Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

‘≥нанси > ‘≥нансова зв≥тн≥сть малого п≥дприЇмства та використанн¤ њњ даних дл¤ управл≥нн¤


«агалом роботу п≥дприЇмства прот¤гом пер≥оду, що анал≥зуЇтьс¤, сл≥д оц≥нити негативно, адже не виконуЇтьс¤ умова ефективноњ д≥¤льност≥, що пол¤гаЇ в забезпеченн≥ прибутковост≥. ≤з даних таблиц≥ 2 видно, що п≥дприЇмство отримуЇ дох≥д, але не отримуЇ прибутку, тобто обс¤ги реал≥зац≥њ зб≥льшилис¤ в 5,725 раз ≥ в 2003 р. становл¤ть 940 тис. грн., але даний р≥ст обс¤г≥в реал≥зац≥њ пройшов за рахунок зб≥льшенн¤ витрат, основу ¤ких складаЇ соб≥варт≥сть реал≥зац≥њ, на 512% в пор≥вн¤нн≥ з 2002р., але це не спри¤ло росту рентабельност≥, так ¤к, дох≥д в≥д господарськоњ д≥¤льност≥ не покриваЇ витрат ≥ ¤к насл≥док показник рентабельност≥ знизивс¤ до 0,97, що св≥дчить про те, що п≥дприЇмство Ї не рентабельним. ‘≥нансов≥ показники св≥дчать про те, що п≥дприЇмство Ї залежним в≥д кредитор≥в в 2002 р на 89%, а в 2003р. цей показник дос¤г майже 100% значенн¤. ÷е св≥дчить, що п≥дприЇмство Ї абсолютно залежним, тобто п≥дприЇмство зд≥йснюЇ свою д≥¤льн≥сть на позикових та залучених коштах.

ќтже, ѕѕ хоч ≥ нарощуЇ обс¤ги реал≥зац≥њ воно Ї збитковим, так ¤к маЇ велик≥ витрати повТ¤зан≥ з≥ своЇю д≥¤льн≥стю.

3. «м≥ст, структура та пор¤док складанн¤ Ѕалансу

Ќайважлив≥шою з обовТ¤зкових форм зв≥тност≥ Ї бухгалтерський баланс Ц зв≥т про ф≥нансовий стан п≥дприЇмства, ¤кий в≥дображаЇ на певну дату його активи, зобов'¤занн¤ ≥ власний кап≥тал.

‘≥нансова зв≥тн≥сть суб'Їктами малого б≥знесу складаЇтьс¤ у пор¤дку, установленому ѕоложенн¤м (стандартом) бухгалтерського обл≥ку 25 "‘≥нансовий зв≥т суб'Їкта малого п≥дприЇмництва", затвердженим наказом ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни в≥д 25 лютого 2000 року є39, зареЇстрованим у ћ≥н≥стерств≥ юстиц≥њ ”крањни 15 березн¤ 2000 року за є161/4382, ≥з зм≥нами та доповненн¤ми.

Ќорми цього ѕоложенн¤ (стандарту) застосовуютьс¤ до Ѕаланс≥в п≥дприЇмств, орган≥зац≥й та ≥нших юридичних ос≥б ус≥х форм власност≥, кр≥м банк≥в та бюджет≠них установ.

ћетою складанн¤ Ѕалансу Ї наданн¤ користувачам повноњ, правдивоњ та неупередженоњ ≥нформац≥њ про ф≥нансовий стан п≥дприЇмства на зв≥тну дату.

¬≥дпов≥дно до ѕ(—)Ѕќ є1 У«агальн≥ вимоги до ф≥нансовоњ зв≥тност≥Ф, баланс, ¤к ≥ будь-¤ка форма ф≥нансовоњ зв≥тност≥, включаЇ заголовок, основн≥ њњ елементи (класи) та п≥дкласи. ” заголовку наводитьс¤:

Х назва п≥дприЇмства, його орган≥зац≥йно-правова форма та м≥сцезна≠ходженн¤;

Х назва зв≥ту;

Х дата, на ¤ку складено зв≥т;

Х валюта, в ¤к≥й складено зв≥т та р≥вень њњ точност≥.

