Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

“рудове право ”крањни > Ћекц≥њ по трудовому праву ”крањни


“аке зв≥льненн¤ власник або уповноважений ним орган може провести ¤кщо це викликане ≥нтересами виробниц≠тва ≥ лише п≥д час подальшоњ в≥дсутност≥ прац≥вника на робочому м≥сц≥, тобто п≥сл¤ 4-х м≥с¤ц≥в збереженн¤ за прац≥вником роботи чи посади ≥ ¤кщо в≥н так ≥ не при≠ступив до роботи.

6.5.6. ўе одн≥Їю з п≥дстав зв≥льненн¤ прац≥вника за ≥н≥ц≥ативою власника або уповноваженого ним органу Ї поновленн¤ на робот≥ прац≥вника, ¤кий ран≥ше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40  «пѕ). “ака ситуац≥¤, ¤к правило, буваЇ зумовлена або неправом≥рним зв≥льненн¤м прац≥≠вника, поновленн¤ ¤кого на робот≥ проводитьс¤ за р≥шен≠н¤м суду чи вищесто¤щоњ орган≥зац≥њ, або пр≥оритетн≥≠стю прав поновлюваного прац≥вника, ¤кий виконував цю роботу до призову на службу у «бройн≥ сили ≥ зв≥льн¤Їть≠с¤ з в≥йськовоњ служби за станом здоров'¤ чи с≥мейними обставинами, прот¤гом трьох м≥с¤ц≥в з дн¤ призову, не враховуючи часу проњзду до м≥сц¤ пост≥йного проживан≠н¤.

«а таких обставин новоприйн¤тому прац≥вников≥ про≠понуЇтьс¤ ≥нша робота на даному п≥дприЇмств≥ (в уста≠нов≥, орган≥зац≥њ), а у випадку його в≥дмови в≥д такого переведенн¤ власник маЇ право зв≥льнити його на п≥дстав≥ п. 6 ст. 40  «пѕ ”крањни.

6.5.7. Ќа п≥дстав≥ п. 7 ст. 40  «пѕ власник або уповнова≠жений ним орган може зв≥льнити прац≥вника за по¤ву на робот≥ в нетверезому стан≥, у стан≥ наркотичного або токсичного сп'¤н≥нн¤. ƒл¤ зв≥льненн¤ прац≥вника на ц≥й п≥дстав≥ досить ≥ одноразового факту такого порушенн¤
трудовоњ дисципл≥ни.

ѕ≥дтвердженн¤м факту по¤ви на робот≥ в алкогольно≠му стан≥, стан≥ токсичного чи наркотичного сп'¤н≥нн¤ слугуЇ медичний висновок за результатами осв≥дуванн¤ прац≥вника, а також акт, складений кер≥вництвом за участю представник≥в громадськост≥.

ƒосить категорична ≥ сувора оц≥нка такоњ повед≥нки пра≠ц≥вника у вигл¤д≥ зв≥льненн¤ виправдана великою в≥рог≥д≠н≥стю шкоди, ¤ку може завдати прац≥вник у стан≥ сп'¤н≥н≠н¤ виробництву, ≥ загрозою авар≥йност≥ та травматизму.

6.5.8. ѕ≥дставою дл¤ роз≥рванн¤ трудового договору з прац≥вником Ї вчиненн¤ ним за м≥сцем роботи розкрадан≠н¤ майна власника незалежно в≥д к≥лькост≥ ≥ вартост≥ вик≠раденого (п. 8 ст. 40  «пѕ). «в≥льненими можуть бути пра≠ц≥вники, провина ¤ких встановлена вироком суду, що
набув законноњ сили, або п≥дтверджена постановою ком≠петентного органу про накладенн¤ адм≥н≥стративного ст¤гненн¤ чи застосуванн¤ заход≥в громадського впливу.

 р≥м загальних, вказаних вище п≥дстав роз≥рванн¤ тру≠дового договору за ≥н≥ц≥ативою власника або уповнова≠женого ним органу, законодавство про працю передба≠чаЇ додатков≥ п≥дстави, ¤к≥ стосуютьс¤ лише де¤ких ка≠тегор≥й прац≥вник≥в. ¬они зазначен≥ в статт≥ 41  «пѕ ”крањни.

