Sort-ref.narod.ru - реферати, курсов≥, дипломи
  √оловна  Ј  «амовити реферат  Ј  √остьова к≥мната Ј  ѕартнери  Ј   онтакт Ј   
ѕошук


–екомендуЇм

“рудове право ”крањни > Ћекц≥њ по трудовому праву ”крањни


Ч добров≥льн≥сть прац≥, в≥льний виб≥р виду д≥¤льност≥;

Ч захист в≥д необірунтованоњ в≥дмови у прийн¤тт≥ на роботу ≥ незаконного зв≥льненн¤;

Ч безплатне спри¤нн¤ в п≥дбор≥ п≥дход¤щоњ роботи та працевлаштуванн≥;

Ч безплатне навчанн¤, освоЇнн¤ нових профес≥й, п≥дго≠товку ≥ переп≥дготовку;

Ч включенн¤ пер≥оду переп≥дготовки та навчанн¤ но≠вим профес≥¤м, участ≥ в оплачуваних громадських робо≠тах, а також одержанн¤ допомоги по безроб≥ттю до за≠гального трудового стажу;

Ч виплату вих≥дноњ допомоги ≥ збереженн¤ середньоњ зароб≥тноњ плати на пер≥од працевлаштуванн¤ прац≥вни≠кам, ¤к≥ втратили пост≥йну роботу на п≥дприЇмствах, в

установах, орган≥зац≥¤х, у випадках ≥ на умовах, перед≠бачених чинним законодавством;

Ч виплату безроб≥тним у встановленому пор¤дку допо≠моги по безроб≥ттю та ≥нших вид≥в допомог.

« метою спри¤нн¤ зайн¤тост≥ державн≥ органи забезпечують публ≥кац≥ю статистичних даних та ≥нформац≥йних матер≥ал≥в про пропозиц≥њ та попит на робочу силу, мож≠ливост≥ працевлаштуванн¤, профес≥йноњ п≥дготовки та пе≠реп≥дготовки, профес≥йноњ ор≥Їнтац≥њ ≥ соц≥ально-трудо≠воњ реаб≥л≥тац≥њ.

ƒл¤ окремих категор≥й громад¤н, ¤к≥ не здатн≥ на р≥вних конкурувати на ринку прац≥ ≥ потребують соц≥ального за≠хисту, закон встановлюЇ додатков≥ гарант≥њ зайн¤тост≥. ¬они виражаютьс¤ в тому, що за розпор¤дженн¤м м≥сце≠вих орган≥в влади на п≥дприЇмствах, в установах, орган≥≠зац≥¤х незалежно в≥д форм власност≥ бронюЇтьс¤ (обо≠в'¤зково залишаЇтьс¤ дл¤ працевлаштуванн¤ саме ц≥Їњ категор≥њ громад¤н) певна к≥льк≥сть робочих м≥сць. «акон зобов'¤зуЇ власника або уповноважений ним орган до працевлаштуванн¤ вказаноњ категор≥њ громад¤н в межах встановленоњ квоти, ≥ у випадку в≥дмови њм в прийом≥ на роботу з порушника вимог закону ст¤гуЇтьс¤ штраф у розм≥р≥ пТ¤тдес¤ти неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в громад¤н. ƒо категор≥њ населенн¤, що користуютьс¤ до≠датковими гарант≥¤ми зайн¤тост≥, в≥днос¤тьс¤:

Ч ж≥нки, ¤к≥ мають д≥тей в≥ком до шести рок≥в;

Ч матер≥, ¤к≥ сам≥ виховують д≥тей в≥ком до 14 рок≥в або д≥тей-≥нвал≥д≥в;

Ч молодь у в≥ц≥ до 18 рок≥в;

Ч д≥ти, ¤к≥ залишились без батьк≥вськоњ оп≥ки, у в≥ц≥ до 18 рок≥в, а також вихованц≥, учн≥, студенти, курсан≠ти, слухач≥, стажисти п≥сл¤ зак≥нченн¤ навчанн¤ (але не старш≥ 23 рок≥в за умови реЇстрац≥њ њх в державн≥й служб≥ зайн¤тост≥), ¤к≥ вперше шукають роботу;

Ч молодь, ¤ка зак≥нчила чи призупинила навчанн¤ в середн≥х загальноосв≥тн≥х школах, профес≥йно-техн≥ч≠них закладах, зв≥льнилась з≥ строковоњ в≥йськовоњ чи

альтернативноњ служби ≥ ¤к≥й надаЇтьс¤ перше робоче м≥сце;

Ч громад¤ни, зв≥льнен≥ п≥сл¤ в≥дбутт¤ покаранн¤ чи примусового л≥куванн¤, ¤к≥ вважаютьс¤ такими, що по≠требують соц≥ального захисту, не п≥зн≥ше року в≥д дн¤ зв≥льненн¤;

Ч особи перед пенс≥йного в≥ку;

Ч особи, ¤к≥ з поважних причин б≥льше одного року не мають роботи.