≈лементами балансу, безпосередньо пов'¤заними з визначенн¤м ф≥нансового стану п≥дприЇмства та зм≥н в ньому, Ї:

Х активи;

Х зобов'¤занн¤; та

Х власний кап≥тал.

јктиви - ресурси, контрольован≥ п≥дприЇмством в результат≥ минулих под≥й, використанн¤ ¤ких, ¤к оч≥куЇтьс¤, призведе до надходженн¤ економ≥чних вигод у майбутньому.

«обов'¤занн¤ - заборгован≥сть п≥дприЇмства, ¤ка виникла внасл≥док минулих под≥й ≥ погашенн¤ ¤коњ, ¤к оч≥куЇтьс¤, призведе до зменшенн¤ ресурс≥в п≥дприЇмства, що вт≥люють в соб≥ економ≥чн≥ вигоди.

¬ласний кап≥тал - частина в активах п≥дприЇмства, що залишаЇтьс¤ п≥сл¤ вирахуванн¤ його зобов'¤зань.

«обовТ¤занн¤

¬ласний кап≥тал

јктиви
= +

–ис. 4 Ѕалансова р≥вн≥сть

јктиви ≥ зобов'¤занн¤ не п≥дл¤гають згортанню, за вин¤тком випадк≥в, пе≠редбачених окремими стандартами.

ѕ≥дсумок актив≥в балансу повинен дор≥внювати сум≥ зобов'¤зань та власного кап≥талу.

јктив в≥дображаЇтьс¤ в баланс≥ за умови, що оц≥нка його може бути достов≥рно визначена ≥ оч≥куЇтьс¤ отриманн¤ в майбутньому економ≥чних вигод, пов'¤заних з його використанн¤м. «обов'¤занн¤ в≥дображаЇтьс¤ у баланс≥, ¤кщо його оц≥нка може бути достов≥рно визначена та ≥снуЇ ймов≥рн≥сть зменшенн¤ економ≥чних вигод у майбутньому внасл≥док його погашенн¤. ¬ласний кап≥тал в≥дображаЇтьс¤ в баланс≥ одночасно з в≥дображенн¤м актив≥в або зобов'¤зань, ¤к≥ призвод¤ть до його зм≥ни.

‘орма ‘≥нансового зв≥ту суб'Їкта малого п≥дприЇмництва Ї додатком до ѕоложенн¤ (стандарту) 25 "‘≥нансовий зв≥т суб'Їкта малого п≥дприЇмництва" [ додатки ј, Ѕ]

—татт≥ активу й пасиву Ѕалансу поЇднан≥ в розд≥ли, ¤ких у актив≥ три, а в пасив≥ Ц пТ¤ть. ќсоблив≥стю групуванн¤ статей у розд≥ли Ї взаЇмний звТ¤зок Ѕалансу та ѕлану рахунк≥в бухгалтерського обл≥ку. ¬заЇмозвТ¤зок Ѕалансу та ѕлану рахунк≥в наведено в таблиц≥ 3.

—труктуру та особливост≥ складанн¤ Ѕалансу малого п≥дприЇмства розгл¤немо на приклад≥ Ѕалансу на 31 грудн¤ 2003 р. ѕѕ У????Ф [додаток Ѕ].

јктив Ѕалансу складаЇтьс¤ з трьох розд≥л≥в:

≤. Ќеоборотн≥ активи.

≤≤. ќборотн≥ активи.

≤≤≤. ¬итрати майбутн≥х пер≥од≥в.

≤. УЌеоборотн≥ активиФ в≥дображають варт≥сть обТЇкт≥в, ¤к≥ в≥днесено до складу необоротн≥ актив≥в зг≥дно з ≥снуючими положенн¤ми (стандартами). ќкремо в≥дображають перв≥сну ≥ залишкову варт≥сть необоротних актив≥в, а також нараховану в установленому пор¤дку суму зносу. «алишкова варт≥сть визначаЇтьс¤ ¤к р≥зниц¤ м≥ж перв≥сною варт≥стю ≥ сумою зносу.

” статт≥ "Ќезавершене буд≥вництво" (р¤док 020) в≥дображаютьс¤ варт≥сть незавершених кап≥тальних ≥нвестиц≥й (включаючи устаткуванн¤ дл¤ монтажу), що зд≥йснюютьс¤ дл¤ власних потреб суб'Їкта малого п≥дприЇмництва, а також авансов≥ платеж≥ дл¤ ф≥нансуванн¤ таких ≥нвестиц≥й, але в даному зв≥т≥ в≥дсутн≥ дан≥ за цими статт¤ми, що в≥дображаютьс¤ по 151 рахунку та Ї п≥дставою в≥дображенн¤м у зв≥т≥.