1. «а одноразове грубе порушенн¤ трудових обоЇ '¤зк≥в тру≠довий догов≥р може бути роз≥рваний з кер≥вними прац≥в≠никами, до ¤ких в≥днос¤тьс¤: кер≥вник п≥дприЇмства (ус≠танови, орган≥зац≥њ), ф≥л≥алу, представництва, п≥дрозд≥≠лу, його заступники, службов≥ особи митних орган≥в, дер≠жавних податкових ≥нспекц≥й, ¤ким присвоЇн≥ персо≠нальн≥ званн¤, службов≥ особи контрольно-рев≥з≥йноњ служби ≥ орган≥в контролю за ц≥нами.

ѕитанн¤ щодо застосуванн¤ додаткових п≥дстав дл¤ зв≥льненн¤ стосовно вказаних категор≥й прац≥вник≥в ви≠р≥шуЇтьс¤ вищесто¤щим органом чи посадовою особою зг≥дно п≥дпор¤дкуванн¤ з врахуванн¤м характеру скоЇ≠ного проступку ≥ його насл≥дк≥в, в тому числ≥ завданих матер≥альних збитк≥в.

2. «а вчиненн¤ винних д≥й прац≥вник, ¤кий безпосередньо обслуговуЇ грошов≥ чи матер≥альн≥ ц≥нност≥, ¤кщо так≥ д≥њ спричинили втрату дов≥ри до нього, теж може бути зв≥льнений за ≥н≥ц≥ативою власника або уповноваженого ним органу. “ак≥ п≥дстави зв≥льненн¤ можуть бути застосован≥
до прац≥вник≥в, з ¤кими укладено догов≥р (угоду) проповну матер≥альну в≥дпов≥дальн≥сть. як правило, це по≠садов≥ особи, трудов≥ функц≥њ ¤ких пов'¤зан≥ з≥ збер≥ган≠н¤м, продажем, обробкою грошових ≥ матер≥альних ц≥нно≠стей. ƒо них в основному в≥днос¤тьс¤ продавц≥, касири,
зав≥дуюч≥ складом та ≥нш≥ категор≥њ прац≥вник≥в.

«в≥льненн¤ повинне базуватись на конкретних фактах вчиненн¤ прац≥вниками винних д≥й.

ƒо винних д≥й, ¤к≥ спричинили втрату дов≥ри, можуть бути в≥днесен≥ так≥: безв≥дпов≥дальне виконанн¤ трудо≠вих обов'¤зк≥в, насл≥дком ¤кого стало неправильне ве≠денн¤ зв≥тноњ документац≥њ; порушенн¤ вимог збер≥ганн¤ матер≥альних ц≥нностей; порушенн¤ правил торг≥вл≥ Ч обман покупц≥в шл¤хом обважуванн¤, завищенн¤ ц≥н; зловживанн¤ спиртними напо¤ми; вчиненн¤ прац≥вни≠ком р≥зного роду правопорушень, таких ¤к хабарництво, розкраданн¤, систематична нестача дов≥рених йому ц≥нно≠стей чи вчиненн¤ одноразового грубого порушенн¤ по≠садових обов'¤зк≥в, пов'¤заних з обслуговуванн¤м гро≠шових чи матер≥альних ц≥нностей.

3. “рудовий догов≥р може бути роз≥рвано з прац≥вни≠ком, дл¤ ¤кого основним трудовим обов'¤зком Ї вико≠нанн¤ виховних функц≥й, у зв'¤зку з вчиненн¤м ним амо≠рального поступку, не сум≥сного з продовженн¤м даноњ роботи. “ому ц¤ п≥дстава дл¤ зв≥льненн¤ може застосову≠ватись до вчител≥в, викладач≥в учбових заклад≥в, майстр≥в виробничого навчанн¤, виховател≥в дит¤чих установ Ч прац≥вник≥в, ¤к≥ безпосередньо сп≥лкуютьс¤ з молодим покол≥нн¤м громад¤н сусп≥льства ≥ аморальна повед≥н≠ка, ганебн≥ вчинки ¤ких можуть негативно вплинути на формуванн¤ св≥тогл¤ду, моральних погл¤д≥в д≥тей ≥ мо≠лод≥.

