Sort-ref.narod.ru - реферати, курсові, дипломи
  Головна  ·  Замовити реферат  ·  Гостьова кімната ·  Партнери  ·  Контакт ·   
Пошук


Рекомендуєм

Економічна теорія > Поняття відкритості економіки


ОСНОВНІ ТЕОРІЇ СПІВВІДНОШЕННЯ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ. З розвитком та ускладненням структури світового господарства у першій третині ХХ століття з'явилася теорія торгівельних потоків, розвинута шведським економістом Хекшером та його учнем Оліном – модель Хекшера-Оліна, яку згодом математично обгрунтував Самуельсон. Сутність її полягає в тому, що з ускладненням fструктури світових обмінів з'являється необхідність враховувати не тільки рівень видатків, але й їхню структуру, тобто не можна ігнорувати історично зумовлене співвідношення капітало-, матеріало-, енерго- та трудоємності в залежності від характеру виробництва. Їхня модель в короткій формі формулюється так: країни експортують продукти інтенсивного використання надлишкових факторів, а імпортують продукти інтенсивного використання дефіцитних для них факторів. Виходить, що за моделлю Хекшера-Оліна трудомісткі галузі повинні бути розташовані у країнах з дешевою робочою силою, енергомісткі – в країнах з надлишком енергоресурсів тощою В цілому структура зовнішньої торгівлі узгоджується з висновками моделі, що свідчить на її користь; одначе модель виявила істотні недоліки, зокрема, пов'язані з невідповідністю змін у структурі торгівлі та забезпеченості факторами виробництва. Наприклад, у ФРН та Великобританії великими темпами зростала чисельність персоналу, а позиції їх у 70-ті роки в торгівлі технічно складною промисловою продукцією погіршилися. Тим часом у Франції при незначному розширенні зайнятості відбувалося прямо протилежне – зміцнення позицій за техномісткими товарами. Ще одна з суперечностей моделі полягає в тому, що за поступового вирівнювання структур забезпеченості факторами повинне відбуватися, наприклад, зниження стимулів до торгівлі між промисловими країнами, але цього не відбувається. Навпаки, перехресні потоки капіталів та аналогічних товарів (внутрішньогалузевий обмін) між країнами, близькими між собою в економічному, культурному та іншому відношенні перетворилися у найбільш динамічну складову міжнародних економічних відносин. Це стосується насамперед розвинених країн. Правда, схожі товари – зовсім не ідентичні. В цьому випадку обмін різновидами товарів задовільняє сучасний дуже диференційований попит. Ці та інші явища не зовсім вкладаються у модель Хекшера-Оліна. Одну з суперечностей моделі освітив В. Леонтьєв, і вона була названа “парадоксом Леонтьєва”. Парадокс у тому, що трудомістка продукція виробляється (і експортується) в США з найдорожчою робочою силою. За надлишку капіталу США продавали іншим країнам трудомісткі товари в обмін на відносно капіталомісткі. Ні Леонтьєв, ні інші економісти не змогли розгадати цей парадокс, але є підозри, що до нього призвела висока наукомісткість виробництва.

ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МОДЕЛІ “ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКТУ”. Включення в аналіз фактору науково-технічного прогресу на базі ідей Й.Шумпетера про визначну роль іновацій у міжнародному розподілі праці дозволило перейти від статичних моделей до динамічних. Зокрема, С.Хірш та Р.Вернон розробили модель світової торгівлі з застосуванням “життєвого циклу продукту”. Продукт винаходиться, вдосконалюється. Попит на нові продукти у високорозвинених країнах робить вигідним трудомістке виробництво, засноване на передовій технології. Новий високотехнологічний товар вигідніше випускати в країнах, де він вперше з'явився у виробництві або споживанні, зазвичай це високорозвинені країни. Щойно продукт переходить у стадію зрілості (стає звичним у попиті та стандартизованим у випуску), ініціатор першості в комерційному виробництві по мірі появи конкурентів втрачає в нормі та масі прибутку. Виробництво даного товару в країні з високим рівнем технології втрачає економічний зміст. Виробництво його переміщується до інших країн, що можуть використовувати вже стандартну технологію, а потім виробництво може переміститися і на “периферію”, що має надлишок дешевої робочої сили. Теорія “циклу” пояснює механізм постійної зміни співвідношення компонентів у видатках виробництва. Вона пояснює не тільки де, а й коли вигідно спеціалізуватися на виробництві певного товару або групи товарів. Причому лідер в науково-технічному прогресі може постійно випереджувати розвиток циклу життя продуктів, продовжуючи розробляти нові і нові нововведення. Теорія “циклу” відповідає історії розвитку багатьох галузей, як найстарших, так і найновіших. П.Х.Ліндерт відмічає, що землеробство розповсюдилося по всьому світі з регіонів первинного вирощування окремих культур тисячі років тому. Галузі, розвиток яких почався ще до першої світової війни – текстильна, шкіряна, гумо-технічна, целюлозно-паперова промисловість – зараз перемістилися до країн, що розвиваються, де, напевно, концентруватимуться у майбутньому. Дослідження показали наявність тієї ж тенденції до переміщення виробництва по мірі їх стандартизації в нафтохімі та інших галузях.