” статт≥ "ќсновн≥ засоби" (р¤дки 030-032) наводитьс¤ варт≥сть власних та отриманих на умовах ф≥нансового л≥зингу об'Їкт≥в ≥ орендованих ц≥л≥сних державних майнових комплекс≥в, ¤к≥ в≥днесен≥ до складу основних засоб≥в, а також варт≥сть ≥нших необоротних матер≥альних актив≥в. ” ц≥й статт≥ також наводитьс¤ варт≥сть нематер≥альних актив≥в. ” статт≥ навод¤тьс¤ окремо перв≥сна (переоц≥нена) та залишкова варт≥сть основних засоб≥в, нематер≥альних актив≥в та ≥нших необоротних матер≥альних актив≥в, а також нарахована в установленому пор¤дку сума њх зносу. ƒо п≥дсумку балансу включаЇтьс¤ залишкова варт≥сть, ¤ка визначаЇтьс¤ ¤к р≥зниц¤ м≥ж перв≥сною (переоц≥неною) варт≥стю вказаних необоротних актив≥в ≥ сумою њх зносу на дату балансу ≥ становить на к≥нець пер≥оду 27,9-9,9=18 тис. грн.

” статт≥ "ƒовгостроков≥ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ" (р¤док 040) в≥дображаютьс¤ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ на пер≥од б≥льше одного року, а також ус≥ ≥нш≥ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ, ¤к≥ не можуть бути в≥льно реал≥зован≥ в будь-¤кий час.

” статт≥ "≤нш≥ необоротн≥ активи" (р¤док 070) навод¤тьс¤ суми ≥нших необоротних актив≥в, ¤к≥ не можуть бути включен≥ до згаданих вище статей розд≥лу "Ќеоборотн≥ активи".

≤≤. ќборотн≥ активи

” статт≥ "¬иробнич≥ запаси" (р¤док 100) в≥дображаЇтьс¤ варт≥сть запас≥в сировини, основних ≥ допом≥жних матер≥ал≥в, палива, покупних нап≥вфабрикат≥в ≥ комплектувальних вироб≥в, запасних частин, тари (кр≥м ≥нвентарноњ), буд≥вельних матер≥ал≥в та ≥нших матер≥ал≥в, призначених дл¤ використанн¤ в ход≥ нормального операц≥йного циклу. ” ц≥й статт≥ також навод¤тьс¤ витрати на незавершене виробництво ≥ незавершен≥ роботи (послуги). ÷их запас≥в на початок зв≥тного пер≥оду не було, а на к≥нець вони становили 1,3 тис . грн.

” статт≥ "√отова продукц≥¤" (р¤док 130) в≥дображаЇтьс¤ соб≥варт≥сть вироб≥в на склад≥, обробка ¤ких зак≥нчена та ¤к≥ пройшли випробуванн¤, прийманн¤, укомплектован≥ зг≥дно з умовами договор≥в ≥з замовниками та в≥дпов≥дають техн≥чним умовам ≥ стандартам. ” ц≥й статт≥ наводитьс¤ також покупна варт≥сть товар≥в, ¤к≥ придбан≥ п≥дприЇмствами дл¤ подальшого продажу. “о ж на початок пер≥оду вона становила 25,5 тис. грн. , а на к≥нець скоротилась до 1,4 тис. грн.

” статт≥ "ƒеб≥торська заборгован≥сть за товари, роботи, послуги" (р¤дки 160-162) в≥дображаЇтьс¤ заборгован≥сть покупц≥в або замовник≥в за реал≥зован≥ њм продукц≥ю, товари, роботи або послуги, включаючи забезпечену вексел¤ми заборгован≥сть. ” п≥дсумок балансу включаЇтьс¤ чиста реал≥зац≥йна варт≥сть, ¤ка визначаЇтьс¤ шл¤хом вирахуванн¤ з деб≥торськоњ заборгованост≥ резерву сумн≥вних борг≥в ≥ на початок пер≥оду вона становила 11,4 тис. грн, а на к≥нець скоротилась до 0,1 тис. грн.

