Sort-ref.narod.ru - реферати, курсові, дипломи
  Головна  ·  Замовити реферат  ·  Гостьова кімната ·  Партнери  ·  Контакт ·   
Пошук


Рекомендуєм

Економічні теми > Контрольна робота Інвестеційний менеджмент


243243

Баланс

290000

437500

633150

856264,5

ЗАДАЧА № 38

В умовах реструктуризації підприємства особливе значення має управління товарно-матеріальними запасами. Розкрийте основні напрямки цього управління.

Розв'язок:

Основними напрямками управління товарно-матеріальними запасами є:

1) Оптимізація рівня товарно-матеріальних запасів. Оптимізація рівня виробничих запасів залежить від затрат, які пов'язані з підтриманням запасів і які складаються з двох елементів: затрат по зберіганню і затрат по розміщенню та виконанню замовлень. Ці два елементи змінюються обернено пропорційно один одному: чим більшими є затрати по зберіганню оборотних засобів (наприклад, необхідні складські приміщення в достатньому обсязі), тим меншими є затрати по транспортуванню (немає необхідності зайвий раз користуватися послугами транспортних організацій).

Покажемо, як розраховується розмір оптимальної партії замовлень (Economic Order Quantity – EOQ). Припустимо, що вартість виконання одного замовлення (Q), а витрати на зберігання одиниці запасів (Н) і величина витрат ТМЦ за деякий період (D) є постійними.

Якщо також прийняти, що витрати запасів є постійними у часі, то середній обсяг запасів = Q/2 од., де Q - замовлений обсяг запасів (в одиницях), причому передбачається, що він змінюється протягом часу, що розглядається.

Відповідна формула має вигляд:

де: EOQ - обсяг партії, од.;

F - вартість виконання одного замовлення (витрати на розміщення замовлення, по отриманню та перевірці товарів):

D - величина витрат запасів за той же період, од.:

Н - затрати по утриманню ТМЦ на одиницю запасів за деякий період, в тому числі витрати по зберіганню, транспортуванню, страхуванню разом з рівнем прибутку на інвестований в запаси капітал.

Після визначення оптимальної партії замовлення використовують наступну схему управління замовленнями, які дозволяють за допомогою ряду параметрів формалізувати процедуру - оновлення запасів, наприклад,

визначити рівень запасів, при якому необхідно здійснювати наступне замовлення:

RР = МU х МD

SS = RР - АU х АD

МS = RР + ЕОQ - LU х LD,

де: АU - середньоденна потреба в сировині, од.;

АD - середня тривалість виконання замовлення (від моменту розміщення до моменту отримання сировини), дн.;

SS - найбільш ймовірний мінімальний рівень запасів, од.;

МS - максимальний рівень запасів, од.;

RР - рівень запасів, при якому робиться замовлення, од.:

LU - мінімальна денна потреба в сировині, од.;

MD - максимальна денна потреба в сировині, од;

А/О - максимальна кількість днів виконання замовлення;

LD - мінімальна кількість днів виконання замовлення.

2) Контроль за ефективністю управління запасами (здійснюють за допомогою аналізу зміни швидкості обороту запасів). В загальному випадку швидкість обороту виробничих запасів (ВЗ) підприємства прийнято розраховувати за допомогою формули:

ЛІТЕРАТУРА

Закон України "Про інвестиційну діяльність" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 47.

Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. - М.: "Фінанси і статистика", 1997.

Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. - К.: МП «ИТЕМ» ЛТД, Москва-Лондон, 1995.

Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз. - К.: МАУП, 2000.

Кірейцев Г.Г., Виговська Н.Г., Петрук О.М. Фінансовий менеджмент. - Житомир, 2001.

Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. -К.: Знання, 2000.

Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. - К.: "Центр навчальної літератури", 2004.

П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджений наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87 // www.rada.gov.ua.

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. - Минск: ООО "Новое знание", 1999.

Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий.- К.: Издательский дом «Максимум», 2001.

Титаренко Н.О., Поручник А.М. Теорії інвестицій: Навч. посібник. - К.:КНЕУ, 2000.

Шапиро В.Д. Управление проектами. - М., 1996.

Назва: Контрольна робота Інвестеційний менеджмент
Дата публікації: 2006-02-11 (3873 прочитано)

РекламаЯндекс цитирования
mg tablets, - literature - cheap discount airfare - bachelors online - cruise cruise - server china -
Page generation 0.170 seconds
Хостинг от uCoz