як п≥дстава дл¤ зв≥льненн¤ може бути факт вчиненн¤ такого проступку ≥ на робот≥, ≥ в побут≥. « метою торже≠ства справедливост≥ важливо, щоб застосуванн¤ до пра≠ц≥вника такоњ п≥дстави зв≥льненн¤ базувалось на достов≥р≠них, п≥дкр≥плених доказовим матер≥алом фактах ≥ при цьому враховувались суть аморального вчинку, давн≥сть його вчиненн¤, ставленн¤ самого винного прац≥вника до скоЇного ним ≥ його подальша повед≥нка.

6.6. –оз≥рванн¤ трудового договору на вимогу профсп≥лкового чи ≥ншого уповноваженого на представництво трудо≠вим колективом органу

“ака п≥дстава передбачена ст. 45  «пѕ ”крањни ≥ обу≠мовлена захистом трудових ≥нтерес≥в прац≥вник≥в, вироб≠ничих, сусп≥льних та державних ≥нтерес≥в. ¬она може за≠стосовуватись до кер≥вних прац≥вник≥в, ¤к≥ порушили за≠конодавство про працю чи не виконують умов колектив≠ного договору.

ѕрот¤гом двох тижн≥в прац≥вник, стосовно ¤кого ви≠сунуто вимогу про зв≥льненн¤, може оскаржити њњ в суд.

6.7. ѕрипиненн¤ трудового договору в результат≥ переведенн¤ прац≥вника за його згодою на ≥ншу роботу

ѕрипиненн¤ трудового договору з ц≥Їњ п≥дстави мож≠ливе за двох умов:

Ч переведенн¤ прац≥вника зд≥йснюЇтьс¤ на ≥нше п≥дприЇмство, тому трудовий догов≥р з даним п≥дприЇм≠ством припин¤Їтьс¤, а на новому Ч укладаЇтьс¤;

Ч переведенн¤ зд≥йснюЇтьс¤ за згодою прац≥вника ≥ ке≠р≥вництва обох п≥дприЇмств: того, зв≥дки зв≥льн¤Їтьс¤ пра≠ц≥вник, ≥ того, куди в≥н переводитьс¤ на роботу.

¬иданн¤ наказ≥в в≥дпов≥дного зм≥сту на обох п≥дприЇм≠ствах Ї п≥дставою дл¤ припиненн¤ трудового договору зг≥дно п. 5 ст. 36  «пѕ ≥ внесенн¤ в≥дпов≥дних запис≥в в трудову книжку прац≥вника.

“е ж саме стосуЇтьс¤ переведенн¤ прац≥вника на робо≠ту за виборною посадою в державних установах ≥ орга≠нах, кооперативних чи громадських орган≥зац≥¤х, ¤кщо робота в останн≥х Ї основною, оплачуваною ≥ не сум≥щуваною з виконуваною ран≥ше.

–озгл¤даючи питанн¤ зм≥ни умов трудового договору (І 4 ц≥Їњ глави), ми вже торкнулись питанн¤ право≠м≥рност≥ ≥ пор¤дку переведенн¤ прац≥вника на ≥ншу ро≠боту. —тосовно припиненн¤ трудового договору сл≥д заз≠начити, що у випадку, коли прац≥вник не погоджуЇть≠с¤ на зм≥ну умов трудового договору шл¤хом переве≠денн¤ його разом з п≥дприЇмством на роботу в ≥ншу м≥сцев≥сть, а також в≥дмовл¤Їтьс¤ в≥д продовженн¤ роботи у зв'¤зку ≥з зм≥ною ≥стотних умов прац≥, то п. 6 ст. 36  «пѕ визнаЇ його волеви¤вленн¤ також п≥дста≠вою дл¤ припиненн¤ трудового договору з прац≥вни≠ком.

Ќазва: Ћекц≥њ по трудовому праву ”крањни
ƒата публ≥кац≥њ: 2006-01-18 (69336 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
investors savings bank - business small - исходники - boxter - airfares lowest - lowest fare - insurance renters
Page generation 0.194 seconds
Хостинг от uCoz