Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

“рудове право ”крањни > Ћекц≥њ по трудовому праву ”крањни


≤снуюча па сьогодн≥ основна м≥ра тривалост≥ робочого часу на п≥дприЇмствах, в установах, орган≥зац≥¤х Ч це робочий тиждень: тривал≥сть робочого часу в годинах про≠т¤гом 7-денного календарного тижн¤.

«аконодавством встановлена нормальна тривал≥сть ро≠бочого часу ≥ скорочена.

—татт¤ 50  «пѕ визначаЇ. ≤до нормальна тривал≥сть ро≠бочого часу дл¤ працюючих не повинна перевищувати 40 голий на тиждень. ¬иход¤чи з нього, встановлюютьс¤ два види робочого тижн¤: 5-дснпий з двома вих≥дними дн¤≠ми ≥ тривал≥стю робочого дн¤ 8 годин (40:5) ≥ 6-дснпий Ч з одним вих≥дним днем ≥ тривал≥стю робочого дн¤, розрахованою так, що напередодн≥ вих≥дного дн¤ робо≠чий день не повинен бути довший 5-ти годин.

–≥шенн¤ про тривал≥сть робочого тижн¤ (5-ти чи 6-ден-ний) приймаЇ власник або уповноважений ним орган сп≥льно з профсп≥лковим органом, враховуючи думку пра≠ц≥вник≥в трудового колективу, а також узгодивши це пи≠танн¤ з м≥сцевими органами влади.

—татт¤ 51  «пѕ передбачаЇ скорочений робочий час дл¤ певних категор≥й прац≥вник≥в.

ƒл¤ неповнол≥тн≥х у в≥ц≥ в≥д 16 до 18 рок≥в тривал≥сть робочого часу становить 36 годин на тиждень; дл¤ не≠повнол≥тн≥х в≥ком в≥д 15 до 16 рок≥в, учн¤м в≥ком в≥д 14 до 15 рок≥в, ¤к≥ працюють п≥д час кан≥кул, встановлена тривал≥сть робочого часу складаЇ не б≥льше 24 годин на тиждень. якщо неповнол≥тн≥ вказаного вище в≥ку працю≠ють прот¤гом навчального року у в≥льний в≥д зан¤ть час. то тривал≥сть њх робочого часу становить в≥дпов≥дно 18 ≥ 12 годин на тиждень, тобто не повинна перевищувати половини встановленоњ законодавством норми робочого часу дл¤ в≥дпов≥дних в≥кових категор≥й працюючих.

ƒл¤ прац≥вник≥в, зайн¤тих на роботах з≥ шк≥дливими умовами пран≥, тривал≥сть робочого часу встановлена за≠конодавством на р≥вн≥ 36 годин на тиждень. ѕерел≥к цих роб≥т визначаЇтьс¤ —писком виробництв, цех≥в, профес≥й ≥ посад з≥ шк≥дливими умовами прац≥, затвердженим по≠становою ƒержкомпрац≥ —–—– ≥ ¬÷–ѕ— в≥д 25.10.74 р. ≤нструкц≥¤ щодо застосуванн¤ вказаного списку затвер≠джена постановою ƒержкомпрац≥ —–—– ≥ ¬÷–ѕ— в≥д 21.11.75 р. ѕраво на скорочений робочий день мають пра≠ц≥вники, ¤к≥ працюють в шк≥дливих умовах не менше половини робочого дн¤, незалежно в≥д галуз≥ народного господарства.

—корочений робочий тиждень тривал≥стю 36 годин вста≠новлений законодавством дл¤ педагог≥чних, медичних прац≥вник≥в, ≥нвал≥д≥в ≤ та II груп.

