Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

‘≥нанси > ѕодаткова система


ѕодаткова система

—тор≥нка: 1/2

1. ќсновн≥ види податковоњ зв≥тност≥

—уб'Їкти п≥дприЇмництва, надають ф≥нансову, податкову ≥ статистичну зв≥тн≥сть. Ќеобх≥дно в≥дзначити, що ознаки спец≥альноњ дл¤ цих п≥дприЇмств маЇ т≥льки статистична зв≥тн≥сть. ‘≥нансова ≥ податкова зв≥тн≥сть - подаЇтьс¤ за загальними встановленими формами ≥ правилами.

«аконом про систему оподатковуванн¤ передбачено 25 загальнодержавних ≥ 14 м≥сцевих податк≥в ≥ збор≥в. ” д≥йсност≥ платеж≥в нав≥ть б≥льше, адже Ї ще Їдиний податок ≥з суб'Їкт≥в малого п≥дприЇмництва, введений ”казом є 727, а також три соц≥альних збори ("по тимчасов≥й непрацездатност≥", "по безроб≥ттю" ≥ "по нещасним випадкам на виробництв≥").

“ерм≥ни поданн¤ зв≥тност≥ встановлюютьс¤ законодавством, на п≥дстав≥ ¤кого зд≥йснюЇтьс¤ нарахуванн¤ ≥/чи сплата податку, збору (обов'¤зкового платежу). « моменту поданн¤ податковоњ декларац≥њ, податкове зобов'¤занн¤ платника вважаЇтьс¤ погодженим (п. 5.1 ст. 5 «акону є 2181) ≥ повинно бути сплачене у встановлен≥ цим законом терм≥ни - прот¤гом 10 календарних дн≥в п≥сл¤ граничних терм≥н≥в поданн¤ податковоњ декларац≥њ.

Ѕудь-¤ку податкову декларац≥ю можна направити поштою з пов≥домленн¤м про врученн¤ (п.п. 4.1.7). “ерм≥н в≥дправленн¤ поштою: не п≥зн≥ше дес¤ти календарних дн≥в до зак≥нченн¤ граничних терм≥н≥в поданн¤, установлених «аконом є 2181 дл¤ в≥дпов≥дного зв≥тного пер≥оду. якщо декларац≥¤ направл¤Їтьс¤ поштою через те, що њњ не захот≥ли прийн¤ти прац≥вники контролюючих орган≥в (а вони зобов'¤зан≥ це зробити), дес¤тиденний терм≥н не д≥Ї - головне, щоб декларац≥¤ була передана пошт≥ до вит≥канн¤ граничного терм≥ну.

” таблиц≥ 1 на наступн≥й стор≥нц≥ наведен≥ дан≥ про основн≥ види податковоњ зв≥тност≥, при цьому не ус≥ з наведених форм зв≥тност≥ в≥дпов≥дають визначенню податковоњ декларац≥њ. «окрема, не Ї податковими декларац≥¤ми форми, зазначен≥ в пунктах 4 ≥ 12 таблиц≥ 1.


“аблиц¤ 1

є п/п

‘орма зв≥тност≥

ѕер≥одичн≥сть ≥ терм≥ни представленн¤

1

ѕƒ¬: а) ƒекларац≥¤ дл¤ платник≥в, у ¤ких зв≥тним пер≥одом Ї м≥с¤ць7

ћ≥с¤ць - прот¤гом 20 календарних дн≥в п≥сл¤ зв≥тного м≥с¤ц¤

б) ƒекларац≥¤ дл¤ платник≥в, у ¤ких зв≥тним пер≥одом Ї квартал

 вартал - прот¤гом 40 календарних дн≥в п≥сл¤ зв≥тного кварталу

2

јкцизний зб≥р - –озрахунок

ћ≥с¤ць - прот¤гом 20 календарних дн≥в п≥сл¤ зв≥тного м≥с¤ц¤

3

ѕодаток на прибуток п≥дприЇмств: а) ƒекларац≥¤ про прибуток за с≥чень ≥ 11 м≥с¤ц≥в 2003 року

11 м≥с¤ц≥в 2003 року - прот¤гом 20 календ. дн≥в п≥сл¤ зв≥тного пер≥оду

б) ƒекларац≥¤ про прибуток п≥дприЇмств

ѕрот¤гом 40 календ. дн≥в п≥сл¤ зв≥тного пер≥оду

4

ѕрибутковий податок ≥з громад¤н - ф. є 8ƒ–

 вартал - до 15 числа м≥с¤ц¤, наступного за зв≥тним кварталом

5

«емельний податок - «ведений розрахунок суми земельного податку з додатками

–≥к - до 1 лютого зв≥тного (податкового) року8

6

ѕодаток ≥з власник≥в транспортних засоб≥в ≥ ≥нших самох≥дних машин ≥ механ≥зм≥в - –озрахунок

–≥к - прот¤гом 60 календарних дн≥в п≥сл¤ зак≥нченн¤ року9

7

«б≥р за спецвикористанн¤ водних ресурс≥в - –озрахунок

 вартал - прот¤гом 40 календарних дн≥в п≥сл¤ зв≥тного кварталу

8

«б≥р за забрудненн¤ навколишнього природного середовища - –озрахунок

9

«б≥р на розвиток виноградарства, сад≥вництва ≥ хм≥льництва - «в≥т

ћ≥с¤ць - прот¤гом 20 календарних дн≥в п≥сл¤ зв≥тного м≥с¤ц¤

10

 омунальний податок - –озрахунок

 вартал - прот¤гом 40 календарних дн≥в п≥сл¤ зв≥тного кварталу

11

≤нш≥ м≥сцев≥ податки ≥ збори (обов'¤зков≥ платеж≥).

