Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

‘≥нанси > ‘≥нансова зв≥тн≥сть малого п≥дприЇмства та використанн¤ њњ даних дл¤ управл≥нн¤


ќтже, Ѕаланс Ї основним ф≥нансовим зв≥том п≥дприЇмства та служить дл¤ анал≥зу структури актив≥в, зм≥ни окремих статей (зменшенн¤ чи зб≥льшенн¤ за в≥дпов≥дний пер≥од), зобовТ¤зань ≥ власного кап≥талу.

4. «м≥ст, структура та пор¤док складанн¤ «в≥ту про ф≥нансов≥ результати

‘орма ≥ зм≥ст зв≥ту про ф≥нансов≥ результати визначен≥ ѕоложенн¤м (стан≠дартом) бухгалтерського обл≥ку 3 (дал≥ Ч ѕ(—)Ѕќ 3) "«в≥т про ф≥нансов≥ ре≠зультати". «а ѕ(—)Ѕќ 1, зв≥т про ф≥нансов≥ результати Ч це зв≥т про доходи, витрати ≥ ф≥нансов≥ ре≠зультати п≥дприЇмства. «азначен≥ вимоги стосуютьс¤ п≥дприЇмств, орган≥зац≥й, установ ≥ ≥нших юридичних ос≥б (дал≥ п≥дприЇмств) ус≥х форм власност≥ (кр≥м банк≥в ≥ бюджетних установ). ћал≥ п≥дприЇмства скла≠датимуть такий зв≥т за спрощеною формою, що Ї додатком до ѕоложенн¤ (стандарту) 25 "‘≥нансовий зв≥т суб'Їкта малого п≥дприЇмництва" [додаток Ѕ].

ќсновним показником ефективност≥ господарюванн¤ вважаЇтьс¤ прибуток. ≈фективн≥сть роботи п≥дприЇмства означаЇ спроможн≥сть п≥дприЇмства генерувати прибуток, ¤кий означаЇ перевищенн¤ сукупних доход≥в над сукупними витратами за певний пер≥од.

ѕрибуток в≥д господарськоњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмства обчислюЇтьс¤, ¤к р≥зниц¤ м≥ж виручкою в≥д реал≥зац≥Їю продукц≥њ (без ѕƒ¬) ≥ витратами на виробництво ≥ реал≥зац≥ю продукц≥њ (роб≥т, послуг).

«г≥дно з ѕ(—)Ѕќ 3 "«в≥т про ф≥нансов≥ результати": ¬итрати - зменшенн¤ економ≥чних вигод у вигл¤д≥ вибутт¤ актив≥в або зб≥льшенн¤ зобов'¤зань, ¤к≥ призвод¤ть до зменшенн¤ власного кап≥талу (за вин¤тком зменшенн¤ кап≥талу за рахунок його вилученн¤ або розпод≥лу власниками).

ƒоходи - зб≥льшенн¤ економ≥чних вигод у вигл¤д≥ надходженн¤ актив≥в або зменшенн¤ зобов'¤зань, ¤к≥ призвод¤ть до зростанн¤ власного кап≥талу (кр≥м зростанн¤ кап≥талу за рахунок внеск≥в власник≥в).

«агальн≥ критер≥њ ж визнанн¤ статей у ф≥нансових зв≥тах Ч ймов≥рн≥сть зб≥льшенн¤ або зменшенн¤ майбутн≥х економ≥чних вигод, пов'¤заних з ц≥Їю стат≠тею, та можлив≥сть достов≥рного визначенн¤ оц≥нки статт≥ Ч встановлен≥ ѕ(—)Ѕќ 1. ѕ(—)Ѕќ 25 детал≥зуЇ ц≥ критер≥њ стосовно доходу ≥ витрат на малому п≥дприЇмств≥.

ƒох≥д повинен в≥дображатись у зв≥т≥ про ф≥нансов≥ результати, коли внасл≥док господарськоњ операц≥њ зб≥льшуютьс¤ економ≥чн≥ вигоди у вигл¤д≥ надходженн¤ актив≥в або зменшуютьс¤ зобов'¤занн¤, що призводить до зростанн¤ власного кап≥талу (за вин¤тком зб≥льшенн¤ кап≥талу за рахунок внеск≥в власник≥в).

