Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

“рудове право ”крањни > Ћекц≥њ по трудовому праву ”крањни


¬с≥ норми на вимогу трудового законодавства, зокрема  «пѕ ≥ –екомендац≥й з нормуванн¤ пран≥ в галуз¤х на≠родного господарства, затверджених постановою ћ≥н≥стер≠ства пран≥ ”крањни в≥д 19 травн¤ 1995 р. є 2, повинн≥ встановлюватись в≥дпов≥дно до дос¤гнутого р≥вн¤ техн≥ки, технолог≥њ, орган≥зац≥њ виробництва ≥ прац≥. ÷е означаЇ, що впровадженн¤ новоњ техн≥ки, нових технолог≥чних до≠с¤гнень зобов'¤зуЇ власника або уповноважений ним орган до перегл¤ду д≥ючих на його п≥дприЇмств≥ норм прац≥ ≥ обов'¤зковоњ њх зам≥ни новими, б≥льш прогресивними, тим б≥льше, що це в ≥нтересах самого власника: його затрати щодо п≥двищенн¤ техн≥чного забезпеченн¤ виробництва. енергоозброЇнн¤, п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ прац≥вник≥в по≠винн≥ давати реальну в≥ддачу у вигл¤д≥ п≥двищенн¤ про≠дуктивност≥ пран≥, а значить, зменшенн¤ норм часу ≥ зб≥льшенн¤ норм вироб≥тку. јле ≥ндив≥дуальн≥ дос¤гненн¤ прац≥вник≥в щодо освоЇнн¤ норм вироб≥тку внасл≥док ви≠нах≥дництва та рац≥онал≥зац≥њ не можуть слугувати п≥дста≠вою до зм≥ни норм прац≥. ѕерегл¤д та зам≥на норм прац≥ повинн≥ зд≥йснюватись власником або уповноваженим ним органом за погодженн¤м з профсп≥лковим органом. ѕро введенн¤ нових норм прац≥ власник або уповноважений ним орган повинен оф≥ц≥йно пов≥домити прац≥вника не п≥зн≥ше, н≥ж за один м≥с¤ць до њх введенн¤.

ќбов'¤зком власника або уповноваженого ним органу с: також забезпеченн¤ нормальних умов прац≥ дл¤ вико≠нанн¤ прац≥вником норм прац≥.

Ќа п≥дприЇмствах пор¤д з пост≥йно д≥ючими нормами прац≥ можуть встановлюватись тимчасов≥ норми (на пер≥≠од освоЇнн¤ нових вид≥в роб≥т) ≥ одноразов≥ норми (па окрем≥ роботи, що нос¤ть одноразовий характер ≥ мають певн≥ особливост≥ њх виконанн¤)

.

3. “арифна система в оплат≥ пран≥

“арифна система Ч не встановлена нейтрал≥зованими нормативними актами ≥ тарифними угодами сукупн≥сть норматив≥в щодо оплат прац≥ роб≥тник≥в ≥ службовц≥в залежно в≥д складност≥, ≥нтенсивност≥ роботи, умов≥ ха≠рактеру виробництва, природнокл≥матичних умов, в ¤ких њм доводитьс¤ працювати. –≥зноб≥чно враховуючи вс≥ особ≠ливост≥ прац≥, тарифна система диференц≥юЇ њњ оплату ≥ Ї основою в систем≥ оплати прац≥ роб≥тник≥в ≥ службовц≥в. “арифна система включаЇ тарифн≥ ставки, тарифн≥ с≥тки, схеми посадових оклад≥в та тарифно-квал≥ф≥кац≥йн≥ ха≠рактеристики (дов≥дники).

ќсновним елементом тарифноњ системи оплати прац≥ роб≥тник≥в Ї тарифн≥ ставки Ч розм≥р оплати прац≥ за одиницю часу. ¬еличина розм≥ру оплати прац≥ за одини≠цю часу (тарифна ставка) залежить в≥д квал≥ф≥кац≥њ ро≠бочого, ¤ка характеризуЇтьс¤ присвоЇним йому розр¤дом.