«айн¤т≥сть населенн¤ ”крањни забезпечуЇтьс¤ державою шл¤хом проведенн¤ збалансованоњ ≥нвестиц≥йноњ та по≠датковоњ пол≥тики, спр¤мованоњ на рац≥ональне розм≥≠щенн¤ продуктивних сил, заохоченн¤ ≥ стимулюванн¤ п≥дприЇмництва, малого та середнього б≥знесу, ≥ндив≥≠дуальноњ трудовоњ д≥¤льност≥. —оц≥ально-економ≥чна пол≥≠тика держави в сфер≥ зайн¤тост≥ передбачаЇ розробку державних та територ≥альних програм зайн¤тост≥ насе≠ленн¤. ¬они спр¤мован≥ на запоб≥ганн¤ безроб≥ттю шл¤≠хом п≥двищенн¤ економ≥чноњ за≥нтересованост≥ п≥дприЇмств у збереженн≥ системи робочих м≥сць, ство≠ренн≥ додаткових робочих м≥сць, ефективному викорис≠танн≥ трудових ресурс≥в. « метою вир≥шенн¤ проблем у сфер≥ зайн¤тост≥ передбачаЇтьс¤ проведенн¤ анал≥тичних та наукових досл≥джень структури економ≥ки, прогнозу≠ванн¤ наступних зм≥н у ¤кост≥ та розпод≥лу робочоњ сили.

2. ѕравов≥ основи працевлаштуванн¤

« пон¤тт¤м зайн¤тост≥ т≥сно пов'¤зане пон¤тт¤ праце≠влаштуванн¤.

ѕрацевлаштуванн¤ Ч це комплекс заход≥в: орган≥зац≥й≠них, правових, економ≥чних, Ч спр¤мованих на забез≠печенн¤ трудовоњ зайн¤тост≥ громад¤н. ѕрацевлаштуван≠н¤ може мати р≥зн≥ форми. √ромад¤ни, реал≥зуючи своЇ право на працю ≥ бажанн¤ працювати, можуть самост≥йно шукати соб≥ роботу ≥ в≥льно укладати трудовий догов≥р з роботодавцем. ≤ншою формою працевлаштуванн¤ Ї зайн¤тт¤ не забороненою законом п≥дприЇмницькою д≥¤ль≠н≥стю, коли громад¤нин самост≥йно забезпечуЇ себе ви≠дом зан¤ть чи працею, ¤к≥ дають йому засоби до ≥снуван≠н¤ ≥ розвитку його особистост≥. ўе працевлаштуванн¤ громад¤н може зд≥йснюватись за допомогою держави. ќс≠таннЇ Ї гарант≥Їю реал≥зац≥њ права на працю, ¤ку даЇ держава своњм громад¤нам.

3 ц≥Їю метою держава створюЇ спец≥альн≥ органи спри≠¤нн¤ працевлаштуванню населенн¤, основною функц≥Їю ≤ ¤ких Ї допомога громад¤нам у п≥дшуканн≥ п≥дход¤щоњ роботи ≥ забезпеченн¤ п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й робочою силою. ¬ ”крањн≥ обов'¤зок по працевлашту≠ванню громад¤н покладений на державну службу зай≠н¤тост≥.

ƒержавна служба зайн¤тост≥ створена в≥дпов≥дно до по≠станови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 21 грудн¤ 1990 року є381 Ђѕро створенн¤ державноњ служби зайн¤тост≥ ”крањниї. ѓњ д≥¤льн≥сть регламентуЇтьс¤ ѕоложенн¤м про державну службу зайн¤тост≥, затвердженим постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 24 червн¤ 1991 року є47, ≥ «аконом ”крањни Ђѕро зайн¤т≥сть населенн¤ї в≥д 1 бе≠резн¤ 1991 року.

ƒержавна служба зайн¤тост≥ включаЇ в себе ƒержав≠ний центр зайн¤тост≥ ћ≥н≥стерства прац≥ ≥ соц≥альноњ пол≥тики ”крањни, центр зайн¤тост≥ јвтономноњ –еспуб≠л≥ки  рим, обласн≥,  ињвський ≥ —евастопольський м≥ськ≥, районн≥, м≥жрайонн≥, м≥ськ≥ ≥ районн≥ в м≥стах центри зайн¤тост≥, центри орган≥зац≥њ ≥ учбов≥ заклади профес≥йного навчанн¤ незайн¤того населенн¤, центри профес≥йноњ ор≥Їнтац≥њ населенн¤, ≥нформац≥йно-обчис≠лювальн≥ центри, територ≥альн≥ ≥ спец≥ал≥зован≥ бюро зайн¤тост≥, центри реаб≥л≥тац≥њ населенн¤, ≥нспекц≥њ з питань контролю за дотриманн¤м законодавства про зай≠н¤т≥сть населенн¤.