” статт≥ "ƒеб≥торська заборгован≥сть за розрахунками з бюджетом" (р¤док 170) в≥дображаЇтьс¤ визнана деб≥торська заборгован≥сть казначейських, ф≥нансових ≥ податкових орган≥в на початку року вона становила 9,9 тис. грн. та за р≥к скоротилась на 8,8 тис ≥ на к≥нець становила 1,1 тис. грн.

” статт≥ У≤нша поточна деб≥торська заборгован≥стьФ (р¤док 210) в≥дображаЇтьс¤ заборгован≥сть деб≥тор≥в, ¤ка не включена до ≥нших статей деб≥торськоњ заборгованост≥ та ¤ка в≥дображаЇтьс¤ у склад≥ оборотних актив≥в, вона на початок пер≥оду становила 38 тис. грн, а на к≥нець зросла до 54,8 тис. грн.

” статт≥ "ѕоточн≥ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ" (р¤док 220) в≥дображаютьс¤ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ на строк, що не перевищуЇ один р≥к, ¤к≥ можуть бути в≥льно реал≥зован≥ в будь-¤кий момент (кр≥м ≥нвестиц≥й, ¤к≥ Ї екв≥валентами грошових кошт≥в).

” статт≥ "√рошов≥ кошти та њх екв≥валенти" (р¤дки 230-240) в≥дображаютьс¤ кошти в кас≥, на поточних та ≥нших рахунках у банках, ¤к≥ можуть бути використан≥ дл¤ поточних операц≥й, а також екв≥валенти грошових кошт≥в. ” ц≥й статт≥ окремо навод¤тьс¤ кошти в нац≥ональн≥й та ≥ноземн≥й валют≥.  ошти, ¤к≥ не можна використати дл¤ операц≥й прот¤гом одного року, починаючи з дати балансу, або прот¤гом операц≥йного циклу внасл≥док обмежень, в≥дображаютьс¤ у склад≥ необоротних актив≥в. Ќа ѕѕ У–еал “рейдФ знаход¤тьс¤ грошов≥ кошти лише в нац≥ональн≥й валют≥ ≥ на початок пер≥оду вони становили 0,1 тис. грн., а на к≥нець 50,6 тис. грн.

” статт≥ "≤нш≥ оборотн≥ активи" (р¤док 250) навод¤тьс¤ суми оборотних актив≥в, ¤к≥ не включен≥ до згаданих вище статей розд≥лу "ќборотн≥ активи".

≤≤≤. У¬итрати майбутн≥х пер≥од≥вФ(р¤док 270)

” склад≥ витрат майбутн≥х пер≥од≥в в≥дображаютьс¤ витрати, що мали м≥сце прот¤гом поточного або попередн≥х зв≥тних пер≥од≥в, але належать до наступних зв≥тних пер≥од≥в ≥ на початок зв≥тного пер≥оду вони становили 1тис. грн., а на к≥нець року залишок в≥дсутн≥й.

ѕасив Ѕалансу складаЇтьс¤ з пТ¤ти розд≥л≥в:

≤. ¬ласний кап≥тал

≤≤. «абезпеченн¤ майбутн≥х витрат ≥ платеж≥в.

≤≤≤. ƒовгостроков≥ зобовТ¤занн¤.

IV. ѕоточн≥ зобовТ¤занн¤.

V. ƒоходи майбутн≥х пер≥од≥в.

≤. У¬ласний кап≥талФ.

” статт≥ "—татутний кап≥тал" (р¤док 300) наводитьс¤ заф≥ксована в установчих документах загальна варт≥сть актив≥в, ¤к≥ Ї внеском власник≥в (учасник≥в) до кап≥талу п≥дприЇмства.

” статт≥ "ƒодатковий кап≥тал" (р¤док 320) в≥дображаютьс¤ сума дооц≥нки необоротних актив≥в, варт≥сть безоплатно отриманих п≥дприЇмством в≥д ≥нших юридичних або ф≥зичних ос≥б необоротних актив≥в та ≥нш≥ види додаткового кап≥талу. “ут також наводитьс¤ сума пайового кап≥талу (пайових внеск≥в) член≥в споживчого товариства, сп≥лок та ≥нших орган≥зац≥й.

