Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  ѕошук реферат≥в  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

“рудове право ”крањни > Ћекц≥њ по трудовому праву ”крањни


¬ зв'¤зку з переходом до ринковоњ економ≥ки, роздер≠жавленн¤м ≥ приватизац≥Їю п≥дприЇмств суттЇво допов≠нен≥ ≥ повноваженн¤ трудових колектив≥в. «аконодавство передбачаЇ право трудового колективу щодо придбанн¤ права власност≥ на майно свого п≥дприЇмства, а також право на оренду державних п≥дприЇмств («акони ”крањ≠ни Ђѕро оренду державного ≥ комунального майнаї, Ђѕро приватизац≥ю державного майнаї).

 р≥м захисту трудових ≥ соц≥альних ≥нтерес≥в своњх член≥в, ¤к зас≥б боротьби за дотриманн¤м з боку прац≥вник≥в ви≠мог правил внутр≥шнього трудового розпор¤дку п≥дприЇм≠ства, трудовий колектив може застосовувати до них за≠ходи громадського впливу ≥ накладати ст¤гненн¤.

¬се вищесказане не в≥дображаЇ повн≥стю зм≥ст право≠вого статусу трудового колективу, а лише ор≥ЇнтуЇ щодо визначенн¤ меж його повноважень.

—пециф≥ка трудового колективу ¤к органу самовр¤д≠ного колективного суб'Їкта трудового права в тому, що його повноваженн¤ реал≥зуютьс¤ на широк≥й демокра≠тичн≥й основ≥. ѕрац≥вники беруть участь в управл≥нн≥ справами п≥дприЇмства безпосередньо, шл¤хом скли≠канн¤ загальних збор≥в вс≥х працюючих, а за неможли≠вост≥ повн≥стю з≥брати весь колектив Ч шл¤хом прове≠денн¤ конференц≥њ чи за допомогою своњх виборних орган≥в: ради трудового колективу чи ради п≥дприЇм≠ства. ќстанн≥ Ч це виконавчо-розпор¤дчий орган, ¤кий обираЇтьс¤ загальними зборами чи конференц≥Їю тру≠дового колективу, скликаними за ≥н≥ц≥ативою проф≠сп≥лкового ком≥тету ≥ адм≥н≥страц≥њ п≥дприЇмства. ƒо њх складу висуваютьс¤ кандидатури в≥д громадських орган≥зац≥й, колектив≥в структурних п≥дрозд≥л≥в, адм≥н≥страц≥њ п≥дприЇмства.

–ада трудового колективу зд≥йснюЇ контроль за вико≠нанн¤м р≥шень загальних збор≥в, ≥нформуЇ колектив про њх виконанн¤, вир≥шуЇ багато ≥нших питань, пов'¤за≠них з виробничим процесом, соц≥альним розвитком п≥дприЇмства, забезпеченн¤м дисципл≥ни прац≥.

ѕитанн¤ щодо розмежуванн¤ ѕовноважень трудового колективу ≥ його виборного органу Ч ради вир≥шуЇтьс¤ в колективному договор≥. ” своњй д≥¤льност≥ рада трудового колективу т≥сно сп≥впрацюЇ з адм≥н≥страц≥Їю ≥ громадсь≠кими орган≥зац≥¤ми.

–≥шенн¤, прийн¤т≥ в межах њњ повноважень ≥ так≥, що в≥дпов≥дають вимогам законодавства, обов'¤зков≥ дл¤ ад≠м≥н≥страц≥њ ≥ член≥в всього колективу. ” випадку розход≠женн¤ думок член≥в ради сп≥рн≥ питанн¤ вир≥шуютьс¤ загальними зборами трудового колективу.

ќднак правовий статус трудового колективу оц≥нюЇть≠с¤ сьогодн≥ далеко неоднозначне. ѓ пов'¤зано це, знову-таки, з проблемою власност≥, з≥ зм≥цненн¤м правового становища роботодавц≥в ≥ п≥дприЇмц≥в на ринку прац≥ ≥ в соц≥ально-трудов≥й сфер≥.