ƒл¤ вс≥х категор≥й прац≥вник≥в в≥дпов≥дно до законо≠давства (ст. 53  «пѕ) робочий день напередодн≥ неробо≠чих св¤ткових дн≥в скорочуЇтьс¤ на одну годину, кр≥м тих. дл¤ ¤ких скорочений робочий час встановлено на ≥нших п≥дставах. ¬≥дпов≥дно до ст. 54  «пѕ робочий час скорочуЇтьс¤ на одну годину при робот≥ в н≥чну зм≥ну (з 22 години вечора до 6 години ранку). “ака норма не по≠ширюЇтьс¤ на прац≥вник≥в, дл¤ ¤ких уже передбачено скороченн¤ робочого часу.

ƒе¤кими п≥льгами щодо встановленн¤ скороченого ро≠бочого часу в≥дпов≥дно до законодавства користуютьс¤ прац≥вники, ¤к≥ навчаютьс¤ в загальноосв≥тн≥х шкодах, профес≥йних навчально-виховних закладах, на останн≥х курсах вищих навчальних заклад≥в, в асп≥рантур≥ без в≥дри≠ву в≥д виробництва.

—короченн¤ робочого часу у вс≥х вище перерахованих випадках ч≥тко регламентовано законодавством.  р≥м та≠кого виду скорочена тривал≥сть робочого часу може бути визначена угодою м≥ж прац≥вником ≥ власником або упов≠новаженим ним органом на умовах неповного робочого дн¤, неповного робочого тижн¤ або поЇднанн¤ першого й другого.

Ќа в≥дм≥ну в≥д скороченого робочого часу, встановле≠ною законодавством ≥ оплачуваного в повному розм≥р≥, робота на умовах неповного робочого часу, встановле≠ного угодою стор≥н на проханн¤ прац≥вника, оплачуЇть≠с¤ пропорц≥йно в≥дпрацьованому часов≥ або залежно в≥д вироб≥тку.

” певних випадках закон зобов'¤зуЇ власника або упов≠новажений ним орган укласти трудовий догов≥р або по≠годитись на зм≥ну його умов за бажанн¤м прац≥вника щодо неповного робочого часу. ƒо таких випадк≥в ст. 56  «≤≤ѕ в≥дносить наданн¤ роботи на умовах неповного робочого дн¤ чи тижн¤ ваг≥тним ж≥нкам, ж≥нкам, ¤к≥ мають д≥тей в≥ком до чотирнадц¤ти рок≥в, д≥тей-≥нвал≥д≥в, особам, що зд≥йснюють догл¤д хворих член≥в с≥м'њ в≥дпов≥дно до медичного висновку, ≥нвал≥дам в≥йни, ≥нвал≥дам ≥нших категор≥й.

¬становленн¤ неповного робочого часу, ¤к правило, передбачаЇ тривал≥сть робочого дн¤ не менше 4-х го≠дин, а робочого тижн¤ Ч не менше 20Ч24 годин. ќсо≠би, ¤к≥ працюють на умовах неповного робочого часу, користуютьс¤ тими ж трудовими правами, що ≥ вс≥ ≥нш≥ прац≥вники, ≥ на них повн≥стю поширюЇтьс¤ трудове законодавство, њм на загальних п≥дставах надаЇтьс¤ в≥дпу≠стка, зараховуЇтьс¤ трудовий стаж, виплачуЇтьс¤ допомога в раз≥ тимчасовоњ непрацездатност≥, виплачуютьс¤ прем≥њ.

“ривал≥сть роботи за сум≥сництвом не може перевищу≠вати чотирьох годин па день ≥ повного робочого дн¤ у вих≥дний день. «агальна тривал≥сть роботи за сум≥сницт≠вом прот¤гом м≥с¤ц¤ не повинна перевищувати полови≠ни м≥с¤чноњ норми робочого часу.

