Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

≈коном≥чн≥ теми > ѕравовий статус господарських товариств


ѕравовий статус господарських товариств

—тор≥нка: 1/4

ѕравове становище ≥нших господарських товариств

1. ѕравовий статус господарських товариств

“овариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю

ќдним з найпоширен≥ших вид≥в господарських товариств в економ≥чн≥й сфер≥ ”крањни Ї товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю.

¬≥дпов≥дно до ст. 50 «акону ”крањни "ѕро господарськ≥ товариства" товариством з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю визнаЇтьс¤ товариство, що маЇ статутний фонд, под≥лений на частки, розм≥р ¤ких визначаЇтьс¤ установчими документами.

Ќазиваючи цей вид товариства "товариством з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю", законодавець не маЇ на уваз≥ обмеженн¤ в≥дпов≥дальност≥ товариства ¤к суб'Їкта господарського права (юридичноњ особи) ¤кимись певними розм≥рами майна або грошових кошт≥в (наприклад, лише розм≥ром статутного фонду). Ќасправд≥ йдетьс¤ про обмеженн¤ в≥дпов≥дальност≥ учасник≥в товариства, ¤к≥ несуть њњ ризик у межах своњх вклад≥в до статутного фонду. ”становчими документами товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю може бути передбачено, що учасники, ¤к≥ не повн≥стю внесли вклади, в≥дпов≥дають за зобов'¤занн¤ми товариства також у межах невнесеноњ частини вкладу.

” товариств≥ з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю створюЇтьс¤ статутний фонд, розм≥р ¤кого маЇ становити не менше суми, екв≥валентноњ 100 м≥н≥мальним зароб≥тним платам, виход¤чи з≥ ставки м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати, д≥ючоњ на момент створенн¤ товариства.

ќдн≥Їю з особливостей зм≥сту установчих документ≥в товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю Ї те, що вони, кр≥м в≥домостей, загальних дл¤ вс≥х вид≥в господарських товариств, повинн≥ м≥стити в≥домост≥ про розм≥р часток кожного з учасник≥в, розм≥р, склад та пор¤док внесенн¤ ними вклад≥в.

ƒо моменту реЇстрац≥њ товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю кожен з учасник≥в зобов'¤заний внести не менше 30 в≥дсотк≥в зазнавеного в установчих документах вкладу, що п≥дтверджуЇтьс¤ документами, виданими банк≥вською установою.

”часник зобов'¤заний повн≥стю внести св≥й вклад не п≥зн≥ше одного року п≥сл¤ реЇстрац≥њ товариства.

”часник товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю може за згодою решти учасник≥в в≥дступити свою частку (њњ частину) одному чи к≥льком учасникам цього товариства, а ¤кщо ≥нше не передбачено установчими документами, то ≥ трет≥м особам. ”часники товариства користуютьс¤ переважним правом придбанн¤ частки учасника, ¤кий њњ в≥дступив, пропорц≥йно њхн≥м часткам у статутному фонд≥ товариства або в ≥ншому, погодженому м≥ж ними розм≥р≥.

” раз≥ передач≥ частки (њњ частини) трет≥й особ≥ в≥дбуваЇтьс¤ одночасний перех≥д до нењ вс≥х прав та обов'¤зк≥в, що належали учаснику, ¤кий в≥дступив њњ повн≥стю або частково.

„астку учасника товариства (п≥сл¤ повного внесенн¤ ним вкладу) може придбати саме товариство, ¤ке прот¤гом одного року зобов'¤зане передати њњ ≥ншим учасникам або трет≥м особам.

Ѕудь-¤кий з учасник≥в маЇ право вийти з товариства з≥ сплатою його вартост≥ частини майна товариства, пропорц≥йноњ його частц≥ у статутному фонд≥. Ќа вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернений повн≥стю або частково в натуральн≥й форм≥.

¬ищим органом товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю Ї збори учасник≥в, що складаютьс¤ з учасник≥в або призначених ними представник≥в. ƒо компетенц≥њ збор≥в учасник≥в товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю належить:

1) визначенн¤ основних напр¤м≥в д≥¤льност≥ товариства ≥ затвердженн¤ його план≥в та зв≥т≥в про њх виконанн¤;

2) внесенн¤ зм≥н до статуту товариства;

3) обранн¤ та в≥дкликанн¤ член≥в виконавчого органу та рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ;

4) затвердженн¤ р≥чних результат≥в д≥¤льност≥ товариства, зв≥т≥в ≥ висновк≥в рев≥з≥йноњ ком≥с≥њ, пор¤дку розпод≥лу прибутку;

5) створенн¤, реорган≥зац≥¤ та л≥кв≥дац≥¤ доч≥рн≥х п≥дприЇмств, ф≥л≥й та представництв, затвердженн¤ њхн≥х статут≥в та положень;

6) винесенн¤ р≥шень про прит¤гненн¤ до майновоњ в≥дпов≥дальност≥ посадових ос≥б товариства;

7) затвердженн¤ правил процедури та ≥нших внутр≥шн≥х документ≥в товариства, визначенн¤ його орган≥зац≥йноњ структури;

8) встановленн¤ розм≥ру, форми ≥ пор¤дку внесенн¤ учасниками додаткових вклад≥в;

9) вир≥шенн¤ питанн¤ про придбанн¤ товариством частки

учасника;

10) виключенн¤ учасника з товариства;

11) визначенн¤ умов оплати прац≥ посадових ос≥б товариства;

12) затвердженн¤ договор≥в (угод), укладених на суму, що перевищуЇ зазначену в статут≥ товариства;

13) прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про припиненн¤ д≥¤льност≥ товариства —татутом товариства до компетенц≥њ збор≥в учасник≥в можуть

бути в≥днесен≥ й ≥нш≥ питанн¤.