” статт≥ "–езервний кап≥тал" (р¤док 340) наводитьс¤ сума резерв≥в, створених в≥дпов≥дно до чинного законодавства або установчих документ≥в за рахунок нерозпод≥леного прибутку п≥дприЇмства, але на даному п≥дприЇмств≥ дан≥ по резервному кап≥тал≥ в≥дсутн≥.

” статт≥ "Ќерозпод≥лений прибуток (непокритий збиток)" (р¤док 350) в≥дображаЇтьс¤ сума нерозпод≥леного прибутку або непокритого збитку. —ума непокритого збитку наводитьс¤ в дужках та вираховуЇтьс¤ при визначенн≥ п≥дсумку власного кап≥талу ≥ на початок пер≥оду становить 10 тис. грн., а на к≥нець 61,2 тис. грн.

” статт≥ "Ќеоплачений кап≥тал" (р¤док 360) в≥дображаЇтьс¤ сума заборгованост≥ власник≥в (учасник≥в) за внесками до статутного кап≥талу. √осподарськ≥ товариства у ц≥й статт≥ також в≥дображають вилучений кап≥тал, тобто фактичну соб≥варт≥сть часток, викуплених у своњх учасник≥в. —уми за ц≥Їю статтею вираховуютьс¤ при визначенн≥ п≥дсумку власного кап≥талу.

≤≤. «абезпеченн¤ майбутн≥х витрат ≥ платеж≥в (р¤док 430)

” склад≥ забезпечень наступних витрат ≥ платеж≥в в≥дображаютьс¤ суми забезпеченн¤ дл¤ в≥дшкодуванн¤ наступних витрат ≥ платеж≥в (на виплату наступних в≥дпусток прац≥вникам, виконанн¤ гарант≥йних зобов'¤зань тощо), а також залишки кошт≥в ц≥льового ф≥нансуванн¤ ≥ ц≥льових надходжень з бюджету та ≥нших джерел.

≤≤≤. ƒовгостроков≥ зобовТ¤занн¤. (р¤док 480)

” статт¤х розд≥лу "ƒовгостроков≥ зобов'¤занн¤" наводитьс¤ сума заборгованост≥ п≥дприЇмства банкам за отриман≥ в≥д них позики, ¤ка не Ї поточним зобов'¤занн¤м, сума довгостроковоњ заборгованост≥ п≥дприЇмства за зобов'¤занн¤ми щодо залученн¤ позикових кошт≥в (кр≥м кредит≥в банк≥в), на ¤к≥ нараховуютьс¤ в≥дсотки, та за ≥ншими довгостроковими зобов'¤занн¤ми ≥ ц¤ сума становить на початок 115,7 тис. грн., а на к≥нець 180,8 тис. грн.

IV. ѕоточн≥ зобовТ¤занн¤.

” статт≥ " ороткостроков≥ кредити банк≥в" (р¤док 500) в≥дображаЇтьс¤ сума поточних зобов'¤зань п≥дприЇмства перед банками щодо отриманих в≥д них короткострокових позик. «обов'¤занн¤ за кредитами банк≥в навод¤тьс¤ у баланс≥ з урахуванн¤м належноњ на к≥нець зв≥тного пер≥оду до сплати суми процент≥в за користуванн¤ ними.

” статт≥ "ѕоточна заборгован≥сть за довгостроковими зобов'¤занн¤ми" (р¤док 510) навод¤тьс¤ суми зобов'¤зань, ¤к≥ утворилис¤ ¤к довгостроков≥, але з дати балансу п≥дл¤гають погашенню прот¤гом дванадц¤ти м≥с¤ц≥в.

” статт≥ " редиторська заборгован≥сть за товари, роботи, послуги" (р¤док 530) в≥дображаЇтьс¤ сума заборгованост≥ постачальникам ≥ п≥др¤дчикам за матер≥альн≥ ц≥нност≥, виконан≥ роботи та отриман≥ послуги, включаючи заборгован≥сть, забезпечену вексел¤ми. ” ц≥й статт≥ також в≥дображаЇтьс¤ заборгован≥сть постачальникам за нев≥дфактурован≥ поставки ≥ розрахунки з надлишку товарно-матер≥альних ц≥нностей, ¤кий встановлено при њх прийманн≥. Ќа початок пер≥оду ц¤ кредиторська заборгован≥сть становила 1,5 тис. грн, а на к≥нець вона була погашена.

