Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

“рудове право ”крањни > Ћекц≥њ по трудовому праву ”крањни


ѕри цьому сл≥д в≥др≥зн¤ти умови оплати при робот≥ за сум≥сництвом та в пор¤дку сум≥щенн¤ профес≥й (посад):

Ч оплата прац≥ за додаткову роботу, виконувану на умо≠вах сум≥сництва, провадитьс¤ у розм≥р≥ 0,5 ставки (окла≠ду) по посад≥, по ¤к≥й виконуЇтьс¤ робота за сум≥сницт≠вом, за фактично виконану роботу. ” раз≥ встановленн¤ сум≥сникам з погодинною оплатою прац≥ нормованих завдань оплату провал¤ть за к≥нцевими результатами, за фактично виконаний обс¤г роб≥т;

Ч при сум≥щенн≥ профес≥й (посад) провадитьс¤ доп≠лата у в≥дсотках до посадового окладу (ставки) за основ≠ним м≥сцем роботи пропорц≥йно в≥дпрацьованому часов≥.

¬иконанн¤ обов'¤зк≥в тимчасово в≥дсутнього прац≥вника с також сум≥щенн¤м профес≥й (посад), тому пор¤док њх оплати передбачений також статтею 105  «пѕ ”крањни. ѕри зам≥щенн≥ тимчасово в≥дсутнього прац≥вника з ви≠щим посадовим окладом прац≥вников≥, ¤кий зам≥шуЇ в≥дсутнього, виплачуЇтьс¤ р≥зниц¤. ÷е не стосуЇтьс¤ зам≥≠щенн¤ вакантноњ посади.

ќплата прац≥ при виготовленн≥ продукц≥њ, що ви¤вилас¤ браком, регламентуЇтьс¤ ст. 112  «^ѕ.

якщо брак допущений не з вин≥ прац≥вника, оплата прац≥ за виготовленн¤ ц≥Їњ продукц≥њ провадитьс¤ за зни≠женими розц≥нками. ћ≥с¤чна зароб≥тна плата прац≥вника в такому випадку не може бути нижчою в≥д двох третин тарифноњ ставки встановленого йому посадового окладу або тарифного розр¤ду.

якщо брак ставс¤ внасл≥док прихованого дефекту в об≠роблюваному матер≥ал≥, а також не з вини прац≥вника ≥ ви¤влений п≥сл¤ прийманн¤ вироб≥в органом техн≥чного контролю, оплата провадитьс¤ прац≥вников≥ нар≥вн≥ з оп≠латою за ¤к≥сн≥ вироби.

ѕовний брак з вини прац≥вника оплат≥ не п≥дл¤гаЇ.

„астковий брак з вини прац≥вника оплачуЇтьс¤ залеж≠но в≥л ступен¤ придатност≥ продукц≥њ за зниженими роз≠ц≥нками.

ѕор¤док оплати часу простою регламентуЇтьс¤ статтею 113  «пѕ.

„ас простою не з вини прац≥вника оплачуЇтьс¤ з роз≠рахунку не нижче в≥д двох третин тарифноњ ставки вста≠новленого йому розр¤ду (окладу), але прац≥вник пови≠нен попередити власника або уповноважений ним орган (бригадира, майстра, ≥нших службових ос≥б) про поча≠ток простою.

«а час простою не з вини прац≥вника, коли виникла виробнича ситуац≥¤, небезпечна дл¤ житт¤ чи здоров'¤ прац≥вника або дл¤ людей, ¤к≥ його оточують, ≥ навко≠лишнього середовища, за ним збер≥гаЇтьс¤ середн≥й за≠роб≥ток.

„ас простою з вини прац≥вника не оплачуЇтьс¤.