¬итрати визнаютьс¤ у зв≥т≥ про ф≥нансов≥ результати на момент зменшенн¤ активу або зб≥льшенн¤ зобов'¤занн¤, ¤к≥ призвод¤ть до зменшенн¤ власного кап≥талу п≥дприЇмства (за вин¤тком зменшенн¤ кап≥талу за рахунок його вилученн¤ або розпод≥лу власникам) за умови, що оц≥нка витрат може бути достов≥рно визначена; на основ≥ систематичного та рац≥онального њх розпод≥лу (наприклад у вигл¤д≥ амортизац≥њ) прот¤гом тих зв≥тних пер≥од≥в, коли надход¤ть в≥дпов≥дн≥ економ≥чн≥ вигоди, пов'¤зан≥ з використанн¤м в≥дпов≥дного активу; негайно, ¤кщо економ≥чн≥ вигоди не в≥дпов≥дають або перестають в≥дпов≥дати визнанню њх ¤к активу балансу.

ƒоходи ≥ витрати включаютьс¤ до складу зв≥ту про ф≥нансов≥ результати на п≥дстав≥ принцип≥в нарахуванн¤ та в≥дпов≥дност≥. “ому доходи ≥ витрати визнаютьс¤, коли вони в≥дбуваютьс¤ (а не тод≥, коли отримуютьс¤ або сплачуютьс¤ грошов≥ кошти), ≥ в≥дображаютьс¤ в бухгалтерському обл≥ку та ф≥нансових зв≥тах тих пер≥од≥в, до ¤ких вони в≥днос¤тьс¤.  р≥м того, витрати визнаютьс¤ у зв≥т≥ про ф≥нансов≥ результати на основ≥ пр¤мого зв'¤зку м≥ж ними та отриманими доходами.

ƒоходи ≥ витрати, ¤к≥ в≥дпов≥дають викладеним у стандартах критер≥¤м, навод¤ть у «в≥т≥ про ф≥нансов≥ результати з метою визначенн¤ чистого прибутку або збитку зв≥тного пер≥оду (кр≥м випадк≥в, коли в≥дпов≥дн≥ положенн¤ (стандарти) передбачають вин¤тки з цього правила).

—труктуру та склад зв≥ту про ф≥нансов≥ результати розгл¤немо на приклад≥ У«в≥ту про ф≥нансов≥ результатиФ ѕѕ за 2003 р≥к [додаток Ѕ]

” статт≥ "ƒох≥д (виручка) в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ (товар≥в, роб≥т, послуг)" (р¤док 010) в≥дображаЇтьс¤ у зв≥т≥ при надходженн≥ активу або погашенню зобовТ¤зань, загальний дох≥д (виручка) в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ, товар≥в, роб≥т ≥ послуг на п≥дприЇмств≥ ≥ складаЇ 940,7 тис. грн., накопиченн¤ ¤кого за зв≥тний пер≥од в≥дображаЇтьс¤ по кредиту 702 рахунку.

” статт≥ "Ќепр¤м≥ податки та ≥нш≥ вирахуванн¤ з доходу" (р¤док 020) в≥дображаЇтьс¤ сума податку на додану варт≥сть, акцизного збору та ≥нших вирахувань з доходу (надан≥ знижки, варт≥сть повернутих товар≥в та ≥нш≥ обов'¤зков≥ збори), за р≥к сума 156,8 тис. грн.

„истий дох≥д (виручка) в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ (товар≥в, роб≥т, послуг) (р¤док 030) визначаЇтьс¤ шл¤хом вирахуванн¤ з доходу (виручки) в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ (товар≥в, роб≥т, послуг) непр¤мих податк≥в та ≥нших вирахувань з доходу, тобто 940,7-156,8=783,9 тис. грн.

” статт≥ "≤нш≥ операц≥йн≥ доходи" (р¤док 040) в≥дображаютьс¤ суми ≥нших доход≥в в≥д операц≥йноњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмства, кр≥м доходу (виручки) в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ (товар≥в, роб≥т, послуг): дох≥д в≥д операц≥йноњ оренди актив≥в; дох≥д в≥д операц≥йних курсових р≥зниць; в≥дшкодуванн¤ ран≥ше списаних актив≥в; дох≥д в≥д реал≥зац≥њ оборотних актив≥в (кр≥м ф≥нансових ≥нвестиц≥й) тощо.

