Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

‘≥нанси > –ух грошових кошт≥в внасл≥док ф≥нансовоњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмства


–ух грошових кошт≥в внасл≥док ф≥нансовоњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмства

—тор≥нка: 1/3

1. –ух грошових кошт≥в внасл≥док ф≥нансовоњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмства

‘≥нанси п≥дприЇмств безпосередньо пов'¤зан≥ з рухом грошових кошт≥в. —аме тому досить часто пон¤тт¤ Ђф≥нанси п≥дприЇмствї ототожнюЇтьс¤ з грошовими коштами, на¤вними ф≥нансовими ре≠сурсами. ќднак сам≥ кошти чи ф≥нансов≥ ресурси не розкривають пон¤тт¤ Ђф≥нансиї, ¤кщо не з'¤сувати сут≥ економ≥чноњ природи останн≥х. “акими суттЇвими загальними властивост¤ми, ¤к≥ лежать в основ≥ ф≥нанс≥в, Ї законом≥рност≥ в≥дтворювального процесу та гро≠шов≥ в≥дносини, що виникають м≥ж учасниками сусп≥льного вироб≠ництва на вс≥х стад≥¤х процесу в≥дтворенн¤, на вс≥х р≥вн¤х господа≠рюванн¤, у вс≥х сферах сусп≥льноњ д≥¤льност≥. ќднак не вс≥ грошов≥ в≥дносини належать до ф≥нансових. √рошов≥ в≥дносини перетворю≠ютьс¤ на ф≥нансов≥, коли рух грошових кошт≥в стаЇ в≥дносно самост≥йним. “аке в≥дбуваЇтьс¤ в процес≥ формуванн¤, розпод≥лу, вико≠ристанн¤ грошових доход≥в та фонд≥в зг≥дно з ц≥льовим при≠значенн¤м у форм≥ ф≥нансових ресурс≥в. ƒо ф≥нанс≥в належать так≥ групи ф≥нансових в≥дносин:

Х пов'¤зан≥ з формуванн¤м статутного фонду суб'Їкт≥в господа≠рюванн¤;

Х пов'¤зан≥ з утворенн¤м та розпод≥лом грошових доход≥в: ви≠ручки, валового та чистого доходу, прибутку, грошових фонд≥в п≥д≠приЇмств;

Х ¤к≥ виникають м≥ж суб'Їктами господарюванн¤ у зв'¤зку з ≥н≠вестуванн¤м у ц≥нн≥ папери та одержанн¤м на них доход≥в у вигл¤д≥ в≥дсотк≥в, див≥денд≥в, зд≥йсненн¤м пайових внеск≥в та участю в роз≠под≥л≥ прибутку в≥д сп≥льноњ д≥¤льност≥, одержанн¤м та сплатою штрафних санкц≥й;

Х ¤к≥ формуютьс¤ в п≥дприЇмств з банками, страховими ком≠пан≥¤ми у зв'¤зку з одержанн¤м та погашенн¤м кредит≥в, сплатою в≥дсотк≥в за кредит та ≥нш≥ види послуг, одержанн¤м в≥дсотк≥в за розм≥щенн¤ та збер≥ганн¤ кошт≥в, а також у зв'¤зку з≥ страховими платежами та в≥дшкодуванн¤ми за р≥зними видами страхуванн¤;

Х що виникають у п≥дприЇмств з державою з приводу податко≠вих та ≥нших платеж≥в у бюджет та ц≥льов≥ фонди, бюджетного ф≥≠нансуванн¤, одержанн¤ субсид≥й;

Х що формуютьс¤ в п≥дприЇмств у зв'¤зку з внутр≥шньовироб≠ничим розпод≥лом доход≥в та фонд≥в.

