Sort-ref.narod.ru - реферати, курсові, дипломи
  Головна  ·  Замовити реферат  ·  Гостьова кімната ·  Партнери  ·  Контакт ·   
Пошук


Рекомендуєм

Економічні теми > Контрольна робота Інвестеційний менеджмент


Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

Сторінка: 1/5

Питання № 10

ПЛАН

1.

Питання № 10. Які види грошових потоків

відображені в звіті про рух грошових коштів? ...........................

3

2.

Питання № 37

Що таке альтернативний проект?

Як порівняти проекти різної тривалості? ....................................

6

3.

Задача № 10 ......................... ............................................................

9

4.

Задача № 38 ...................................................................................

12

5.

Література ......................................................................................

14

Питання № 10

ЯКІ ВИДИ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ВІДОБРАЖЕНІ В ЗВІТІ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ?

З трансформацією фінансового аналізу в Україні, що відбувається з початку 1990-х років, увага практиків та науковців стала зосереджуватися на новому для вітчизняних фінансистів понятті "грошовий потік". Пояснюється це тим, що в ринкових умовах господарювання потенційний власник повинен дати відповідь на три стратегічних питання:

- якими повинні бути величина та оптимальний склад активів підприємства, що дають змогу досягнути найбільшого добробуту його власників, акціонерів та трудового колективу;

- де знайти джерела фінансування та якою повинна бути їх оптимальна структура;

- як організувати поточне та перспективне управління фінансовою діяльністю, щоб забезпечити платоспроможність та фінансову стійкість підприємства.

З позицій менеджменту підприємства з метою управління ліквідністю та контролю фінансової діяльності підприємства грошові потоки прийнято відображувати у Звіті про рух грошових коштів (П(С)БО 4).

Грошовий потік - це надходження (вхідний грошовий потік) і витрачання (вихідний грошовий потік) грошових коштів в процесі здійснення господарської діяльності підприємства. Різниця між вхідним і вихідним грошовими потоками по кожному окремому виду діяльності або по господарській діяльності підприємства в цілому називається.

У Звіті про рух грошових коштів грошові потоки поділяються за видами діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової. Наведемо перелік грошових потоків за цими трьома видами.

Операційна діяльність

Надходження:

- виручка від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг);

- платежі за надання права користування активами (оренда, ліцензії);

- одержання грантів та субсидій;

- одержання штрафів, пені, неустойки.

Витрачення:

- платежі постачальникам за товари і послуги;

- виплата заробітної плати працівникам;

- сплата податку на прибуток, якщо він не пов'язаний з інвестиційною

і фінансовою діяльністю;

- сплата штрафів, пені, неустойки.

Інвестиційна діяльність.

Надходження:

- виручка від реалізації необоротних активів;

- доходи від фінансових інвестицій (дивіденди, відсотки);

- доходи від реалізації цінних паперів інших підприємств.

Витрачення:

- платежі, пов'язані з придбанням основних засобів і нематеріальних активів;

- надання позик іншим підприємствам;

- придбання цінних паперів інших підприємств.

Фінансова діяльність.

Надходження:

- від випуску власних акцій;

- від випуску облігацій;

- отримання позик.

Витрачення:

- викуп акцій власної емсї;

- погашення облігацій;

- погашення позик І сплата відсотків по них;

- виплата дивідендів;

- грошові платежі орендаря для зменшення заборгованості з фінансової оренди.

Для цілей звітності про рух грошових коштів під грошовими коштами розуміють як грошові кошти, так і їх еквіваленти. Грошові кошти визначаються як грошові кошти в касі та депозити до запитання. Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові (до 3 місяців) високо ліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відповідні суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості (такі як ринкові цінні папери, казначейські векселі та комерційні папери).

Капітальні інвестиції розглядаються як еквіваленти грошових коштів тільки в тому разі, коли вони підпадають під визначення короткострокових цінних паперів зі строком погашення 3 місяці або менше: обмінні привілейовані акції, у разі придбання впродовж 3- місячного терміну від попередньо визначеної дати погашення, задовольняють критерії визначення грошових еквівалентів. Проте, такі випадки зустрічаються не часто.

Загально прийнято розглядати грошові еквіваленти у якості короткострокових, тимчасових інвестицій грошових коштів. Проте, не всі не короткострокові інвестиції задовольняють визначення грошових еквівалентів. Для того, щоб відповідати визначенню грошових еквівалентів, інвестиції повинні задовольняти двом критеріям:

1) інвестиції повинні вільно конвертуватися у відому суму грошових коштів;

2) інвестиції повинні досить близько наближатися до дати погашення у такий спосіб, щоб їх ринкова вартість була відносно нечутливою до можливих змін процентної ставки.

Питання № 37

ЩО ТАКЕ АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПРОЕКТ?

ЯК ПОРІВНЯТИ ПРОЕКТИ РІЗНОЇ ТРИВАЛОСТІ?

Інвестиційні проекти класифікують за різними ознаками. В залежності від типу відношень взаємозалежності виділяють наступні проекти: незалежні; альтернативні; пов'язані між собою відношеннями компліментарності; пов'язані між собою відношеннями заміщення.

Два проекти називаються незалежними, якщо рішення про прийняття одного не впливає на рішення про прийняття іншого.

Якщо два, або більше проектів, що аналізуються, не можуть бути реалізовані одночасно, тобто прийняття рішення по одному з них автоматично означає, що проекти, які залишилися, мають бути відхилені, то такі проекти називаються альтернативними або взаємовиключними.

Назва: Контрольна робота Інвестеційний менеджмент
Дата публікації: 2006-02-11 (3873 прочитано)

РекламаЯндекс цитирования
phentermine cheap - - my bang - tickets airline - lowest frontier - cheap ticket -
Page generation 0.654 seconds
Хостинг от uCoz