« питань, зазначених у пунктах 1, 2 ≥ 10, у вищому орган≥ необх≥дна одностайн≥сть. « решти питань р≥шенн¤ приймаютьс¤ простою б≥льш≥стю голос≥в (учасники мають к≥льк≥сть голос≥в, пропорц≥йну розм≥ру њхн≥х часток у статутному фонд≥).

«бори учасник≥в товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю скликаютьс¤ не р≥дше ¤к два рази на р≥к, ¤кщо ≥нше не передбачено установчими документами. “ак≥ збори вважаютьс¤ повноважними, ¤кщо на них присутн≥ учасники (представники учасник≥в), ¤к≥ волод≥ють у сукупност≥ б≥льш ¤к 60 в≥дсотками голос≥в, а з питань, що потребують одностайност≥, - вс≥ учасники.

” товариств≥ з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю створюЇтьс¤ виконавчий орган: колег≥альний (дирекц≥¤) або одноособовий (директор). ƒирекц≥ю очолюЇ генеральний директор. „ленами виконавчого органу можуть бути також ≥ особи, ¤к≥ не Ї учасниками

товариства.

ƒирекц≥¤ (директор) вир≥шуЇ вс≥ питанн¤ д≥¤льност≥ товариства, за вин¤тком тих, що вход¤ть до виключноњ компетенц≥њ збор≥в учасник≥в, њњ повноваженн¤ при цьому визначено ст. 62 «акону ”крањни "ѕро господарськ≥ товариства" та установчими документами товариства.

 онтроль за д≥¤льн≥стю виконавчого органу товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю зд≥йснюЇ рев≥з≥йна ком≥с≥¤, що утворюЇтьс¤ зборами учасник≥в товариства з њх числа у к≥лькост≥ не менше трьох ос≥б, њњ д≥¤льн≥сть регламентовано ст. 63 «акону ”крањни "ѕро господарськ≥ товариства".

ѕравовий статус, аналог≥чний статусу товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю, маЇ товариство з додатковою в≥дпов≥дальн≥стю. ќсоблив≥сть його (≥ головна в≥дм≥нн≥сть в≥д товариства з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю) пол¤гаЇ в тому, що учасники товариства з додатковою в≥дпов≥дальн≥стю в≥дпов≥дають за його боргами своњми внесками до статутного фонду, а при недостатност≥ цих сум - додатково належним њм майном в однаковому дл¤ вс≥х учасник≥в кратному розм≥р≥ до внеску кожного учасника.

√раничний розм≥р в≥дпов≥дальност≥ учасник≥в передбачаЇтьс¤ в установчих документах.

ѕовне товариство

ѕовним товариством зг≥дно з≥ ст. 66 «акону ”крањни "ѕро господарськ≥ товариства" визнаЇтьс¤ таке товариство, вс≥ учасники ¤кого займаютьс¤ сп≥льною п≥дприЇмницькою д≥¤льн≥стю ≥ несуть сол≥дарну в≥дпов≥дальн≥сть за зобов'¤занн¤ми товариства ус≥м своњм майном.

ѕовне товариство створюЇтьс¤ ≥ д≥Ї на п≥дстав≥ установчого договору (статуту цей вид товариства не маЇ).  р≥м загальних вимог щодо зм≥сту установчих документ≥в господарських товариств, установчий догов≥р про повне товариство повинен визначати розм≥р частки кожного з учасник≥в, розм≥р, склад та пор¤док внесенн¤ вклад≥в, форму участ≥ у справах товариства. “ак≥ вимоги випливають з особливого характеру товариства, зокрема з веденн¤ його справ, ¤ке зд≥йснюЇтьс¤ за загальною згодою вс≥х учасник≥в.

¬еденн¤ справ товариства може зд≥йснюватис¤ або вс≥ма учасниками, або одним чи к≥лькома з них, ¤к≥ виступають в≥д ≥мен≥ товариства. ”часники, ¤ким було доручено веденн¤ справ повного товариства, зобов'¤зан≥ надавати решт≥ учасник≥в на њхню вимогу повну ≥нформац≥ю про д≥њ, виконуван≥ в≥д ≥мен≥ та в ≥нтересах товариства.

Ќазва: ѕравовий статус господарських товариств
ƒата публ≥кац≥њ: 2006-02-03 (3581 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
quest map - internet payment - рефераты - cheap flight to malaga - free auto refinance - кирилиц¤ - loans personal
Page generation 0.400 seconds
Хостинг от uCoz