2. Ќадурочн≥ роботи ≥ ненормований робочий день

¬≥дпов≥дно до законодавства про працю надурочними вважаютьс¤ роботи, ¤к≥ провод¤тьс¤ понад встановлену норму тривалост≥ робочого часу. ƒозвол¤Їтьс¤ њх прове≠денн¤ лише у визначених законом випадках, перел≥к ¤ких, наведений у статт≥ 62  «пѕ, Ї вичерпним. ¬≥н включаЇ наступне: а) проведенн¤ надурочних роб≥т, необх≥дних дл¤ оборони крањни, а також в≥дверненн¤ громадського чи стих≥йного лиха, виробничоњ авар≥њ ≥ негайного усуненн¤ њх насл≥дк≥в; б) проведенн¤ необх≥д≠них дл¤ сусп≥льства роб≥т по водо-, газопостачанню, опаленню, осв≥тленню, канал≥зац≥њ, транспорту, зв'¤з≠ку Ч дл¤ усуненн¤ вин¤ткових або неспод≥ваних об≠ставин, що порушують њх правильне функц≥онуванн¤; в) проведенн¤ надурочних роб≥т за необх≥дност≥ зак≥н≠чити роботу, ¤ка внасл≥док не передбачуваних обставин або випадковоњ затримки з техн≥чних умов виробництва не могла бути зак≥нчена прот¤гом нормальноњ трива≠лост≥ робочого часу, коли припиненн¤ такоњ роботи може призвести до псуванн¤ чи загибел≥ державного або гро≠мадського майна; г) у раз≥ необх≥дност≥ нев≥дкладного ремонту машин, верстат≥в та ≥ншого устаткуванн¤, коли несправн≥сть його може призвести до зупинки роботи значноњ к≥лькост≥ прац≥вник≥в; л) необх≥дн≥сть виконанн¤ вантажно-розвантажувальних роб≥т з метою недопущенн¤ чи усуненн¤ простою поњзд≥в або скупченн¤ вантаж≥в в пунктах призначенн¤ ≥ в≥дправленн¤; Ї) продовженн¤ роботи в раз≥ не¤вки прац≥вника, ¤кий заступаЇ на зм≥ну, ¤кщо робота не допускаЇ перерви, до прийн¤тт¤ власником або уповноваженим ним органом заход≥в щодо негайноњ зам≥ни прац≥вника, ¤кий в≥дпрацював свою зм≥ну, ≥ншим прац≥вником.

«аконодавство заборон¤Ї залученн¤ до надурочних роб≥т ваг≥тних ж≥нок, ж≥нок, ¤к≥ мають д≥тей в≥ком до трьох рок≥в, ж≥нок, ¤к≥ мають д≥тей в≥ком в≥д трьох до чотир≠надц¤ти рок≥в або дитину-≥нвал≥да, та ≥нвал≥д≥в без њх згоди (останн≥х ще й всупереч медичним рекомендац≥¤м). ¬с≥ ≥нш≥ категор≥њ прац≥вник≥в можуть залучатись до вико≠нанн¤ надурочних роб≥т.

ƒл¤ проведенн¤ надурочних роб≥т власник або уповно≠важений ним орган повинен отримати дозв≥л профсп≥лко≠вого органу. “акий дозв≥л видаЇтьс¤ лише п≥сл¤ перев≥рки п≥дстав ≥ п≥дтвердженн¤ нагальноњ потреби в проведенн≥ надурочних роб≥т.

¬≥дпов≥дно до законодавства тривал≥сть надурочних роб≥т не повинна перевищувати чотирьох годин прот¤гом двох дн≥в п≥др¤д ≥ 120 годин на р≥к дл¤ кожного прац≥вника.

¬≥д надурочних роб≥т необх≥дно в≥др≥зн¤ти роботу за не≠нормованим робочим днем. ќстанн¤ встановлюЇтьс¤ дл¤ прац≥вник≥в переважно кер≥вного складу та державних службовц≥в, характер роботи ¤ких або њх трудов≥ функц≥њ вимагають в≥д них особливого режиму робочого часу, не завжди обмеженого нормальною тривал≥стю.

Ќазва: Ћекц≥њ по трудовому праву ”крањни
ƒата публ≥кац≥њ: 2006-01-18 (69336 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
кирилиц¤ - northern georgia real estate - auto parts - business loan - discount tires - debt legislation - loan cheap
Page generation 0.274 seconds
Хостинг от uCoz