“арифний розр¤д Ч це особисто присвоюваний кожно≠му прац≥вников≥ показник його квал≥ф≥кац≥њ, р≥вн¤ його вм≥нн¤ ≥ спроможност≥ виконанн¤ певноњ роботи. ѕри≠своЇнн¤ роб≥тников≥ особистого розр¤ду зд≥йснюЇтьс¤ квал≥ф≥кац≥йною ком≥с≥Їю п≥сл¤ в≥дпов≥дноњ його п≥дго≠товки в профес≥йному заклад≥ чи безпосередньо на ви≠робництв≥.  вал≥ф≥кац≥йна ком≥с≥¤, враховуючи поданн¤ посадовоњ особи, п≥д кер≥вництвом ¤коњ працюЇ роб≥т≠ник, що звернувс¤ з за¤вою про присвоЇнн¤ квал≥ф≥ка≠ц≥йного розр¤ду, оц≥нюЇ його теоретичну ≥ практичну п≥дготовку в≥дпов≥дно до вимог тарифно-квал≥ф≥кац≥йно≠го дов≥дника, в ¤кому м≥ст¤тьс¤ характеристика знань ≥ павичок, ¤кими повинен волод≥ти роб≥тник певноњ квал≥≠ф≥кац≥њ Ч розр¤ду, на присвоЇнн¤ ¤кого в≥н претендуЇ. «а висновками квал≥ф≥кац≥йноњ ком≥с≥њ р≥шенн¤ про при≠своЇнн¤ роб≥тников≥ розр¤ду приймаЇ власник або упов≠новажений ним орган (за погодженн¤м з профсп≥лковим органом) шл¤хом виданн¤ в≥дпов≥дного наказу.

¬ищому розр¤ду в≥дпов≥даЇ вища тарифна ставка. «а≠лежно в≥д обраноњ одиниц≥ часу розр≥зн¤ють годинн≥, денн≥ ≥ нав≥ть м≥с¤чн≥ тарифн≥ ставки. ¬≥дправною позиц≥Їю слугуЇ тарифна ставка ≤ розр¤ду (годинна, денна, м≥с¤чна), встановлена за виконанн¤ найпрост≥шоњ роботи. ¬≥дпов≥д≠но до √енеральноњ тарифноњ угоди 1993 р. розм≥р тарифноњ ставки (окладу) ≤ розр¤ду встановлений на р≥вн≥ визначе≠ного державою м≥н≥мального розм≥ру зароб≥тноњ плати. “а≠рифн≥ ставки наступних (другого ≥ дал≥) розр¤д≥в визнача≠ютьс¤ шл¤хом множенн¤ тарифноњ ставки ≤ розр¤ду на встановлений тарифний коеф≥ц≥Їнт цього розр¤ду.

“арифн≥ ставки одного й того ж розр¤ду диференц≥ю≠ютьс¤ залежно в≥д ≥нтенсивност≥ прац≥, тому дл¤ прац≥вник≥в-в≥др¤дник≥в вони б≥льш висок≥, н≥ж дл¤ прац≥вник≥в, прац¤ ¤ких оплачуЇтьс¤ погодинно. –озм≥р тариф≠ноњ ставки одного й того ж розр¤ду зм≥нюЇтьс¤ також залежно в≥д умов прац≥. Ќа роботах з б≥льш важкими чи шк≥дливими дл¤ здоров'¤ умовами в≥н Ї б≥льш високим. ¬се це враховують тарифн≥ коеф≥ц≥Їнти.

 онкретний розм≥р тарифноњ ставки роб≥тник≥в визна≠чаЇтьс¤ безпосередньо в колективному договор≥ п≥дприЇм≠ства, установи, орган≥зац≥њ.

«веден≥ в Їдину таблицю перел≥к розр¤д≥в ≥ в≥дпов≥дних њм тарифних коеф≥ц≥Їнт≥в ¤вл¤ють собою тарифну с≥тку. “арифна с≥ткаЧ це шкала сп≥вв≥дношень тарифних ставок м≥ж розр¤дами, що в≥дображають складн≥сть роботи, квал≠≥ф≥кац≥ю прац≥вника. “арифна с≥тка характеризуЇтьс¤ к≥льк≥стю розр¤д≥в, ¤к≥ вона м≥стить, ≥ сп≥вв≥дношенн¤м тарифних коеф≥ц≥Їнт≥в м≥ж розр¤дами та коеф≥ц≥Їнт≥в крайн≥х розр¤д≥в с≥тки.

4. —истеми оплати прац≥

—истема оплати прац≥ Ч це спос≥б оц≥нки ≥ визначенн¤ зароб≥тку прац≥вника в≥дпов≥дно до к≥лькост≥ ≥ ¤кост≥ за≠траченоњ прац≥.

