дставою може бути припинений ≥ трудовий догов≥р на невизначений терм≥н. ƒень припиненн¤ роботи визначаЇтьс¤ сторонами. ѕри цьо≠му не потр≥бно погодженн¤ з будь-¤кими органами, за ви≠н¤тком зв≥льненн¤ неповнол≥тн≥х до 18 рок≥в, ¤ке проводить≠с¤ з в≥дома служби у справах неповнол≥тн≥х. ѕри зв≥льненн≥ за угодою стор≥н не потр≥бно попередженн¤ в≥д прац≥вника за 2 тижн≥, ¤к це передбачено при зв≥льненн≥ за власним бажанн¤м. «в≥льненн¤ проводитьс¤ за п. 1 ст. 36  «пѕ ”крањ≠ни з в≥дпов≥дним записом в трудов≥й книжц≥.

–азом з тим ѕленум ¬ерховного —уду ”крањни в п. 8 своЇњ постанови в≥д 6 листопада 1992 p. роз'¤снив, що при домовленост≥ м≥ж прац≥вником ≥ власником п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ або уповноваженим ним органом про припиненн¤ трудового договору за п. 1 ст. 36  «пѕ догов≥р припин¤Їтьс¤ в терм≥н, визначений сторонами. јнулюванн¤ такоњ домовленост≥ може мати м≥сце лише при взаЇмн≥й угод≥ про це власника або уповноваженого ним органу ≥ прац≥вника.

—ама по соб≥ згода власника або уповноваженого ним органу задовольнити проханн¤ прац≥вника про зв≥льненн¤ до зак≥нченн¤ терм≥ну попередженн¤ не означаЇ, що трудо≠вий догов≥р припинений за п. 1 ст. 36  «пѕ, ¤кщо не було домовленост≥ стор≥н спец≥ально про цю п≥дставу припиненн¤ трудового договору. ” останньому випадку зв≥льненн¤ вва≠жаЇтьс¤ вчиненим з ≥н≥ц≥ативи прац≥вника (ст. 38  «пѕ).

2. ¬≥дмова прац≥вника в≥д переведенн¤ на роботу в ≥ншу м≥сцев≥сть разом з п≥дприЇмством, установою, орган≥за≠ц≥Їю, а також в≥дмова в≥д продовженн¤ роботи у зв'¤зку з≥ зм≥ною ≥стотних умов прац≥ (п. 6 cm. 36  «пѕ).

ƒаний пункт м≥стить дв≥ самост≥йн≥ п≥дстави. ѕерша сто≠суЇтьс¤ випадк≥в, коли п≥дприЇмство або його структурний п≥дрозд≥л, де працюЇ за трудовим договором прац≥вник, пере≠водитьс¤ в ≥ншу м≥сцев≥сть. ≤ншою м≥сцев≥стю вважаЇтьс¤ ≥нший населений пункт. ѕри в≥дмов≥ прац≥вника в≥д переве≠денн¤ разом з п≥дприЇмством прац≥вник може бути зв≥льне≠ний за п. 6 ст. 36. «акон не передбачаЇ вимоги щодо спец≥аль≠ного попередженн¤ прац≥вника у такому випадку. –азом з тим Ї п≥дстави вважати, що роботодавець повинен зробити таке попередженн¤ письмово. ”  «пѕ необх≥дно врегулюва≠ти цю процедуру належним чином. Ќе можна не пом≥тити, що зм≥на п≥дприЇмством свого м≥сц¤ знаходженн¤ по сут≥ Ї одним з випадк≥в зм≥ни ≥стотних умов трудового договору, про ¤кий йдетьс¤ дал≥ у цьому пункт≥. «аконодавець вид≥лив таку зм≥ну в окремий вид. ќчевидно, що тут мають бути застосован≥ правила ч. « ст. 32  «пѕ Ч необх≥дно попереди≠ти про зм≥ни прац≥вника за 2 м≥с¤ц≥.

ѕро зм≥ни ≥нших ≥стотних умов прац≥, пор¤дку њх прове≠денн¤ йшлос¤ вище. ћова йде про об'Їктивн≥ зм≥ни в орга≠н≥зац≥њ виробництва ≥ прац≥ на п≥дприЇмств≥, а не про зм≥ни, ¤к≥ викликан≥ суб'Їктивним в≥дношенн¤м роботодавц¤ до пра≠ц≥вника. ќстанн≥ Ї незаконними, ≥ ¤кщо в подальшому суд встановить такий факт, прац≥вника буде поновлено на робот≥. —л≥д зазначити, що одним з випадк≥в зм≥ни умов прац≥ Ї запровадженн¤ контрактноњ форми трудового договору щодо конкретноњ категор≥њ прац≥вник≥в. як вже в≥дм≥чалос¤, сфера укладенн¤ контракту визначаЇтьс¤ законодавством, робото≠давець не маЇ права вимагати переоформленн¤ безстроково≠го трудового договору з прац≥вниками, дл¤ ¤ких контракт не Ї обов'¤зковим. јле ¤кщо прац≥вник належить до категор≥њ, з ¤кою за законодавством маЇ обов'¤зково бути укладений контракт, а в≥н в≥д контракту в≥дмовл¤Їтьс¤, прац≥вник може бути зв≥льнений за п. 6 ст. 36  «пѕ. —л≥д пам'¤тати про не≠обх≥дн≥сть попередженн¤ прац≥вника про перех≥д на контракт≠ну форму трудового договору за 2 м≥с¤ц≥. якщо в судовому зас≥данн≥ буде встановлено, що прац≥вник не був попередже≠ний належним чином, суд в≥дпов≥дно зм≥нить дату зв≥льнен≠н¤ з виплатою прац≥вников≥ середнього зароб≥тку до новоњ дати зв≥льненн¤.

3. ѕ≥дстави, передбачен≥ контрактом (п. 8 cm. 36  «пѕ). «в≥льненн¤ за ц≥Їю п≥дставою матиме м≥сце, ¤кщо у кон≠тракт≥, укладеному зг≥дно з чинним законодавством, сторона≠ми буде передбачено додатков≥ п≥дстави припиненн¤ трудо≠вого договору. —т. 21  «пѕ дозвол¤Ї сторонам передбачити таке. Ќаприклад, невиконанн¤ сторонами вз¤тих на себе зо≠бов'¤зань за контрактом та ≥н. ” такому випадку у наказ≥ про зв≥льненн¤ не вказуЇтьс¤ п≥дстава конкретного контрак≠ту, а вказуЇтьс¤ узагальнена п≥дстава, сформульована у п. 8 ст. 36  «пѕ. ѕор¤д з тим потр≥бно зазначити, що трудовий догов≥р з прац≥вниками, з ¤кими укладений контракт, може бути припинений ≥ на ≥нших п≥дставах, передбаченими трудовим законодавством (статт≥ 36, 39, 40, 41  «пѕ), тобто на загальних умовах.

4. ѕрипиненн¤ трудового договору з ≥н≥ц≥ативи прац≥в≠ника.

Ќазва: ѕрипиненн¤ трудового договору
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-24 (8141 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
shelter insurance - adipex shipping - companies for - consequences debt - slot machine - programmers what - and eastwood
Page generation 0.189 seconds
Хостинг от uCoz