Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

‘≥зкультура > ‘≥зична культура у сучасному сусп≥льств≥


‘≥зична культура у сучасному сусп≥льств≥

—тор≥нка: 1/2

” статт≥ 1 «акону ”крањни "ѕро ф≥зичну культуру ≥ спорт" сказано, що "ф≥зична культура - складова частина загальноњ культури сусп≥льства, ¤ка спр¤мована на зм≥цненн¤ здоров'¤, розвиток ф≥зичних, морально-вольових та ≥нтелектуальних зд≥бно≠стей людини з метою гармон≥йного формуванн¤ њњ особистост≥".

‘≥зична культура виникла одночасно ≥з загальною куль≠турою на ранн≥х ступен¤х розвитку цив≥л≥зац≥њ. Ќа перших по≠рах засоби ф≥зичноњ культури в≥дбивали матер≥альний р≥вень житт¤ людини, випливали, ¤к правило, з природних форм руху (ходьби, б≥гу по перес≥чен≥й м≥сцевост≥, киданн¤ кам≥нн¤ ≥ па≠лок, стрибк≥в, плаванн¤ тощо) ≥ використовувалис¤, головним чином, дл¤ п≥дготовки людей до ≥снуванн¤.

« розвитком сусп≥льства та матер≥альних ц≥нностей розви≠ваЇтьс¤ ¤к загальна, так ≥ ф≥зична культура. ѕри цьому ступ≥нь розвитку одн≥Їњ значно позначаЇтьс¤ на виражен≥сть другоњ.

¬одночас з розвитком сусп≥льства ф≥зична культура в≥дгалу≠жуЇтьс¤ в≥д загальноњ культури в самост≥йну галузь. ”же в перв≥с≠ному сусп≥льств≥ вона набуваЇ ц≥леспр¤мованого характеру ≥ ви≠користовуЇтьс¤ дл¤ п≥дготовки до виконанн¤ окремих вид≥в д≥¤ль≠ност≥. ” цей час виникаЇ ≥ один з основних њњ компонент≥в - ф≥зичне вихованн¤, метою ¤кого був розвиток рухових ¤костей, морально-вольових, розумових та ≥нших зд≥бностей, а також про≠фес≥йно-прикладних навичок тощо.

Ќа сучасному етап≥ розвитку сусп≥льства ф≥зична культу≠ра - це самост≥йна ≥ особлива галузь загальноњ культури, ¤ка спр¤мована, головним чином, на зм≥цненн¤ здоров'¤ людини, продовженн¤ њњ творчоњ активност≥ та житт¤, а також на зрос≠танн¤ ≥ вдосконаленн¤ њњ всеб≥чного ≥ гармон≥йного розвитку та використанн¤ набутих ¤костей в сусп≥льн≥й, трудов≥й та ≥нших видах д≥¤льност≥.

√оловними чинниками всеб≥чного розвитку, перш за все, Ї розвиток ус≥х вид≥в д≥¤льност≥ людини та вм≥нн¤ використовува≠ти њх у повс¤кденному житт≥. —туп≥нь њх вираженост≥ визначаЇть≠с¤ багатьма чинниками, головними з ¤ких е про¤в р≥зноман≥т≠ност≥ зм≥сту, форм, метод≥в ≥ засоб≥в д≥¤льност≥ людини та њх оп≠тимальне поЇднанн¤.

” своњй основ≥ ф≥зична культура, ¤к ≥ кожна з вид≥в куль≠тури, маЇ духовну ≥ матер≥альну форми вираженн¤, њњ духовна сторона про¤вл¤Їтьс¤ у зростанн≥ загального ≥нтелекту люди≠ни, у зм≥н≥ њњ психоемоц≥йного стану, розумових зд≥бностей, у надбанн≥ науково-теоретичних знань з галуз≥ ф≥зичноњ культури та спорту, ≥нших гуман≥тарних та б≥олог≥чних наук (психолог≥њ, педагог≥ки, соц≥альноњ психолог≥њ, анатом≥њ, ф≥з≥олог≥њ, г≥г≥Їни, б≥омехан≥ки) та њх рац≥ональне використанн¤ в повс¤кденному житт≥.

ћатер≥альна форма про¤ву ф≥зичноњ культури - це розви≠ток ф≥зичних ¤костей людини, зм≥ни структурно-функц≥ональ≠них параметр≥в людського орган≥зму в ц≥лому та його окремих систем ≥ орган≥в, а також вираженн¤ функц≥онального взаЇмо≠зв'¤зку м≥ж ними.

—туп≥нь вираженн¤ ¤к духовноњ, так ≥ матер≥альноњ форм про¤ву ф≥зичноњ культури залежить в≥д р≥вн¤ розвитку сусп≥ль≠ства (соц≥ального, пол≥тичного, економ≥чного, наукового, духов≠ного тощо), а також на¤вност≥ та стану матер≥альноњ бази (стад≥о≠н≥в, басейн≥в, спортивних корт≥в ≥ майданчик≥в, зал≥в, палац≥в, спортивних прилад≥в та ≥нвентарю, спортивноњ форми тощо).