” статт≥ "≤нш≥ звичайн≥ доходи" (р¤док 050) в≥дображаютьс¤: див≥денди, в≥дсотки, доходи в≥д участ≥ в кап≥тал≥ та ≥нш≥ доходи, отриман≥ в≥д ф≥нансових ≥нвестиц≥й; дох≥д в≥д реал≥зац≥њ ф≥нансових ≥нвестиц≥й, необоротних актив≥в ≥ майнових комплекс≥в; дох≥д в≥д неоперац≥йних курсових р≥зниць; ≥нш≥ доходи, ¤к≥ виникають у процес≥ звичайноњ д≥¤льност≥, але не пов'¤зан≥ з операц≥йною д≥¤льн≥стю п≥дприЇмства.

” статт¤х "Ќадзвичайн≥ доходи" (р¤док 060) ≥ "Ќадзвичайн≥ витрати" (р¤док 160) в≥дображаютьс¤ в≥дпов≥дно: втрати в≥д надзвичайних под≥й (стих≥йного лиха, пожеж, техногенних авар≥й тощо), включаючи затрати на запоб≥ганн¤ виникненню втрат в≥д стих≥йного лиха та техногенних авар≥й; суми страхового в≥дшкодуванн¤ та покритт¤ втрат в≥д надзвичайних ситуац≥й за рахунок ≥нших джерел; доходи або втрати в≥д ≥нших под≥й та операц≥й, ¤к≥ в≥дпов≥дають визначенню надзвичайних под≥й.

–азом чист≥ доходи (р¤док 070) визначаЇтьс¤ ¤к алгебрањчна сума таких р¤дк≥в ¤к (030+040+050+060) та складають 783,9 тис. грн.

” статт≥ У«б≥льшенн¤ (зменшенн¤) залишк≥в незавершеного виробництва ≥ готовоњ продукц≥њФ (р¤док 080) показуЇтьс¤ зб≥льшенн¤ або зменшенн¤ залишк≥в незавершеного виробництва ≥ готовоњ продукц≥њ п≥дприЇмства. ѕоказник про зменшенн¤ залишк≥в наводитьс¤ у дужках.

” статт¤х Ућатер≥альн≥ затратиФ(р¤док 090) , У¬итрати на оплату прац≥Ф(р¤док 100) , У¬≥драхуванн¤ на соц≥альн≥ заходиФ(р¤док 110) , Ујмортизац≥¤Ф(р¤док 120) , У≤нш≥ операц≥йн≥ витратиФ (р¤док 130) навод¤тьс¤ елементи операц≥йних витрат, ¤к≥ зд≥йснюЇ п≥дприЇмство в процес≥ своЇњ д≥¤льност≥ прот¤гом зв≥тного пер≥оду ≥ в≥дпов≥дно складають 12,8; 4,9; 7; 29,1 тис. грн.

” р¤дку У—об≥варт≥сть реал≥зованих товар≥вФ (р¤док 140) в≥дображаютьс¤ витрати п≥дприЇмства на виробництво та збут товар≥в, що складають 739,7 тис. грн.

” статт≥ "≤нш≥ звичайн≥ витрати" (р¤док 150) в≥дображаютьс¤: витрати на сплату процент≥в та ≥нш≥ витрати п≥дприЇмства, пов'¤зан≥ ≥з залученн¤м позикового кап≥талу; втрати в≥д участ≥ в кап≥тал≥; соб≥варт≥сть реал≥зац≥њ ф≥нансових ≥нвестиц≥й, необоротних актив≥в, майнових комплекс≥в; втрати в≥д неоперац≥йних курсових р≥зниць; ≥нш≥ витрати, ¤к≥ виникають у процес≥ звичайноњ д≥¤льност≥ (кр≥м ф≥нансових витрат), але не пов'¤зан≥ з операц≥йною д≥¤льн≥стю п≥дприЇмства, ¤к≥ складають 39,2 тис. грн.