6. √арант≥йн≥ ≥ компенсац≥йн≥ виплати в оплат≥ прац≥ та пор¤док обчисленн¤ середнього зароб≥тку

¬ де¤ких випадках законодавство зобов'¤зуЇ власника або уповноважений ним орган до наданн¤ њх прац≥вни≠кам де¤ких гарант≥й ≥ компенсац≥й, пов'¤заних з опла≠тою прац≥. √арант≥йн≥ виплати Ч це суми грошових вип≠лат, ¤к≥ виплачуютьс¤ прац≥внику ¤к зароб≥тна плата за час, коли в≥н з поважних причин, визнаних такими за≠конодавством, був зв≥льнений в≥д виконанн¤ його тру≠дових обов'¤зк≥в безпосередньо на робочому м≥сц≥.

ƒо таких законодавство в≥дносить:

1. ¬≥дпов≥дно до ст. 1≤9 «пѕ виплату середнього заро≠б≥тку прац≥вникам за час виконанн¤ державних або гро≠мадських обов'¤зк≥в: при зд≥йсненн≥ виборчого права; при виконанн≥ депутатських обов'¤зк≥в ≥ за участь депутат≥в у сес≥¤х рад народних депутат≥в; за участь у робот≥ з'њзд≥в, конференц≥й, пленум≥в профсп≥лкових та ≥нших громадсь≠ких орган≥зац≥й; в зв'¤зку з викликом ¤к св≥дка, народ≠ного зас≥дател¤, експерта, громадського захисника, гро≠мадського обвинувача в органи д≥знанн¤, попереднього сл≥дства, в прокуратуру, суд та при виконанн≥ ≥нших обо≠в'¤зк≥в, наприклад участь в колективних переговорах ≥ п≥дготовц≥ проекту колективного договору, робота в при≠мирних ком≥с≥¤х ≥ участь у вир≥шенн≥ колективного тру≠дового спору.

2. ¬иплату зароб≥тноњ плати в≥дпов≥дно до ст. 120  «≤≤ѕ ”крањни прац≥вникам, ¤к≥ перењжджають на роботу в ≥ншу м≥сцев≥сть, за час збиранн¤ в дорогу, перебуванн¤ у до≠роз≥ та влаштуванн¤ на новому м≥сц≥ (6 дн≥в).

3. ¬иплату зароб≥тноњ плати зг≥дно з≥ ст. 121  «пѕ ”к≠рањни прац≥вникам за час перебуванн¤ у службовому в≥др¤дженн≥.

4. ¬иплату середнього зароб≥тку в≥дпов≥дно до ст. 122  «пѕ ”крањни прац≥вникам, направленим на п≥двищен≠н¤ квал≥ф≥кац≥њ з в≥дривом в≥д виробництва за весь час навчанн¤.

5. ¬≥дпов≥дно до ст. 123  «пѕ виплату середнього заро≠б≥тку за час перебуванн¤ в медичних установах з метою обстеженн¤ в особливо складних випадках д≥агностики зах≠ворювань при проходженн≥ обов'¤зкового медичного ог≠л¤ду.

6. ¬иплату в≥дпов≥дно до ст. 124  «≤≤ѕ ”крањни серед≠нього зароб≥тку донорам в день здач≥ кров≥ ≥ за наступ≠ний за ним день, п≥д час перебуванн¤ такого прац≥вни≠ки у в≥дгул≥.

7. ¬иплату рац≥онал≥заторам ≥ винах≥дникам (ст. 126  «пѕ ”крањни) середнього зароб≥тку за дн≥ зв≥льненн¤ в≥д ви≠конанн¤ основних трудових обов'¤зк≥в п≥д час впровад≠женн¤ њ винаход≥в ≥ рац≥онал≥заторських пропозиц≥й.

8. ¬иплату зароб≥тку в≥дпов≥дно до ст. 113  «пѕ ≥ «ако≠ну ”крањни Дѕро охорону прац≥Ф (ст. 7) за час простою прац≥вника не з його вини. ƒо гарантованих законодавством про працю виплат в≥дноситьс¤ також оплата щор≥чних ≥ додаткових в≥дпус≠ток («акон ”крањни Ђѕро в≥дпусткиї), оплата дн≥в зат≠римки розрахунку з≥ зв≥льненим прац≥вником, оплата вимушеного прогулу прац≥вника при незаконному зв≥льненн≥ чи переведенн≥ прац≥вника, виплата вих≥дноњ допомоги при зв≥льненн≥ прац≥вника у передбачених за≠коном випадках та ≥н.