” статт≥ "ѕоточн≥ зобов'¤занн¤ за розрахунками з бюджетом" (р¤док 550) в≥дображаЇтьс¤ заборгован≥сть п≥дприЇмства за вс≥ма видами платеж≥в до бюджету, включаючи суму податку з прац≥вник≥в п≥дприЇмства ≥ з початку року вони зросли в≥д 0,3 тис. грн. до 1,2 тис. грн.

” статт≥ "ѕоточн≥ зобов'¤занн¤ за розрахунками з≥ страхуванн¤" (р¤док 570) в≥дображаЇтьс¤ сума заборгованост≥ за в≥драхуванн¤ми до ѕенс≥йного фонду ”крањни, на обов'¤зкове соц≥альне страхуванн¤, страхуванн¤ майна п≥дприЇмства та ≥ндив≥дуальне страхуванн¤ його прац≥вник≥в, ц≥ зобовТ¤занн¤ зросли з 0,7 тис. грн. до 2,1 тис. грн.

” статт≥ "ѕоточн≥ зобов'¤занн¤ за розрахунками з оплати прац≥" (р¤док 580) в≥дображаЇтьс¤ заборгован≥сть за нарахованою, але ще не сплаченою сумою оплати прац≥, а також за депонованою зароб≥тною платою ≥ з початку року вона з 1,5 тис. грн. зросла до 4,3 тис. грн.

” статт≥ "≤нш≥ поточн≥ зобов'¤занн¤" (р¤док 610) в≥дображаютьс¤ суми зобов'¤зань, ¤к≥ не включен≥ до ≥нших статей, наведених у розд≥л≥ "ѕоточн≥ зобов'¤занн¤", зокрема заборгован≥сть за одержаними авансами, заборгован≥сть засновникам у зв'¤зку з розпод≥лом прибутку, заборгован≥сть пов'¤заним сторонам. ÷¤ заборгован≥сть з 0,2 тис. грн. на початок скоротилась до 0,1 тис. грн. на к≥нець року.

V. ƒоходи майбутн≥х пер≥од≥в. (р¤док 630)

ƒо складу доход≥в майбутн≥х пер≥од≥в включаютьс¤ доходи, отриман≥ прот¤гом поточного або попередн≥х зв≥тних пер≥од≥в, ¤к≥ належать до наступних зв≥тних пер≥од≥в.

ѕор¤док складанн¤ балансу на ѕѕ включаЇ так≥ етапи:

—початку приймаютьс¤ та обробл¤ютьс¤ первинн≥ документи, що ф≥ксують господарськ≥ операц≥њ, наступним етапом Ї складанн¤ журнал≥в та в≥домостей на основ≥ в≥дпов≥дних первинних документ≥в. ∆урнали заповнюютьс¤ на основ≥ нагромаджувальних та групувальних в≥домостей, ¤к≥ узагальнюють ≥нформац≥ю за кредитовим принципом. ”с≥ журнали в≥дображають кредитов≥ обороти у кореспонденц≥њ з дебетом рахунк≥в.

ѕот≥м ≥де взаЇмоперев≥рка запис≥в кореспондуючих рахунк≥в у в≥домост¤х ≥ журналах, а п≥сл¤ цього перенос¤тьс¤ записи з журнал≥в у √оловну книгу. ” √оловн≥й книз≥ в≥дкриваЇтьс¤ одна стор≥нка на кожний синтетичний рахунок. ¬она може в≥дкриватис¤ на м≥с¤ць, квартал, п≥вр≥чч¤, девТ¤ть м≥с¤ц≥в та р≥к [додатки ¬,√,ƒ,≈].

Ќаступним етапом Ї складанн¤ оборотноњ в≥домост≥ на основ≥ головноњ книги [додаток »]. ќборотна в≥дом≥сть служить дл¤ контролю за правильн≥стю розноски операц≥й на рахунках обл≥ку, виведенн¤ оборот≥в ≥ сальдо на к≥нець пер≥оду. якщо зб≥гаютьс¤ суми дебетового ≥ кредитового сальдо та оборот≥в, це св≥дчить про правильн≥сть веденн¤ обл≥ку з формального боку. Ћише п≥сл¤ складанн¤ оборотних в≥домостей можна заповнювати бухгалтерський баланс методом переносу залишк≥в за рахунками на в≥дпов≥дн≥ статт≥ балансу[додатки ј та »].

