Sort-ref.narod.ru - реферати, курсові, дипломи
  Головна  ·  Замовити реферат  ·  Гостьова кімната ·  Партнери  ·  Контакт ·   
Пошук


Рекомендуєм

Фінанси > Корпоративні фінанси


Корпоративні фінанси

Сторінка: 1/3

створюватися лише у формі АТ чи ТОВ, страховики — юридичні особи — у формі акціонерних, повних, командитних товариств або това

ПЛАН

1.

Особливості фінансової діяльності корпорацій .. .....................

3

2.

Привілейовані акції та преференції по ним ..................................

5

3.

Оподаткування дивідендів ............................................................

7

4.

Задача № 4 .....................................................................................

8

5.

Література ......................................................................................

9

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ

Акціонерне товариство — господарське товариство, статутний капітал якого поділений на визначену кількість акцій рівної но­мінальної вартості і яке несе відповідальність за своїми зо­бов'язаннями всім належним майном. Специфіка фінансової дія­льності АТ визначається особливостями формування статутного капіталу. Згідно з вітчизняним законодавством розмір статутного капіталу ВАТ повинен бути не меншим за суму, еквівалентну 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи зі ставки мініма­льної заробітної плати, чинної на момент створення товариства. Для порівняння: у більшості країн ЄС мінімальний розмір стату­тного капіталу АТ встановлено на рівні 50 тис. євро; у Швейца­рії — 100 тис. франків.

Акціонерами товариства визнаються фізичні та юридичні осо­би, які є власниками його акцій. Засновники АТ здійснюють свої внески у статутний капітал згідно із засновницьким договором, решта акціонерів — на умовах договору купівлі-продажу акцій, укладеного із засновниками; при збільшенні статутного капіта­лу — на основі договору з товариством чи фінансовим посеред­ником.

Організація фінансово-господарської діяльності у формі акці­онерних товариств є найприйнятнішою з погляду залучення капі­талу, зокрема власного. Це пояснюється такими чинниками:

- поділ статутного капіталу на визначену кількість акцій рів­ної номінальної вартості, яка може бути досить малою, Ідо дає
можливість залучення як дрібних, так і великих інвесторів;

- високий рівень мобільності корпоративних прав (акцій),
особливо, якщо вони котируються на біржі, а отже, мінімальні
затрати на передачу прав власності;

- спрощений порядок реалізації права на правонаступництво;

- можливість розміщення емісії серед величезного числа інве­сторів, значна частина яких не претендує на контроль над під­приємством;

- досить детальне нормативне регулювання діяльності АТ, що
створює умови для захисту інтересів акціонерів, у т. ч. від «роз­мивання» капіталу;

- акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства лише
в межах належних їм акцій;

- оплата вартості акцій може здійснюватися як у грошовій,
так і в майновій формі;

- порівняно низький рівень інформаційної асиметрії, оскіль­ки АТ повинні публікувати свою звітність у засобах масової ін­формації, надавати детальну інформацію при емісії цінних па­перів, що в цілому зменшує ризики, зумовлені принципалагент - конфліктом.

Повнота участі акціонера в управлінні товариством та конт­ролі за його діяльністю залежить від величини належного йому пакета акцій та їх виду — прості чи привілейовані. Дрібні акціо­нери мають право на участь у загальних зборах товариства, що з формального боку дає можливість участі в управлінні підприєм­ством. Фактичне управління АТ та контроль за його діяльністю здійснюється крупними акціонерами, які володіють контрольним чи блокуючим пакетом корпоративних прав і мають можливість реально впливати на призначення членів наглядової ради та ви­конавчих органів.

Контрольний пакет корпоративних прав — кількість корпоративних прав (акцій, часток), яка забезпечує їх власнику право здійснювати фактичний контроль над діяльністю під­приємства. За високої концентрації статутного капіталу конт­рольний пакет становить не менше 50% загальної його суми + 1 акція. За значної диверсифікації контрольний пакет може дорівнювати 20 - 30 % номінальної вартості всіх корпоратив­них прав.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління АТ здійснює ревізійна комісія, яка призначається з числа акціо­нерів.

Обираючи акціонерну форму організації бізнесу, слід врахо­вувати накладні витрати, які в цілому збільшують вартість залу­чення власного капіталу. До таких витрат належать:

- витрати на оплату послуг незалежного оцінювача вартості майна АТ;

- витрати, пов'язані з друкуванням звітності;

- оплата послуг фінансових посередників і реєстраторів;

- витрати на аудиторські перевірки;

- витрати, пов'язані з емісією акцій;

- витрати на проведення зборів акціонерів;

- витрати, пов'язані з наданням Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКІДПФР) інформації про майновий стан і фінансово-господарську діяльність товариства тощо.

Фінансування акціонерного товариства може здійснюватися за рахунок надходження коштів від емісії акцій (простих і приві­лейованих), випуску облігацій, цінних паперів, що конвертуються в акції (конвертовані облігації), опціонів на придбання акцій. Окрім цього, джерелом поповнення капіталу може бути тезаврований прибуток, банківські та комерційні позички.

ПРИВІЛЕЙОВАНІ АКЦІЇ ТА ПРЕФЕРЕНЦІЇ ПО НИМ

Статутом акціонерного товариства може бути передбачено розміщення одного чи кількох типів привілейованих акцій, що надають їх власникам різні права. Привілейовані акції характеризуються тим, що вони мають переваги порівняно зі звичайними акціями, причому привілейовані акції одного типу надають їх власнику однакову сукупність прав (переваг).

Назва: Корпоративні фінанси
Дата публікації: 2006-02-11 (2538 прочитано)

РекламаЯндекс цитирования
to live - cheap getaway - american furniture warehouse - teacher education - - cheap new cars - wedding favor
Page generation 0.915 seconds
Хостинг от uCoz