«алежно в≥д того, в ¤к≥й сфер≥ д≥¤льност≥ використовуЇть≠с¤ ф≥зична культура, вона отримуЇ в≥дпов≥дну назву: "дошк≥ль≠на ф≥зична культура", "шк≥льна ф≥зична культура", "ф≥зична куль≠тура в профес≥йно-техн≥чних училищах та спец≥альних середн≥х навчальних закладах", "ф≥зична культура у вузах", "л≥кувальна ф≥зична культура", "виробнича ф≥зична культура", "особиста ф≥зична культура" тощо.

“аким чином, можна вважати, що ф≥зична культура - це сукупн≥сть дос¤гнень сусп≥льства у створенн≥ та рац≥ональному використанн≥ спец≥альних засоб≥в, метод≥в ≥ умов ц≥леспр¤мова≠ного вдосконаленн¤ людини.

ќсновними показниками розвитку ф≥зичноњ культури на даному етап≥ розвитку нашоњ держави, ¤к це сказано в глав≥ 2 «акону ”крањни "ѕро ф≥зичну культуру ≥ спорт", Ї р≥вень здо≠ров'¤, ф≥зичний розвиток та п≥дготовлен≥сть р≥зних верств насе≠ленн¤; ступ≥нь використанн¤ ф≥зичноњ культури в р≥зних сфе≠рах д≥¤льност≥; р≥вень розвитку системи ф≥зичного вихованн¤; р≥вень розвитку самод≥¤льного масового спорту; р≥вень забезпе≠ченост≥ квал≥ф≥кованими кадрами; р≥вень впровадженн¤ у ф≥зич≠ну культуру дос¤гнень науково-техн≥чного прогресу; в≥добра≠женн¤ ¤вищ ф≥зичноњ культури в засобах масовоњ ≥нформац≥њ, у творах мистецтва ≥ л≥тератури; матер≥альна база; р≥вень спортив≠них дос¤гнень тощо.

‘≥зичне вихованн¤

‘≥зичне вихованн¤ - орган≥чна частина загального вихо≠ванн¤ ≥ тому воно характеризуЇтьс¤ вс≥ма загальними ознаками, що притаманн≥ педагог≥чному процесу, ¤кий спр¤мований на ви≠р≥шенн¤ певних конкретних завдань. √оловним напр¤мком ф≥зич≠ного вихованн¤ Ї формуванн¤ здоровоњ, розумове п≥дготовле≠ноњ, соц≥ально-активноњ, морально ст≥йкоњ, ф≥зично вдосконале≠ноњ ≥ п≥дготовленоњ до майбутньоњ профес≥њ людини.

ќтже, основними завданн¤ми ф≥зичного вихованн¤ Ї: Ч п≥двищенн¤ функц≥ональних можливостей орган≥зму студент≥в засобами ф≥зичноњ культури;

Ч спри¤нн¤ всеб≥чному гармон≥йному розвитку, в≥дмова в≥д шк≥дливих звичок, покращанн¤ розумовоњ ≥ ф≥зичноњ праце≠здатност≥;

Ч формуванн¤ у студент≥в думки про систематичн≥ зан¤тт¤ ф≥зич≠ними вправами з урахуванн¤м особливостей њх майбутньоњ про≠фес≥њ, ф≥зичне самовдосконаленн¤ та здоровий спос≥б житт¤;

Ч отриманн¤ студентами необх≥дних знань, ум≥нь та навик≥в у галуз≥ ф≥зичноњ культури з метою проф≥лактики захворювань, в≥дновленн¤ здоров'¤ та п≥двищенн¤ профес≥йноњ працездатност≥;

Ч використанн¤ засоб≥в ф≥зичноњ культури в л≥кувально-проф≥≠лактичн≥й д≥¤льност≥;

Ч оволод≥нн¤ методами визначенн¤ ф≥зичного стану та само≠контролю;

Ч вихованн¤ орган≥заторських навичк≥в, особистоњ г≥г≥Їни та загартовуванн¤ орган≥зму;

Ч ум≥нн¤ складати та виконувати вправи з комплекс≥в ранковоњ г≥г≥Їн≥чноњ г≥мнастики;

Ч вихованн¤ патр≥отичних, морально-вольових ≥ естетичних ¤костей;

Ч удосконаленн¤ спортивноњ майстерност≥ студент≥в, що зай≠маютьс¤ обраними видами спорту.

ƒл¤ вир≥шенн¤ поставлених завдань використовуютьс¤ р≥зноман≥тн≥ засоби ф≥зичного вихованн¤, головними з ¤ких дл¤ студент≥в медсестринського факультету Ї г≥мнастика (р≥зн≥ њњ види: загальна, спортивна, г≥г≥Їн≥чна, л≥кувальна тощо), легка атлетика, спортивн≥ та рухов≥ ≥гри, лижна п≥дготовка, плаванн¤, туризм, походи вих≥дного дн¤ та ≥нш≥ види спорту. Ћише засо≠бами ф≥зичноњ культури ф≥зичне вихованн¤ вир≥шуЇ завданн¤ зм≥цненн¤ здоров'¤, розвитку ф≥зичних ≥ духовних сил, п≥дви≠щенн¤ ф≥зичноњ ≥ розумовоњ працездатност≥, продовженн¤ тру≠дового довгол≥тт¤ ≥ житт¤ людини тощо.