” сфер≥ управл≥нн¤ п≥дприЇмством право власност≥ Ч визначальне стосовно правомочностей, що випливають ≥з трудових в≥дносин. —аме власник маЇ право вир≥шува≠ти принципов≥ питанн¤ управл≥нн¤ п≥дприЇмством, що належить йому. «вичайно, це залежить в≥д дол≥ власника в майн≥ п≥дприЇмства. Ќа приватних п≥дприЇмствах тру≠дов≥ колективи, част≥ше всього, усуваютьс¤ в≥д участ≥ в управл≥нн≥. ѕрагнучи зац≥кавити прац≥вник≥в в б≥льш≥й ефективност≥ роботи п≥дприЇмства, власник може залу≠чити њх до обговоренн¤ ≥ вир≥шенн¤ певних питань ви≠робничоњ, економ≥чноњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмства. јле дл¤ приватного п≥дприЇмц¤ це право, а не обов'¤зок.

¬ той же час в≥дпов≥дно до норм трудового законодав≠ства ≥ приватний власник чи уповноважена ним особа зобов'¤зан≥ вести переговори з представницькими органами прац≥вник≥в з приводу обговоренн¤ проекту колек≠тивного договору чи у випадку виникненн¤ колективних трудових конфл≥кт≥в. ¬≥н зобов'¤заний надавати њм необ≠х≥дну ≥нформац≥ю дл¤ контролю в сфер≥ охорони прац≥. ” випадку невиконанн¤ ц≥Їњ вимоги в≥н може бути прит¤г≠нутий до в≥дпов≥дальност≥.

“ому стосовно визначенн¤ повноважень трудового ко≠лективу ≥ його участ≥ в життЇд≥¤льност≥ ≥ функц≥онуванн≥ п≥дприЇмства дл¤ ”крањни особливо важливим Ї вивчен≠н¤ м≥жнародного досв≥ду ≥ застосуванн¤ його позитивних результат≥в при розробц≥ нового трудового законодавства.

5. ѕрофес≥йн≥ сп≥лки ¤к суб'Їкт трудового права

ѕрофес≥йн≥ сп≥лки Ч це орган≥зац≥њ, створюван≥ на п≥дстав≥ в≥льного вибору громад¤н, пов'¤заних сп≥льни≠ми виробничими, профес≥йними ≥нтересами по роду њх д≥¤льност≥, з метою представництва ≥ захисту њх ≥нтерес≥в та соц≥ально-трудових прав. ѕрофсп≥лки Ч незалежна гро≠мадська орган≥зац≥¤, над≥лена правовим статусом, виз≠наченим законодавством. «аконодавство ”крањни, зокре≠ма ÷ив≥льний кодекс (ст.21), визнаЇ профсп≥лки юри≠дичними особами. ÷е означаЇ, що в результат≥ њх орган≥≠зац≥йноњ Їдност≥, економ≥чноњ самост≥йност≥, правовоњ регламентац≥њ њх д≥¤льност≥ законодавством ≥ статутними документами вони волод≥ють право- ≥ д≥Їздатн≥стю, спро≠можн≥ виступати в≥д свого ≥мен≥ з метою захисту своњх ≥нтерес≥в ≥ в першу чергу Ч ≥нтерес≥в своњх член≥в та не≠сти юридичну в≥дпов≥дальн≥сть.

як громадська орган≥зац≥¤ профес≥йн≥ сп≥лки заснован≥ на членств≥, ≥ кожний громад¤нин маЇ право в≥льно виз≠начатис¤ щодо своЇњ участ≥ в профсп≥лц≥. Ќалежн≥сть чи неналежн≥сть до них не т¤гне за собою будь-¤ких обме≠жень громад¤н у правах. ÷е положенн¤ закр≥плене стат≠тею 36  онституц≥њ ”крањни. ѕри цьому сл≥д зазначити, що в питанн¤х колективних ≥нтерес≥в профес≥йн≥ сп≥лки захищають ≥нтереси вс≥х прац≥вник≥в незалежно в≥д њх член≠

ства в профес≥йн≥й орган≥зац≥њ. ÷е обумовлено тим, що умови прийн¤того колективного договору поширюютьс¤ на вс≥х член≥в трудового колективу, в тому числ≥ ≥ на тих, хто не Ї членом профсп≥лки. ўо ж до ≥ндив≥дуальних прав останн≥х, то вони не захищаютьс¤ профсп≥лками.