ћ≥с¤ць - прот¤гом 20 календарних дн≥в п≥сл¤ зв≥тного м≥с¤ц¤

 вартал. - прот¤гом 40 календарних дн≥в п≥сл¤ зв≥тного кварталу

12

™диний податок ≥з юрос≥б10 - –озрахунок

ћ≥с¤ць - до 20 числа м≥с¤ц¤, наступного за зв≥тним кварталом

13

«в≥т про суми отриманих п≥льг (ф. є 1-ѕѕ)

 вартал - не п≥зн≥ше 25 числа м≥с¤ц¤, наступного за зв≥тним кварталом

–≥к - не п≥зн≥ше 20 лютого наступного за зв≥тним року

7ћ≥с¤чний податковий пер≥од по ѕƒ¬ можуть обрати платники ѕƒ¬, у ¤ких обс¤г оподатковуваних ѕƒ¬ операц≥й за попередн≥й календарний р≥к не перевищуЇ 7200 Ќћƒ√ (пп. 7.9.2 ст. 7 «акону про ѕƒ¬).

8ѕо новов≥дведених земельних д≥л¤нках розрахунок необх≥дно представити прот¤гом м≥с¤ц¤ з дн¤ виникненн¤ права чи власност≥ користуванн¤ такими д≥л¤нками.

9 ƒл¤ р≥чного зв≥тного пер≥оду так≥ граничн≥ терм≥ни встановлен≥ пп. 4.1.4. "у" п. 4.1 ст. 4 «акону є 2181.  р≥м того, по придбаним на прот¤з≥ року транспортним засобам розрахунок надаЇтьс¤ прот¤гом 10 дн≥в п≥сл¤ державноњ. реЇстрац≥њ.

10 ¬иход¤чи з перел≥ку податк≥в у ст. 6 ”казу є 727, в≥д ¤ких зв≥льнен≥ платники Їдиного податку, вони не представл¤ють зв≥тн≥сть по: ѕƒ¬ (т≥льки "Їдиноподатники - 10 %"), податку на прибуток, земподаток, збору за спецвикористанн¤ водних ресурс≥в, комунальному податку. ўо ж стосуЇтьс¤ зв≥тност≥ по пенс≥йному збору ≥ соц≥альних внесках, також зазначених у ст. 6 ”казу є 727, то "Їдиноподатники" складають зв≥тн≥сть по таким зборам т≥льки в частин≥ утримань ≥з зарплати найманих роб≥тник≥в.

” випадку ви¤вленн¤ помилки в декларац≥њ за минулий зв≥тний (податковий) пер≥од п≥дприЇмство маЇ право представити податковому органу уточнюючий розрахунок (п. 5.1 ст. 5 «акону є 2181). ” випадку, ¤кщо ви¤влена помилка призвела до виникненн¤ недоплати, платников≥ податк≥в сл≥д до початку перев≥рки його податковим органом зробити наступне (п. 17.2 ст. 17 «акону є 2181):

а) самост≥йно погасити суму недоплати;

б) нарахувати ≥ сплатити штраф у розм≥р≥ 5 % недоплати.

” таблиц≥ 2 приведен≥ зведенн¤ по "пенс≥йно-соц≥альним" зборам11.

11 « ус≥х приведених у н≥й форм зв≥тност≥ податковою декларац≥Їю вважаЇтьс¤ т≥льки форма, зазначена в п. 1 таб. 2. ¬≥дпов≥дно, санкц≥њ за несвоЇчасне представленн¤ податковоњ декларац≥њ в розм≥р≥ 10 ннмдг (пп. 17.1.1 ст. 17 «акону є 2181) застосовуЇтьс¤ т≥льки до нењ.

“аблиц¤ 2

є п/п

‘орма зв≥тност≥

ѕер≥одичн≥сть ≥ терм≥ни представленн¤

1

«б≥р на обов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤: а) –озрахунок

ћ≥с¤ць. ѕрот¤гом 20 календ. дн≥в п≥сл¤ зв≥тного м≥с¤ц¤

б)  омплект документ≥в первинноњ зв≥тност≥ в систему персон≥ф≥кованого обл≥ку

–≥к. ƒо 1 кв≥тн¤ року, наступного за зв≥тним

2

«б≥р на загальнодержавне соцстрахуванн¤ в зв'¤зку з тимчасовою втратою працездатност≥ - «в≥т

 вартал. Ќе п≥зн≥ше 20 числа м≥с¤ц¤, наступного за зв≥тним пер≥одом

3

«б≥р на загальнообов'¤зкове державне соцстрахуванн¤ на випадок безроб≥тт¤ - –озрахункова в≥дом≥сть

 вартал. Ќе п≥зн≥ше 10 числа м≥с¤ц¤, наступного за зв≥тним кварталом
–≥к. Ќе п≥зн≥ше 15 с≥чн¤ наступного за зв≥тним року

4

«б≥р на соцстрахуванн¤ в≥д нещасного випадку на виробництв≥ ≥ профес≥йних захворювань - –озрахункова в≥дом≥сть

 вартал. ƒо 20 числа м≥с¤ц¤, наступного за зв≥тним кварталом
–≥к. ƒо 25 с≥чн¤ наступного за зв≥тним року

12

Ќазва: ѕодаткова система
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-25 (4572 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
canada packages - pancuronium - individual education plans - buy xenical online - deudas program - online ticket - top fonts
Page generation 0.219 seconds
Хостинг от uCoz