«г≥дно з функц≥Їю впливу ф≥зичного вихованн¤ на люди≠ну, розр≥зн¤ють дв≥ њњ нерозривно пов'¤зан≥ сторони: ф≥зичну осв≥ту ≥ ф≥зичне вдосконаленн¤ орган≥зму, ¤к≥ зд≥йснюютьс¤ за допомогою розвитку ф≥зичних ¤костей.

‘≥зична осв≥та - це вм≥нн¤ керувати рухами свого т≥ла ≥ окремими його частинами (голови, тулуба, рук, н≥г тощо) ¤к у

простор≥, так ≥ в час≥, вид≥ленн¤ окремих рух≥в з пом≥ж бага≠тьох, пор≥вн¤нн¤ њх м≥ж собою, керуванн¤ ними та рац≥ональне њх поЇднанн¤ з метою найефективн≥шого використанн¤ в умовах життЇд≥¤льност≥ людини. ≤ншими словами, в основ≥ ф≥зичноњ осв≥≠ти лежить засвоЇнн¤ ¤к теоретичних, так ≥ практичних знань з використанн¤м рухових ум≥нь ≥ навичок у р≥зних умовах життЇ≠д≥¤льност≥.

‘≥зичне вдосконаленн¤ характеризуЇтьс¤ станом здоро≠в'¤ та всеб≥чним розвитком людини, до ¤кого в≥днос¤тьс¤ стан розвитку ф≥зичних ¤костей та формуванн¤ рухових ум≥нь ≥ на≠вичок, загальний р≥вень працездатност≥, морфофункц≥ональн≥ зм≥ни орган≥зму ≥ його окремих систем ≥ орган≥в, засвоЇнн¤ спец≥≠альноњ системи знань тощо. “ак, наприклад, п≥д впливом систе≠матичних зан¤ть ф≥зичними вправами розвиваЇтьс¤ швидк≥сть, швидк≥сно-силов≥ ¤кост≥, сила, витривал≥сть, гнучк≥сть, спритн≥сть тощо; удосконалюЇтьс¤ за формою, будовою ≥ функц≥Їю т≥ло людини та його окрем≥ органи ≥ системи (зб≥льшуЇтьс¤ маса м'¤зовоњ ≥ к≥стковоњ тканин, зростаЇ маса легень, њх дихальний об'Їм та життЇва Їмн≥сть, зб≥льшуютьс¤ м'¤зова маса та об'Їм серц¤, викид кров≥ з нього тощо). ƒ≥апазон можливостей при цьому великий. ќднак, сл≥д зазначити, що ¤к розвиток ф≥зич≠них ¤костей, так ≥ вдосконаленн¤ форми, будови та функц≥њ орган≥зму обумовлен≥ природними задатками людини, ¤кими над≥≠лена вона за спадков≥стю. ј тому вдосконалювати розвиток ру≠хових ¤костей, будову т≥ла можна до певних показник≥в.

” практиц≥ ф≥зичне вихованн¤ дуже часто носить профе≠с≥йно-прикладний характер, тобто спр¤моване на певну трудову д≥¤льн≥сть. ¬ таких випадках користуютьс¤ терм≥ном "ф≥зична п≥дготовка". ÷е в≥дноситьс¤, наприклад, до ф≥зичного вихован≠н¤ пожежника, п≥дводника, космонавта, альп≥н≥ста тощо.

—истема ф≥зичного вихованн¤

ƒл¤ формуванн¤ ф≥зично здоровоњ та всеб≥чно розвиненоњ людини виникла система ф≥зичного вихованн¤. ¬она включаЇ в себе ≥деолог≥чн≥, науков≥, методичн≥, орган≥зац≥йн≥, правов≥, нор≠мативн≥, контролююч≥ та ≥нш≥ елементи.

‘≥зичний розвиток

‘≥зичний розвиток Ц це сукупн≥сть ознак, ¤к≥ характеризують морфофункц≥ональний стан людського орган≥зму в даний пер≥од житт¤. —юди в≥днос¤тьс¤ антропометричн≥ дан≥ (зр≥ст, вага т≥ла, окружн≥сть р≥зних частин т≥ла, життЇва Їмн≥сть легень, динамометр≥¤, станова сила тощо), морфофункц≥ональн≥ показники окремих систем ≥ орган≥в людського орган≥зму (сер≠цево-судинна, дихальна, нервова системи, системи травленн¤ та вид≥ленн¤, серце, леген≥, нирки тощо) та розвиток рухових ¤ко≠стей (сили, витривалост≥, спритност≥, гнучкост≥).

12

Ќазва: ‘≥зична культура у сучасному сусп≥льств≥
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-25 (3754 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
didrex - cheap airline flight - debt consolidation - montana university - national cash advance - breaking news - bridesmaid dress
Page generation 0.128 seconds
Хостинг от uCoz