ƒ≥¤льн≥сть профес≥йних сп≥лок зд≥йснюЇтьс¤ на п≥дстав≥ законодавства ≥ колективних договор≥в, а регулюЇтьс¤ нор≠мами, встановленими кер≥вними профсп≥лковими орга≠нами.

«аконодавчою базою профсп≥лок Ї в першу чергу  он≠ституц≥¤ ”крањни,  одекс закон≥в про працю ( гл. II, XVI ≥ р¤д статей ≥нших глав), «акон ”крањни Ђѕро колективн≥ договори ≥ угодиї, а також «акон —–—– в≥д 10 грудн¤ 1990 року Ђѕро профес≥йн≥ сп≥лки, права ≥ гарант≥њ њх д≥¤льност≥ї ≥ ѕоложенн¤ про права профсп≥лкового ком≥≠тету, установи, орган≥зац≥њ, затверджене ”казом ѕрезид≥њ ¬ерховноњ –ади —–—– в≥д 27 вересн¤ 1971 року, ¤к≥ про≠довжують д≥¤ти до прийн¤тт¤ аналог≥чного нац≥онально≠го законодавства.  р≥м того, правову основу д≥¤льност≥ профсп≥лок складаЇ також трудове законодавство в ц≥ло≠му, оск≥льки воно використовуЇтьс¤ профсп≥лками дл¤ захисту прав та ≥нтерес≥в прац≥вник≥в.

Ќа п≥дстав≥ вказаних законодавчих акт≥в профес≥йн≥ сп≥лки реал≥зують своњ повноваженн¤ стосовно представ≠ництва ≥ захисту трудових та соц≥ально-економ≥чних прав прац≥вник≥в у в≥дносинах з роботодавц¤ми, органами державноњ ≥ м≥сцевоњ влади, а також ≥ншими об'Їднанн¤≠ми громад¤н.

¬иконанн¤ цих функц≥й пов'¤зане з вимогою застосу≠ванн¤ прав, наданих профсп≥лкам законодавством. “обто надан≥ законом права одночасно Ї обов'¤зком профсп≥лок ≥ означають не т≥льки можлив≥сть, а й необх≥дн≥сть, зо≠бов'¤занн¤, вимогу њх виконати. —аме цим обумовлена юридична в≥дпов≥дальн≥сть профсп≥лок, зокрема зв≥льне≠них в≥д основноњ роботи профсп≥лкових прац≥вник≥в, за невиконанн¤ наданих њм прав.

ѕрава профсп≥лок класиф≥куютьс¤ за р≥зними ознаками.

¬ першу чергу, за зм≥стом питань, з приводу ¤ких зас≠тосовуютьс¤ права профсп≥лок. ÷е питанн¤ забезпеченн¤ зайн¤тост≥, нормуванн¤ ≥ оплати прац≥, робочого часу, часу в≥дпочинку, дисципл≥ни прац≥, гарант≥й ≥ компен≠сац≥й, охорони прац≥ ≥ контролю за дотриманн¤м трудо≠вого законодавства та законодавства про охорону прац≥.

ƒал≥, залежно в≥д р≥вн¤ самост≥йност≥ профсп≥лок у ви≠р≥шенн≥ питань розр≥зн¤ють:

а) права на вир≥шенн¤ питань на паритетних началах. Ќа таких умовах укладаютьс¤ колективн≥ договори ≥ угоди м≥ж профсп≥лкою та роботодавцем чи органом виконав≠чоњ влади. ≤н≥ц≥атива у вир≥шенн≥ таких питань може нале≠жати будь-кому з них, але позитивне р≥шенн¤ по сут≥ пи≠танн¤ може бути прийн¤те т≥льки за згодою обох стор≥н;

Ќазва: Ћекц≥њ по трудовому праву ”крањни
ƒата публ≥кац≥њ: 2006-01-18 (69336 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