Ќа сьогодн≥ функц≥онуЇ дв≥ загальноприйн¤т≥ системи оплати пран≥, ¤к≥ розр≥зн¤ютьс¤ за способом вим≥ру за≠траченоњ прац≥: в≥др¤дна ≥ по часова.

ѕри по часов≥й систем≥ оплати прац≥ зароб≥ток прац≥≠вника залежить в≥д фактично в≥дпрацьованого ним часу. ƒл¤ роб≥тник≥в по часова система оплати прац≥ перед≠бачаЇ врахуванн¤ тарифноњ ставки ≥ тривалост≥ в≥дпра≠цьованого часу. «алежно в≥д того, ¤ка тривал≥сть робо≠чого часу прийн¤та за одиницю обчисленн¤ зароб≥тку, розр≥зн¤ють погодинну, поденну ≥ пом≥с¤чну оплату пран≥.

¬≥др¤дна система оплати прац≥ характеризуЇтьс¤ залеж≠н≥стю розм≥ру зароб≥тку в≥д к≥лькост≥ виготовленоњ про≠дукц≥њ. ƒо р≥зновидностей в≥др¤дноњ системи оплати прац≥ в≥днос¤тьс¤:

Ч пр¤ма в≥др¤дна система Ч передбачаЇ розрахунок зароб≥тноњ плати за стаб≥льною в≥др¤дною розц≥нкою за одиницю продукц≥њ незалежно в≥д перевиконанн¤ норми вироб≥тку. –озц≥нка Ч основний елемент в≥др¤дноњ сис≠теми оплати прац≥ ≥ визначаЇтьс¤ через тарифну ставку та встановлену дл¤ даного виду роб≥т норму прац≥:

– = “/Ќ або – = “хЌ ;

вир. часу

Ч в≥др¤дно-прогресивна Ч враховуЇ на в≥дм≥ну в≥д пер≠шоњ перевиконанн¤ норм вироб≥тку таким чином, що кожна одиниц¤ продукц≥њ, виготовлена прац≥вником по≠над встановлену норму, оплачуЇтьс¤ за зб≥льшеною в≥др¤дною розц≥нкою ≥ тим самим спри¤Ї росту продук≠тивност≥ прац≥;

Ч поб≥чно-в≥др¤дна система Ч застосовуЇтьс¤ дл¤ оп≠лати прац≥ прац≥вник≥в допом≥жних служб, ¤к≥ обслуго≠вують основне виробництво ≥ в≥д ¤ких залежать результа≠ти його роботи. “ому при визначенн≥ њх зароб≥тку врахо≠вуютьс¤ результати роботи основного виробництва ≥ в≥др¤дн≥ розц≥нки, встановлен≥ за одиницю основноњ про≠дукц≥њ. «а ц≥Їю системою оплачуЇтьс¤ прац¤ наладчик≥в, ремонтник≥в, вантажник≥в та ≥нших допом≥жних прац≥в≠ник≥в.

–≥зновидом в≥др¤дноњ системи оплати прац≥ Ї ≥ндив≥ду≠альна ≥ колективна (бригадна) в≥др¤дна оплата. ѕерша застосовуЇтьс¤ там, де можливе ч≥тке врахуванн¤ ≥ точ≠ний обл≥к результат≥в прац≥ прац≥вника. ѕри колективн≥й (бригадн≥й) оплат≥ розпод≥ленн¤ сп≥льного зароб≥тку про≠водитьс¤ на п≥дстав≥ врахуванн¤ участ≥ кожного прац≥в≠ника у виконанн≥ роботи ≥ його квал≥ф≥кац≥њ за допомо≠гою так званого коеф≥ц≥Їнта трудовоњ участ≥, ¤кий виз≠начаЇтьс¤ дл¤ кожного прац≥вника самим колективом (бригадою) прац≥вник≥в.

ƒо в≥др¤дних систем оплати прац≥ в≥дноситьс¤ також акордна система, суть ¤коњ в тому, що на п≥дстав≥ д≥ючих норм визначаЇтьс¤ сума зароб≥тку ≥ оплачуЇтьс¤ вико≠нанн¤ певного комплексу роб≥т в ц≥лому. “ака система оплати може встановлюватись там, де ≥снуЇ зац≥кавлен≥сть

Ќазва: Ћекц≥њ по трудовому праву ”крањни
ƒата публ≥кац≥њ: 2006-01-18 (69336 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
loans consolidation - cheap auto - loan amortization - instant personal loan - vegas date - cheap travel - personal loans
Page generation 0.729 seconds
Хостинг от uCoz