ќтже, об'Їктом ф≥нанс≥в п≥дприЇмств Ї економ≥чн≥ в≥дносини. пов'¤зан≥ з рухом кошт≥в, формуванн¤м та використанн¤м грошових фонд≥в. —уб'Їктами таких в≥дносин можуть бути п≥дприЇмства та орган≥зац≥њ, банк≥вськ≥ установи та страхов≥ компан≥њ, позабюджетн≥ фонди, ≥нвестиц≥йн≥ фонди, аудиторськ≥ орган≥зац≥њ, ≥нш≥ суб'Їкти господарюванн¤, ¤к≥ Ї юридичними особами.

” процес≥ в≥дтворенн¤ (виробництво, розпод≥л, обм≥н та спожи≠ванн¤) в≥дбуваЇтьс¤ розпод≥л вартост≥ валового внутр≥шнього про≠дукту (виручка в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ) за ц≥льовим призначенн¤м, а також розпод≥л його м≥ж державою та суб'Їктами господарюван≠н¤, кожен з ¤ких одержуЇ свою частку виробленого продукту в гро≠шов≥й форм≥. ¬≥дтак грош≥ створюють умови дл¤ по¤ви ф≥нанс≥в ¤к самост≥йноњ сфери грошових в≥дносин, ¤к системи виробничих в≥д≠носин.

Ѕезпосередньою сферою ф≥нансових в≥дносин п≥дприЇмств Ї про≠цеси первинного розпод≥лу вартост≥ валового внутр≥шнього продукту (с + v + w), коли вона розпод≥л¤Їтьс¤ на варт≥сть матер≥альних ви≠трат (с), необх≥дного продукту (v), додаткового продукту (н≥). ѕри цьому утворюютьс¤ р≥зн≥ фонди грошових доход≥в. « допомогою ф≥нанс≥в у сусп≥льному виробництв≥ в≥дбуваЇтьс¤ рух грошових ко≠шт≥в, ¤к≥ набирають специф≥чноњ форми ф≥нансових ресурс≥в, що формуютьс¤ в суб'Їкт≥в господарюванн¤ та в держави.

“аким чином, ф≥нанси п≥дприЇмств Ч це економ≥чн≥ в≥дносини, ¤к≥ в≥дображають формуванн¤, розпод≥л та використанн¤ грошових фонд≥в ≥ доход≥в суб 'Їкт≥в господарюванн¤ в процес≥ в≥дтворенн¤.

” процес≥ в≥дтворенн¤ ф≥нанси п≥дприЇмств ¤к економ≥чна кате≠гор≥¤ про¤вл¤ютьс¤ та виражають свою суть, свою внутр≥шню влас≠тив≥сть через так≥ функц≥њ:

Ч формуванн¤ ф≥нансових ресурс≥в у процес≥ виробничо-госпо≠дарськоњ д≥¤льност≥;

Ч розпод≥л та використанн¤ ф≥нансових ресурс≥в дл¤ забезпе≠ченн¤ поточноњ виробничоњ та ≥нвестиц≥йноњ д≥¤льност≥, дл¤ вико≠нанн¤ своњх зобов'¤зань перед ф≥нансово-банк≥вською системою та дл¤ соц≥ально-економ≥чного розвитку п≥дприЇмств;

Ч контроль за формуванн¤м та використанн¤м ф≥нансових ре≠сурс≥в у процес≥ в≥дтворенн¤.

‘ормуванн¤ ф≥нансових ресурс≥в на п≥дприЇмствах в≥дбуваЇть≠с¤ п≥д час формуванн¤ статутного фонду, а також у процес≥ розпо≠д≥лу грошових надходжень за рахунок в≥дновленн¤ авансованих засоб≥в в основн≥ та оборотн≥ фонди ≥ використанн¤ доход≥в на формуванн¤ резервного фонду, фонду споживанн¤ ≥ фонду нагро≠мадженн¤. ” зв'¤зку з цим пон¤тт¤ Ђформуванн¤ї та Ђрозпод≥лї доц≥льно розгл¤дати ¤к Їдиний процес у сусп≥льному виробництв≥. ”творенн¤ грошових фонд≥в завжди передбачаЇ розпод≥л валових доход≥в.