ќрган≥зац≥йно державна служба зайн¤тост≥ п≥дпор¤д≠кована ћ≥н≥стерству прац≥ ≥ соц≥альноњ пол≥тики ”крањ≠ни; м≥сцев≥ центри зайн¤тост≥ п≥дпор¤дковуютьс¤ також

в≥дпов≥дним органам м≥сцевого самовр¤дуванн¤ та м≥сце≠вим державним адм≥н≥страц≥¤м.

«авданн¤м державноњ служби зайн¤тост≥ Ї: реЇстрац≥¤ безроб≥тних та обл≥к громад¤н, ¤к≥ звертаютьс¤ за спри≠¤нн¤м у працевлаштуванн≥; обл≥к в≥льних робочих м≥сць;

консультац≥¤ громад¤н, власник≥в п≥дприЇмств (установ, орган≥зац≥й) у раз≥ њх зверненн¤ до служби зайн¤тост≥ про можлив≥сть отриманн¤ роботи ≥ забезпеченн¤ робо≠чою силою; наданн¤ допомоги громад¤нам у п≥дбор≥ п≥дхо≠д¤щоњ роботи ≥ власникам п≥дприЇмств (установ, орган≥≠зац≥й) в п≥дбор≥ потр≥бних прац≥вник≥в; орган≥зац≥¤ про≠фес≥йноњ п≥дготовки ≥ переп≥дготовки громад¤н у систем≥ служби зайн¤тост≥; наданн¤ матер≥альноњ допомоги без≠роб≥тним; анал≥з ≥ прогнозуванн¤ попиту ≥ пропозиц≥й робочоњ сили, ≥нформуванн¤ населенн¤ ≥ державних орган≥в управл≥нн¤ про стан ринку прац≥; участь у п≥дго≠товц≥ перспективних та поточних державних та територ≥≠альних програм зайн¤тост≥ ≥ заход≥в соц≥ального захисту р≥зних категор≥й населенн¤ в≥д безроб≥тт¤.

ƒл¤ вир≥шенн¤ цих завдань органи державноњ служби зай≠н¤тост≥ над≥лен≥ правом отримувати в≥д п≥дприЇмств, ус≠танов, орган≥зац≥й статистичн≥ дан≥ про на¤вн≥сть вакант≠них робочих м≥сць, вив≥льнюваних ≥ прийн¤тих на роботу прац≥вник≥в, в≥домост≥ про оч≥куван≥ зм≥ни в орган≥зац≥њ виробництва; направл¤ти дл¤ працевлаштуванн¤ на п≥дприЇмства, в орган≥зац≥њ, установи вс≥х форм влас≠ност≥ (за умови на¤вност≥ там в≥льних робочих м≥сць) громад¤н, ¤к≥ потребують працевлаштуванн¤; направл¤≠ти безроб≥тних за њх бажанн¤м на оплачуван≥ громадськ≥, сезонн≥ роботи; розпор¤джатис¤ у пор¤дку, встановле≠ному законодавством, коштами фонду спри¤нн¤ зайн¤≠тост≥: надавати громад¤нам допомогу по безроб≥ттю, оп≠лачувати профес≥йну п≥дготовку ≥ переп≥дготовку ос≥б, ;¤к≥ потребують працевлаштуванн¤, в тому числ≥ компен≠суючи до 50% затрат п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й ≥ на переп≥дготовку ними зв≥льнюваних в пор¤дку скоро≠ченн¤ прац≥вник≥в; розробл¤ти ≥ виносити на розгл¤д м≥сцевих орган≥в самоуправл≥нн¤ пропозиц≥њ щодо вста≠новленн¤ дл¤ п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й неза≠лежно в≥д форм власност≥ квот прийому на роботу тих категор≥й громад¤н, ¤к≥ не здатн≥ на р≥вних конкурувати на ринку прац≥ ≥ потребують у зв'¤зку з цим соц≥ального захисту та п≥дтримки держави.

Ќазва: Ћекц≥њ по трудовому праву ”крањни
ƒата публ≥кац≥њ: 2006-01-18 (69336 прочитано)

–екламаяндекс цитировани¤
automobile insurance - map quest - cheap personal - travel textbook - cheap scrubs - airfare cheap - company home
Page generation 0.154 seconds
Хостинг от uCoz