Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

“рудове право ”крањни > ѕродуктивн≥сть прац≥ та квал≥ф≥кац≥¤ прац≥вника, правовий аспект


ѕродуктивн≥сть прац≥ та квал≥ф≥кац≥¤ прац≥вника, правовий аспект

«агальна декларац≥¤ прав людини гарантуЇ кожному право на працю ≥ на осв≥ту. ƒержава виступаЇ гарантом цього права, що закр≥плено в  онституц≥њ ”крањни в≥д 28 червн¤ 1996 p. «г≥дно ≥з ст. 43 профес≥йно-техн≥чне навчанн¤, п≥дго≠товка та переп≥дготовка кадр≥в Ї складовими елементами державноњ гарант≥њ права на працю. ѕраво людини на осв≥ту закр≥плено в ст. 53  онституц≥њ ”крањни.

ѕовна загальна середн¤ осв≥та Ї обов'¤зковою. ƒержава забезпечуЇ: доступн≥сть ≥ безплатн≥сть дошк≥льноњ, повноњ загальноњ середньоњ, профес≥йноњ, вищоњ осв≥ти в державних ≥ комунальних закладах осв≥ти; розвиток дошк≥льноњ, повноњ загальноњ середньоњ осв≥ти, позашк≥льноњ, профес≥йно-техн≥ч≠ноњ, вищоњ ≥ п≥сл¤дипломноњ осв≥ти, р≥зних форм .навчанн¤;наданн¤ державних стипенд≥й ≥ п≥льг учн¤м ≥ студентам.

ќсв≥та Ч основа ≥нтелектуального, культурного, духов≠ного, соц≥ального та економ≥чного розвитку сусп≥льства ≥ дер≠жави. ћетою осв≥ти Ї всеб≥чний розвиток людини ¤к особи≠стост≥ та найвищоњ ц≥нност≥ сусп≥льства, розвиток њњ талант≥в, розумових ≥ ф≥зичних зд≥бностей, вихованн¤ високих мораль≠них ¤костей; п≥двищенн¤ осв≥тнього р≥вн¤ народу, забезпе≠ченн¤ народного господарства квал≥ф≥кованими фах≥вц¤ми.

Ќа¤вн≥сть р≥зних форм навчанн¤, зокрема заочноњ ≥ веч≥р≠ньоњ, дозвол¤Ї значн≥й к≥лькост≥ громад¤н поЇднувати свою трудову д≥¤льн≥сть з навчанн¤м у р≥зних закладах осв≥ти. ѕрац≥вники, котр≥ поЇднують працю з навчанн¤м, беруть участь у двох паралельних правов≥дносинах: у трудових правов≥дно≠синах з власником п≥дприЇмства та в адм≥н≥стративно-право≠вих Ч ≥з закладом осв≥ти. “рудов≥ в≥дносини ц≥Їњ категор≥њ прац≥вник≥в мають ус≥ т≥ ознаки, що притаманн≥ будь-¤ким трудовим правов≥дносинам. јле разом ≥з загальними озна≠ками, ц≥ правов≥дносини мають певн≥ особливост≥, що про¤в≠л¤ютьс¤ в спец≥альних правах й обов'¤зках суб'Їкт≥в трудо≠вих правов≥дносин, пов'¤заних з поЇднанн¤м навчанн¤ з пра≠цею. “ак, дл¤ ос≥б, котр≥ поЇднують працю з навчанн¤м, перед≠бачена система особливих п≥льг, гарант≥й, обс¤г ≥ види ¤ких залежать в≥д типу закладу осв≥ти, в≥д форми навчанн¤, а також в≥д того, в ¤кому клас≥ та на ¤кому курс≥ навчаЇтьс¤ прац≥вник.  р≥м заклад≥в осв≥ти, навчанн¤ громад¤н зд≥й≠снюЇтьс¤ ≥ на п≥дприЇмствах. ÷¤ галузь осв≥ти регулюЇтьс¤ трудовим правом. «акони та ≥нш≥ нормативно-правов≥ акти про працю вир≥шують завданн¤ спри¤нн¤ працюючим гро≠мад¤нам в отриманн≥ осв≥ти шл¤хом створенн¤ на п≥дприЇм≠ствах, в установах ≥ орган≥зац≥¤х в≥дпов≥дних умов дл¤ на≠вчанн¤ без в≥дриву в≥д роботи.

” нормативно-правових актах м≥ст¤тьс¤ норми, ¤к≥, з од≠ного боку, встановлюють р≥зного роду п≥льги дл¤ прац≥в≠ник≥в, котр≥ поЇднують працю з навчанн¤м, з другого Ч регла≠ментують права та обов'¤зки роботодавц¤ ≥ прац≥вника з приводу орган≥зац≥њ профес≥йного навчанн¤ та його юридич≠них насл≥дк≥в. “ак≥ правов≥ норми утворюють самост≥йний ≥нститут трудового права, норми ¤кого регулюють в≥дноси≠ни з приводу поЇднанн¤ роботи ≥ навчанн¤ та п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ прац≥вниками безпосередньо на виробництв≥, а також у закладах осв≥ти р≥зних форм власност≥. ќсновним у цих в≥дносинах Ї те, що головним суб'Їктом њх Ї найманий прац≥вник (а не будь-¤кий громад¤нин), ¤кий маЇ свого роду "подв≥йний статус": або поЇднуЇ роботу з навчанн¤м, з п≥дви≠щенн¤м квал≥ф≥кац≥њ, або уклав учн≥вський догов≥р з робото≠давцем про попереднЇ навчанн¤ з подальшим працевлашту≠ванн¤м зг≥дно з отриманою профес≥Їю, спец≥альн≥стю та квал≥≠ф≥кац≥Їю.