‘ормуванн¤ та використанн¤ ф≥нансових ресурс≥в на п≥дприЇмст≠вах Ч це процес утворенн¤ грошових фонд≥в дл¤ ф≥нансового за≠безпеченн¤ операц≥йноњ ≥ ≥нвестиц≥йноњ д≥¤льност≥, виконанн¤ ф≥≠нансових зобов'¤зань перед державою та ≥ншими суб'Їктами госпо≠дарюванн¤.

–ух грошових поток≥в к≥льк≥сно в≥дображаЇ вс≥ стад≥њ процесу в≥дтворенн¤ через формуванн¤, розпод≥л та використанн¤ грошових доход≥в, р≥зноман≥тних ц≥льових фонд≥в. ¬≥дтак ф≥нанси Ї безв≥дмо≠вним ≥ндикатором виникненн¤ варт≥сних диспропорц≥й: деф≥циту грошових кошт≥в, неплатеж≥в, нец≥льового використанн¤ кошт≥в, збитк≥в та ≥нших негативних ¤вищ у процес≥ ф≥нансово-господарськоњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмств. “обто ф≥нансам властива по≠тенц≥йна можлив≥сть контролювати ф≥нансово-господарську д≥¤ль≠н≥сть п≥дприЇмств. «авданн¤ ф≥нансових служб п≥дприЇмств пол¤гаЇ в ¤кнайповн≥шому використанн≥ цих властивостей ф≥нанс≥в дл¤ ор≠ган≥зац≥њ д≥йового ф≥нансового контролю.

 онтроль за формуванн¤м та використанн¤м ф≥нансових ресурс≥в випливаЇ з притаманноњ ф≥нансам здатност≥ об'Їктивно в≥дображати к≥льк≥сн≥ й варт≥сн≥ пропорц≥њ виробництва та реал≥зац≥њ продукц≥њ, ро≠б≥т, послуг. «окрема, напр¤мки та використанн¤ ф≥нансових ресурс≥в пов'¤зан≥ з виконанн¤м зобов'¤зань п≥дприЇмств перед ф≥нансово-кредитною системою та суб'Їктами господарюванн¤. √рошовий конт≠роль взаЇмов≥дносин м≥ж п≥дприЇмствами та орган≥зац≥¤ми в процес≥ оплати поставлених товар≥в, наданих послуг, виконаних роб≥т даЇ змогу негайно встановити, чи дотримано умови господарських угод.

«а умов ринковоњ економ≥ки, коли п≥дприЇмства мус¤ть само≠ст≥йно вир≥шувати проблеми ф≥нансового забезпеченн¤ власноњ ви≠робничо-господарськоњ та ≥нвестиц≥йноњ д≥¤льност≥, значно зростаЇ роль ф≥нанс≥в п≥дприЇмств. ƒо найважлив≥ших завдань останн≥х належить забезпеченн¤ стаб≥льност≥ економ≥ки та сусп≥льного житт¤ в крањн≥. ÷е дос¤гаЇтьс¤ в процес≥ оптим≥зац≥њ розпод≥лу та перерозпо≠д≥лу нац≥онального доходу ¤к на р≥вн≥ п≥дприЇмств, так ≥ на загаль≠нодержавному р≥вн≥. Ќа макроеконом≥чному р≥вн≥ ф≥нанси п≥дпри≠Їмств забезпечують формуванн¤ ф≥нансових ресурс≥в крањни через бюджет та позабюджетн≥ фонди.

¬ажливою Ї роль ф≥нанс≥в п≥дприЇмств у забезпеченн≥ збалансо≠ваност≥ в економ≥ц≥ крањни матер≥альних та грошових фонд≥в, при≠значених дл¤ споживанн¤ та нагромадженн¤. «абезпеченн¤ такоњ збалансованост≥ великою м≥рою впливаЇ на стаб≥льн≥сть нац≥ональ≠ноњ валюти, грошового об≥гу, стану розрахунково-плат≥жноњ дисци≠пл≥ни в народному господарств≥.