“аблиц¤ 3. ≤нформац≥¤ дл¤ заповненн¤ статей балансу.

Ќазва статт≥

 од статт≥

≤нформац≥¤ дл¤ заповненн¤ статт≥

јктив

≤. Ќеоборотн≥ активи.

Ќезавершене буд≥вництво

020

рахунок 151

ќсновн≥ засоби

залишкова варт≥сть

030

р¤док 031-03

перв≥сна варт≥сть

031

рахунки 10, 11

знос

032

рахунки 131, 132

ƒовгостроков≥ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ

040

рахунок 141

≤нш≥ необоротн≥ активи

070

рахунки 18, 19, 152-155,

”сього за розд≥лом ≤

080

статт≥ 020+030+040+070

ќборотн≥ активи

¬иробнич≥ запаси

100

рахунки 20, 22, 25.

√отова продукц≥¤

130

рахунки 26, 27, 281-283.

ƒеб≥торська заборгован≥сть за товари, роботи, послуги:

чиста реал≥зац≥йна варт≥сть

160

статт≥ 161-162

перв≥сна варт≥сть

161

рахунок 36

резерв сумн≥вних борг≥в

162

рахунок 38

ƒеб≥торська заборгован≥сть за розрахунками з бюджетом

170

рахунки ƒт 641, 642.

≤нша поточна деб≥торська заборгован≥сть

210

рахунок 37

ѕоточн≥ ф≥нансов≥ ≥нвестиц≥њ

220

рахунок 352

√рошов≥ кошти та њх екв≥валенти:

в нац≥ональн≥й валют≥

230

рахунки 30, 311, 313, 331,333,351.

в ≥ноземн≥й валют≥

240

рахунки 302, 312, 314, 332, 334, 351.

≤нш≥ оборотн≥ активи

250

визначаютьс¤ п≥дприЇмством

”сього за розд≥лом ≤≤

260

статт≥ 100+130+160+

170+210+220+ 230+240+250

≤≤≤. ¬итрати майбутн≥х пер≥од≥в

270

рахунок 39

Ѕаланс

280

статт≥ 080+260+270

ѕасив

≤. ¬ласний кап≥тал

—татутний кап≥тал

300

рахунок 40

ƒодатковий кап≥тал

320

рахунок 41

–езервний кап≥тал

340

рахунок 43

Ќерозпод≥лений прибуток (непокритий збиток)

350

рахунок 44

Ќеоплачений кап≥тал

360

рахунок 46

”сього за розд≥лом ≤

380

статт≥ 300+320+340+350+

360

≤≤. «абезпеченн¤ майбутн≥х витрат ≥ платеж≥в

430

рахунки 47, 48.

≤≤≤. ƒовгостроков≥ зобовТ¤занн¤

480

рахунки 50, 51, 52, 53, 54, 55.

IV. ѕоточн≥ зобовТ¤занн¤

 ороткостроков≥ кредити банк≥в

500

рахунки 601-604

ѕоточна заборгован≥сть за довгостроковими зобов'¤занн¤ми

510

рахунок 61

 редиторська заборгован≥сть за товари, роботи, послуги

530

рахунок 63

ѕоточн≥ зобов'¤занн¤ за розрахунками:

з бюджетом

550

рахунок 64

з≥ страхуванн¤

570

рахунок 65

з оплати прац≥

580

рахунок 66

≤нш≥ поточн≥ зобов'¤занн¤

610

рахунки 605, 606, 684, 685.

Ї”сього за розд≥лом IV

620

статт≥ 500+510+530+550+570+

580+610.

V. ƒоходи майбутн≥х пер≥од≥в

630

рахунок 69

Ѕаланс

640

статт≥ 380+430+480+620+630

Ќазва: ‘≥нансова зв≥тн≥сть малого п≥дприЇмства та використанн¤ њњ даних дл¤ управл≥нн¤
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-25 (9347 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
cheap fioricet - continuing legal education - - payment uk - check at - loans uk - contact lenses
Page generation 0.589 seconds
Хостинг от uCoz