ѕ≥льги прац≥вникам, котр≥ поЇднують роботу з навчан≠н¤м, виражаютьс¤ в наданн≥ њм б≥льше в≥льного в≥д роботи часу дл¤ усп≥шного навчанн¤ та п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ ≥ передбачен≥ главою XIV  «пѕ ”крањни (статт≥ 201Ч220) "ѕ≥льги дл¤ прац≥вник≥в, що поЇднують роботу з навчан≠н¤м". “ак≥ п≥льги под≥л¤ютьс¤ на групи за видами право≠в≥дносин: а) щодо наданн¤ в≥дпусток; б) щодо робочого часу та в≥дпочинку прот¤гом робочого дн¤, тижн¤; в) щодо опла≠ти вартост≥ проњзду дл¤ складанн¤ екзаменац≥йноњ сес≥њ; г) щодо режиму роботи ≥ побутового обслуговуванн¤.

ѕраво на п≥льги при поЇднанн≥ прац≥ з навчанн¤м вини≠каЇ у прац≥вника, ¤кщо Ї адм≥н≥стративний акт про його за≠рахуванн¤ до закладу осв≥ти. Ќадал≥ це право виникаЇ за умови усп≥шного навчанн¤. ¬важаЇтьс¤, що усп≥шно навча≠ютьс¤ прац≥вники, ¤к≥ склали вс≥ зал≥ки та ≥спити, передба≠чен≥ навчальним планом, а також виконали лабораторн≥, пись≠мов≥ та ≥нш≥ роботи за дисципл≥нами навчального плану даного семестру або склали квал≥ф≥кац≥йний ≥спит з вироб≠ничого навчанн¤. ѕраву на п≥льги кореспондуЇтьс¤ обов'¤≠зок прац≥вника усп≥шно навчатис¤, ц≥леспр¤мовано викорис≠товувати в≥льний час, а власник п≥дприЇмства чи уповнова≠жений ним орган зобов'¤заний надати п≥льги, передбачен≥ законодавством.

” в≥дпов≥дност≥ до ст. 202  «пѕ законодавець зобов'¤зуЇ власника або уповноважений ним орган створювати необх≥дн≥ умови дл¤ поЇднанн¤ роботи з навчанн¤м дл¤ ос≥б, котр≥ проход¤ть виробниче навчанн¤ або навчаютьс¤ в закладах осв≥ти без в≥дриву в≥д виробництва. ÷е положенн¤ може служити базою дл¤ конкретних правил нормативного харак≠теру й зобов'¤зань виконанн¤ умов, ¤к≥ передбачаютьс¤ у колективному договор≥. « переходом ”крањни до ринковоњ економ≥ки ≥ по¤вою п≥дприЇмств р≥зних форм власност≥ та вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥ ц¤ норма в≥д≥граЇ велике зна≠ченн¤ ≥ виступаЇ гарантом п≥льг дл¤ даноњ категор≥њ прац≥в≠ник≥в. Ќа жаль, не можна не пом≥тити ≥ того факту, що багато приватних п≥дприЇмств намагаЇтьс¤ зменшити обс¤г п≥льг такого роду, а ≥нод≥ Ч взагал≥ њх не надавати. Ѕудемо спод≥≠ватис¤, що це тимчасове ¤вище, ¤ке властиве економ≥чн≥й криз≥, оск≥льки власник п≥дприЇмства повинен бути зац≥кавлений у висок≥й квал≥ф≥кац≥њ своњх прац≥вник≥в. Ѕ≥льше того, одним ≥з засоб≥в забезпеченн¤ зростанн¤ квал≥ф≥кац≥њ прац≥вник≥в Ї орган≥зац≥¤ в≥дпов≥дного навчанн¤ на виробництв≥.

¬ умовах зростанн¤ к≥лькост≥ незайн¤того населенн¤, од≠ним ≥з заход≥в подоланн¤ безроб≥тт¤ Ї орган≥зац≥¤ профес≥йного навчанн¤. ƒо основних заклад≥в, що зд≥йснюють про≠фес≥йне навчанн¤, в≥днос¤ть навчальн≥ п≥дрозд≥ли п≥дпри≠Їмств. “ому питанн¤ орган≥зац≥њ профес≥йного навчанн¤ на п≥дприЇмствах набуло значенн¤, ще й з точки зору забезпе≠ченн¤ зайн¤тост≥ населенн¤.

1

Ќазва: ѕродуктивн≥сть прац≥ та квал≥ф≥кац≥¤ прац≥вника, правовий аспект
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-24 (621 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
refinancing interest - quote consolidation - car insurance - payday fax - discount airfare - cruises from galveston, texas -
Page generation 0.103 seconds
Хостинг от uCoz