СВІТОВА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ. СВІТОВІ ПРОБЛЕМИ “ВІДПЛИВУ МОЗКІВ” ТА “СТАРІННЯ М'ЯЗІВ”. Розвиток світового господарства завжди супроводжувався переміщенням населення як між континентами, так і всередині їх. Вільні та примусові міграції були пов'язані з освоєнням Америки, Австралії, Нової Зеландії. Міжнародні міграції відбувалися у зв'язку з війнами, природними катаклізмами, розбіжностями у світовій економічній кон'юнктурі або ж просто у зв'язку з пошуками кращого життя. Найбільш драматичним видом міграції є міграція біженців – їх близько 20 млн чоловік. Серед найпотужніших примусових міграцій робочої сили в історії виділяється завезення африканських рабів в Америку, який в період між 1550 та 1860 роками становив 9-11 млн чоловік. Ще більш потужна міграція, як найзначніше явище в історії сучасних міграцій, була міграція, пов'язана з заселенням обох Америк, Австралії, Нової Зеландії, почасти Південної Африки. Це були переважно безповоротні міграції, головним чином з Європи. До Північної Америки протягом ХІХ століття виїхало 30-35 чоловік. Всього до США з 1820 до 1990 року емігрувало 55 млн чоловік. Сучасні трудові міграції пояснюються нерівномірністю економічного розвитку окремих країн та лібералізацією доступу іноземців на ринки робочої сили в ряді регіонів. Так, у Західній Європі до 1970 року спостерігався довгий післявоєнний період економічного зростання. В першій половині 1960-х років склалася ситуація гострої нестачі трудових ресурсів, і доступ іноземців на ринки робочої сили Західної Європи був істотно полегшений. Схожа ситуація склаласу у нафтовидобуваючих країнах Близького та Середнього Сходу, особливо в тих, де незначна кількість власного населення. Наприкінці 1970-х років, на які припадав пик, кількість робітників-емігрантів у світі оцінювалося у 20 млн чоловік, у тому числі 12 млн походили з країн, що розвиваються. Ці працівники зоседерилися в Північній Америці (6 млн), Західній Європі (5 млн), Латинській Америці (4 млн), на Близькому і Середньому Сході (3 млн), а також Західній та Південній Африці. І цей же час у Західній Європі зросли видатки виробництва, скоротилися прибутки, і зростання безробіття скоротило темпи зсростання міграційних потоків. Багато країн почали переходити до політики обмеження імпорту робочої сили. У 1992 році в країнах ЄС налічувалося 10 млн емігрантів, в тому числі у ФРН – 4, 5 млн, у Франції – 2, 5 млн, у Великобританії - 1,5 млн тощо. В США значні по обсягу міграції тривають. В середньому щороку в'їжджають 500-600 тисяч іммігрантів, і ще близько 50 тисяч нелегально проникають на територію США. З нелегальною імміграцією ведеться боротьба. Зараз практично всі країни світу активно регулюють процеси експорту та імпорту робочої сили. Державне регулювання в цій сфері переслідує дві основні задачі: 1)захист національного ринку праці від стихійного припливу іноземних працівників; 2)забезпечення раціонального використання іноземних працівників. Коли йдеться про захист власного ринку праці, то уряди намагаються пом'якшити проблеми безробіття власного населення. В ряді випадків мігранти створюють проблеми перенаселеності деяких районів, поглиблюючи соціальні та демографічні проблеми. З іншого боку, в країнах є депопулюючі райони, в яких відчувається нестача трудових ресурсів. Дотримуючись умови контракту, можна заповнити іноземними працівниками подібні порожнечі. Це ж саме стосується і недоукомплектованості трудовими ресурсами ряду галузей економіки. За професійно-кваліфікаційним складом потік мігрантів, що потрапляє під протекціоністський режим країн-акцепторів, як правило, складається з наступних п'яти груп: 1)робітники, що претендують на малооплачувану, некваліфіковану, непрестижну, важку та шкідливу роботу; 2)спеціалісти сфер економічної діяльності, що швидко розвиваються та є пріоритетними; 3)представники рідкісних професій; 4)спеціалісти найвищого класу та представники вільних професій; 5)керівний персонал фірм та їхніх підрозділів, а також підприємці, що переносять свою діяльність у країну-акцептор та створюють нові робочі місця. Спільною характеристикою названих груп є їхня гостра нестача на ринку праці багатьох країн-акцепторів. Узагальнюючи, можна виділити два види трудових міграцій: міграцію малокваліфікованої робочої сили з країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою до Західної Європи, з Латинської Америки до США; та міграцію кваліфікованих спеціалістів з Західної Європи, колишніх соцкраїн Європи до США та Канади, з ряду країн, що розвиваються до провідних західних країн. Перший вид міграції є найбільш масовим. Для країн-експортерів робочої сили емігранти є важливим джерелом валютних надходжень у формі грошових переказів. Крім переказів джерелом валютних прибутків від експорту робочої сили можуть служити податки з прибутків фірм-посередників, особисте інвестування мігрантів (привезення на батьківщину засобів виробництва та предметів тривалого користування, купівля землі, нерухомості, придбання цінних паперів); капітали від країн-імпортерів, що часто йдуть на відтворення трудових ресурсів, у соціальну сферу; цінності та заощадження, які привозять з собою мігранти, повертаючись на батьківщину. В той самий час, оскільки в структурі мігрантів переважають молоді, міграція викликає таке негативне явище в країні-експортері, як “старіння м'язів”, його супроводжує і відплив найбільш освіченої та талановитої робочої сили, що називається “відпливом мізків”.

Назва: Поняття відкритості економіки
Дата публікації: 2005-02-15 (2279 прочитано)

РекламаЯндекс цитирования
-->
Page generation 0.161 seconds
Хостинг от uCoz