” статт≥ "ѕодаток на прибуток" (р¤док 170) в≥дображаЇтьс¤ сума податку на прибуток. ” ц≥й статт≥ наводитьс¤ також сума Їдиного податку, плата за спец≥альний торговий патент, що в сум≥ складаЇ 2,4 тис. грн

” статт≥ У–азом витратиФ (р¤док 180) в≥дображаЇтьс¤ алгебрањчна сума зд≥йснених витрат по р¤дкам 090+100+110+120+130+140+150+/-080+160+170 та становить 835,1 тис. грн.

” статт≥ "„истий ф≥нансовий результат" (р¤док 190) в≥дображаЇтьс¤ чистий прибуток або чистий збиток ≥ визначаЇтьс¤ ¤к р≥зниц¤ р¤дк≥в 070 та 180 ¤к≥ становить 51,2 тис. грн. збитку.

ѕроцедура складанн¤ У«в≥ту про ф≥нансов≥ результатиФ Ї лог≥чним продовженн¤м п≥сл¤ складанн¤ Ѕалансу. ѕор¤док складанн¤ У«в≥ту про ф≥нансов≥ результатиФ розгл¤немо на приклад≥ зв≥ту ѕѕ У–еал “рейдФ за 2003 р≥к [додаток Ѕ]. Ќа основ≥ даних √оловноњ книги ≥нформац≥њ переноситьс¤ у в≥дпов≥дн≥ статт≥ зв≥ту, наприклад: [додаток ≈ та Ѕ] з √оловноњ книги за рахунком 702 Уƒох≥д в≥д реал≥зац≥њ товар≥вФ обороти по кредиту за 2003 р≥к, що становить 940,7 тис. грн. переноситьс¤ у статтю 010 Уƒох≥д (виручка) в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ (товар≥в, роб≥т, послуг)Ф, зв≥ту про ф≥нансов≥ результати. јналог≥чно заповнюютьс¤ ≥ ≥нш≥ статт≥ зв≥ту, а ≥нформац≥ю дл¤ заповненн¤ статей зв≥ту наведено у таблиц≥ 4., що Ї методикою розрахунку чистого прибутку, ¤к результату д≥¤льност≥ п≥дприЇмства.


“аблиц¤ 4 ≤нформац≥¤ дл¤ заповненн¤ статей зв≥ту про ф≥нансов≥ результати.

—татт¤

 од р¤дка

≤нформац≥¤ дл¤ заповненн¤ статт≥ (рахунок)

ƒох≥д (виручка) в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ (товар≥в, роб≥т, послуг)

010

рахунок  т 702

Ќепр¤м≥ податки та ≥нш≥ вирахуванн¤ з доходу

020

в % в≥д р¤дка 010

„истий дох≥д (виручка) в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ (товар≥в, роб≥т, послуг)

030

р¤док 010-020

≤нш≥ операц≥йн≥ доходи

040

рахунок  т 71

≤нш≥ звичайн≥ доходи

050

рахунок  т 73

Ќадзвичайн≥ доходи

060

рахунок  т 75

–азом чист≥ доходи

070

030+040+050+060

«б≥льшенн¤ (зменшенн¤) залишк≥в незавершеного виробництва ≥ готовоњ продукц≥њ

080

-

ћатер≥альн≥ затрати

090

рахунок  т 80

¬итрати на оплату прац≥

100

рахунок  т81

¬≥драхуванн¤ на соц≥альн≥ заходи

110

рахунок  т82

јмортизац≥¤

120

рахунок  “83

≤нш≥ операц≥йн≥ витрати

130

рахунок  т84

—татт¤

 од р¤дка

≤нформац≥¤ дл¤ заповненн¤ статт≥ (рахунок)

у тому числ≥:

131

_

соб≥варт≥сть реал≥зованоњ продукц≥њ

-

≤нш≥ звичайн≥ витрати

150

рахунок  т 84

Ќадзвичайн≥ витрати

160

-

ѕодаток на прибуток

160

-

–азом витрати

180

р¤дки

090+100+110+120+130+140+

150+/-080+160+170

„истий ф≥нансовий результат

190

р¤дки 070-180

Ќазва: ‘≥нансова зв≥тн≥сть малого п≥дприЇмства та використанн¤ њњ даних дл¤ управл≥нн¤
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-25 (9347 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
offshore national - cheap liability insurance - cheap rental - for 25 - cheap texas - рефераты - cheap motorcycle insurance
Page generation 0.756 seconds
Хостинг от uCoz