‘≥нанси, беручи участь у варт≥сному розпод≥л≥ створеного внутр≥≠шнього валового продукту, забезпечуючи формуванн¤ та використан≠н¤ доход≥в ≥ грошових фонд≥в, безпосередньо пов'¤зан≥ з ≥ншими еко≠ном≥чними категор≥¤ми та ≥нструментами господарського механ≥зму: комерц≥йним розрахунком, ц≥ною, кредитом. —аме тому ф≥нанси п≥д≠приЇмств можуть бути важливим ≥нструментом економ≥чного стиму≠люванн¤, контролю за станом економ≥ки крањни та управл≥нн¤ нею.

‘≥нанси Ї суттЇвим складовим елементом системи управл≥нн¤ економ≥кою. Ѕез ф≥нанс≥в неможливо забезпечити ≥ндив≥дуальний кругооборот виробничих фонд≥в на розширен≥й основ≥, запроваджу≠вати науково-техн≥чн≥ дос¤гненн¤, стимулювати ≥нвестиц≥йну д≥¤ль≠н≥сть, регулювати структурну перебудову економ≥ки.

ќбов'¤зковими передумовами ефективного функц≥онуванн¤ ф≥≠нанс≥в п≥дприЇмств Ї:

Ч р≥зноман≥тн≥сть форм власност≥;

Ч свобода п≥дприЇмництва та самост≥йн≥сть у прийн¤тт≥ р≥шень;

Ч в≥льне ринкове ц≥ноутворенн¤ та конкуренц≥¤;

Ч самоф≥нансуванн¤ п≥дприЇмництва;

Ч правове забезпеченн¤ правил економ≥чноњ повед≥нки вс≥х суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥;

Ч обмеженн¤ ≥ регламентац≥¤ державного втручанн¤ в д≥¤льн≥сть п≥дприЇмств.

∆итт¤ довело ефективн≥сть ринкового механ≥зму в забезпеченн≥ збалансованост≥ економ≥ки, рац≥онального використанн¤ трудових, матер≥альних та ф≥нансових ресурс≥в. –инкова система спри¤Ї ство≠ренню гнучких виробництв, ¤к≥ здатн≥ легко адаптуватись до запит≥в споживач≥в та дос¤гнень науково-техн≥чного прогресу.


2. ѕринципи ф≥нансового анал≥зу

јнал≥з та контроль ф≥нансовоњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмства Ч це д≥аг≠ноз його ф≥нансового стану, що уможливлюЇ визначенн¤ недол≥к≥в та прорахунк≥в, ви¤вленн¤ та моб≥л≥зац≥ю внутр≥шньогосподарських ре≠зерв≥в, зб≥льшенн¤ доход≥в та прибутк≥в, зменшенн¤ витрат виробниц≠тва, п≥двищенн¤ рентабельност≥, пол≥пшенн¤ ф≥нансово-господарськоњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмства в ц≥лому. ћатер≥али анал≥зу використовую≠тьс¤ в процес≥ ф≥нансового плануванн¤ та прогнозуванн¤.

ѕ≥дприЇмство маЇ опрацювати таку систему показник≥в, з допо≠могою ¤коњ воно змогло б ≥з достатньою точн≥стю оц≥нити поточн≥ та стратег≥чн≥ можливост≥ п≥дприЇмства. јнал≥тичну роботу п≥дпри≠Їмства можна под≥лити на два блоки:

Ќазва: –ух грошових кошт≥в внасл≥док ф≥нансовоњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмства
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-25 (4845 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
loan people - cheap ticket - усилитель - jackpot joy - airline tickets - классическа¤ - banking washington
Page generation 0.208 seconds
Хостинг от uCoz