“рудове законодавство кр≥м гарант≥йних виплат перед≠бачаЇ дл¤ де¤ких категор≥й прац≥вник≥в гарант≥йн≥ доп≠лати Ч грошов≥ суми, ¤к≥ виплачуютьс¤ њм понад зароб≠лен≥ ними кошти. ÷с, зокрема, так≥ доплати:

Ч за перерви в робот≥ матер¤м, то мають д≥тей в≥ком до п≥втора року, дл¤ годуванн¤ дитини материнським мо≠локом;

Ч неповнол≥тн≥м прац≥вникам за час скороченн¤ три≠валост≥ њх роботи в≥дпов≥дно до ст. 194  «пѕ ”крањни;

Ч за нижче оплачувану роботу при тимчасовому пере≠веденн≥ прац≥вника, в т.ч. ваг≥тних ж≥нок та ≥н.

« метою в≥дшкодуванн¤ прац≥вников≥ його витрат, по≠в'¤заних з виконанн¤м трудових обов'¤зк≥в, трудове за≠конодавство передбачаЇ також компенсац≥йн≥ виплати, ¤к≥ зд≥йснюютьс¤ понад суми кошт≥в, що складають за≠роб≥тну плату прац≥вника.

ќсновними видами компенсац≥йних виплат Ї так≥;

1. ¬≥дпов≥дно до ст.. 120  «пѕ ≥ в≥дпов≥дноњ постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 2.03.98 р. є 255 виплати при перењзд≥ на роботу в ≥ншу м≥сцев≥сть щодо вартост≥ проњзду прац≥вника ≥ член≥в його с≥м'њ, перевезенн¤ май≠на, добових, одноразовоњ допомоги.

2. «г≥дно з≥ ст. 121  «пѕ ≥ постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в в≥д 5 с≥чн¤ 1998 р. є 10 витрати прац≥вника, пов'¤зан≥ з≥ службовими в≥др¤дженн¤ми: добов≥ на харчуванн¤, про≠живанн¤, бронюванн¤ м≥сць у готел¤х ≥ т. ≥н.

3. ¬итрати в≥дпов≥дно до ст. 125  «пѕ ”крањни па в≥дшко≠дуванн¤ вартост≥ зношених при використанн≥ дл¤ по≠треб п≥дприЇмства ≥нструмент≥в, що належать прац≥вников≥, його власного од¤гу, взутт¤, ¤кщо власник або упов≠новажений ним орган повинен був забезпечити прац≥в≠ника таким ≥нструментом ≥ спецод¤гом.

4.  омпенсац≥¤ затрат прац≥вника на використанн¤ дл¤ службових поњздок власного автомоб≥л¤ або на проњзд у пасажирському транспорт≥ в зв'¤зку з виконанн¤м служ≠бових обов'¤зк≥в.

5. ¬≥дпов≥дно до ст. 34 «акону ”крањни Ђѕро оплату прац≥ї компенсац≥¤ прац≥вникам втрати частини њх зароб≥тку у зв'¤зку з несвоЇчасною його виплатою ≥ ≥нфл¤ц≥йними процесами в економ≥ц≥ крањни.  онкретний механ≥зм ком≠пенсац≥њ розроблено в ѕоложенн≥ про пор¤док компен≠сац≥й прац≥вникам втрати частини њх зароб≥тноњ плати у зв'¤зку з порушенн¤м строк≥в њњ виплати, затвердженому постановою  ћ” в≥д 20.12.97 р. є Ќ27.

Ќазва: Ћекц≥њ по трудовому праву ”крањни
ƒата публ≥кац≥њ: 2006-01-18 (69336 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
cheap cheap - car discount - economics degrees - dancewear discount - rental discount - ata prices - cheap cigarette
Page generation 0.453 seconds
Хостинг от uCoz